Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WARSZAWA GRUDZIEŃ 2006. Podstawy prawne Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WARSZAWA GRUDZIEŃ 2006. Podstawy prawne Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego."— Zapis prezentacji:

1 WARSZAWA GRUDZIEŃ 2006

2 Podstawy prawne Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju Rozporządzenie (WE) nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1784/1999 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady

3 System programowania Zintegrowany Pakiet Wytycznych na rzecz wzrostu i zatrudnienia Strategiczne Wytyczne Wspólnoty wspierające wzrost i zatrudnienie Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015 Krajowe strategie sektorowe Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia Programy Operacyjne Odnowiona Strategia Lizbońska PO Kapitał Ludzki Rozporządzenia PE i Rady w sprawie EFS, EFRR i FS Krajowy Program Reform 2005-2008

4 Jest jednym z instrumentów realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007 – 2013 Obejmuje całość środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce w latach 2007 - 2013 Zapisy Programu doprecyzowane będą w Szczegółowym Opisie Priorytetów, stanowiącym załącznik do Programu (wyodrębnione zostaną m.in. działania, typy projektów, grupy docelowe wsparcia, system wyboru projektów, źródła finansowania oraz wskaźniki realizacji) Program Operacyjny Kapitał Ludzki

5 Cel główny: Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej Cele szczegółowe Cel 1: Dopasowanie zasobów pracy do zmieniającej się sytuacji na rynku pracy Cel 2: Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego Cel 3: Podniesienie poziomu i jakości wykształcenia społeczeństwa oraz powiązanie ich z rynkiem pracy Cel 4: Wsparcie dla budowy sprawnego i partnerskiego państwa Cel 5: Wzrost spójności terytorialnej Diagnoza społeczno- ekonomiczna Cele PO Kapitał Ludzki

6 Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw Priorytet III Wysoka jakość edukacji Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka Priorytet VI Profilaktyka, promocja i poprawa stanu zdrowia ludności w wieku produkc. Priorytet VII Rynek pracy otwarty dla wszystkich oraz promocja integracji społecznej Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Priorytet X Partnerstwo na rzecz rozwoju obszarów wiejskich komponent centralny komponent regionalny Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Priorytet V Dobre rządzenie MPiPS MNiSW MSWiA, MPiPS MZ SW IP Struktura PO Kapitał Ludzki Priorytet XI Pomoc Techniczna SW MEN

7 Priorytet I: Zatrudnienie i integracja społeczna Zakres wsparcia: wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań organizacyjnych i mechanizmów zwiększających efektywność instytucji rynku pracy oraz instytucji integracji i pomocy społecznej, rozwój systemu informacji, promocji i monitorowania w obszarze zatrudnienia i integracji społecznej, opracowanie, wdrażanie i promocja ogólnopolskich i ponadregionalnych działań na rzecz aktywizacji zawodowej i integracji społecznej, realizowanych przez wyspecjalizowane instytucje o zasięgu ogólnokrajowym, (SW, OHP, PFRON).

8 Priorytet II: Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw Zakres wsparcia: rozwój kadr nowoczesnej gospodarki m.in. poprzez szkolenia i doradztwo, badania, analizy, promowanie nowych form i metod organizacji pracy, popularyzowanie działań badawczo- rozwojowych, upowszechnianie nowych form i metod kształcenia - w tym e-learningu, wsparcie systemu adaptacyjności kadr m.in. poprzez podnoszenie jakości usług szkoleniowych i doradczych oraz tworzenie i rozwój istniejących instytucji świadczących usługi na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, zwiększanie zaangażowania partnerów społecznych w działania na rzecz wzrostu potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw i pracowników.

9 Priorytet III: Wysoka jakość systemu oświaty Zakres wsparcia: efektywne zarządzanie systemem oświaty – wysoka jakość kształcenia, dostosowanie programów i kierunków nauczania do wymogów rynku pracy i nowoczesnej gospodarki, efektywny system kształcenia i zatrudniania kadr oświaty, ogólnopolskie programy wyrównywania szans edukacyjnych i rozwoju kompetencji kluczowych uczniów.

10 Priorytet IV: Szkolnictwo wyższe i nauka Zakres wsparcia: badania w obszarze funkcjonowania uczelni, efektywności i jakości kształcenia oraz dostosowania ich oferty do potrzeb rynku pracy, zapewnienie wysokiej jakości kształcenia na poziomie wyższym, realizacja programów rozwojowych uczelni, podnoszenie kwalifikacji kadr sektora B+R w zakresie zarządzania badaniami naukowymi oraz komercjalizacji wyników prac badawczych.

11 Priorytet V: Dobre rządzenie Zakres wsparcia: modernizacja procesów zarządzania w administracji publicznej i podnoszenie kompetencji kadr, podnoszenie jakości i dostępności usług publicznych, wsparcie dla instytucji wymiaru sprawiedliwości w zakresie poprawy jakości oraz dostępności świadczonych przez nie usług oraz tworzenie i wdrażanie programów szkoleniowych dla kadr, wspieranie i upowszechnianie współpracy pomiędzy sektorem publicznym a partnerami społeczno – gospodarczymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie kreowania i realizacji zadań publicznych oraz uzgadniania polityk publicznych, przygotowanie organizacji pozarządowych do roli aktywnego, sprawnego partnera dla administracji publicznej.

12 Priorytet VI: Profilaktyka, promocja i poprawa stanu zdrowia ludności w wieku produkcyjnym Zakres wsparcia: wdrażanie programów profilaktycznych i szkoleń skierowanych do osób pracujących, poprawa stanu zdrowia pracowników, związanego ze zmniejszeniem ilości wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz stosowaniem rehabilitacji zawodowej, doskonalenie zawodowe kadr medycznych służące wzrostowi ich konkurencyjności, podnoszenie jakości zarządzania w ochronie zdrowia.

13 Priorytet VII: Rynek pracy otwarty dla wszystkich oraz promocja integracji społecznej Zakres wsparcia: realizacja programów na rzecz aktywizacji zawodowej osób nie pozostających w zatrudnieniu (bezrobotnych lub poszukujących pracy), realizacja programów na rzecz integracji społecznej osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, wzmocnienie potencjału instytucji rynku pracy i pomocy społecznej działających na poziomie regionalnym.

14 Priorytet VIII: Regionalne kadry gospodarki Zakres wsparcia: wsparcie rozwoju kadr przedsiębiorstw w regionie (ogólne i specjalistyczne szkolenia, doradztwo, podwyższanie kwalifikacji), zarządzanie zmianą gospodarczą (pomoc szkoleniowa dla pracowników restrukturyzowanych przedsiębiorstw oraz wsparcie pracodawców przechodzących restrukturyzację), transfer wiedzy (budowa sieci współpracy między światem nauki i światem przedsiębiorstw, stypendia dla doktorantów, RSI).

15 Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Zakres wsparcia: wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów, dostosowanie oferty edukacyjnej instytucji oświatowych do potrzeb regionalnego rynku pracy, podnoszenie kwalifikacji kadr systemu oświaty, upowszechnianie kształcenia ustawicznego.

16 Priorytet X: Partnerstwo na rzecz rozwoju obszarów wiejskich Zakres wsparcia: inicjatywy ukierunkowane na pobudzenie świadomości i aktywizację społeczności lokalnych, działania szkoleniowe, doradcze i informacyjno – promocyjne na rzecz zaangażowania społeczności lokalnych w proces przygotowania koncepcji rozwoju obszarów wiejskich, animowanie współpracy partnerów lokalnych.

17 Podział środk ó w finansowych w ramach PO KL Alokacja finansowa Programu wynosi - 11 420 207 059 EUR środki EFS stanowią 85% tj. 9 707 176 000 EUR środki krajowe stanowią 15 % tj. 1 713 031 059 EUR Podział środków w ramach Programu: Komponent centralny: ok. 40 % Komponent regionalny: ok. 60 %

18 Finansowanie PO Kapitał Ludzki Priorytet Kwota (w Euro) Udział procentowy I.Zatrudnienie i integracja społeczna506 189 3584,43 % II.Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw672 298 7275,89 % III.Wysoka jakość systemu oświaty1 456 236 26812,75 % IV.Szkolnictwo wyższe i nauka960 366 8398,41 % V.Dobre rządzenie610 854 0945,35 % VI. Profilaktyka, promocja i poprawa stanu zdrowia ludności w wieku produkcyjnym 105 713 1790,92 % VII.Rynek pracy otwarty dla wszystkich oraz promocja integracji społecznej3 699 705 11932,40 % VIII.Regionalne kadry gospodarki1 588 479 61213,91 % IX.Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach1 103 425 4469,66 % X.Partnerstwo na rzecz rozwoju obszarów wiejskich260 130 1352,28 % XI.Pomoc techniczna456 808 2824 % OGÓŁEM:11 420 207 059100%

19 Algorytm podziału środków EFS pomiędzy regiony Algorytm 40/15/25/10/10 bazujący na: liczbie mieszkańców w województwie (40%) liczbie małych i średnich przedsiębiorstw (15%) liczbie zarejestrowanych bezrobotnych (25%) liczbie osób utrzymujących się z rolnictwa na 100 ha ziem uprawnych, w stosunku do osób utrzymujących się z rolnictwa w regionie (10%) zróżnicowaniu regionalnym poziomu PKB na 1 mieszkańca (10%)

20 Podział środków EFS pomiędzy województwa Województwo Kwota (w Euro) EFS na 1 mieszkańca (w Euro) Dolnośląskie386 422 417133,8 Kujawsko-Pomorskie318 820 490154,1 Lubelskie407 588 703187,0 Lubuskie142 376 126141,1 Łódzkie401 335 573155,7 Małopolskie470 199 141144,0 Mazowieckie722 159 516140,0 Opolskie138 795 744132,5 Podkarpackie344 181 419164,0 Podlaskie207 316 890172,8 Pomorskie298 952 885135,9 Śląskie587 600 752125,4 Świętokrzyskie252 767 246196,7 Warmińsko-Mazurskie249 026 866174,3 Wielkopolskie482 406 270143,0 Zachodniopomorskie244 029 227144,0 P O L S K A5 484 359 887148,2

21 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - Departament Zarządzania EFS tel. (22) 693-47-63; fax. (22) 693-40-71 zarzadzanieEFS@mrr.gov.pl www.efs.gov.pl


Pobierz ppt "WARSZAWA GRUDZIEŃ 2006. Podstawy prawne Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google