Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Europejski Fundusz Społeczny

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Europejski Fundusz Społeczny"— Zapis prezentacji:

1 Podstawy prawne pomocy społecznej w Unii Europejskiej Sonia Rzeczkowska

2 Europejski Fundusz Społeczny
Czy EFS może być elementem realizowania działań pomocy społecznej?

3 EFS w Polsce W nowym okresie programowania całość alokacji EFS będzie wdrażana w ramach Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI

4 Podstawy Prawne PO KL Rozporządzenie Rady nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające ogólne zasady dla Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności Rozporządzenie nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

5 System programowania Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015
Odnowiona Strategia Lizbońska Strategia Rozwoju Kraju Zintegrowany Pakiet wytycznych na rzecz wzrostu zatrudnienia Krajowy Program Reform Strategiczne Wytyczne Wspólnoty wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie Krajowe strategie sektorowe Rozporządzenia Rady i Parlamentu Europejskiego w sprawie EFRR, EFS, FS Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia (NSS) Sektorowe Programy Operacyjne Program Operacyjny Kapitał Ludzki

6 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Jest jednym z sześciu programów operacyjnych stanowiących instrumenty realizacji Narodowej Strategii Spójności (NSRO) na lata 2007 – 2013 Obejmuje całość środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce w latach 2007 – 2013 Brak „Uzupełnienia Programu” (ukonkretnienie zapisów będzie stanowił Załącznik do KL przyjmowany na poziomie krajowym) Pozwala na wzajemne finansowanie działań z EFS i EFRR na poziomie 10 % w ramach priorytetu (cross financing)

7 Finansowanie PO Kapitał Ludzki
Podział środków finansowych w ramach PO KL Komponent centralny: 30 % Komponent regionalny: 70 % tys. EUR Podział środków finansowych w ramach komponentu regionalnego PO KL: 70 % - sztywna alokacja na poszczególne obszary wsparcia 30 % - środki do swobodnego rozdysponowania przez Instytucję Pośredniczącą, zgodnie ze specyfiką oraz potrzebami danego regionu.

8 Wielkość wsparcia EFS dla województwa śląskiego
Środki komponentu regionalnego PO KL podzielone algorytmem 40/15/25/10/10 Wielkość wsparcia komponentu regionalnego w przeliczeniu na 1 mieszkańca tys. EUR 117,5 EUR

9 Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej
Cele PO Kapitał Ludzki Cel główny PO Kapitał Ludzki: Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej Cele szczegółowe: Dopasowanie zasobów pracy do zmieniającej się sytuacji na rynku pracy Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego Podniesienie poziomu i jakości wykształcenia społeczeństwa Wsparcie dla budowy sprawnego i partnerskiego państwa Wzrost spójności terytorialnej

10 Priorytet I: Zatrudnienie i integracja społeczna
Cel Podniesienie potencjału instytucji działających w obszarze rynku pracy, integracji i polityki społecznej Upowszechnienie ogólnopolskich i ponadnarodowych programów wspierających zatrudnienie i integrację społeczną Działania 1.1 Wsparcie systemowe instytucji rynku pracy 1.2 Wsparcie systemowe instytucji działających w obszarze pomocy i integracji społecznej 1.3 Ogólnopolski program integracji i aktywizacji zawodowej

11 Działanie 1.1 Wsparcie systemowe instytucji rynku pracy
Tworzenie i doskonalenie struktur organizacyjnych i systemów zarządzania instytucjami rynku pracy Rozwój ogólnopolskiego systemu szkoleń i doskonalenia kadr rynku pracy Rozwój systemów i narzędzi informatycznych dla rynku pracy Tworzenie, rozwijanie, testowanie i zastosowanie rozwiązań systemowych, narzędzi, metod i instrumentów dla rynku pracy Zwiększanie dostępności rynku pracy Doskonalenie systemu międzynarodowego pośrednictwa pracy Projekty z zakresy monitorowania rynku pracy

12 Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji działających w obszarze pomocy i integracji społecznej
Tworzenie i rozwijanie standardów jakości usług instytucji pomocy i integracji społecznej prowadzących do integracji z rynkiem pracy Tworzenie i rozwój systemu oraz podejmowanie działań z zakresu informacji monitorowania oraz prognozowania sytuacji w obszarze pomocy społecznej (badania, ekspertyzy, analizy) Rozwój ogólnopolskiego systemu szkoleń i doskonalenia kadr pomocy i integracji społecznej Rozwój i doskonalenie systemów kształcenia pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej, w szczególności pracowników socjalnych Rozwój systemów i narzędzi informatycznych dla rynku pracy Projekty ponadregionalne poszerzające ofertę instytucji pomocy i integracji społecznej na rzecz aktywności zawodowej osób wykluczonych Budowa systemu usług społecznych realizowana w oparciu o różnorodne formy zatrudnienia

13 Działanie 1.3 Ogólnopolski program integracji i aktywizacji zawodowej
Projekty wspierające zatrudnialność, skierowane do grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, wobec których nie są skuteczne dostępne metody aktywizacji zawodowej, w szczególności realizowane w partnerstwie Projekty aktywizacji zawodowej i integracji skierowane do niepełnosprawnych, młodzieży w wieku lat, imigrantów, uchodźców, mniejszości narodowych i etnicznych, osób przebywających w zakładach karnych, osób opuszczających zakłady poprawcze, placówki opiekuńczo-wychowawcze (których realizacja byłaby utrudniona w komponencie regionalnym) Projekty na rzecz społeczności romskiej Projekty informacyjno promocyjne z zakresu równości szans, mobilności i przekwalifikowań,

14 Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw
Cel Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez zwiększanie inwestowania w kapitał ludzki Poprawa jakości i dostępności usług szkoleniowo-doradczych wspierających rozwój przedsiębiorczości Działania 2.1 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki 2.2 Wsparcie systemu adaptacyjności kadr

15 Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty
Cel Podwyższenie jakości i efektywności kształcenia i szkolenia odpowiadających warunkom gospodarki opartej na wiedzy Działania 3.1 Wysoka jakość kształcenia w systemie oświaty 3.2 Rozwój systemu egzaminów zewnętrznych 3.3 Opracowanie i wdrożenie krajowego systemu kwalifikacji 3.4 Rozwój systemu doradztwa edukacyjno-zawodowego 3. 5 Efektywny system kształcenia i doskonalenia kadr oświaty

16 Priorytet III Szkolnictwo wyższe i nauka
Cel Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia na poziomi wyższym i lepsze wykorzystanie potencjału szkolnictwa wyższego na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia

17 Priorytet V Dobre Rządzenie
Cel Wzmacnianie zdolności polskiej administracji do wypełniania swoich funkcji w nowoczesny i partnerski sposób Działania 5.1 Wzmocnienie potencjału administracji rządowej 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej 5.3 Wysoka jakość usług świadczona przez wymiar sprawiedliwości 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora 5.5 Państwo partnerskie

18 Działanie 5.1 Wzmocnienie potencjału administracji rządowej
Diagnozowanie, poprzez ekspertyzy i analizy, kondycji administracji rządowej w wybranych aspektach jej funkcjonowania Identyfikowanie i upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie obsługi klienta, organizacji i funkcjonowania urzędu wzmacnianie zdolności administracji rządowej w zakresie opracowywania aktów prawnych, w szczególności w zakresie doskonalenia funkcjonowania systemu oceny skutków regulacji m.in. poprzez doskonalenie metodologii, wsparcie dla reorganizacji struktury poszczególnych resortów wzmacnianie zdolności jednostek administracji rządowej w zakresie opracowywania i wdrażania programów i strategii o zasięgu ogólnopolskim/ponadregionalnym (od etapu projektowania po ewaluację)

19 Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej
identyfikowanie i upowszechnianie dobrych praktyk w jednostkach administracji samorządowej w zakresie obsługi klienta, organizacji i funkcjonowania urzędu, zarządzania zasobami ludzkimi m.in. w formie sieci wymiany doświadczeń, kampanii informacyjno - promocyjnych, seminariów, identyfikowanie i upowszechnienie zasad, mechanizmów oraz procedur wzmacniających przejrzystość administracji oraz podnoszących poziom kultury etycznej kadr administracji samorządowej m.in. w formie sieci wymiany doświadczeń, kampanii informacyjno - promocyjnych, seminariów wdrażanie systemu planowania wieloletniego w obszarze zarządzania finansowego i zarządzania przez cele wzmacnianie zdolności jednostek administracji samorządowej w zakresie opracowywania i wdrażania polityk i strategii o zasięgu regionalnym i lokalnym (od etapu projektowania po ewaluację) podnoszenie jakości, zwiększanie dostępności lub poprawa efektywności usług publicznych świadczonych przez jednostki administracji samorządowej,

20 Działanie 5.3 Wysoka jakość usług świadczonych przez wymiar sprawiedliwości
Diagnozowanie, poprzez analizy i ekspertyzy, kondycji wymiaru sprawiedliwości w wybranych aspektach jego funkcjonowania wdrażanie usprawnień mających na celu ułatwienie dostępu do wymiaru sprawiedliwości, w szczególności poprzez: podnoszenie standardów obsługi klienta, rozwój polityki informacyjnej, rozwój sieci punktów obsługi interesantów Szkolenia kadr sektora sprawiedliwości Upowszechniane informacji na temat alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów w szczególności mediacji, arbitrażu, sądownictwa polubownego m.in. w formie akcji informacyjnych, konferencji

21 Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora
Wzmocnienie zdolności organizacji pozarządowych do realizacji zadań publicznych realizowanych we współpracy z administracją publiczną (profesjonalizacja organizacji pozarządowych) poprzez: warsztaty, działania edukacyjne dla kadr, bazy członkowskiej, wolontariuszy działających w organizacjach pozarządowych, w zakresie wiedzy merytorycznej, zdolności organizacyjnych, zarządczych; wspieranie tworzenia struktur sieciowych, tworzenie i wdrażanie mechanizmów samokontroli, kampanie informacyjno- promocyjne na temat wolontariatu) Tworzenie i wdrażanie programów z zakresu sposobu realizacji zadań publicznych Promocja i upowszechnianie dobrych praktyk w sferze świadczenia usług przez organizacje pozarządowe Zwiększanie udziału organizacji pozarządowych w międzynarodowej wymianie doświadczeń

22 Działanie 5.5 Państwo partnerskie
Wzmacnianie i budowanie partnerstwa pomiędzy organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji zadań publicznych (kampanie informacyjno-promocyjne, szkolenia dla pracowników administracji publicznej, promocja dobrych praktyk współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi, badania w zakresie współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi) Rozwój instytucji dialogu obywatelskiego (kampanie promocyjne, szkolenia, tworzenie i wdrażanie strategii i programów z zakresu tworzenia ciał dialogu obywatelskiego) Monitorowanie i ewaluacja współpracy między administracją publiczną a organizacjami samorządowymi

23 Priorytet VI Profilaktyka, promocja i poprawa stanu zdrowia społeczeństwa
Cel Podniesienie potencjału zdrowia zasobów ludzkich poprzez ograniczenie ogólnej chorobowości pracowników Zapobieganie chorobom zawodowym Optymalizacja zarządzania zasobami kadrowymi służby zdrowia Działania 6.1 Wzmocnienie potencjału zdrowia poprzez profilaktykę, promocję zdrowia i edukację zdrowotną osób w wieku produkcyjnym 6.2 Poprawa stanu zdrowia pracowników związana ze zmniejszeniem ilości wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz stosowaniem rehabilitacji zawodowej 6.3 Doskonalenie zawodowe kadr medycznych służące wzrostowi ich konkurencyjności oraz podniesienie jakości zarządzania w ochronie zdrowia

24 Działanie 6.1 Wzmocnienie potencjału zdrowia poprzez profilaktykę, promocję zdrowia i edukację zdrowotną osób w wieku produkcyjnym Szkolenie umiejętności osobistych, społecznych i zawodowych służących zdrowiu, m.in.: rozwiązywanie problemów uzależnień, zwłaszcza nadużywania alkoholu przez pracowników, poprzez szkolenia lekarzy medycyny pracy w problematyce alkoholowej, szkolenia kadry kierowniczej i pracowników nadzoru w kierunku wykrywania i postępowania z pijącymi pracownikami, propagowanie aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania Projektowanie i wdrażanie programów profilaktyki i badań dostosowanych do potrzeb pracowników, do których są adresowane, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej w miejscu pracy Projekty dotyczące rehabilitacji zawodowej Ustalanie pakietów świadczeń profilaktycznych dla poszczególnych grup pracowników, w tym: projekty dotyczące metodologii zbierania danych o stanie zdrowia, badania profilaktyczne dla zatrudnionych w rolnictwie, przemyśle chemicznym, górnictwie

25 Działanie 6.2 Poprawa stanu zdrowia pracowników związana ze zmniejszeniem ilości wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz stosowaniem rehabilitacji zawodowej Projekty służące ograniczaniu występowania chorób zawodowych (szkolenia pracowników i pracodawców w zakresie świadomości ergonomicznej, projekty zestawów badań laboratoryjnych do wykorzystania podczas badań okresowych poszczególnych grup pracowników, szkolenia w zakresie poprawy relacji interpersonalnych, rozładowywania napięć i walki ze stresem w miejscu pracy, projekty służące upowszechnieniu wiedzy o ochronie przed czynnikami szkodliwymi) Projekty sprzyjające powrotowi do pracy pracownikom ze stwierdzoną chorobą zawodową (rehabilitacja zawodowa)

26 Działanie 6.3 Doskonalenie zawodowe kadr medycznych służące wzrostowi ich konkurencyjności oraz podniesienie jakości zarządzania w ochronie zdrowia Kształcenie i doskonalenie zawodowe pielęgniarek i położnych (studia pomostowe, doskonalenie zawodowe pielęgniarek i położnych z uwzględnieniem zagadnień profilaktyki, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej) Kształcenie podyplomowe lekarzy, lekarzy dentystów, farmaceutów, diagnostów laboratoryjnych i techników medycznych Podnoszenie kwalifikacji kadry zarządczej Zakładów Opieki Zdrowotnej Rozwój systemów certyfikacji i akredytacji w zakładach opieki zdrowotnej

27 Komponent regionalny w PO Kapitał Ludzki
Wsparcie zasobów ludzkich w regionie jako szansa na podniesienie spójności terytorialnej kraju oraz przyspieszenie zmian strukturalnych w regionach Wyzwania komponentu regionalnego: różnice w poziomie bezrobocia oraz w skali zatrudnienia pomiędzy poszczególnymi regionami kraju regionalne zróżnicowanie rozwoju przedsiębiorczości (obszary przemysłów restrukturyzowanych, niewielka dywersyfikacja działalności gospodarczej na obszarach wiejskich) różnice w dostępie do edukacji, jak również w poziomie oferty edukacyjnej problemy dotyczące rozwoju zasobów ludzkich odnoszące się do specyficznych obszarów geograficznych

28 Priorytet VII Rynek pracy otwarty dla wszystkich oraz promocja integracji społecznej
Cel Podniesienie poziomu aktywności zawodowej i zatrudnienia Zapewnienie równego dostępu do zatrudnienia wszystkim osobom doświadczającym różnego rodzaju dyskryminacji Działania 7.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia 7.3 Równość szans dla wszystkich oraz promocja integracji społecznej 7.4 Budowa otoczenia sprzyjającego aktywności zawodowej w regionie

29 Działanie 7.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie
Prowadzenie, publikowanie i upowszechnianie badań i analiz sytuacji na regionalnym rynku pracy doradztwo zawodowe i poradnictwo prawne, organizowanie warsztatów aktywnego poszukiwania pracy, organizowanie szkoleń prowadzących do podniesienia i/lub uzyskania kwalifikacji zawodowych, organizowanie staży i praktyk zawodowych, tworzenie i upowszechnianie alternatywnych form zatrudnienia oraz nowoczesnych metod organizacji pracy, wspieranie inicjatyw na rzecz samoorganizacji i samopomocy osób poszukujących pracy wspieranie mobilności geograficznej (regionalnej i międzyregionalnej) oraz zawodowej na rynku pracy, włączenie partnerów społecznych i gospodarczych do działań na rzecz aktywizacji zawodowej w regionie, promocja aktywnych postaw na rynku pracy oraz mobilności i elastyczności zawodowej.

30 Działanie 7.2 Promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia
Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą poprzez doradztwo, szkolenia, jednorazowe dotacje, wsparcie pomostowe Promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia poprzez kampanie promocyjno-informacyjne oraz upowszechnianie dobrych praktyk

31 Działanie 7.3 Równość szans dla wszystkich oraz promocja integracji społecznej
Wsparcie dla tworzenia i działalności jednostek sektora ekonomii społecznej, w tym spółdzielni socjalnych, zakładów aktywności zawodowej, centrów integracji społecznej i klubów integracji społecznej, podmiotów na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej, Promowanie i wspieranie zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej i w organizacjach pozarządowych, Poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne, zawodowe prowadzące do integracji społecznej i zawodowej, Rozwój form zatrudnienia i wsparcie tworzenia miejsc pracy dla osób należących do grup szczególnego ryzyka (m.in. alternatywne i elastyczne formy zatrudnienia, telepraca), Wsparcie mobilności na rynku pracy oraz rozwój usług przezwyciężających indywidualne bariery w powrocie na rynek pracy, Wsparcie tworzenia i działalności instytucji aktywizujących osoby zaburzone psychicznie, w tym środowiskowe domy samopomocy, Promocja i wsparcie wolontariatu, w zakresie integracji z rynkiem pracy osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, Wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania pozaszkolnych form integracji społecznej młodzieży (świetlice socjoterapeutyczne, kluby środowiskowe), Wsparcie lokalnych inicjatyw samoorganizacji i samopomocy, Rozwój form wsparcia indywidualnego i środowiskowego, umożliwiających integrację zawodową i społeczną osobom ze specyficznymi trudnościami na rynku pracy (w tym m.in. osobom starszym i niepełnosprawnym),, Organizowanie akcji i kampanii promocyjno – informacyjnych z zakresu równości szans, mobilności i elastyczności zawodowej oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

32 Działanie 7.4 Budowa otoczenia sprzyjającego aktywności zawodowej w regionie
Projekty służące wzmocnieniu i rozwojowi publicznych służb zatrudnienia m.in. poprzez szkolenia, doradztwo, badania rynku pracy, Prowadzenie, publikowanie i upowszechnianie badań i analiz sytuacji na regionalnym rynku pracy, działania na rzecz upowszechniania aktywnej integracji i pracy socjalnej w regionie, działania na rzecz upowszechniania doradztwa psychologicznego, psychospołecznego, zawodowego oraz doradztwa dla niepełnosprawnych w regionie, wzmocnienie i rozwój potencjału instytucjonalnego instytucji pomocy społecznej, działających na terenie regionu, szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej, działających na terenie regionu, powiązane bezpośrednio z potrzebami oraz ze specyfiką realizowanych zadań, rozwój dialogu, partnerstwa lokalnego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie regionalnym i lokalnym

33 c.d. działania 7.4 szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji rynku pracy, działających na terenie regionu, powiązane bezpośrednio z potrzebami oraz ze specyfiką realizowanych zadań, rozwój dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie regionalnym i lokalnym szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr integracji społecznej, działających na terenie regionu, powiązane bezpośrednio z potrzebami oraz ze specyfiką realizowanych zadań, rozwój dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie regionalnym i lokalnym (w przypadku gdy beneficjent jest liderem partnerstwa)

34 Priorytet VIII: Regionalne kadry gospodarki
Cel Podniesienie konkurencyjności regionów poprzez wsparcie przedsiębiorstw i pracowników w dostosowaniu się do potrzeb regionalnych strategii rozwoju Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie 8.2 Transfer wiedzy

35 Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Cel Wyrównywanie szans edukacyjnych Zwiększenie potencjału zasobów ludzkich na wszystkich poziomach kształcenia Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i studentów 9.2 Budowa potencjału innowacyjnego i rozwojowego szkół 9.3 Rozwój regionalnych ośrodków akademickich 9.4 Upowszechnianie kształcenia ustawicznego 9.5 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty

36 Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych
Badania i analizy diagnozujące charakterystykę barier utrudniających dostęp do edukacji na poziomie lokalnym i regionalnym Projekty wspierające upowszechnienie edukacji przedszkolnej Projekty skierowane do uczniów zagrożonych wypadnięciem z systemu kształcenia (zajęcia dydaktyczne, pomoc psychologiczna, doradcza) Pomoc stypendialna na wyrównywanie szans uczniów i słuchaczy instytucji systemu oświaty. Pomoc stypendialna o charakterze motywacyjnym dla uczniów i słuchaczy instytucji systemu oświaty. Wyposażenie szkół w podręczniki szkolne umożliwiające kształcenie uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

37 Działanie 9.2 Budowa potencjału innowacyjnego i rozwojowego szkół
Programy rozwojowe szkół (w tym również szkół zawodowych) zgodne z lokalną polityką edukacyjną ukierunkowane na: rozwój umiejętności uczniów w zakresie ICT, języków obcych, przedsiębiorczości, nauk przyrodniczo – matematycznych, wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania i oceniania Programy rozszerzania oferty szkół o zagadnienia związane z doradztwem zawodowym, informowaniem uczniów o korzyściach płynących z wyboru danej ścieżki edukacyjnej oraz możliwościach dalszego kształcenia w kontekście uwarunkowań lokalnego i regionalnego rynku pracy (szkolne ośrodki kariery). Programy rozwoju oferty edukacyjnej szkół zawodowych w zakresie dostosowywania kwalifikacji uczniów (jako przyszłych absolwentów) do wymogów lokalnego i regionalnego rynku pracy lub dalszego kształcenia w tym zakresie, realizacji praktycznych form nauczania w szczególności staży i praktyk zawodowych we współpracy z lokalnymi i regionalnymi pracodawcami, Włączenie pracodawców w proces przygotowywania i realizacji programów dydaktycznych realizowanych w szkołach.

38 Działanie 9.3 Rozwój regionalnych ośrodków akademickich
Przygotowanie, otwieranie i realizacja nowych kierunków kształcenia na poziomie wyższym zgodnych ze strategią rozwoju regionu. Programy rozwojowe uczelni o znaczeniu regionalnym ukierunkowane na dostosowanie istniejących kierunków nauczania do wymagań regionalnego rynku pracy i strategii rozwoju regionu, Opracowanie programów i wdrożenie kształcenia (studia wyższe, studia podyplomowe, kursy) w formie e-learning’u Programy uczelni ukierunkowane na podniesienie jakości kształcenia w kontekście wymogów regionalnego rynku pracy poprzez wdrożenie praktycznych elementów nauczania (staże i praktyki studenckie), współpracę uczelni z pracodawcami oraz jednostkami naukowymi w zakresie opracowywania programów nauczania i materiałów dydaktycznych oraz realizacji procesu dydaktycznego. Programy współpracy międzynarodowej uczelni w zakresie realizacji procesu dydaktycznego Wsparcie dla działalności akademickich biur karier Podwyższanie kwalifikacji kadry akademickiej Pomoc stypendialna dla studentów i słuchaczy uczelni mająca na celu umożliwienie rozpoczęcia i ukończenia kształcenia na poziomie wyższym Pomoc stypendialna dla studentów i słuchaczy uczelni mająca na celu kształtowanie liczby absolwentów kierunków studiów o znaczeniu kluczowym dla rozwoju regionu

39 Działanie 9.4 Upowszechnianie kształcenia ustawicznego
Kampanie informacyjne w zakresie: korzyści płynących z podwyższania lub uzupełniania posiadanych kwalifikacji oraz potrzeb regionalnego lub lokalnego rynku pracy w tym zakresie Usługi doradcze w zakresie wyboru ścieżki kształcenia (lub uzupełniania wykształcenia i kwalifikacji formalnych) w kontekście potrzeb regionalnego lub lokalnego rynku pracy. Wsparcie dla placówek kształcenia ustawicznego, praktycznego i doskonalenia zawodowego podwyższanie jakości oferty edukacyjnej, w tym również ubieganie się o akredytację kuratora oświaty rozwój innowacyjnych form kształcenia ustawicznego, w tym również w formie e-learningu.

40 Działanie 9.5 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty
Studia podyplomowe i kursy doskonalące dla nauczycieli w zakresie zgodnym z lokalną i regionalną polityką edukacyjną (w tym przygotowanie do nauczania drugiego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć). Studia wyższe dla nauczycieli zainteresowanych podwyższeniem lub uzupełnieniem posiadanego wykształcenia. Studia podyplomowe, kursy i szkolenia oraz inne formy podwyższania kwalifikacji pracowników placówek kształcenia ustawicznego, praktycznego i doskonalenia zawodowego Studia podyplomowe i kursy doskonalące dla nauczycieli i pracowników administracji oświatowej w zakresie organizacji, zarządzania, finansowania oraz monitoringu działalności oświatowej Programy przekwalifikowania nauczycieli szkolnych w związku ze zmieniająca się sytuacją demograficzną (niż szkolny) w kierunku kształcenia ustawicznego (osób dorosłych)

41 Priorytet X: Aktywizacja obszarów wiejskich
Cel Zmniejszanie dysproporcji w zakresie rozwoju zasobów ludzkich pomiędzy wsią a miastem Działania 10.1 Wsparcie inicjatyw lokalnych oraz paktów na rzecz aktywizacji społeczności lokalnych

42 Działanie 10.1 Wsparcie inicjatyw lokalnych oraz paktów na rzecz aktywizacji społeczności lokalnych
Inicjatywy ukierunkowane na pobudzenie świadomości środowisk lokalnych i ich zaangażowanie w działania prozatrudnieniowe, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, wspierające rozwój przedsiębiorczości oraz podnoszące poziom wykształcenia mieszkańców obszarów wiejskich, Działania informacyjno – promocyjne, szkoleniowe, doradcze podnoszące świadomość mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie korzyści płynących z aktywnych postaw środowisk lokalnych, Wsparcie działalności oddolnych inicjatyw lokalnych oraz paktów w zakresie przedsięwzięć ukierunkowanych na wzrost zatrudnienia, spójności społecznej, rozwój przedsiębiorczości oraz podnoszenie kwalifikacji mieszkańców obszarów wiejskich poprzez aktywizację społeczności lokalnych

43 System instytucjonalny PO KL Instytucje Wdrażające
Instytucja Zarządzająca: MRR Instytucje Pośredniczące: Samorządy Województw Instytucje Pośredniczące: MPiPS, MSWiA, MEN, MZ Instytucje Wdrażające

44 Dziękuję za uwagę Sonia Rzeczkowska


Pobierz ppt "Europejski Fundusz Społeczny"

Podobne prezentacje


Reklamy Google