Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

NAJWAŻNIEJSZE ZAŁOŻENIA PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "NAJWAŻNIEJSZE ZAŁOŻENIA PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI"— Zapis prezentacji:

1 NAJWAŻNIEJSZE ZAŁOŻENIA PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013
Łukasz Cieśliński – Doradca Kluczowy Regionalnego Ośrodka EFS przy Koszalińskim Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych Koszalin, 7 marca 2007r.

2 UKŁAD PREZENTACJI Fundusze Unijne dla Polski w latach 2007-2013
Podstawowe informacje o PO KL Zawartość dokumentacji programowej Najważniejsze zmiany w stosunku do okresu Konsultacje ogólnopolskie Tabela podziału środków

3 FUNDUSZE UNIJNE DLA POLSKI W LATACH 2007-2013
Narodowa Strategia Spójności (Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia) – określa system wykorzystania i wdrażania Funduszy Unijnych dla Polski (ponad 67mld. Euro): Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Europejskiego Funduszu Społecznego Funduszu Spójności.

4 FUNDUSZE UNIJNE DLA POLSKI W LATACH 2007-2013
Krajowe Programy Operacyjne : Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej Program Operacyjny Pomoc Techniczna Regionalne Programy Operacyjne (16) Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej

5 PODSTAWOWE INFORMACJE O PO KL
Celem głównym Programu jest umożliwienie pełnego wykorzystania potencjału zasobów ludzkich, poprzez: wzrost zatrudnienia i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw i ich pracowników, podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa, zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego, oraz wsparcie dla budowy struktur administracyjnych państwa. PO KL jest jednym z krajowych programów operacyjnych służących realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia

6 PODSTAWOWE INFORMACJE O PO KL
Ramy czasowe kwalifikowalności wydatków: od (przekazanie PO do Komisji Europejskiej) do r. (kwestia refundacji zależy od decyzji IP) Pula środków do wykorzystania: 11,4mld. Euro (w tym środki krajowe 1,7mld. Euro): z tej kwoty ok. 60% środków zostanie wydatkowanych regionalnie, a 40% – centralnie PO KL obejmuje całość środków EFS przeznaczonych dla Polski na lata

7 PODSTAWOWE INFORMACJE O PO KL
Podmioty uprawnione do składania projektów: Instytucje rynku pracy Instytucje szkoleniowe Jednostki administracji rządowej i samorządowej Przedsiębiorcy Instytucje otoczenia biznesu Organizacje pozarządowe Instytucje systemu oświaty i szkolnictwa wyższego Inne podmioty

8 ZAWARTOŚĆ DOKUMETACJI PROGRAMOWEJ
Dla potencjalnego projektodawcy najważniejsze są: Program Operacyjny Kapitał Ludzki (przekazany do negocjacji z KE) Szczegółowy Opis PO KL (konsultacje krajowe) Wytyczne nt. kwalifikowalności wydatków Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (konsultacje krajowe) Wzór umowy o dofinansowanie projektów Wzory wniosków o płatność

9 ZAWARTOŚĆ DOKUMETACJI PROGRAMOWEJ
Program Operacyjny Kapitał Ludzki: Diagnoza społeczno-ekonomiczna Dotychczasowa pomoc z UE Cele Programu Priorytety i obszary wsparcia Wdrażanie i finansowanie Programu

10 ZAWARTOŚĆ DOKUMETACJI PROGRAMOWEJ
Szczegółowy Opis PO KL. Priorytety: Priorytet I: Zatrudnienie i integracja społeczna Priorytet II: Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw Priorytet III: Wysoka jakość systemu oświaty Priorytet IV: Szkolnictwo wyższe i nauka Priorytet V: Dobre rządzenie Priorytet VI: Profilaktyka, promocja i poprawa stanu zdrowia ludności w wieku produkcyjnym

11 ZAWARTOŚĆ DOKUMETACJI PROGRAMOWEJ
Szczegółowy Opis PO KL. Priorytety (c.d.): Priorytet VII: Rynek pracy otwarty dla wszystkich oraz promocja integracji społecznej Priorytet VIII: Regionalne kadry gospodarki Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Priorytet X: Partnerstwo na rzecz rozwoju obszarów wiejskich Priorytet XI: Pomoc techniczna Priorytety VII-X stanowią komponent regionalny PO KL

12 ZAWARTOŚĆ DOKUMETACJI PROGRAMOWEJ
Szczegółowy Opis PO KL. System wyboru projektów: Projekty konkursowe – dla wszystkich instytucji. Ocena w oparciu o kryteria: Dostępu (typ odbiorcy, rodzaj wnioskodawcy) Strategiczne (określane corocznie przez IP) Ocena merytoryczna (beneficjent, projekt, finanse Projekty systemowe – dla ściśle określonych podmiotów (organy adm. publicznej, IP, IW). Szczegóły w corocznych Planach Działania sporządzanych przez IP dla każdego Priorytetu.

13 ZAWARTOŚĆ DOKUMETACJI PROGRAMOWEJ
Wzór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu: obecnie w fazie konsultacji wersja nr: z lutego 2007 Planowany jest jeden formularz wniosku do wszystkich priorytetów PO KL i dla wszystkich instytucji

14 ZAWARTOŚĆ DOKUMETACJI PROGRAMOWEJ
Wzór wniosku. Zawartość: Podstawowe informacje o wniosku Podstawowe informacje o wnioskodawcy Charakterystyka projektu (cele, grupy docelowe, działania, rezultaty, zarządzanie projektem) Budżet Załączniki: harmonogram, szczegółowy budżet Pozostałe załączniki będą przedkładane na etapie podpisywania umowy.

15 NAJAŻNIEJSZE ZMIANY W STOSUNKU DO OKRESU 2004-2006
Dostęp wszystkich grup projektodawców do wszystkich Priorytetów i Działań (dla projektów konkursowych) Jeden formularz wniosku dla wszystkich Priorytetów Nie ma Uzupełnień Programów Operacyjnych, zamiast nich jest Szczegółowy Opis Priorytetów PO KL Podział Priorytetów na komponenty: krajowy oraz regionalny Więcej środków…

16 KONSULTACJE OGÓLNOPOLSKIE
Szczegółowy Opis Priorytetów PO KL – obecna wersja przygotowana na podstawie wersji PO z r. Konsultacje odbywają się na bieżąco ostateczna wersja powstanie po przyjęciu PO KL przez Komisję Europejską Wzór wniosku o dofinansowanie projektu – do końca lutego zakończył się I-szy etap konsultacji. Obecnie trwa kolejny etap konsultacji (do końca marca br.)

17 TABELA PODZIAŁU ŚRODKÓW W PO KL
PRIORYTET WKŁAD UE (EUR) WKŁAD KRAJOWY (EUR) OGÓŁEM (EUR) UDZIAŁ %-OWY I. Zatrudnienie i integracja społeczna 4,43 % II. Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw 5,89 % III. Wysoka jakość systemu oświaty 12,75 % IV. Szkolnictwo wyższe i nauka 8,41 % V. Dobre rządzenie 5,35 % VI. Profilaktyka, promocja i poprawa stanu zdrowia ludności w wieku produkcyjnym 0,92 % VII. Rynek pracy otwarty dla wszystkich oraz promocja integracji społecznej 32,40 % VIII. Regionalne kadry gospodarki 13,91 % IX. Rozwój wykształc. i kompet. w regionach 9,66 % X. Partnerstwo na rzecz rozw. obsz. wiejskich 2,28 % XI. Pomoc techniczna 4,00 % OGÓŁEM PO KL: 100 %

18 WIĘCEJ INFORMACJI:

19 Doradca kluczowy Regionalnego Ośrodka EFS w Koszalinie
Kontakt: Łukasz Cieśliński, Doradca kluczowy Regionalnego Ośrodka EFS w Koszalinie DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "NAJWAŻNIEJSZE ZAŁOŻENIA PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI"

Podobne prezentacje


Reklamy Google