Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA NA LATA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA NA LATA"— Zapis prezentacji:

1 PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA NA LATA 2007 - 2013
Warszawa, grudzień 2007 r.

2 Główny Cel Programu Operacyjnego „Innowacyjna Gospodarka”
Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa poprzez: wspieranie projektów o dużym znaczeniu dla gospodarki wspieranie szeroko rozumianej innowacyjności

3 Cel główny Cele szczegółowe
Zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw Wzrost konkurencyjności polskiej nauki Zwiększenie roli nauki w rozwoju gospodarczym Zwiększenie udziału innowacyjnych produktów polskiej gospodarki w rynku międzynarodowym Tworzenie trwałych i lepszych miejsc pracy Wzrost wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarce

4 Horyzontalny cel szczegółowy NSRO
Cele PO IG Horyzontalny cel szczegółowy NSRO 2007 – 2013 Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, w tym szczególnie sektora wytwórczego o wysokiej wartości dodanej oraz rozwój sektora usług

5 Relacja celów szczegółowych NSS do priorytetów określonych w SWW oraz celów Strategii Lizbońskiej
Strategia Lizbońska SWW Poprawa jakości funkcjonowania instytucji publicznych oraz rozbudowa mechanizmów partnerstwa Europa jako bardziej atrakcyjne miejsce do lokowania inwestycji Uczynienie z Europy i jej regionów miejsca bardziej atrakcyjnego dla inwestowania i pracy Poprawa jakości Kapitału Ludzkiego i zwiększenie spójności społecznej Tworzenie większej ilości i lepszych miejsc pracy Większa liczba lepszych miejsc pracy Budowa i modernizacja infrastruktury Technicznej i społecznej mające podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski Wiedza i innowacyjność na rzecz wzrostu Rozwój wiedzy i Innowacyjności na rzecz Wzrostu gospodarczego Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, w tym szczególnie sektora wytwórczego o wysokiej wartości dodanej oraz rozwój sektora usług Wymiar terytorialny polityki spójności Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej Źródło: NSS , MRR, maj 2007 5

6 Realizacja PO IG przyczyni się do osiągania celów strategii lizbońskiej – 94,88% całości środków zaalokowanych w ramach PO IG, tj euro

7 W ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka realizowanych będzie 9 priorytetów:
Badania i rozwój nowoczesnych technologii Infrastruktura sfery B+R Kapitał dla innowacji Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Dyfuzja innowacji Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki  Pomoc techniczna

8 Źródło: PO Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013,
NSRO 2007 – 2013, MRR, Warszawa 25 września 2007r.

9 Podział środków UE na programy operacyjne
Źródło:

10 Alokacja na Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
ogółem EUR w tym EUR środki krajowe w tym EUR z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z PO Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013, NSRO 2007 – 2013, MRR, Warszawa 25 września 2007r.

11 Budżet osi priorytetowej (mln EUR)
Oś priorytetowa Razem środki publiczne EFRR Publiczne środki krajowe Oś I 1299,27 1104,38 194,89 Oś II Oś III 340,00 289,00 51,00 Oś IV 3429,71 2915,25 514,46 Oś V 398,99 339,15 59,85 Oś VI 410,63 349,04 61,59 Oś VII 788,24 670,00 118,23 Oś VIII 1415,86 1203,49 212,38 Oś IX 329,65 280,20 49,45 Razem 9711,63 8254,89 1456,74 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z PO Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013, NSRO 2007 – 2013, MRR, Warszawa 25 września 2007r.

12 Alokacja na PO IG w podziale na osie priorytetowe (% planowanego wsparcia)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z PO Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013, NSRO 2007 – 2013, MRR, Warszawa 25 września 2007r.

13 Badania i rozwój nowoczesnych technologii
Oś priorytetowa I. Badania i rozwój nowoczesnych technologii

14 Oś priorytetowa I. Badania i rozwój nowoczesnych technologii
Główny cel priorytetu: zwiększenie znaczenia sektora nauki w gospodarce poprzez realizację prac B+R w kierunkach uznanych za priorytetowe dla rozwoju społeczno-gospodarczego kraju

15 Beneficjenci: jednostki naukowe;
sieci naukowe i konsorcja naukowo-przemysłowe, w tym Centra Doskonałości, Centra Zaawansowanych Technologii oraz podmioty zaangażowane w programie EIT +; jednostki organizacyjne, których przedmiotem działalności jest zarządzanie pracami B+R i ich organizowanie; polskie platformy technologiczne; przedsiębiorcy (zwłaszcza MSP);

16 Beneficjenci: naukowcy (zwłaszcza młodzi) i zespoły naukowców,
studenci; podmioty realizujące projekty foresight, m.in. jednostki naukowe, jednostki administracji publicznej; podmioty działające na rzecz nauki – podmioty wykonujące w sposób ciągły zadania służące rozwojowi, promocji i zastosowaniom praktycznym nauki, a także wspierające wzrost innowacyjności gospodarki, nie obejmujące prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych, m.in. Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej; Narodowe Centrum Badań i Rozwoju; minister właściwy ds. nauki.

17 Działanie 1.1 Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy Działanie 1.2 Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki Działanie 1.3 Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe

18 Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych
Minimalna wartość projektu: 400 tys. PLN dla województwa łódzkiego i mazowieckiego, które zaplanowały wsparcie RPO. Maksymalna wartość udzielenia wsparcia: 20 mln PLN

19 ALOKACJA FINANSOWA NA DZIAŁANIA
Działanie w ramach osi I EFRR (euro) Publiczne środki krajowe (euro) Razem środki publiczne (euro) Działanie 1.1 Działanie 1.2 Działanie 1.3 Działanie 1.4 Razem Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ze szczegółowego opisu priorytetów PO Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013, NSRO 2007 – 2013, MRR, Warszawa 28 sierpnia 2007r.

20 KOMPLEMENTARNOŚĆ Z INNYMI DZIAŁANIAMI I PRIORYTETAMI
Działanie PO Działanie 1.1 Działanie 1.2 Działanie 1.3 Działanie 1.4 16 RPO łódzkie, mazowieckie do 400 tys. PLN PO RPW PO KL oś IV PO IiŚ PROW Europejski Fundusz Rybacki PO IG Dz. 1.4, 4.1 Dz. 4.1 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ze szczegółowego opisu priorytetów PO Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013, NSRO 2007 – 2013, MRR, Warszawa 28 sierpnia 2007r.

21 Typy projektów: 1. identyfikacja kierunków badań naukowych i prac rozwojowych mających na celu zdynamizowanie zrównoważonego rozwoju gospodarczego dla poprawy jakości życia polskiego społeczeństwa oraz racjonalizacji wykorzystania środków finansowych na badania naukowe poprzez dofinansowanie projektów dotyczących: Narodowego Programu Foresight Polska 2020 i kolejnych; przygotowywania strategii rozwoju poszczególnych dziedzin nauki, regionów i sektorów gospodarki; przygotowywania strategii dla działających w Polsce platform technologicznych poprzez zastosowanie wyników metody foresight.

22 Typy projektów: 2. realizacja programów ministra właściwego ds. nauki ukierunkowanych na zwiększenia zainteresowania podejmowaniem pracy naukowej przez studentów i doktorantów, obejmujących: projekty aplikacyjne realizowane przez studentów, absolwentów i doktorantów mające zastosowanie w gospodarce; projekty, w których uczestniczą studenci, doktoranci i uczestnicy stażów podoktorskich, zgodne z priorytetami wskazanymi w PO IG; projekty realizowane w trakcie studiów doktoranckich w Polsce w ramach współpracy międzynarodowej jednostek naukowych.

23 Typy projektów: 3. wsparcie realizacji polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa poprzez dofinansowanie strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych w obszarach tematycznych określonych w PO IG; 4. realizacja programu ministra właściwego ds. nauki w zakresie doskonalenia kompetencji pracowników naukowo-badawczych, obejmujące zatrudnianie wybitnych uczonych z zagranicy jako kierowników tworzących zespoły badawcze w polskich jednostkach naukowych;

24 Typy projektów: 5. dofinansowanie projektów badawczych o charakterze aplikacyjnym, ukierunkowanych na bezpośrednie zastosowanie w praktyce na potrzeby branży/gałęzi gospodarki lub o szczególnym wymiarze społecznym (projekty rozwojowe); 6. wsparcie ochrony własności przemysłowej tworzonej w ośrodkach badawczych mających siedzibę w Polsce w wyniku prac B+R;

25 Typy projektów: 7. dofinansowanie projektów obejmujących przedsięwzięcia techniczne, technologiczne lub organizacyjne (badania przemysłowe i prace rozwojowe) realizowanych przez przedsiębiorców, ich grupy lub inne podmioty posiadające zdolność do bezpośredniego zastosowania wyników projektu w praktyce (projekty celowe); 8. wsparcie na rzecz Europejskiego Instytutu Technologicznego (EIT+).

26 Oś priorytetowa II. Infrastruktura sfery B+R

27 Oś priorytetowa II. Infrastruktura sfery B+R
Główny cel priorytetu: wzrost konkurencyjności polskiej nauki dzięki konsolidacji oraz modernizacji infrastruktury naukowo-badawczej i informatycznej najlepszych jednostek naukowych działających w Polsce

28 Beneficjenci: jednostki naukowe;
sieci naukowe i konsorcja naukowo-przemysłowe, w tym Centra Zaawansowanych Technologii i Centra Doskonałości; uczelnie; jednostki organizacyjne, których przedmiotem działalności jest zarządzanie pracami B+R i ich organizowanie; jednostki wiodące miejskie akademickie sieci naukowe (MAN;  Centra Komputerów Dużej Mocy; Podmioty zaangażowane w programie EIT+.

29 Działanie 2.1 Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym Minimalna/maksymalna wartość projektu: projekty o charakterze ponadregionalnym, minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu 1 mln euro Działanie 2.2 Wsparcie tworzenia wspólnej infrastruktury badawczej jednostek naukowych Działanie 2.3 Inwestycje związane z tworzeniem infrastruktury informatycznej nauki

30 ALOKACJA FINANSOWA NA DZIAŁANIA
Działanie w ramach osi II EFRR (euro) Publiczne środki krajowe (euro) Razem środki publiczne (euro) Działanie 2.1 Działanie 2.2 Działanie 2.3 Razem Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ze szczegółowego opisu priorytetów PO Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013, NSRO 2007 – 2013, MRR, Warszawa 28 sierpnia 2007r.

31 KOMPLEMENTARNOŚĆ Z INNYMI DZIAŁANIAMI I PRIORYTETAMI
Działanie PO Działanie 2.1 Działanie 2.2 Działanie 2.3 16 RPO powyżej 1 mln euro PO RPW PO KL PO IiŚ Oś XIII Oś XIII nie na indykatywnej liście PROW Europejski Fundusz Rybacki PO IG Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ze szczegółowego opisu priorytetów PO Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013, NSRO 2007 – 2013, MRR, Warszawa 28 sierpnia 2007r.

32 Typy projektów: 1. rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym, w tym działających na bazie konsorcjów naukowo-przemysłowych oraz regionalnych konsorcjów naukowo-przemysłowych, poprzez dofinansowanie rozwoju ich infrastruktury badawczej, m.in. w Centrach Zaawansowanych Technologii oraz laboratoriach świadczących specjalistyczne usługi dla przedsiębiorców a także w ramach EIT+; 2. rozwój infrastruktury w specjalistycznych laboratoriach, w tym działających na bazie sieci naukowych, m.in. Centów Doskonałości;

33 Typy projektów: 3. wsparcie projektów realizowanych w zakresie Polskiej Mapy Drogowej w dziedzinie Dużych Obiektów Infrastruktury Badawczej (budowa dużych urządzeń badawczych – budowle i aparatura); 4. projekty w zakresie inwestycji polegających na tworzeniu nowej wspólnej infrastruktury naukowo-badawczej oraz przeniesieniu infrastruktury naukowo-badawczej mającej na celu utworzenie nowego centrum naukowo-badawczego;

34 Typy projektów: 5. projekty polegające na utrzymaniu i rozwoju nowoczesnej infrastruktury informatycznej nauki poprzez dofinansowanie inwestycji sieciowych, sprzętowych o znaczeniu ogólnokrajowym, uwzględniając ich kluczowe znaczenie dla środowiska; 6. utrzymanie ciągłości powszechnego dostępu środowiska naukowego do zasobów cyfrowych;

35 Typy projektów: 7. projekty w zakresie rozwoju zasobów informacyjnych nauki w postaci cyfrowej dotyczące tworzenia i prowadzenia baz danych zawierających informacje o wynikach i warunkach dostępu do wyników projektów badawczych oraz tworzenia i udostępniania baz danych publikacji naukowych; 8. projekty w zakresie rozwoju zaawansowanych aplikacji i usług teleinformatycznych, dla środowiska naukowego.

36 Oś priorytetowa III. Kapitał dla innowacji

37 Oś priorytetowa III. Kapitał dla innowacji
Główny cel priorytetu: zwiększenie liczby przedsiębiorstw działających na bazie innowacyjnych rozwiązań oraz zwiększenie dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania przedsięwzięć innowacyjnych

38 Beneficjenci: MSP; Krajowy Fundusz Kapitałowy oraz fundusze kapitałowe; instytucje otoczenia biznesu wspierające powstawanie nowych firm innowacyjnych, w tym np. centra transferu technologii i innowacji, akceleratory technologii, inkubatory, parki naukowo-technologiczne, organizacje zrzeszające potencjalnych inwestorów (np. aniołów biznesu); organizacje przedsiębiorców i pracodawców.

39 Działanie 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej Minimalna/maksymalna kwota wsparcia: wejście kapitałowe w nowoutworzone przedsiębiorstwo – poniżej 50% udziałów i nie więcej niż 800 tys. PLN

40 Działanie 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP
Działanie 3.2 Wspieranie funduszy kapitału podwyższonego ryzyka Maksymalna kwota wsparcia: 1,5 mln euro dla pojedynczego mikro-, małego lub średniego przedsiębiorstwa z funduszu podwyższonego ryzyka Działanie 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP

41 ALOKACJA FINANSOWA NA DZIAŁANIA
Działanie w ramach osi III EFRR (euro) Publiczne środki krajowe (euro) Razem środki publiczne (euro) Działanie 3.1 Działanie 3.2 Działanie 3.3 Razem Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ze szczegółowego opisu priorytetów PO Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013, NSRO 2007 – 2013, MRR, Warszawa 28 sierpnia 2007r.

42 KOMPLEMENTARNOŚĆ Z INNYMI DZIAŁANIAMI I PRIORYTETAMI
Działanie PO Działanie 3.1 Działanie 3.2 Działanie 3.3 16 RPO PO RPW PO KL Dz. 7.2 PO IiŚ PROW Europejski Fundusz Rybacki PO IG pozostałe dz. 3 priorytetu Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ze szczegółowego opisu priorytetów PO Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013, NSRO 2007 – 2013, MRR, Warszawa 28 sierpnia 2007r.

43 Typy projektów: 1. inicjowanie działalności innowacyjnej poprzez identyfikowanie, weryfikację innowacyjnych pomysłów o dużym potencjale rynkowym, wsparcie tworzenia na ich bazie przedsiębiorstw z sektora MSP; 2. wsparcie MSP na początkowych etapach wzrostu, których przedsięwzięcia oparte są na innowacyjnych rozwiązaniach, poprzez zasilenie funduszy kapitałowych;

44 Typy projektów: 3. aktywizacja rynku inwestorów prywatnych poprzez tworzenie dogodnych warunków inicjowania współpracy inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami MSP poszukującymi środków finansowych na realizację innowacyjnych przedsięwzięć 4. w ramach 3. priorytetu możliwe też będzie dofinansowanie projektów pilotażowych, mających na celu testowanie nowych rodzajów projektów lub sposobów podejścia i identyfikacji takich, które z powodzeniem mogą być wprowadzone na szerszą skalę w kolejnych latach realizacji PO IG lub w programach operacyjnych w kolejnych perspektywach finansowych

45 Oś priorytetowa IV. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia

46 Oś priorytetowa IV. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia
Główny cel priorytetu: podniesienie poziomu innowacyjności przedsiębiorstw poprzez stymulowanie wykorzystania nowoczesnych rozwiązań w przedsiębiorstwach Beneficjenci: przedsiębiorcy

47 Działanie 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R Minimalna/maksymalna wartość projektu: wartość wydatków kwalifikowanych nie większa niż 200 mln PLN Maksymalna wartość wsparcia: 20 mln PLN

48 Działanie 4.2 Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: dla części inwestycyjnej nie mniejsza niż 400 tys. PLN Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: dla części inwestycyjnej (w tym doradztwo dla MSP) nie większa niż 30 mln PLN, na część doradczą dla dużych przedsiębiorstw 400 tys. PLN. Maksymalna wartość udzielenia wsparcia: część inwestycyjna (w tym doradztwo dla MSP) nie większa niż 21 mln PLN, na część doradczą dla dużych przedsiębiorstw 400 tys. PLN (50% wartości części doradczej projektu), na część szkoleniową 1 mln PLN (35% dla dużych przedsiębiorstw oraz 45% dla MSP).

49 Działanie 4.3 Kredyt technologiczny
Minimalna/maksymalna wartość udzielenia wsparcia: Udzielenie premii technologicznej do 50%, zgodnie z mapą pomocy regionalnej, nie więcej niż 4 mln PLN. Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym Minimalna/maksymalna wartość projektu: wartość wydatków kwalifikowanych nie mniejsza niż 8 mln PLN i poniżej 160 mln PLN Minimalna wartość udzielenia wsparcia: (30% z 8 mln PLN) 2,4 mln PLN Maksymalna wartość udzielenia wsparcia: na część inwestycyjną (w tym doradztwo dla MSP) 40 mln PLN, na część szkoleniową 1 mln PLN (35% dla dużych przedsiębiorstw oraz 45% dla MSP)

50 Działanie 4.5 Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki
Minimalna/maksymalna wartość projektu: minimalna wartość projektu to 160 mln PLN. Minimalna/maksymalna kwota wsparcia: maksymalna kwota wsparcia wynosi 10% wydatków kwalifikowanych.

51 ALOKACJA FINANSOWA NA DZIAŁANIA
Działanie w ramach osi IV EFRR (euro) Publiczne środki krajowe (euro) Razem środki publiczne (euro) Działanie 4.1 Działanie 4.2 Działanie 4.3 Działanie 4.4 Działanie 4.5 Razem Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ze szczegółowego opisu priorytetów PO Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013, NSRO 2007 – 2013, MRR, Warszawa 28 sierpnia 2007r.

52 KOMPLEMENTARNOŚĆ Z INNYMI DZIAŁANIAMI I PRIORYTETAMI
Działanie PO 4.1 Działanie 4.2 4.3 4.4 Działanie 4.5 16 RPO łódzkie, mazowieckie poniżej 400 tys. PLN = wykluczenie z POIG do wartości 8 mln PLN wydatków kwalifikowanych PO RPW PO KL Dz. 2.1 PO IiŚ PROW Europejski Fundusz Rybacki PO IG Dz. 1.4, pozostałe Dz. 4 Dz. 1.4, 5.2, pozostałe dz. priorytetu 4 pozostałe dz. priorytetu 4, dz. 1.4 Dz. 4.2, 4.4 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ze szczegółowego opisu priorytetów PO Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013, NSRO 2007 – 2013, MRR, Warszawa 28 sierpnia 2007r.

53 Typy projektów: 1. wdrożenia wyników prac B+R będących efektem realizacji prac B+R dofinansowanych w ramach 1. osi priorytetowej (w ramach jednego, kompleksowego projektu obejmującego prowadzenie prac B+R i wdrożenie ich wyników, pod warunkiem spełnienia kryterium zasadności ekonomicznej dla wdrożenia uzyskanych wyników); 2. wdrożenia wyników prac B+R będących wynikiem programu Inicjatywa Technologiczna;

54 Typy projektów: 3. wdrożenia przez MSP własnych lub nabytych nowych technologii oraz uruchomienie produkcji nowych wyrobów lub ulepszenie wyrobów produkowanych w oparciu o tę technologię poprzez dofinansowanie MSP z Funduszu Kredytu Technologicznego z możliwością umorzenia części przyznanego kredytu; 4. doradztwo i inwestycje niezbędne do rozwoju działalności B+R prowadzonej przez przedsiębiorców, w tym prowadzące do uzyskania przez przedsiębiorcę statusu centrum badawczo-rozwojowego;

55 Typy projektów: 5. szkolenia, doradztwo i inwestycje przedsiębiorstw niezbędne do opracowania i wdrożenia wzorów użytkowych i przemysłowych; 6. nowe inwestycje obejmujące zastosowanie nowych, wysoko innowacyjnych rozwiązań w szczególności technologicznych w produkcji i usługach, w tym prowadzących do zmniejszenia szkodliwego oddziaływania na środowisko;

56 Typy projektów: 7. nowe inwestycje przedsiębiorstw z sektora produkcyjnego, obejmujące zastosowanie innowacyjnych rozwiązań o dużym znaczeniu dla gospodarki z uwagi na wielkość inwestycji i liczbę nowotworzonych miejsc pracy związanych z tymi inwestycjami – preferowane będą rozwiązania innowacyjne w skali światowej oraz obejmujące komponent B+R; 8. nowe inwestycje prowadzące do utworzenia dużej liczby miejsc pracy w przedsiębiorstwach z sektora nowoczesnych usług;

57 Typy projektów: 9. nowe inwestycje związane z rozpoczęciem przez przedsiębiorców działalności B+R. 10. w ramach 4. priorytetu możliwe też będzie dofinansowanie projektów pilotażowych, mających na celu testowanie nowych rodzajów projektów lub sposobów podejścia i identyfikacji takich, które z powodzeniem mogą być wprowadzone na szerszą skalę w kolejnych latach realizacji PO IG lub w programach operacyjnych w kolejnych perspektywach finansowych.

58 Oś priorytetowa V. Dyfuzja innowacji

59 Oś priorytetowa V. Dyfuzja innowacji
Główny cel priorytetu: zapewnienie przedsiębiorcom wysokiej jakości usług i infrastruktury służących wzmocnieniu oraz wykorzystaniu ich potencjału innowacyjnego, a także wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw poprzez rozwój powiązań kooperacyjnych

60 Beneficjenci: grupy przedsiębiorców, w tym: klastry, łańcuchy produkcyjne MSP i dużych przedsiębiorców, sieci technologiczne (MSP i jednostki naukowe) reprezentowane przez podmioty posiadające zdolność do występowania w ich imieniu; platformy technologiczne; instytucje otoczenia biznesu o zasięgu ogólnokrajowym, sieci instytucji otoczenia biznesu o znaczeniu ponadregionalnym;

61 Beneficjenci: specjalistyczne ośrodki innowacyjności (podmioty zarządzające parkami technologicznymi,  inkubatorami technologii, centrami zaawansowanych technologii, centrami produktywności oraz innymi ośrodkami specjalistycznych usług dla przedsiębiorców), przedsiębiorcy.

62 Działanie 5.1 Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym
Maksymalna wartość udzielonego wsparcia: na część inwestycyjną (w tym doradztwo dla MSP) 20 mln PLN, na część szkoleniową 1 mln PLN (35% dla dużych przedsiębiorstw oraz 45% dla MSP), na część doradczą dla dużych przedsiębiorstw 400 tys. PLN (50% wartości części doradczej projektu), na koszty operacyjne i administracyjne 50%

63 Działanie 5.2 Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym Działanie 5.3 Wspieranie ośrodków innowacyjności Minimalna/maksymalna wartość projektu: wartość wydatków kwalifikowanych nie mniejsza niż 40 mln PLN

64 Działanie 5.4 Zarządzanie własnością intelektualną
Minimalna/maksymalna wartość udzielonego wsparcia: kwota wsparcia na ochronę prawa własności przemysłowej nie jest niższa niż 2 tys. PLN ani nie przekracza 400 tys. PLN, kwota wsparcia na realizację prawa własności przemysłowej nie jest niższa niż 2 tys. PLN ani nie przekracza 400 tys. PLN, kwota wsparcia na popularyzację wiedzy w zakresie własności intelektualnej nie jest niższa niż 200 tys. PLN ani nie przekracza 2 mln PLN.

65 ALOKACJA FINANSOWA NA DZIAŁANIA
Działanie w ramach osi V EFRR Publiczne środki krajowe Razem środki publiczne Działanie 5.1 Działanie 5.2 Działanie 5.3 Działanie 5.4 Razem Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ze szczegółowego opisu priorytetów PO Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013, NSRO 2007 – 2013, MRR, Warszawa 28 sierpnia 2007r.

66 KOMPLEMENTARNOŚĆ Z INNYMI DZIAŁANIAMI I PRIORYTETAMI
Działanie PO Działanie 5.1 Działanie 5.2 Działanie 5.3 Działanie 5.4 16 RPO do 40 mln PLN znajdujące się na liście indykatywnej PO IG PO RPW PO KL Dz. 2.1 z priorytetem II PO IiŚ PROW Europejski Fundusz Rybacki PO IG Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ze szczegółowego opisu priorytetów PO Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013, NSRO 2007 – 2013, MRR, Warszawa 28 sierpnia 2007r.

67 Typy projektów: 1. inwestycje i doradztwo i szkolenia związane z rozwojem powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym, w tym klastrów; 2. kompleksowe wsparcie ośrodków innowacyjności, m. in. parków naukowo-technologicznych, inkubatorów technologicznych, centrów transferu technologii, zlokalizowanych na obszarach o największym potencjale rozwojowym;

68 Typy projektów: 3. wsparcie budowy i rozwoju sieci otoczenia biznesu o znaczeniu ponadregionalnym oraz instytucji otoczenia biznesu o zasięgu ogólnokrajowym świadczących usługi w zakresie działalności innowacyjnej przedsiębiorców; 4. wsparcie wykorzystania praw własności przemysłowej oraz praw autorskich i pokrewnych przez przedsiębiorców;

69 Typy projektów: 5. promocja i informacja w zakresie własności przemysłowej i wzornictwa przemysłowego; 6. w ramach 5. priorytetu możliwe też będzie dofinansowanie projektów pilotażowych, mających na celu testowanie nowych rodzajów projektów lub sposobów podejścia i identyfikacji takich, które z powodzeniem mogą być wprowadzone na szerszą skalę w kolejnych latach realizacji PO IG lub w programach operacyjnych w kolejnych perspektywach finansowych.

70 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym
Oś priorytetowa VI. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym

71 Oś priorytetowa VI. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym
Główny cel priorytetu: poprawa wizerunku Polski jako atrakcyjnego partnera gospodarczego, miejsca nawiązywania wartościowych kontaktów handlowych, lokowania inwestycji, prowadzenia działalności gospodarczej oraz rozwoju usług turystycznych

72 Beneficjenci: instytucje otoczenia biznesu o znaczeniu ponadregionalnym i międzynarodowym wspierające promocję gospodarczą i turystyczną Polski; instytucje otoczenia biznesu działające w branży turystycznej; instytucje publiczne, w tym państwowe osoby prawne; jednostki samorządu terytorialnego; przedsiębiorcy.

73 Działanie 6.1 Paszport do eksportu Minimalna/maksymalna kwota udzielonego wsparcia: maksymalna kwota wsparcia to 100 tys. PLN dla indywidualnego przedsiębiorcy Działanie 6.2 Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów oraz powstawania nowych terenów inwestycyjnych

74 Działanie 6. 3 Promocja turystycznych walorów Polski Działanie 6
Działanie 6.3 Promocja turystycznych walorów Polski Działanie 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym Projekty związane z EURO Działanie 6.5 Rozwój systemu wsparcia polskiej gospodarki na rynku międzynarodowym

75 ALOKACJA FINANSOWA NA DZIAŁANIA
Działanie w ramach osi VI EFRR (euro) Publiczne środki krajowe (euro) Razem środki publiczne (euro) Działanie 6.1 Działanie 6.2 Działanie 6.3 Działanie 6.4 Działanie 6.5 Razem Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ze szczegółowego opisu priorytetów PO Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013, NSRO 2007 – 2013, MRR, Warszawa 28 sierpnia 2007r.

76 KOMPLEMENTARNOŚĆ Z INNYMI DZIAŁANIAMI I PRIORYTETAMI
Działanie PO 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 16 RPO udział MSP w targach i misjach Przygotowanie działek pod inwestycje do 40 ha działania związane z marketingiem, wzmocnienie powiązań z rynkiem międzynarodowym PO RPW PO KL PO IiŚ Oś XII PROW Europejski Fundusz Rybacki PO IG Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ze szczegółowego opisu priorytetów PO Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013, NSRO 2007 – 2013, MRR, Warszawa 28 sierpnia 2007r.

77 Typy projektów: 1. kompleksowe wsparcie dla przedsiębiorców MSP zainteresowanych nawiązaniem kontaktów handlowych z partnerami zagranicznymi obejmujące w szczególności doradztwo i szkolenia w zakresie promocji sprzedaży za granicą JRE i promocji eksportu, badania rynków zagranicznych, udziału w imprezach targowo-wystawienniczych (wsparcie to nie obejmuje pomocy publicznej na działalność związaną z wywozem produktów); 2. rozwój sieci centrów obsługi inwestorów;

78 Typy projektów: 3. przygotowanie dużych terenów inwestycyjnych, w zakresie prac studyjno-koncepcyjnych umożliwiających realizację inwestycji m.in. typu brownfield, greyfield oraz greenfield; 4. przedsięwzięcia niezbędne z punktu widzenia promocji turystycznych walorów Polski, w tym tworzenie nowych, innowacyjnych typów produktów i usług turystycznych, tworzenie systemu informacji turystycznej;

79 Typy projektów: 5. inwestycje w zakresie produktów turystycznych o znaczeniu ponadregionalnym, w tym inwestycje przyczyniające się do poprawy jakości usług turystycznych; 6. budowa i rozwój internetowego systemu obsługi przedsiębiorców poszukujących partnerów handlowych oraz możliwości podjęcia inwestycji na terenie Polski.

80 Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji
Oś priorytetowa VII. Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji

81 Oś priorytetowa VII. Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji
Główny cel priorytetu: poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej poprzez zwiększenie dostępności zasobów informacyjnych administracji publicznej oraz usług publicznych w formie cyfrowej dla obywateli i przedsiębiorców

82 Beneficjenci: jednostki administracji rządowej oraz jednostki im podległe; instytucje prowadzące państwowe ewidencje i rejestry na podstawie ustaw

83 Typy projektów: 1. budowa współpracujących elektronicznych platform usług publicznych, na których dostępne będą eUsługi dla obywateli i przedsiębiorstw m.in.: zabezpieczenie społeczne, podatki, zamówienia publiczne, rejestracja działalności gospodarczej, rejestry sądowe, ochrona zdrowia, ochrona środowiska; 2. rozwój systemów informacji publicznej (w tym informacji prawnej);

84 Typy projektów: 3. przebudowa i dostosowanie rejestrów państwowych, zasobów i systemów informatycznych administracji publicznej do współdziałania, w celu ich usprawnienia, integracji i umożliwienia świadczenia usług drogą elektroniczną, zapewnienie zintegrowanej infrastruktury teleinformatycznej administracji publicznej dla jednostek administracji centralnej i jednostek samorządu terytorialnego; 4. projekt systemowy mający na celu zapewnienie synergii działań w zakresie eAdministracji prowadzonych na szczeblu centralnym i regionalnym.

85 Oś priorytetowa VIII. Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki

86 Oś priorytetowa VIII. Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki
Główny cel priorytetu: stymulowanie rozwoju gospodarki elektronicznej poprzez wspieranie tworzenia nowych, innowacyjnych eUsług, innowacyjnych rozwiązań elektronicznego biznesu oraz zmniejszanie technologicznych, ekonomicznych i mentalnych barier wykorzystywania eUsług w społeczeństwie

87 Beneficjenci: mikro, mali i średni przedsiębiorcy, w tym mikro- i mali przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą nie dłużej niż 1 rok; jednostki samorządu terytorialnego, konsorcja jednostek samorządu terytorialnego, konsorcja jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi – na prowadzenie projektów mających ma celu dostarczenie dostępu do Internetu szerokopasmowego obywatelom szczególnie zagrożonym wykluczeniem cyfrowym

88 Typy projektów: 1. wsparcie dla nowo tworzonych mikro- i małych i średnich przedsiębiorstw świadczących eUsługi; 2. wspieranie eUsług między przedsiębiorstwami (B2B); 3. wspieranie działań z zakresu e-Integracji poprzez wspieranie dostępu obywateli do szerokopasmowego Internetu; 4. wsparcie dostarczania dostępu do Internetu szerokopasmowego na etapie tzw. „ostatniej mili” przez MSP

89 Oś priorytetowa IX. Pomoc techniczna

90 Oś priorytetowa IX. Pomoc techniczna
Główny cel priorytetu: wsparcie dla procesu zarządzania, wdrażania i monitorowania PO IG oraz efektywnego, zgodnego z prawem i politykami wspólnotowymi, wykorzystania finansowego wkładu UE oraz środków krajowych Beneficjenci: Instytucje zaangażowane bezpośrednio w zarządzanie oraz wdrażanie PO IG

91 Typy projektów: 1. wsparcie zatrudnienia w instytucjach odpowiedzialnych za zarządzanie, wdrażanie, monitorowanie, ocenę, audyt i kontrolę. Finansowanie kosztów zatrudnienia w instytucjach odpowiedzialnych za realizację działań PO IG będzie udzielane w ramach komponentu pomocy technicznej PO IG, natomiast finansowanie kosztów zatrudnienia w IZ oraz w instytucjach pełniących funkcję IP będących jednocześnie organami administracji rządowej, będzie udzielane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, ;

92 Typy projektów: 2. podnoszenie kwalifikacji pracowników odpowiedzialnych za zarządzanie, wdrażanie, monitorowanie, ocenę, audyt i kontrolę oraz promocję; 3. finansowanie kosztów procesu ewaluacji PO IG; 4. finansowanie kosztów organizacyjnych i administracyjnych związanych z realizacją celów PO IG; 5. zakup sprzętu, oprogramowania i wyposażenia służącego realizacji celów PO IG;

93 Typy projektów: 6. finansowanie kosztów programowania przyszłych interwencji strukturalnych; 7. finansowanie działań z zakresu komunikacji i promocji oraz działań szkoleniowych wspomagających system wdrażania i zarządzania PO IG; 8. finansowanie działań służących zakończeniu wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego – Wzrost konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata ; 9. finansowanie kosztów archiwizacji dokumentów; 10. finansowanie kosztów wynajmu, przygotowania, modernizacji i adaptacji pomieszczeń na potrzeby zarządzania i wdrażania PO IG.

94 Typy projektów: 11. koszty zarządzania i wdrażania PO IG, w szczególności:  I.  kosztów naboru i selekcji projektów; II.  kontroli; III.  oceny; IV.  organizacji spotkań, komitetów, grup zespołów; V.  przygotowania analiz, badań, ocen, sprawozdań; VI.  finansowanie pomocy ekspertów zewnętrznych; VII. gromadzenia, przetworzenia i analizowania danych; VIII. przygotowania dokumentacji dla kluczowych i dużych  projektów, tzw. project pipeline

95 Zarządzanie programem
Instytucją Zarządzającą POIG jest minister właściwy ds. rozwoju regionalnego, który wykonuje swoje funkcje przy pomocy Departamentu Zarządzania Programem Wzrostu Konkurencyjności Przedsiębiorstw w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego.

96 Zarządzanie programem - schemat instytucjonalny PO IG
Źródło: PO Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013, NSRO 2007 – 2013, MRR, Warszawa 25 września 2007r.

97 Bibliografia: http://www.mrr.gov.pl
PO Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013, NSRO 2007 – 2013, MRR, Warszawa 25 września 2007r.

98 Zapraszamy w godz. 9.00 – 12.00 oraz 13.00 – 15.00
ul. Nowoursynowska 166 Warszawa Budynek nr 2, pokoje 7, 9, 11, 13, 16,


Pobierz ppt "PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA NA LATA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google