Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych"— Zapis prezentacji:

1 Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych
Prowadzący: Zbigniew Barski

2 O czym rozmawialiśmy na ostatnim spotkaniu?
Co to jest projekt? Jakie są etapy prac nad projektem? Efekty projektu (Cele, Rezultaty, Produkty) Harmonogram projektu Ryzyko związane z realizacją projektu Monitoring i ewaluacja

3 O czym będziemy dzisiaj rozmawiać?
Jak szukać źródeł finansowania projektów? Przegląd źródeł finansowania w ramach programów operacyjnych współfinansowanych ze środków UE Jak nie utonąć w oceanie informacji?

4 Przegląd Programów Operacyjnych
PROGRAMY KRAJOWE Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej Program Europejskiej Współpracy Terytorialnej Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich

5 Przegląd Programów Operacyjnych
REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE RPO Województwa Zachodniopomorskiego RPO Województwa Opolskiego RPO Województwa Podkarpackiego RPO Województwa Podlaskiego RPO Województwa Dolnośląskiego RPO Województwa Pomorskiego RPO Województwa Kujawsko- Pomorskiego RPO Województwa Śląskiego RPO Województwa Świętokrzyskiego RPO Województwa Lubelskiego RPO Województwa Warmińsko- Mazurskiego RPO Województwa Lubuskiego RPO Województwa Łódzkiego RPO Województwa Wielkopolskiego RPO Województwa Małopolskiego RPO Województwa Mazowieckiego

6 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (PO IG)
Celem głównym Programu Innowacyjna Gospodarka na lata jest rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących celów szczegółowych: Zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw Wzrost konkurencyjności polskiej nauki Zwiększenie roli nauki w rozwoju gospodarczym Zwiększenie udziału innowacyjnych produktów polskiej gospodarki w rynku międzynarodowym Tworzenie trwałych i lepszych miejsc pracy  Wzrost wykorzystania technologii informacyjnych i  komunikacyjnych w gospodarce

7 PO IG – www.poig.gov.pl Priorytety
Oś priorytetowa 1. - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Oś priorytetowa 2. - Infrastruktura sfery B+R Oś priorytetowa 3. - Kapitał dla innowacji Oś priorytetowa 4. - Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Oś priorytetowa 5. Dyfuzja Innowacji Oś priorytetowa 6. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Oś priorytetowa 7. - Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji Oś priorytetowa 8. - Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki Oś priorytetowa 9. - Pomoc techniczna

8 PO IG – www.poig.gov.pl Oś priorytetowa 3. - Kapitał dla innowacji
3.1  Inicjowanie działalności innowacyjnej. (Ministerstwo Gospodarki/ Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości) 3.2  Wspieranie funduszy kapitału podwyższonego ryzyka. (Ministerstwo Gospodarki) 3.3  Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP. (Ministerstwo Gospodarki/ Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości)

9 PO IG – www.poig.gov.pl Oś priorytetowa 3. - Kapitał dla innowacji
Typy projektów: inicjowanie działalności innowacyjnej poprzez identyfikowanie, weryfikację innowacyjnych pomysłów o dużym potencjale rynkowym, wsparcie tworzenia na ich bazie przedsiębiorstw z sektora MSP wsparcie MSP na początkowych etapach wzrostu, których przedsięwzięcia oparte są na innowacyjnych rozwiązaniach, poprzez zasilenie funduszy kapitałowych aktywizacja rynku inwestorów prywatnych poprzez tworzenie dogodnych warunków inicjowania współpracy inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami MSP poszukującymi środków finansowych na realizację innowacyjnych przedsięwzięć.

10 PO IG – Oś priorytetowa 4. - Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia 4.1  Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R. (Ministerstwo Gospodarki/ Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości) 4.2 Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego (Ministerstwo Gospodarki/ Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości) 4.3  Kredyt technologiczny. (Ministerstwo Gospodarki) 4.4  Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym (Ministerstwo Gospodarki/ Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości) 4.5  Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki (Ministerstwo Gospodarki)  4.5.1 Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym  Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych

11 PO IG – www.poig.gov.pl Typy projektów:
wdrożenia wyników prac B+R będących wynikiem programu Inicjatywa Technologiczna wdrożenia przez MSP własnych lub nabytych nowych technologii oraz uruchomienie produkcji nowych wyrobów lub ulepszenie wyrobów produkowanych w oparciu o tę technologię poprzez dofinansowanie MSP z Funduszu Kredytu Technologicznego z możliwością umorzenia części przyznanego kredytu doradztwo i inwestycje niezbędne do rozwoju działalności B+R prowadzonej przez przedsiębiorców, w tym prowadzące do uzyskania przez przedsiębiorcę statusu centrum badawczo-rozwojowego szkolenia, doradztwo i inwestycje przedsiębiorstw niezbędne do opracowania i wdrożenia wzorów użytkowych i przemysłowych

12 PO IG – www.poig.gov.pl Typy projektów:
nowe inwestycje obejmujące zastosowanie nowych, wysoko innowacyjnych rozwiązań w szczególności technologicznych w produkcji i usługach, w tym prowadzących do zmniejszenia szkodliwego oddziaływania na środowisko nowe inwestycje przedsiębiorstw z sektora produkcyjnego, obejmujące zastosowanie innowacyjnych rozwiązań o dużym znaczeniu dla gospodarki z uwagi na wielkość inwestycji i liczbę nowotworzonych miejsc pracy związanych z tymi inwestycjami – preferowane będą rozwiązania innowacyjne w skali światowej oraz obejmujące komponent B+R nowe inwestycje prowadzące do utworzenia dużej liczby miejsc pracy w przedsiębiorstwach z sektora nowoczesnych usług nowe inwestycje związane z rozpoczęciem przez przedsiębiorców działalności B+R.

13 PO IG – www.poig.gov.pl Oś priorytetowa 5. Dyfuzja Innowacji
5.1  Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym (Ministerstwo Gospodarki/ Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości) 5.2 Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących proinnowacyjne usługi oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym (Ministerstwo Gospodarki/ Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości) 5.3  Wspieranie ośrodków innowacyjności (Ministerstwo Gospodarki/ Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości) 5.4  Zarządzanie własnością intelektualną (Ministerstwo Gospodarki/ Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości)

14 PO IG – Oś priorytetowa 5. Dyfuzja Innowacji - Typy projektów: inwestycje i doradztwo i szkolenia związane z rozwojem powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym, w tym klastrów kompleksowe wsparcie ośrodków innowacyjności, m. in. parków naukowo- technologicznych, inkubatorów technologicznych, centrów transferu technologii, zlokalizowanych na obszarach o największym potencjale rozwojowym wsparcie budowy i rozwoju sieci otoczenia biznesu o znaczeniu ponadregionalnym oraz instytucji otoczenia biznesu o zasięgu ogólnokrajowym świadczących usługi w zakresie działalności innowacyjnej przedsiębiorców wsparcie wykorzystania praw własności przemysłowej oraz praw autorskich i pokrewnych przez przedsiębiorców promocja i informacja w zakresie własności przemysłowej i wzornictwa przemysłowego

15 PO IG – Oś priorytetowa 6. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym 6.1  Paszport do eksportu (Ministerstwo Gospodarki/ Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości) 6.2  Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i sprzedających poza Polskę oraz powstawanie nowych terenów inwestycyjnych 6.2.1 Wsparcie dla sieci centrów obsługi inwestorów i sprzedających poza Polskę (Ministerstwo Gospodarki – Departament Wdrażania Programów Operacyjnych) 6.2.2 Wsparcie działań studyjno-koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych „od podstaw” (Ministerstwo Gospodarki – Departament Wdrażania Programów Operacyjnych)

16 PO IG – Oś priorytetowa 6. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym 6.3  Promocja turystycznych walorów Polski (Ministerstwo Gospodarki) 6.4  Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym. (Ministerstwo Gospodarki/ Polska Organizacja Turystyczna) 6.5  Promocja polskiej gospodarki (Ministerstwo Gospodarki – Departament Wdrażania Programów Operacyjnych) 

17 PO IG – Oś priorytetowa 6. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Typy projektów: kompleksowe wsparcie dla przedsiębiorców MSP zainteresowanych nawiązaniem kontaktów handlowych z  partnerami zagranicznymi obejmujące w szczególności doradztwo i szkolenia w zakresie promocji sprzedaży za granicą JRE i promocji eksportu, badania rynków zagranicznych, udziału w imprezach targowo-wystawienniczych rozwój sieci centrów obsługi inwestorów przygotowanie dużych terenów inwestycyjnych, w zakresie prac studyjno-koncepcyjnych, umożliwiających realizację inwestycji m.in. typu brownfield, greyfield oraz greenfield

18 PO IG – Oś priorytetowa 6. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Typy projektów: przedsięwzięcia niezbędne z punktu widzenia promocji turystycznych walorów Polski, w tym tworzenie nowych, innowacyjnych typów produktów i usług turystycznych, tworzenie systemu informacji turystycznej inwestycje w zakresie produktów turystycznych o znaczeniu ponadregionalnym, w tym inwestycje przyczyniające się do poprawy jakości usług turystycznych budowa i rozwój internetowego systemu obsługi przedsiębiorców poszukujących partnerów handlowych oraz możliwości podjęcia  inwestycji na terenie Polski.

19 PO IG – Oś priorytetowa 8. - Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki 8.1  Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej. (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji/ Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości) 8.2  Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B. (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji/ Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości) 8.3  Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion. (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji/ Władza Wdrażajaca Programy Europejskie) 8.4  Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili”. (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji/ Władza Wdrażajaca Programy Europejskie)

20 PO IG – Oś priorytetowa 8. - Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki Typy projektów: wsparcie dla nowo tworzonych mikro- i małych i średnich przedsiębiorstw świadczących eUsługi wspieranie eUsług między przedsiębiorstwami (B2B) wspieranie działań z zakresu e-Integracji poprzez wspieranie dostępu obywateli do szerokopasmowego Internetu wsparcie dostarczania dostępu do Internetu szerokopasmowego na etapie tzw. „ostatniej mili” przez MSP

21 Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego (RPO WZ)
Cel: ciągły rozwój województwa m.in. poprzez budowę infrastruktury drogowej, transportowej i energetycznej, a także poprawę warunków życia mieszkańców województwa poprzez inwestowanie w ochronę środowiska naturalnego oraz w infrastrukturę społeczną, zarówno edukacyjną, sportową jak i ochrony zdrowia.

22 RPO WZ – www.rpo.wzp.pl Priorytety:
Oś 1. Gospodarka, Innowacje, Technologie Oś 2. Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej Oś 3. Rozwój społeczeństwa informacyjnego Oś 4. Infrastruktura ochrony środowiska Oś 5. Turystyka, kultura i rewitalizacja Oś 6. Rozwój funkcji metropolitalnych Oś 7. Rozwój infrastruktury społecznej i ochrony zdrowia Oś 8. Pomoc techniczna

23 RPO WZ – www.rpo.wzp.pl Oś 1. Gospodarka, Innowacje, Technologie
DZIAŁANIE 1.1. WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW POPRZEZ INNOWACYJNE INWESTYCJE Poddziałanie Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwa Poddziałanie Inwestycje w małe i średnie przedsiębiorstwa Poddziałanie Inwestycje MSP w nowe technologie Poddziałanie Inwestycje MSP w zakresie ochrony środowiska

24 RPO WZ – www.rpo.wzp.pl Oś 1. Gospodarka, Innowacje, Technologie
DZIAŁANIE 1.2. INNOWACJE I TRANSFER TECHNOLOGII Poddziałanie Proinnowacyjne instytucje otoczenia biznesu Poddziałanie Zwiększenie dostępności wyników prac B+R dla MSP Poddziałanie Infrastruktura B+R

25 RPO WZ – www.rpo.wzp.pl Oś 1. Gospodarka, Innowacje, Technologie
DZIAŁANIE 1.3. ZAAWANSOWANE USŁUGI WSPARCIA DLA PRZEDSIĘBIORSTW Poddziałanie Specjalistyczne doradztwo dla MSP Poddziałanie Promocja przedsiębiorstw w wymiarze międzynarodowym. Poddziałanie Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Poddziałanie Pozadotacyjne instrumenty finansowe dla MSP

26 Jak szukać źródeł finansowania projektów?
Najpierw musimy dokładnie zdefiniować projekt Jeżeli już wiemy, co chcemy osiągnąć i jakie korzyści projekt przyniesie interesariuszom – możemy określić, ile możemy (chcemy na ten projekt przeznaczyć z własnych środków) Możemy przejść do poszukiwań

27 Jak nie utonąć w oceanie informacji?
Dobry pozyskiwacz nie zna wszystkich możliwych źródeł na pamięć. Wie natomiast, gdzie może znaleźć wszystkie niezbędne informacje. Musimy stworzyć własną mapę informacyjną, ale ... Na początek możemy wesprzeć się dostępnymi portalami Ale najpierw musimy wiedzieć .... czego szukać?

28 Jak nie utonąć w oceanie informacji?
Czego szukać? Szukajmy warunków, na jakich dofinansowanie jest przyznawane: kto może ubiegać się o dofinansowanie? na co można uzyskać dofinansowanie? ile można uzyskać dofinansowania (min. i max wartość projektu, poziom dofinansowania)? Jakie kryteria musi spełnić projekt (dopuszczające, punktowane) Kiedy trzeba złożyć wniosek (terminy ogłaszania naborów i składania wniosku)? Kiedy można się spodziewać zakończenia oceny i jakie są zasady wypłaty dofinansowania?

29 Jak nie utonąć w oceanie informacji?
Gdzie szukać informacji? Program Operacyjny Uszczegółowienie Programu/Szczegółowy Opis Priorytetów Harmonogram ogłaszania naborów wniosków Dokumentacja konkursowa

30 Jak nie utonąć w oceanie informacji?
Gdzie szukać informacji? Jakie informacje można znaleźć? Bardzo Ogólne informacje Ogólne informacje Szczegółowe informacje Program Operacyjny Uszczegółowienie/ Szczegółowy opis priorytetów Harmonogram naborów wniosków Dokumentacja konkursowa Kto? x Na co? ile? Jakie kryteria? Kiedy złożyć wniosek? Kiedy zakończenie oceny?

31 Jak nie utonąć w oceanie informacji?
Polecane źródła informacji: Oficjalna strona funduszy europejskich ( Strona internetowa wiodącego czasopisma o funduszach ( Strony internetowe poszczególnych programów operacyjnych Strony internetowe instytucji odpowiedzialnych za ogłaszanie naborów wniosków Strony internetowe niektórych firm doradczych z linkami do wszystkich programów operacyjnych: Regularne przeszukiwanie zasobów Internetu

32 Czy są pytania?

33 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!


Pobierz ppt "Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google