Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Produkt finansowy: Poręczenie Portfelowe

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Produkt finansowy: Poręczenie Portfelowe"— Zapis prezentacji:

1 Produkt finansowy: Poręczenie Portfelowe
Inicjatywa JEREMIE Produkt finansowy: Poręczenie Portfelowe dla Banków i innych instytucji finansowych Bank Gospodarstwa Krajowego Warszawa, 23 maja 2011

2 Harmonogram prezentacji
Zagadnienia ogólne: Inicjatywa JEREMIE w Polsce i w Europie Warunki produktu finansowego: Poręczenie Portfelowe Dokumentacja konkursowa oraz warunki konkursu Etapy planowanego konkursu Terminy i alokacje Warszawa, 23 maja 2011 1

3 Część I – Zagadnienia ogólne: inicjatywa JEREMIE w Polsce i w Europie
Warszawa, 23 maja 2011 2

4 Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises
Inicjatywa JEREMIE Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises Wspólne europejskie zasoby dla MŚP Inicjatywa jest nowy mechanizm pozadotacyjnego wsparcia mikro, małych i średnich przedsiębiorstw ze środków publicznych ustanowionych przez Komisję Europejską Warszawa, 23 maja 2011 3

5 Fundusze Powiernicze zarządzane przez BGK
Dolnośląski Fundusz Powierniczy 405, 73 mln zł Łódzki Regionalny Fundusz Powierniczy 188,63 mln zł Fundusz Powierniczy JEREMIE Województwa Pomorskiego 287,39 mln zł Fundusz Powierniczy JEREMIE Województwa Wielkopolskiego 501,30 mln zł Zachodniopomorski Fundusz Powierniczy JEREMIE 280,00 mln zł Łącznie: mln zł Warszawa, 23 maja 2011 4

6 Realizacja inicjatywy w Polsce
Lp. Region Kwota przeznaczona na wsparcie w mln. € Menadżer Funduszu Powierniczego 1 Na poziomie krajowym 180 KFK 2 Woj. Wielkopolskie 126 BGK 3 Woj. Dolnośląskie 102 4 Woj. Pomorskie 72 5 Woj. Zachodniopomorskie 70 6 Woj. Łódzkie 47 7 Woj. Kujawsko - Pomorskie 10 Kujawsko - pomorski Fundusz Pożyczkowy 8 PO RPW 25 Suma 632 Warszawa, 23 maja 2011 5

7 Realizacja JEREMIE na terenie Unii Europejskiej
Utworzonych zostało 30 Funduszy Powierniczych (stan na koniec listopada 2010r.) Inicjatywa realizowana jest w 15 krajach członkowskich UE 13 Funduszy realizuje inicjatywę na poziomie krajowym 17 Funduszy realizuje inicjatywę na poziomie regionalnym Menadżerem 11 funduszy jest Europejski Fundusz Inwestycyjny Łączna pula środków przeznaczona na inicjatywę to ponad 3,5 miliarda € Warszawa, 23 maja 2011 6

8 Część II – Warunki produktu finansowego: Poręczenie Portfelowe
Warszawa, 23 maja 2011 7

9 Poręczenie Portfelowe – Poręczenie Menadżera Funduszu Powierniczego JEREMIE (BGK) ze środków Funduszu Powierniczego JEREMIE na rzecz instytucji finansowych, w celu zabezpieczenia spłaty zobowiązań wynikających z udzielonych kredytów i pożyczek dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców – udostępniane przez BGK w przypadku wpisania poręczenia do rejestru poręczeń portfelowych. Warszawa, 23 maja 2011 8

10 Podmioty Uprawnione Pośrednicy Finansowi – banki krajowe, banki zagraniczne, instytucje kredytowe lub instytucje finansowe, banki spółdzielcze, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, inne podmioty finansowe udzielające finansowania dla MŚP oraz konsorcja podmiotów wskazanych powyżej Wybór Pośredników Tryb konkursu zamkniętego – zgodnie z Regulaminem konkursowym Warszawa, 23 maja 2011 9

11 Wysokość kosztów zarządzania
Koszty zarządzania Pośrednikowi Finansowemu przysługuje prawo do refundacji poniesionych oraz udokumentowanych kosztów zarządzania związanych z realizacją Umowy i przyznanym Poręczeniem Portfelowym Wysokość kosztów zarządzania Wysokość kosztów zarządzania będzie przedmiotem gry rynkowej i będzie stanowić jeden z warunków konkursowych. Maksymalny pułap kosztów zarządzania, od którego rozpoczyna się licytacja został ustalony na poziomie: 2% średniorocznie. Liczba przyznanych punktów jest zgodna z kryteriami konkursowymi i zależna od wskazanego przez Wnioskodawcę pułapu kosztów. Obowiązki Pośrednika Finansowego Pośrednik Finansowy będzie zobligowany do wykonywania obowiązków wynikających z charakteru uzyskanego wsparcia ze środków unijnych, w tym m.in. w zakresie promocji i informacji, sprawozdawczości, trwałości projektów. Kredyty objęte poręczeniem Jednostkowym Poręczeniem nie może być objęty Kredyt uprzednio wypłacony tj. uruchomiony przed udzieleniem Jednostkowego Poręczenia. Warszawa, 23 maja 2011 10

12 Dywersyfikacja portfela
Cel finansowania Kredyty objęte Poręczeniem Portfelowym muszą być przeznaczone na finansowanie działalności gospodarczej mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy w szczególności wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych, finansowanie inwestycji oraz tworzenie nowych miejsc pracy. Dywersyfikacja portfela Pośrednik Finansowy będzie zobowiązany do dywersyfikacji portfela Jednostkowych Poręczeń, z uwzględnieniem jednostkowego wsparcia i typu przedsiębiorcy. Menadżer przewiduje 4 progi wysokości udzielonego poręczenia w zależności od wartości kredytu jaki zostanie udzielony MŚP. Dźwignia Finansowa Łączna wartość Jednostkowych Poręczeń wypłaconych Pośrednikowi Finansowemu nie może przekroczyć 50% wartości udostępnionego Limitu Poręczenia. Rewolwing Po wykorzystaniu Limitu Poręczenia, Pośrednik Finansowy ma możliwość złożenia wniosku do MFP o wyrażenie zgody na przyznanie kolejnego Limitu Poręczenia w ramach zawartej Umowy Warszawa, 23 maja 2011 11

13 Opłaty i prowizje Menadżer pobiera prowizję za przyznanie limitu Poręczenia Portfelowego od Pośrednika Finansowego; wysokość prowizji ustalana jest w drodze Konkursu, zgodnie z kryteriami konkursowymi. Prowizja lub opłata za przyznanie Jednostkowego Poręczenia jest przychodem Funduszu Powierniczego. Zachęty Możliwość uzyskania dodatkowych zachęt, uzależniona od wskaźnika procentowego wykorzystania limitu Poręczenia Portfelowego oraz szkodowości Portfela Wypłata Poręczenia BGK przekaże środki z Funduszu Powierniczego na rachunek bankowy pośrednika finansowego w terminie do 30 dni roboczych od otrzymania uzasadnionego i prawidłowo wypełnionego wniosku o wypłatę poręczenia Windykacja Czynności windykacyjne w imieniu i na rzecz Menadżera prowadzi Pośrednik Finansowy. Jest przewidziana zachęta za skuteczne czynności windykacyjne dokonywane przez Pośrednika Finansowego. Warszawa, 23 maja 2011 12

14 Termin Jednostkowego Poręczenia
Okres budowy portfela 12 miesięcy od dnia udostępnienia limitu Poręczenia Portfelowego przez Menadżera. Termin Jednostkowego Poręczenia Jednostkowe Poręczenie obejmuje okres Kredytu wydłużony o dodatkowe 3 miesiące jednak nie dłuższy niż 63 miesiące Warszawa, 23 maja 2011 13

15 Część III – Dokumentacja konkursowa oraz warunki konkursu
Warszawa, 23 maja 2011 14

16 Dokumentacja konkursowa składa się z następujących elementów:
Regulamin konkursu Biznes plan Wniosek o dopuszczenie do konkursu Kryteria Konkursowe Metryka produktu: Poręczenie Portfelowe Wzór Umowy operacyjnej wraz z załącznikami Biznes plan oraz Wniosek o dopuszczenie do konkursu zostaną opublikowane w formie edytowalnej w celu wypełnienia przez uczestników konkursu pozostałe dokumenty będą opublikowane w formie nieedytowalnej. Warszawa, 23 maja 2011 15

17 Część IV – Etapy planowanego konkursu
Warszawa, 23 maja 2011 16

18 Termin składania wniosków wynosi 60 dni od ogłoszenia konkursu
Po upływie terminu składania wniosków zostanie przeprowadzona ocena formalna i merytoryczna Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Warszawa, 23 maja 2011 17

19 Ocena Formalna Ocena Merytoryczna
Kryteria formalne dopuszczające możliwe odpowiedzi Tak/ Nie/ Nie Dotyczy niespełnienie jednego (lub więcej) kryterium skutkuje negatywną oceną formalną Wniosku Ocena Merytoryczna Kryteria merytoryczne dopuszczające możliwe odpowiedzi Tak/ Nie/ Nie Dotyczy niespełnienie jednego (lub więcej) kryterium skutkuje negatywną oceną formalną Wniosku Kryteria merytoryczne punktowe ( 2 kryteria oceny) wysokość prowizji za udzielenie limitu Poręczenia Portfelowego poziom kosztów zarządzania Warszawa, 23 maja 2011 18

20 Część V – Terminy i Alokacje
Warszawa, 23 maja 2011 19

21 Wielkość alokacji w poszczególnych województwach
Województwo Wielkość alokacji Terminy Ogłoszenia Konkursów Dolnośląskie 182, 5 mln zł maj / czerwiec 2011r. Łódzkie 100 mln zł 23 maja 2011r. Pomorskie 150 mln zł 30 maja 2011r. Wielkopolskie 270 mln zł Zachodniopomorskie 120 mln zł Łącznie 822,5 mln zł Warszawa, 23 maja 2011 20

22 Dziękuję za uwagę. Warszawa, 23 maja 2011 21 Kontakt:
Bank Gospodarstwa Krajowego Departament Instrumentów Inżynierii Finansowej Al. Jerozolimskie 7 tel. /22/ Warszawa, 23 maja 2011 21


Pobierz ppt "Produkt finansowy: Poręczenie Portfelowe"

Podobne prezentacje


Reklamy Google