Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Reporęczenia i pożyczki szansą na zwiększenie finansowania zewnętrznego MSP. Instrumenty wsparcia funduszy poręczeniowych i pożyczkowych w Polsce Wschodniej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Reporęczenia i pożyczki szansą na zwiększenie finansowania zewnętrznego MSP. Instrumenty wsparcia funduszy poręczeniowych i pożyczkowych w Polsce Wschodniej."— Zapis prezentacji:

1 Reporęczenia i pożyczki szansą na zwiększenie finansowania zewnętrznego MSP. Instrumenty wsparcia funduszy poręczeniowych i pożyczkowych w Polsce Wschodniej Projekt BGK w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej Iwona Barszcz

2 Plan prezentacji Cele, założenia i budżet projektu
System przepływu środków Oferta dla Pośredników Finansowych Oferta dla MSP – kto może skorzystać Efekty realizacji projektu Plany na przyszłość Korzyści ze współpracy z BGK

3 Cel projektu Stworzenie korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości w Polsce Wschodniej, poprzez: Poprawę dostępności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw do zewnętrznych źródeł finansowania Odejście od dotacyjnego wsparcia instytucji finansowych na rzecz mechanizmu odnawialnego (rewolwingowego) Zastosowanie pozadotacyjnych, zwrotnych instrumentów wsparcia MSP środkami unijnymi, skutkującego efektem mnożnikowym udzielanego wsparcia 3

4 Założenia i budżet projektu
Wzmocnienie istniejącego w Polsce Wschodniej systemu pożyczkowego oraz systemu poręczeń kredytowych z wykorzystaniem wyspecjalizowanych instrumentów inżynierii finansowej. 175, 6 mln zł przeznaczone na wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, na terenie 5 województw Polski Wschodniej w formie: Pożyczek udzielanych przez Fundusze Pożyczkowe i Banki; Poręczeń kredytów dla MSP. Założenia Budżet

5 Poziomy wdrażania Instytucja Pośrednicząca PO RPW (PARP)
Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu z BGK (IX.2009 r., aneksowana) Przekazanie środków dofinasowania, przeznaczonych na realizację Projektu Nadzorowanie realizacji Projektu Beneficjent projektu (BGK) działający jako Manager holding fund Opracowywanie produktów finansowych Organizacja Konkursów na wybór Pośredników Finansowych Działania informacyjno-promocyjne Działania związane z kontrolą i monitoringiem wykorzystania środków Obsługa finansowa (w tym wypłata kosztów zarządzania oraz zachęt dla PF) Pośrednicy Finansowi (instytucje finansowe) Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw poprzez udzielanie pożyczek i poręczeń (stosowanie pomocy de minimis) Obowiązki sprawozdawcze MSP – końcowi adresaci i odbiorcy wsparcia w ramach projektu

6 System przepływu środków
Pożyczka Pośrednicy Finansowi Fundusze Pożyczkowe, inne instytucje finansowe Wkład własny PF MSP Fundusze Poręczeniowe Instytucje Finansujące Banki Wypłata Poręczenia Finansowanie BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Poręczenie

7 Oferta dla Pośredników Finansowych
Zwiększenie potencjału finansowego funduszy pożyczkowych i poręczeniowych; Zwrot udokumentowanych kosztów zarządzania; Zachęty finansowe do uzyskiwania lepszych wyników; Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego oraz kadrowego; Zdobycie know – how oraz doświadczenia w zakresie dystrybucji i wsparcia sektora mikro, małych, średnich przedsiębiorstw w ramach unijnych instrumentów zwrotnych; Zwiększenie potencjału działania w regionie poprzez możliwość tworzenia produktów dedykowanych przedsiębiorcom.

8 Pieniądze dla MSP. Kto może skorzystać ?
Z oferowanych produktów może skorzystać przedsiębiorca, który: Posiada siedzibę i prowadzi działalność gospodarczą w jednym z województw Polski Wschodniej Zatrudnia do 250 pracowników Posiada obrót roczny w wysokości do 50 mln € lub posiada sumę bilansową do 43 mln € Nie posiada wystarczających środków finansowych na realizację przedsięwzięć lub zabezpieczeń o wystarczającej wartości Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej

9 Jak pieniądze trafiają do MSP?
Instytucja Zarządzająca Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Instytucja Pośrednicząca Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Beneficjent projektu systemowego Bank Gospodarstwa Krajowego Pośrednicy finansowi Instytucje finansowe i Banki Fundusze poręczeniowe Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej

10 Pośrednicy Finansowi i odbiorcy ostateczni w projekcie
352 7 80 6 115 305 5 7 268 7 Liczba Pośredników Finansowych Liczba MSP, które skorzystały z produktów finansowych

11 Realizacja projektu – stan na dzień 30.09.2013
Produkt finansowy Liczba umów zawartych z PF Środki przekazane PF (w mln zł) Liczba wspartych MSP Wartość wsparcia udzielonego MSP (w mln zł) ogółem (z udziałem własnym PF) ze środków projektu (środki BGK) Reporęczenie dla funduszy poręczeniowych 3 29,0 228 34,4 22,3 Pożyczka Globalna dla instytucji finansowych 12 88,9 892 62,6 57,4 Łącznie 15 117,9 1 120 97,0 79,8 Łączna kwota dofinansowania projektu – 175,6 mln zł (w tym 54,4 mln zł przekazane aneksem do umowy we wrześniu 2013 r.)

12 Wartość udzielonych pożyczek i poręczeń w mln zł
Osiągnięte wyniki Wartość udzielonych pożyczek i poręczeń w mln zł Liczba wspartych MSP

13 Osiągnięte wyniki Liczba wspartych MSP w podziale na mikro -, małe- , średnie Liczba utworzonych miejsc pracy w MSP

14 Dlaczego warto skorzystać?
Większy dostęp do finansowania zewnętrznego – 14 instytucji udzielających wsparcia Dostęp do finansowania, dla przedsiębiorców, którzy nie posiadają wymaganych przez banki zabezpieczeń lub historii kredytowej Możliwość uzyskania finansowania z uwzględnieniem pomocy de minimis Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej

15 Na jaki cel środki? Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej
Finansowanie działalności gospodarczej mikro, małego i średniego przedsiębiorcy, przeznaczone w szczególności na: finansowanie inwestycji polegających m.in. na zakupie, budowie lub modernizacji obiektów produkcyjno – usługowo – handlowych, tworzenie nowych miejsc pracy, wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych, zakup wyposażenia w maszyny, urządzenia, aparaty, w tym także zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia, oraz inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju MŚP. DESIGN s standard dummy. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy. Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej MODELING

16 Wykluczenia w finansowaniu
Wsparcie nie może być przeznaczone Pokrywanie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej Cele konsumpcyjne Spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w innych instytucjach finansowych Spłatę zobowiązań publiczno –prawnych Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej

17 Do kogo zgłosić się po wsparcie?
Produkt finansowy – Pożyczka Globalna l.p. POŚREDNIK FINANSOWY 1. Agencja Rozwoju Regionalnego "MARR" S.A., Mielec 2. Działdowska Agencja Rozwoju S.A., Działdowo 3. Lubelska Fundacja Rozwoju, Lublin 4. Fundacja Wspomagania Wsi, Warszawa 5. Inicjatywa Mikro Sp. z o.o., Kraków 6. Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego, Białystok 7. Konsorcjum Fundusz Pożyczkowy TISE-Capitales, Warszawa, Białystok 8. Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Biłgoraj 9. Idea Bank S.A., Warszawa 10. Regionalna Izba Gospodarcza, Stalowa Wola 11. Fundacja Rozwoju Regionu Łukta w Łukcie 12. Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości, Końskie Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej

18 Do kogo zgłosić się po wsparcie?
Produkt finansowy – Poręczenie l.p. POŚREDNIK FINANSOWY 1. Warmińsko-Mazurski Fundusz „Poręczenia Kredytowe” Sp. z o.o., Działdowo 2. Podkarpacki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o., Rzeszów

19 Plany na przyszłość Kolejny konkurs (Pożyczka Globalna i Reporęczenie) – listopad 2013 r. Przygotowanie do drugiego obrotu powierzonymi środkami Możliwość wykorzystania środków projektu po jego zamknięciu (czerwiec 2015 r.) Zgodnie z umową z o dofinansowanie projektu, BGK zobowiązał się do kontynuowania działań w zakresie rozwoju instrumentów inżynierii finansowej w Polsce Wschodniej poprzez: przeznaczenia środków projektu na inwestycje w instrumenty zwrotne, służące rozwojowi MSP z obszaru Polski Wschodniej, zapewnienie charakteru rewolwingowego środkom wygenerowanym przez projekt po jego zakończeniu.

20 BGK jako pewny partner Kompetencje i doświadczenie instytucjonalne.
Wiarygodność instytucjonalna. Renoma BGK, jako partnera biznesowego. Minimalizacja ryzyka. Know – how w zakresie wdrażania instrumentów zwrotnych: wspieranie IZ w realizacji celów RPO, elastyczne zarządzanie produktami, synergia organizacyjna i kosztowa, sprawdzone mechanizmy sprawozdawczo – monitorujące, zarządzanie ryzkiem płynności środków.

21 Dziękuję za uwagę Departament Instrumentów Inżynierii Finansowej Bank Gospodarstwa Krajowego Al. Jerozolimskie 7, Warszawa


Pobierz ppt "Reporęczenia i pożyczki szansą na zwiększenie finansowania zewnętrznego MSP. Instrumenty wsparcia funduszy poręczeniowych i pożyczkowych w Polsce Wschodniej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google