Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przygotowanie wniosku o dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców – Program 2011. Warszawa, 27.10.2011.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przygotowanie wniosku o dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców – Program 2011. Warszawa, 27.10.2011."— Zapis prezentacji:

1 Przygotowanie wniosku o dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców – Program Warszawa,

2 „Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi”
Program Ramowy „Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi” na lata Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców na lata Fundusz Granic Zewnętrznych na lata Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich na lata Europejski Fundusz Powrotów Imigrantów na lata

3 Podstawa prawna funduszu:
Decyzja ustanawiająca Rady Decyzja wykonawcza Komisji Europejskiej Program Wieloletni Program Roczny 2011

4 System zarządzania i kontroli
Instytucja Odpowiedzialna – MSWiA Decyzja o współfinansowaniu – Zespół Międzyresortowy Instytucja Audytowa – Ministerstwo Finansów Instytucja Certyfikująca – Ministerstwo Finansów Instytucja Delegowana – WWPE

5 System zarządzania i kontroli
Zadania WWPE Ogłoszenie naboru wniosków Sprawdzenie formalne wniosków Ocena merytoryczna wniosków (wraz z MSWiA) Podpisanie umów finansowych Realizacja i rozliczenia umów Rozliczenie programu Ewaluacja

6 Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców na lata 2008-2013
Cel ogólny wspieranie działań podejmowanych przez państwa członkowskie i zachęcanie do podejmowania wysiłków w zakresie przyjmowania uchodźców i wysiedleńców i ponoszenia związanych z tym konsekwencji, z uwzględnieniem prawodawstwa wspólnotowego w tej dziedzinie (…).

7 Grupa docelowa każdy obywatel państwa trzeciego lub bezpaństwowiec, którego status jest określony w konwencji genewskiej, a który uzyskał zezwolenie na pobyt jako uchodźca w jednym z państw członkowskich; każdy obywatel państwa trzeciego lub bezpaństwowiec korzystający z jednej z form ochrony uzupełniającej w rozumieniu dyrektywy 2004/83/WE; każdy obywatel państwa trzeciego lub bezpaństwowiec, który złożył wniosek o objęcie jedną z form ochrony określonych w lit. a) i b); każdy obywatel państwa trzeciego lub bezpaństwowiec korzystający z ochrony tymczasowej w rozumieniu dyrektywy 2001/55/WE; każdy obywatel państwa trzeciego lub bezpaństwowiec, który jest przesiedlany lub został przesiedlony do państwa członkowskiego.

8 Program roczny 2011 Działanie 1.
Rozwinięcie i poprawa oferty integracyjnej oraz poradnictwa zarówno dla osób ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy, jak i osób objętych ochroną międzynarodową

9 Program roczny 2011 Na dzień ogłoszenia konkursu – 14 października 2011 roku całkowita kwota dofinansowania ,58 PLN.

10 Przykładowe działania:
Prowadzenie w ośrodkach i poza nimi szkoleń językowych i zawodowych dla cudzoziemców przebywających w ośrodkach dla osób ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy; Poprawa dostępu w ośrodkach i poza nimi do poradnictwa psychologicznego, prawnego oraz społecznego, dostępu do opieki medycznej i poprawy jej jakości w ośrodkach dla osób ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy;

11 Przykładowe działania:
Rozbudowa istniejącej oferty integracyjnej dla osób objętych ochroną międzynarodową, w tym w szczególności w zakresie: nauki języka polskiego oraz kursów kształtujących świadomość obywatelską, kursów na temat warunków życia i pracy w Polsce, szkoleń informujących o możliwościach załatwienia podstawowych spraw życia codziennego w różnych urzędach i innych instytucjach publicznych itp.; poprawy dostępu do edukacji, w szczególności edukacji dzieci; poprawy faktycznego dostępu do rynku pracy (poprzez zwiększenie liczby i różnorodności oferowanych szkoleń i kursów zawodowych, uproszczenie procedur w zakresie uznawania wykształcenia i kwalifikacji itp., rozwój doradztwa zawodowego); poprawy sytuacji mieszkaniowej m.in. poprzez poprawę faktycznego dostępu do mieszkalnictwa socjalnego); ochrony przed dyskryminacją na rynkach pracy i nieruchomości poprzez działania mające na celu podniesienie świadomości cudzoziemców na temat dostępnych środków ochrony prawnej, podejmowanie i propagowanie działań o charakterze dyskryminacji pozytywnej; łatwiejszego i bezpłatnego dostępu do pomocy medycznej, psychologicznej oraz prawnej; działań na rzecz podnoszenia świadomości społecznej w środowiskach przyjmujących cudzoziemców, w tym dialogu międzykulturowego pomiędzy środowiskiem przyjmującym a cudzoziemcami; samoorganizacji cudzoziemców oraz ich wzajemnego wspierania się; specjalnych programów kierowanych do grup szczególnie wrażliwych (małoletni bez opieki, dzieci, kobiety, samotne matki, osoby starsze itp.);

12 Przykładowe działania:
Badanie zjawiska integracji, w tym budowa spójnego systemu dot. pozyskiwania danych statystycznych na temat wsparcia integracyjnego oferowanego osobom objętym ochroną międzynarodową oraz badanie ich rzeczywistych potrzeb w zakresie integracji; Podnoszenie kwalifikacji i wzmacnianie kadrowe administracji publicznej, partnerów społecznych oraz organizacji pozarządowych przygotowujących się do pracy lub pracujących z osobami objętymi ochroną międzynarodową; Współpraca międzynarodowa i wymiana doświadczeń dot. integracji cudzoziemców objętych ochroną międzynarodową;

13 Projekty EFU Konkursowe Bezkonkursowe Projekty jednoroczne
Program 2011 max. 30 miesięcy Projekty wieloletnie Program 2011, 2012, 2013 max. 36 miesięcy Projekty jednoroczne Projekty wieloletnie

14 Projekt wieloletni max.36 miesięcy Umowa Umowa Umowa Program 2011
np. 12 miesięcy Program 2012 np. 12 miesięcy Program 2013 np. 12 miesięcy Umowa sprawozdawczość Umowa sprawozdawczość Umowa Sprawozdawczość Wizyty monitorujące Wizyty monitorujące Wizyty monitorujące

15 Przedział czasowy Realizacja projektu w ramach funduszu może rozpocząć się najwcześniej w dniu 1 stycznia roku N. Przez rok N należy rozumieć edycję danego programu rocznego. W związku z powyższym w projekcie kwalifikowalne są wyłącznie koszty poniesione w okresie 01/01/N – 30/06/N+2 . Program 2011 01/01/2011 – 30/06/2013 Program 2012 01/01/2012 – 30/06/2014 Program 2013 01/01/2013 – 30/06/2015

16 Projekty wieloletnie projekty mogą obejmować okres maksymalnie 36 miesięcy należy przedstawić oddzielny(e) szacunkowy(e) budżet(y) na pozostały(e) okres(y) np. dzieląc budżet takiego projektu na 3 szacunkowe budżety (części), z których każdy obejmuje wydatki na kolejne 12 miesięcy realizacji projektu Finansowanie następnych części projektu wieloletniego będzie się odbywać na podstawie oddzielnych umów i uzależnione będzie od właściwej realizacji wcześniejszych części projektu (która weryfikowana będzie na podstawie sprawozdań beneficjenta oraz wizyt monitoringowych) oraz od dostępności środków w odpowiednim programie rocznym.

17 Dofinansowanie Wkład środków w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców max 75% wartości całego projektu.

18 Organizacje pozarządowe
Dofinasowanie Organizacje pozarządowe Inne podmioty EFU 75% EFU 75% Budżet Państwa 10% Wkład własny 25 % Wkład własny 15% Wartość projektu 100% Wartość projektu 100%

19 Wkład własny 15% Wkład osób trzecich 5% Przychód Środki Beneficjenta
5 % 15%

20 Dofinansowanie dla organizacji pozarządowych.
Organizacje pozarządowe, tj. organizacje spełniające wymogi art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mogą otrzymać z budżetu państwa dodatkowe dofinansowanie w wysokości do 10% wartości projektu (na pokrycie części wkładu własnego). Do otrzymania takiego dofinansowania konieczne jest zaznaczenie właściwej opcji we wniosku.

21 Kto może składać wniosek
osoba prawna: organizacje pozarządowe, instytucje federalne, krajowe, regionalne lub lokalne, innego rodzaju organizacje typu non-profit, spółki prawa prywatnego lub publicznego lub organizacje międzynarodowe; wnioskodawca posiada stabilne i wystarczające źródło finansowania w celu zapewnienia ciągłości istnienia organizacji podczas realizacji projektu a także, o ile zajdzie taka potrzeba, w celu sfinansowania części projektu; wnioskodawca posiada doświadczenie oraz wykaże, że dysponuje odpowiednim potencjałem w zakresie zarządzania; wnioskodawca jest bezpośrednio odpowiedzialny za przygotowanie i zarządzanie projektem. Nie może występować w charakterze pośrednika.

22 Kto nie może składać wniosku
Podmioty, które podlegają postępowaniu upadłościowemu, likwidacyjnemu, zarządowi sądowemu, prowadzą postępowanie układowe z wierzycielami, zawiesili działalność gospodarczą, podlegają postępowaniu sądowemu dotyczącemu tych kwestii, bądź też znajdują się w podobnej sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w ustawodawstwie krajowym; zostali skazani za przestępstwo dotyczące etyki zawodowej prawomocnym wyrokiem; dopuścili się poważnego przestępstwa stwierdzonego za pomocą wszelkich środków, jakie zamawiający może uzasadnić;

23 Kto nie może składać wniosku cd.
nie wypełnili zobowiązań odnoszących się do opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne lub zapłacenia podatków zgodnie z przepisami prawa kraju, w którym mają siedzibę lub z przepisami prawa kraju zamawiającego lub kraju, w którym umowa ma być wykonywana; wydany został w stosunku do nich prawomocny wyrok skazujący za oszustwo finansowe, korupcję, udział w organizacji przestępczej lub jakiegokolwiek inne działanie niezgodne z prawem, szkodzące finansowym interesom Wspólnot; według obecnych przepisów podlegają oni karze administracyjnej, o której mowa w art. 96 ust. 1; w okresie ostatnich 3 lat (licząc od daty złożenia wniosku) rozwiązana została z winy beneficjenta umowa finansowa na finansowanie projektu w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców lub Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich lub Europejskiego Fundusz Powrotów Imigrantów.

24 Wnioskodawcy wyłączeni z uczestnictwa w naborze projektów, jeśli:
podlegają konfliktowi interesów; zostali wykluczeni z umów lub dotacji finansowanych z budżetu Wspólnot Europejskich; podlegają wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 ust. 4 Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz.U.09. nr 157, poz. 1240). 

25 Partnerstwo Wnioski mogą być składane przy współpracy z partnerami;
Partnerzy muszą spełniać te same kryteria kwalifikacji, co Wnioskodawca; Wniosek zawierał będzie pisemne potwierdzenie udziału partnera w realizacji projektu, w formie Deklaracji Partnerstwa, będącej elementem Formularza Wniosku. Partnerzy są zobligowani do stosowania zasad praktyki dobrego partnerstwa Koszty partnera/ów związane z realizacją projektu są kosztami kwalifikowalnymi. Wnioskodawca będzie organizacją wiodącą oraz, w przypadku zatwierdzenia wniosku o dofinansowanie, stroną podpisującą umowę („Beneficjentem”), wraz ze wszystkimi konsekwencjami z tego faktu płynącymi;

26 Kwalifikujące projekty
projekty muszą odnosić się do działań wskazanych w „Wytycznych dla Wnioskodawców” w punkcie I.2. Cele Funduszu; w przypadku projektu realizowanego w ramach jednego programu rocznego EFU okres realizacji projektu nie może przekroczyć r.; w przypadku projektów wieloletnich okres realizacji nie może przekroczyć 36 miesięcy, zaś jego realizacja musi rozpocząć się do roku a zakończyć nie później niż i może obejmować programy 2011, 2012 i 2013;

27 Kwalifikujące projekty c.d
projekty powinny być przygotowane w sposób realistyczny i przejrzysty; koszty projektu powinny być realne, uzasadnione, wiarygodne i odpowiadać cenom rynkowym; projekty powinny mieć charakter non-profit co oznacza, że jeżeli przychody projektu, przekroczą koszty projektu, dofinansowanie z EFU ulegnie redukcji o tę nadwyżkę; projekty muszą być przygotowane do realizacji; projekty muszą być współfinansowane w co najmniej 25% spoza Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców (w tym wspomniane w punkcie I.3 dofinansowanie budżetu państwa dla organizacji pozarządowych). Współfinansowanie może być natury zarówno publicznej jak i prywatnej, ale w żadnym przypadku nie może pochodzić z budżetu Unii Europejskiej.

28 Dokumentacja konkursowa:
Formularz Wniosku; Szacunkowy budżet; Uzasadnienie kalkulacji kosztów; Harmonogram finansowej realizacji projektu; Formularz Wskaźników; KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji lub inny równoważny dokument (jeśli dotyczy); Ostatni bilans oraz rachunek zysków i strat Wnioskodawcy lub inny dokument umożliwiający ocenę kondycji finansowej; Wyciąg z konta, oświadczenie o posiadaniu środków finansowych (wyjątkowo).

29 Sposób składania Wniosków
Wnioski składane w zamkniętej kopercie/opakowaniu, na której napisano: adres, Władza Wdrażająca Programy Europejskie ul. Rakowiecka 2a Warszawa numer referencyjny Zaproszenia (tj. 1/2011/EFU), nazwę i adres wnioskodawcy, tytuł projektu.

30 Sposób składania Wniosków cd.
Wniosek (Formularz Wniosku wraz z załącznikami i dokumentami dodatkowymi) muszą być złożone w 1 oryginale i 1 kopii. Należy dołączyć wniosek na płycie CD/DVD (w tym budżet w formacie Excel, uzasadnienie-kalkulację kosztów, harmonogram finansowej realizacji projektu oraz propozycję formularza wskaźników). wszystkie strony wniosku powinny zostać ułożone w odpowiedniej kolejności i powinny być spięte.

31 Termin składania wniosków
Termin upływa dnia r. o godzinie 15.00 data wpłynięcia wniosku do WWPE.

32 Ocena wniosków Ocena formalna Ocena merytoryczna ZIIS KOP
Arkusz Oceny Formalnej Weryfikacja pod względem: administracyjnym, technicznym, finansowym Możliwość korekty Możliwość odwołania 20 dni roboczych Ocena merytoryczna KOP WWPE + MSWiA Arkusz Oceny Merytorycznej 45 dni od zakończenia naboru Wybór wniosków Międzyresortowy Zespół Informacja o dofinansowaniu Podpisanie umowy

33 Ocena Formalna WWPE ZIIS
Czas oceny - 20 dni roboczych od następnego dnia po zakończeniu naboru, Formularz oceny Formalnej Po akceptacji przekazanie kopii wniosku do IO, Możliwość korekty/uzupełnień, Możliwość odwołania – 10 dni kalendarzowych od daty otrzymania pisma zawiadamiającego o odrzuceniu.

34 Ocena Merytoryczna Komisja Oceny Projektów:
- Instytucja Odpowiedzialna (Departament Unii Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej MSWiA), Instytucja Delegowana (Zespół ds. Imigrantów i Integracji Społecznej WWPE), Czas oceny max 45 dni po upłynięciu terminu składania wniosków, Arkusz Oceny Merytorycznej Wniosku, Przewodniczący KOP przydziela losowo 1 przedstawiciela IO i 1 przedstawiciela ID Obowiązuje zasada bezstronności i poufności, W przypadku rozbieżności w ocenie min. 30 punktów lub gdy ogólna punktacja przyznana przez tylko jednego oceniającego jest poniżej progu kwalifikującego się do dofinansowania, przewodniczący KOP wyznacza trzeciego oceniającego.

35 Wybór Wniosków Na podstawie rekomendacji Komisji Oceny Projektów,
wyboru wniosków dokonuje Międzyresortowy Zespół ds. Funduszu Schengen, Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców, Funduszu Granic Zewnętrznych oraz Funduszu Powrotów Imigrantów (dalej: Międzyresortowy Zespół). Decyzja Międzyresortowego Zespołu (…) jest ostateczna. Akceptację Międzyresortowego Zespołu (…) mogą uzyskać jedynie wnioski, które otrzymały co najmniej 65% maksymalnej liczby punktów oraz minimum 50% punktów możliwych do uzyskania w kategorii B, C i D „Arkusza Oceny Merytorycznej”. Kolejność akceptacji wniosków do finansowania jest zgodna z liczbą punktów przyznanych podczas oceny merytorycznej.

36 Informacja o uzyskanym dofinansowaniu
Instytucja Delegowana powiadamia wnioskodawców o decyzji odnośnie odrzucenia albo przyznania dofinansowania projektu niezwłocznie po podjęciu decyzji przez Zespół Międzyresortowy,   W piśmie powiadamiającym wnioskodawcę o wyniku naboru wniosków podaje się: otrzymaną punktację, w przypadku wniosków, które nie zostały zakwalifikowane do dofinansowania powody odrzucenia, w przypadku zatwierdzonych projektów informację o wysokości przyznanego wsparcia oraz o ewentualnych warunkach, które wnioskodawca musi spełnić (dokonanie uzupełnień lub poprawek do wniosku), aby otrzymać dofinansowanie. Jeżeli wnioskodawca akceptuje zaproponowane warunki, ma obowiązek przedstawić poprawki lub uzupełnienia w ciągu max. 2 tygodni od otrzymania informacji od Instytucji Delegowanej.

37 Dziękuję za uwagę !!! Pytania prosimy kierować na: Tel Tel Tel

38


Pobierz ppt "Przygotowanie wniosku o dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców – Program 2011. Warszawa, 27.10.2011."

Podobne prezentacje


Reklamy Google