Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jaka pula jest do podziału?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jaka pula jest do podziału?"— Zapis prezentacji:

1

2 Jaka pula jest do podziału?
W obecnej perspektywie ( ) Norwegia, Islandia i Liechtenstein przekażą łącznie 1,788 mld euro Do Polski trafi 534,8 mln euro (w tym koszty zarządzania po stronie polskiej)

3 Jakie cele są do osiągnięcia?
Przyczynianie się do zmniejszania różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego Wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy Norwegią, Islandią i Liechtensteinem a Polską

4 Które obszary otrzymają wsparcie?
Zakres tematyczny Dostępna pula (mln euro) Ochrona środowiska i energia odnawialna 110 Wzmacnianie społeczeństwa obywatelskiego 37 Rozwój społeczny i regionalny 79,54 Dziedzictwo kulturowe 70 Badania naukowe i stypendia 46,83 Wychwytywanie i składowanie CO2 137 Schengen i sprawy wewnętrzne 40 Godna praca i dialog trójstronny 3,11

5 Jak działa schemat przydzielania grantów?
PROGRAM 17 programów, zatwierdzanych przez państwa-darczyńców Zarządzane przez operatorów, którzy ogłaszają konkurs, organizują proces oceny, współpracują z beneficjentami, monitorują, kontrolują projekty PROJEKTY Przyczyniają się do osiągnięcia celów programów Beneficjenci przygotowują wnioski, które trafiają do operatorów, podpisują umowę z operatorem i do niego raportują postęp w projekcie Projekty predefiniowane

6 Projekty mogą być realizowane do 30 kwietnia 2016 r.
Jakie są tematy programów? Kto i kiedy będzie mógł startować w konkursach? Projekty mogą być realizowane do 30 kwietnia 2016 r.

7 Programy z dziedziny ochrony środowiska
PL02 – „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów” Dofinansowanie: Otwarty nabór wniosków – euro Fundusz małych grantów – euro Projekty predefiniowane – euro Program wdrażany przez Ministerstwo Środowiska i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Cel ogólny – zatrzymanie procesu utraty różnorodności biologicznej. Obszary tematyczne – efektywniejsze zarządzanie i monitorowanie obszarów NATURA 2000, wzrost odporności rodzimych ekosystemów na presję inwazyjnych gatunków obcych, wzrost świadomości społecznej nt. różnorodności biologicznej. Beneficjenci: podmioty publiczne i prywatne, organizacje pozarządowe, jednostki samorządów terytorialnych, podmioty prywatne.

8 Programy z dziedziny ochrony środowiska
PL04 – „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” Dofinansowanie: otwarty nabór wniosków – euro, Projekt predefiniowany – euro Program wdrażany przez Ministerstwo Środowiska i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Cel ogólny – Redukcja emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczenia powietrza i zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w ogólnym bilansie zużycia energii. Obszar tematyczny - Poprawa efektywności energetycznej w budynkach, wzrost świadomości społecznej, edukacja w zakresie efektywności energetycznej, wzrost produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Beneficjenci: jednostki sektora finansów publicznych lub podmioty niepubliczne realizujące zadania publiczne.

9 Inicjatywy na rzecz ochrony zdrowia
PL 07 – „Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych” Dofinansowanie - grant: euro Program wdrażany przez Ministerstwo Zdrowia Cel ogólny – poprawa zdrowia publicznego – program inwestycyjny Obszary tematyczne - poprawa opieki perinatalnej, lepsze dostosowanie opieki zdrowotnej w celu sprostania potrzebom szybko rosnącej populacji osób przewlekle chorych i niesamodzielnych oraz osób starszych, profilaktyka chorób nowotworowych Beneficjenci - Podmioty prowadzące działalność leczniczą świadczące usługi zdrowotne finansowane ze środków publicznych, Podmioty prowadzące działalność leczniczą, akademie medyczne, instytucje badawcze z sektora zdrowia, domy pomocy społecznej, NGOs.    

10 Inicjatywy na rzecz ochrony zdrowia
PL 13 – „ Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu” Dofinansowanie – nabór wniosków: euro projekt predefiniowany: euro Program wdrażany przez Ministerstwo Zdrowia Cel ogólny – ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu – program „miękki” Obszary tematyczne - opracowanie strategii międzysektorowej na rzecz zmniejszania nierówności w zdrowiu, opracowanie modelu oceny potrzeb zdrowotnych oraz programu promocji i profilaktyki zdrowotnej dla społeczności lokalnych, Beneficjenci –jednostki samorządu terytorialnego    

11 Nowe wsparcie dla kultury
PL08 – „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego” Dofinansowanie – nabór wniosków – euro Program wdrażany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Cel ogólny – Ochrona, zachowanie i udostępnianie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń – program inwestycyjny Obszary tematyczne – rewitalizacja, konserwacja, renowacja i adaptacja na cele kulturalne historycznych obiektów i zespołów zabytkowych, budowa, rozbudowa, remonty i przebudowa instytucji kultury, konserwacja zabytków ruchomych oraz zabytkowych księgozbiorów, rozwój zasobów cyfrowych w dziedzinie kultury Beneficjenci: państwowe i samorządowe instytucje kultury, instytucje filmowe, publiczne szkoły artystyczne i uczelnie artystyczne, uczelnie publiczne, archiwa państwowe, jednostki samorządu terytorialnego, kościoły, inne.   

12 Nowe wsparcie dla kultury
PL09 – „Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej” Dofinansowanie – dwa nabory wniosków: euro łącznie Program wdrażany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Cel ogólny – rozwój dialogu międzykulturowego oraz tożsamości europejskiej opartej na zrozumieniu różnorodności kulturowej Obszary tematyczne: edukacja artystyczna i kulturalna, dziedzictwo kulturowe, muzyka i sztuki sceniczne, sztuki plastyczne i wizualne. Beneficjenci – obowiązkowo we współpracy z instytucją z państw darczyńców: Państwowe i samorządowe instytucje kultury, instytucje filmowe, Publiczne szkoły artystyczne i uczelnie artystyczne, Archiwa państwowe, Jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, Organizacje pozarządowe ze sfery kultury. Od 15 czerwca do  15 października 2012 trwał I otwarty nabór wniosków. Złożono 133 wnioski, które podlegają obecnie ocenie. Kolejny nabór planowany na I/II kwartał 2013 r.

13 PL14 Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i ze względu na płeć
Dofinansowanie – fundusz małych grantów: euro projekty predefiniowane: euro Operator – Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Działania: zmniejszenie zjawiska przemocy w rodzinie oraz ze względu na płeć występującego na terenie Polski, stworzenie płaszczyzny współpracy pomiędzy urzędami centralnymi, a jst oraz organizacjami pozarządowymi, które bezpośrednio pracują z osobami dotkniętymi przemocą, podniesienie kompetencji służb wykonujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, lepsza ochrona ofiar, usprawnienie systemu reagowania na przemoc w rodzinie oraz ze względu na płeć. Beneficjenci - Fundusz Małych Grantów - organizacje pozarządowe i jednostki samorządu terytorialnego, które zajmują się udzielaniem bezpośredniej pomocy rodzinom dotkniętym przemocą w rodzinie i ze względu na płeć

14 PL06 Program regionalny EOG
Dofinansowanie – nabór wniosków: euro - projekt predefiniowany: euro Operator - Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 1 projekt predefiniowany wspierający wnioskodawców/beneficjentów w przygotowaniu i wdrażaniu projektów Projekty konkursowe dotyczące: opracowania strategii i planów ich realizacji narzędzi wymiany doświadczeń pomiędzy samorządami

15 Harmonogram naborów - planowany
zakończony nabór IV kwartał br I kwartał 2013 r. II kwartał 2013 r. III kwartał 2013 r. IV kwartał 2013 r. Promowanie różnorodności kulturowej Norwesko-Polska Współpraca Badawcza Oszczędzanie energii i źródła odnawialne Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie Fundusz dla organizacji pozarządowych Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu Ochrona różnorodności biologicznej Godna praca, dialog trójstronny Monitoring środowiska Dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficznych Walka z przestępczością transgraniczną i zorganizowaną... Rozwój miast -wzmocnienie jst Fundusz Stypendialny i szkoleniowy Rewitalizacja dziedzictwa kulturowego

16 Projekty mogą być realizowane do 30.04.2016 r.
O czym warto pamiętać? Wartość dofinansowania Minimalna i maksymalna kwota grantu jest uzależniona od specyfiki programu Najniższy poziom to euro, oprócz Funduszu Małych Grantów Fundusz Małych Grantów – wartość dofinansowania od euro do euro Obowiązek współfinansowania Projekty mogą być realizowane do r.

17 Partnerstwo z darczyńcami
Partner w ramach projektu konkursowego – wspólna realizacja celów projektu Partner w przedsięwzięciach finansowanych z Funduszu Współpracy Dwustronnej, według katalogu wydatków: Opłaty, koszty podróży w ramach wizyt studyjnych oraz w związku z udziałem w konferencjach, seminariach, spotkaniach, Koszty podróży i wynagrodzenia za wizyty ekspertów, Koszty związane z przygotowaniem studium wykonalności, analizy finansowej i ekonomicznej Koszty konferencji, seminariów, spotkań, warsztatów,

18 I co dalej? Kontakty do operatorów programów znajdują się na stronie: w zakładce KONTAKTY


Pobierz ppt "Jaka pula jest do podziału?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google