Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3"— Zapis prezentacji:

1 Warunki dofinansowania z budżetu Miasta opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 we Wrocławiu

2 Ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3
Z dniem r. weszła w życie ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Ustawa określa: nowe formy organizowania opieki nad dziećmi do lat 3; zasady organizowania i funkcjonowania opieki nad dziećmi w wieku do lat 3; warunki świadczonych usług; kwalifikacje osób sprawujących opiekę; zasady finansowania opieki; nadzór nad warunkami i jakością sprawowanej opieki.

3 Jakie zmiany wniosła ta ustawa?
otóż: ustawodawca proponuje nie jedną, jak dotychczas, ale cztery formy sprawowania opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, tj.: -żłobek – już nie jako ZOZ, -klub dziecięcy, -dzienny opiekun, -niania. W ramach ww. opieki realizowane są funkcje: - opiekuńcza, - wychowawcza, - edukacyjna.

4 Dofinansowanie 320 miejsc Dofinansowanie 130 miejsc
Co Miasto Wrocław oferuje podmiotom chcącym zorganizować opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3? Żłobki* Kluby dziecięce* Opiekun dzienny Dofinansowanie 320 miejsc Dofinansowanie 200 miejsc Dofinansowanie 130 miejsc do 600 zł/m-c na 1 dziecko do 200 zł/m-c na do 480 zł/m-c na *Dofinansowanie obejmuje okres realizacji usługi (do r.) dla podmiotów, które zostaną wyłonione w konkursie i zawrą umowę zlecenia z Gminą Wrocław.

5 Otwarty konkurs nr 1/ŻK/2011 – Organizacja opieki sprawowanej w formie żłobka/klubu dziecięcego, I edycja 1. Ogłoszenie konkursu: r. 2. Termin składania ofert: do r. do godz 3. Formularze do pobrania na stronie: w zakładce „konkursy”. 4. Termin rozpatrywania ofert: - weryfikacja formalna do r. - weryfikacja merytoryczna do r.

6 WYDATKI INWESTYCYJNE W LATACH 2006-2011
Do Kogo skierowany jest konkurs ? WYDATKI INWESTYCYJNE W LATACH Do Podmiotu, który: wpisany jest do Rejestru prowadzonego przez Prezydenta Wrocławia, posiada lokal (z tytułem prawnym) pozytywnie zaopiniowany przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu i Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, działa na podstawie statutu i regulaminu organizacyjnego, sprawuje opiekę nad dziećmi zgodnie z programem zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, właściwych do wieku dziecka, zatrudnia wykwalifikowaną kadrę kierowniczą i opiekuńczą.

7 Wpis do rejestru żłobków/klubów dziecięcych
I.Dokumenty wymagane do złożenia:   1. wniosek o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych; 2. w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej aktualny wyciąg z rejestru publicznego potwierdzający status podmiotu (z ostatnich 3 miesięcy); 3. oświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON i identyfikacji podatkowej NIP; 4. oświadczenie o spełnianiu warunków lokalowych; 5. w przypadku osoby fizycznej oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie. II.Przed dokonaniem wpisu do rejestru upoważnieni przez Prezydenta pracownicy dokonają wizytacji lokalu. III. Po zarejestrowaniu zostaje wydane zaświadczenie.

8 Statut i regulamin organizacyjny żłobka/klubu dziecięcego
1. Postanowienia ogólne, w tym: siedziba,obszar działania. 2. Cele i zadania żłobka/klubu dziecięcego oraz sposób ich realizacji. 3. Organizacja żłobka/klubu dziecięcego. 4. Warunki przyjmowania dzieci do żłobka/klubu dziecięcego. 5. Zasady ustalania opłat za pobyt i wyżywienie w przypadku nieobecności dziecka w żłobku/klubie dziecięcym. 6. Gospodarka finansowa żłobka/klubu dziecięcego. 7. Postanowienia końcowe. REGULAMIN ORGANIZACYJNY: 1. Powinny się w nim znajdować informacje o godzinach pracy placówki, które powinny też uwzględniać opinie i potrzeby rodziców.

9 Kto może zostać opiekunem?
Opiekunem w żłobku lub w klubie dziecięcym może zostać osoba posiadająca kwalifikacje: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego. Ponadto opiekunem może być osoba, która posiada co najmniej wykształcenie średnie i: ma co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do 3 lat (jeżeli nie pracowała z dziećmi w ciągu ostatnich 6 miesięcy zobowiązana jest w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy do odbycia 80 godzin szkolenia w celu uaktualnienia wiedzy) lub przed zatrudnieniem jako opiekun w żłobku lub w klubie odbyła 280-godzinne szkolenie (co najmniej 80 godzin powinno odbywać się w formie zajęć praktycznych).

10 Żłobek Klub dziecięcy Wiek dziecka
Żłobek Klub dziecięcy Wiek dziecka Opieka sprawowana jest nad dziećmi od ukończenia przez nie 20. tygodnia życia. Opieka sprawowana jest nad dziećmi od ukończenia przez nie 1. roku życia. Wymiar opieki Zapewnia się opiekę nad dzieckiem w wymiarze do 10 godzin dziennie. Zapewnia się opiekę nad dzieckiem w wymiarze do 5 godzin dziennie. Możliwość wydłużenia wymiaru opieki W szczególnie uzasadnionych przypadkach wymiar opieki może być, na wniosek rodzica dziecka, wydłużony za dodatkową opłatą. Wymiar opieki nie może być wydłużony. Obowiązek zatrudnienia pielęgniarki lub położnej W żłobku, do którego uczęszcza więcej niż dwadzieścioro dzieci, trzeba zatrudnić co najmniej jedną pielęgniarkę lub położną. Brak wymogu zatrudnienia pielęgniarki lub położnej. Osoba kierująca placówką Pracą żłobka kieruje dyrektor (wykształcenie wyższe oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi lub co najmniej wykształcenie średnie oraz 5 lat doświadczenia w pracy z dziećmi). Osobą kierującą pracą klubu może być osoba posiadająca kwalifikacje opiekuna. Jeden opiekun może sprawować opiekę: Nad maksymalnie 8 dzieci, a w przypadku gdy w grupie znajduje się dziecko niepełnosprawne, dziecko wymagające szczególnej opieki lub dziecko, które nie ukończyło pierwszego roku życia maksymalnie nad 5 dzieci Nad maksymalnie 8 dzieci, a w przypadku gdy w grupie znajduje się dziecko niepełnosprawne lub dziecko wymagające szczególnej opieki maksymalnie nad 5 dzieci Zapewnienie wyżywienia Dzieciom przebywającym w żłobku należy zapewnić wyżywienie. Nie ma obowiązku zapewnienia wyżywienia dzieciom przebywającym w klubie. Lokal Lokal musi posiadać co najmniej dwa pomieszczenia, w tym jedno przeznaczone do odpoczynku dla dzieci. Lokal musi posiadać co najmniej jedno pomieszczenie. Należy zapewnić także miejsce do odpoczynku dla dzieci.

11 Szczegółowe warunki konkursu - zapewnienie opieki
W żłobku: zapewnienie opieki do 10 godzin dziennie, względem każdego dziecka. Rzeczywisty wymiar godzin opieki określony jest w umowie zawartej pomiędzy rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka i podmiotem sprawującym opiekę, zapewnienie wyżywienia dla dzieci objętych opieką (odrębny koszt poza przedmiotem konkursu), zapewnienie pielęgniarki lub położnej w przypadku liczby dzieci powyżej 20. W klubie dziecięcym: zapewnienie opieki do 5 godzin dziennie, względem każdego dziecka. Rzeczywisty wymiar godzin opieki określony jest w umowie zawartej pomiędzy rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka i podmiotem sprawującym opiekę, zapewnienie możliwości udziału rodziców/opiekunów w zajęciach.

12 Dofinansowanie 320 miejsc
Szczegółowe warunki konkursu - FINANSOWANIE W żłobku: wyłącznie od 6 do 10 godzin dziennie opieki względem każdego dziecka W klubie dziecięcym: - wyłącznie od 3 do 5 godzin dziennie względem każdego dziecka Dofinansowanie 320 miejsc do 600 zł/m-c na 1 dziecko 10hx 21dn x 2,85 zł do 2,85 zł brutto/ za 1 godz. opieki Dofinansowanie 200 miejsc do 200 zł/m-c na 1 dziecko 5hx 21dn x 1,90 zł 1,90 zł brutto/ za 1 godz. opieki

13 Szczegółowe warunki konkursu - REKRUTACJA
Gmina Wrocław będzie finansować lub współfinansować wyłącznie opiekę nad dziećmi, które dostały się do żłobka zgodnie z zasadami rekrutacji Podmiot określa czas trwania rekrutacji (nie może być krótszy niż 5 dni) Informacja o planowanym naborze na miejsca finansowane/ współfinansowane przez Gminę Wrocław zostanie podana co najmniej: -        na tablicy ogłoszeń w placówce - na stronie BIP Urzędu Miasta Wrocławia; 3. Rekrutacji podlegają dzieci spełniające łącznie poniższe warunki: -       mają ukończone 20 tygodni życia / 1 rok w klubach dziecięcych, -       mają stałe miejsce zamieszkania na terenie Wrocławia , -       rodzice/opiekunowie prawni dziecka pracują, lub uczą się w systemie dziennym z wyłączeniem rodziców/ opiekunów prawnych mających orzeczony stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy.

14 Szczegółowe warunki konkursu - REKRUTACJA
W przypadku liczby zgłoszeń powyżej liczby oferowanych przez podmiot miejsc do finansowania przez Gminę należy zastosować kryterium punktowe Lp. Kryterium Oboje rodzice Jeden rodzic 1) Wymiar zatrudnienia 1 etat 80 pkt. 40 pkt 0,5 - 1 etat 50 pkt. 25 pkt. poniżej 0,5 etat 30 pkt. 15 pkt. 2) PIT 200 pkt. 100 pkt. 3) Udział w rekrutacji do miejskich żłobków w 2011 roku 20 pkt. 4) Wybór żłobka / klubu dziecięcego I wybór II wybór III wybór 10 pkt.

15 Szczegółowe warunki konkursu - REKRUTACJA
21wrzesień Od 21 września Do 26 września Od 26wrzesnia Do 28 września od 28 września do 3 października środa od środy do poniedziałku od poniedziałku do środy Wyniki na stronie z informacją o liczbie oferowanych miejsc Rekrutacja – 5 dni I termin podpisywania umów z rodzicami weryfikacja naboru (kolejne z listy) II termin podpisywania umów z rodzicami (z listy)

16 Szczegółowe warunki konkursu - REKRUTACJA
-WZÓR- Protokół z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej żłobka/klubu dziecięcego* Komisja w składzie: Rozpatrzono kart zgłoszenia Z tego ilość kart zgłoszenia: I wyboru II wyboru III wyboru Przyjęto na rok 2011/2012 ogółem dzieci, z podziałem na grupy: I grupa ; II grupa ; III grupa ; 5. Nie przyjęto dzieci z powodu: braku miejsc (pomimo spełnienia wszystkich warunków rekrutacji); nie spełniania warunków rekrutacji

17 Kalkulacja kosztów w ofercie
Lp. Rok Rodzaj oferowanej usługi Rodzaj miary (liczba miesięcy w danym roku) Koszt 1 godziny opieki sprawowanej nad 1 dzieckiem w formie żłobka/klubu dziecięcego (bez wyżywienia) Koszt jednostkowy 1 godziny opieki Z tego koszt Gminy Z tego koszt z innych źródeł lub wkładu własnego A B C C1 C2 2011 1. Opieka nad dzieckiem w formie żłobka/klubu dziecięcego w wymiarze 10 godzin 2012 7 miesięcy 2.

18 Kalkulacja kosztów w ofercie
1.     Liczba oferowanych miejsc opieki dla dzieci przyjętych, zgodnie z zasadami rekrutacji (D) D= Szacowany całkowity koszt wykonania usługi w 2011 roku: stanowi iloczyn kosztu jednostkowego 1 godziny opieki (C), liczby oferowanych miejsc opieki (D) oraz średniej liczby godzin w miesiącu i liczby miesięcy w roku (B) tj. wynosi zł. brutto tj . CxDx210hx B w tym: a)  koszt Gminy Wrocław wynosi zł. ( brutto) tj C1xDx210hx B b) koszt z innych źródeł lub wkładu własnego podmiotu wynosi zł. ( brutto)

19 Rozliczenie - zasady Rozliczenie kosztów nastąpi na podstawie rzeczywistej zadeklarowanej przez rodziców/opiekunów prawnych liczby godzin opieki – druk sprawozdania stanowiącym załącznik nr 2 do umowy Finansowanie lub współfinansowanie Gminy Wrocław będzie obejmować opiekę sprawowaną nad dzieckiem przez pełny miesiąc tj. przez wszystkie dni robocze miesiąca , zg. z deklaracją Rozliczenie następować będzie co miesiąc, po wykonaniu usługi. Wynagrodzenie płatne będzie na wskazane konto do 14 dni, po otrzymaniu prawidłowo wystawionego rachunku/ faktury wraz z drukiem sprawozdawczym, ale w terminie nie krótszym niż 5 dni roboczych – zgodnie z zapisami umowy Gmina Wrocław będzie finansować/współfinansować opiekę w formie żłobka/ klubu dziecięcego prowadzoną w okresie – z wyłączeniem 1 miesiąca wakacyjnego. W przypadku absencji dziecka powyżej 10 dni roboczych w miesiącu finansowanie lub współfinansowanie będzie wynosić 80 % wartości usługi. Rozliczenie kosztów nastąpi zgodnie z przygotowanym przez Zleceniobiorcę drukiem sprawozdawczym stanowiącym załącznik nr 2

20 Kryteria oceny ofert Lp. Nazwa kryterium Liczba punktów RAZEM
1. Kadra (spełnianie warunków określonych ustawą* , doświadczenie kadry, pomoc wolontariuszy) 0-25 pkt.* 2. Kosztorys oferty tj.: koszt jednostkowy 1 godz. opieki, (finansowanie lub współfinansowanie Gminy Wrocław, inne źródła finansowania, w tym wysokość opłaty rodziców), 0–25 pkt. 3. Warunki organizacyjne ( warunki lokalowe, godziny otwarcia podmiotu, wymiar godzinowy oferowanych usług, różnorodność grup wiekowych ) 0-25 pkt 4. Liczba oferowanych miejsc opieki, finansowanych/współfinansowanych przez Gminę Wrocław do naboru zgodnie z zasadami rekrutacji określonymi w załączniku 0-15 pkt. 5. Doświadczenie podmiotu w realizacji zadania o podobnym charakterze. 0- 10 pkt. RAZEM 0 – 100 pkt *w przypadku braku kwalifikacji kadry, zgodnych z warunkami określonymi w „Ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3” oferta otrzymuje w niniejszym kryterium 0 pkt i nie podlega dalszej ocenie. Oferty nie zostaną przyjęte do realizacji , jeżeli uzyskają ocenę 50 i mniej punktów od każdego z członków komisji oceniającej oraz otrzymają 0 punktów w punkcie 3 powyższego kryterium.

21 Zapraszamy do kontaktu:
Jadwiga Mizińska tel Małgorzata Kaczmarczyk tel Barbara Jabłonkowska tel oraz na stronę BIP: w zakładce „formy opieki nad dziećmi do lat 3” i zakładka „konkursy”

22 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3"

Podobne prezentacje


Reklamy Google