Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ"— Zapis prezentacji:

1 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH”

2 Podstawa prawna Programu.
„MALUCH” Podstawa prawna Programu. Art. 62 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. Nr 45, poz. 235). Minister właściwy do spraw rodziny opracowuje resortowe oraz rządowe programy rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 oraz finansowo wspiera te programy. Akty wykonawcze do ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 zostały opublikowane 31 marca 2011 r. : Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych (Dz.U.Nr 69, poz.367) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna (Dz. U. Nr 69, poz. 368)

3 Adresaci Programu „MALUCH”
Program jest adresowany do jednostek samorządu terytorialnego (gminy), w których istnieje potrzeba rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 (w wyjątkowych przypadkach do lat 4) ze względu na niezaspokojone potrzeby społeczności lokalnych w zakresie dostępności miejsc w tego typu instytucjach.

4 Główne założenia Programu
„MALUCH” Główne założenia Programu Program polega na dofinansowaniu przez budżet państwa działań gminy w zakresie tworzenia i funkcjonowania nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (w wyjątkowych przypadkach do lat 4). Przedmiotem dofinansowania jest: wyposażenie oraz prace wykończeniowe w budynkach (lokalach), w których powstaną nowe miejsca dla małych dzieci, adaptacja istniejących budynków (lokali) z przeznaczeniem na organizację i funkcjonowanie nowych miejsc opieki nad małymi dziećmi, budowa lub zakup nowych budynków (lokali) z przeznaczeniem na organizację i funkcjonowanie nowych miejsc opieki nad małymi dziećmi.

5 „MALUCH” Wybudowanie nowego obiektu, bądź zakup nieruchomości przez gminę lub adaptacja budynku (lokalu) znajdującego się w zasobach gminy, a także wyposażanie oraz prace wykończeniowe w budynkach (lokalach), z przeznaczeniem na organizację powstających instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, dotyczy następujących form: żłobków, klubów dziecięcych, dziennych opiekunów.

6 Finansowanie Programu.
„MALUCH” Finansowanie Programu. Program w 2011 r. finansowany będzie ze środków budżetu państwa w wysokości 40 mln zł ujętych w rezerwie celowej część 83, poz. 66, rozdysponowywanej w porozumieniu z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej. Przewiduje się kolejne edycje programu. 2011 2012 2013 Kwota przeznaczona na realizację programu

7 Zasady finansowania Jednostkowe koszty Programu w 2011 r.: „MALUCH”
- w przypadku żłobków udział budżetu państwa w dofinansowaniu złożonej oferty wynosi nie więcej niż 50% wartości przedstawionego kosztorysu, jednakże nie więcej niż: 48 tys. zł w przypadku wyposażenia oraz prac wykończeniowych, 95 tys. zł w przypadku adaptacji, 315 tys. zł w przypadku budowy lub zakupu, w odniesieniu do projektów na 30 miejsc w żłobku; w przypadku projektów z inną liczbą miejsc kwota dofinansowania ustalana będzie proporcjonalnie do przewidywanej liczby miejsc. - w przypadku klubów dziecięcych udział budżetu państwa w dofinansowaniu złożonej oferty wynosi nie więcej niż 50% wartości przedstawionego kosztorysu, jednakże nie więcej niż: - 28 tys. zł w przypadku wyposażenia oraz prac wykończeniowych, - 56 tys. zł w przypadku adaptacji, - 184 tys. zł w przypadku budowy lub zakupu, w odniesieniu do projektów na 30 miejsc w klubie dziecięcym; w przypadku projektów z inną liczbą miejsc kwota dofinansowania ustalana będzie proporcjonalnie do przewidywanej liczby miejsc.

8 Budowa lub zakup budynku (lokalu)
Poniżej typowy projekt dla żłobka lub klubu dziecięcego na 30 miejsc oraz lokalu opiekuna dziennego na 5 miejsc Cel W żłobku W klubie dziecięcym U dziennego opiekuna 30 miejsc +/- 1 miejsce 5 miejsc Wyposażenie oraz prace wykończeniowe 1 600 zł 930 zł 8 000 zł 1 600zł Adaptacja 3 170 zł 1 870 zł 2 000zł Budowa lub zakup budynku (lokalu) 6 380 zł ------

9 Warunki i zasady składania ofert do Programu
„MALUCH” Warunki i zasady składania ofert do Programu Wybór beneficjentów programu odbędzie w drodze konkursu ofert: ogłoszenie konkursowe zostanie zamieszczone na stronach internetowych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, ofertę składa wyłącznie gmina do właściwego wojewody, zgodnie z wzorem oferty stanowiącym załącznik do ogłoszenia konkursowego oraz z warunkami zawartymi w ogłoszeniu, gmina zapewnia odpowiedni własny wkład finansowy wskazany w zasadach finansowania, gmina w ofercie zobowiązuje się do zapewnienia odpowiedniej obsady kadrowej, dopuszczalne jest ubieganie się o dofinansowanie przez gminę realizacji więcej niż jednego zadania z przedmiotowego zakresu określonego w części VII pkt 1-3 w ramach tworzenia jednej z form (żłobek, klub dziecięcy, dzienny opiekun), -gmina zobowiązuje się do zapewnienia funkcjonowania objętej dofinansowaniem instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 przez okres nie krótszy niż 5 lat dla planowanej liczby dzieci od daty zakończenia realizacji Programu - w przypadku żłobków i klubów dziecięcych, a w przypadku opiekunów dziennych - nie krótszy niż 2 lata.

10 „MALUCH” Przy kwalifikowaniu beneficjentów Programu będą brane pod uwagę takie kwestie jak: niezaspokojone zapotrzebowanie ze strony rodziców na umieszczanie dzieci w instytucji opieki nad małym dzieckiem w relacji do liczby dzieci w wieku do 3 lat, liczba planowanych w ofercie miejsc w instytucji opieki nad małym dzieckiem w relacji do niezaspokojonego zapotrzebowania, liczba miejsc w gminnych lub finansowanych (współfinansowanych) przez gminę instytucjach opieki nad dzieckiem do lat 3, dochody gminy w przeliczeniu na mieszkańca, wysokość dotacji celowej na nowopowstałe miejsce, - sposób realizacji przez gminę dotychczasowych dotacji z budżetu państwa (stopień wykorzystania dotacji, terminowość, wykorzystanie dotacji zgodnie z przeznaczeniem).

11 + Zasady składania ofert Lech.Pawlak@mpips.gov.pl Forma papierowa
dostarczona listem poleconym lub osobiście W terminie do 20 kwietnia 2011 Świętokrzyski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej + Strona internetowa MPiPS Forma elektroniczna W ciągu 14 dni od ogłoszenia wyników konkursu S T A R T G M I N A 1.Dostarczenie niezbędnych dokumentów, 2. Podpisanie porozumienia W ciągu 15 dni ocena ofert ORAZ M E T A „Syntetyczna informacja o ofercie” W terminie złożenia oferty w formie papierowej Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

12 Zakładane efekty Programu.
„MALUCH” Zakładane efekty Programu. 2011 2012 2013 Przewidywalne zwiększenie miejsc w tys. 10 000 12 000 20 000 Budowa lub zakup budynku (lokalu) ok. 40 instytucji opieki ok. 237 Dofinansowanie adaptacji budynków ok. 400 instytucji opieki ok. 1270 Wyposażenie oraz prace wykończeniowe ok. 650 Instytucji opieki ok. 1890

13 Nadzór nad realizacją Programu
„MALUCH” Nadzór nad realizacją Programu po zakończeniu realizacji Programu gmina przedstawia wojewodzie sprawozdanie z jego realizacji w ujęciu merytorycznym i finansowym, zgodne z wzorem stanowiącym załącznik do ogłoszenia konkursowego, w trakcie realizacji Programu, w uzasadnionych przypadkach, minister właściwy do spraw rodziny może przeprowadzić jego kontrolę, w trakcie wymaganego okresu funkcjonowania instytucji opieki gmina na koniec każdego roku składa sprawozdanie merytoryczne z jej funkcjonowania, zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik do ogłoszenia konkursowego.

14 „MALUCH”


Pobierz ppt "MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ"

Podobne prezentacje


Reklamy Google