Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI MIASTEM WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI MIASTEM WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW"— Zapis prezentacji:

1 OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI MIASTEM WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW
PROGRAM NA RZECZ MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH – SPOŁECZNOŚĆ ROMSKA

2 PARTNERSTWO... WSPÓLNE ROZWIĄZANIA
Pojedyncze społeczności lokalne, zaangażowane w działalność w sferze polityki społecznej, nie zawsze są w stanie sprostać wyzwaniom stawianym przez rzeczywistość. Działając w przekonaniu, iż silniejszy może więcej, lepiej i skuteczniej, Gmina Ostrowiec Świętokrzyski wyszła z propozycją utworzenia międzysektorowej koalicji. Stronami porozumienia mogą być: q       Samorząd Gminny q Jednostki i spółki gminne q       Instytucje działające w sferze społecznej q       Organizacje pozarządowe q       Nieformalne związki, kluby, organizacje

3 PARTNERSTWO... WSPÓLNE ROZWIĄZANIA
Celem Partnerstwa jest zintegrowanie rozproszonych dotychczas działań instytucji i organizacji na rzecz lokalnych społeczności, inicjowanie i wspólna realizacja nowych projektów. Partnerstwo pozwala na: -         wykluczenie dublowania się poszczególnych działań -         skierowanie środków z różnych źródeł na realizację określonych celów -         skuteczne aplikowanie po środki UE -         otrzymywanie szybkich analiz poparcia społecznego dla realizowanych projektów -         kreowanie pomysłów do wspólnego realizowania -         określenie jakości wizerunku Ostrowca Św. -         doskonalenie systemu komunikowania się różnorodnych grup społecznych -         wspieranie procesów integracyjnych wokół problemów najważniejszych dla wszystkich środowisk -         poszerzanie płaszczyzn dialogu lokalnych środowisk -         doskonalenie form i metod współdziałania grup i liderów lokalnych -         reprezentowanie lokalnych grup interesów na forum wojewódzkim i centralnym -         wzmocnienie pozycji lokalnych grup działających na szczeblu regionu

4 PROGRAM NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI ROMSKIEJ
PROGRAM NA RZECZ MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH – SPOŁECZNOŚĆ ROMSKA PROGRAM NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI ROMSKIEJ W 2004 r. w Gminie Ostrowiec Św. rozpoczęliśmy realizację Programu na rzecz Społeczności Romskiej. Jest finansowany przez MSWiA w ramach projektu rządowego„Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce”. Zasadniczym celem projektu jest doprowadzenie do uczestnictwa Romów w życiu społeczeństwa obywatelskiego, a także inicjowanie przedsięwzięć mogących doprowadzić do wyrównania poziomów w takich dziedzinach jak: edukacja, zatrudnienie, poczucie bezpieczeństwa.

5 PROGRAM NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI ROMSKIEJ
PROGRAM NA RZECZ MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH – SPOŁECZNOŚĆ ROMSKA PROGRAM NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI ROMSKIEJ Program obejmuje: 1. Remonty mieszkań dla dwóch rodzin 2. wypoczynek letni dla dzieci romskich – kolonie i półkolonie 3. program edukacyjny dla dzieci romskich - „Porozmawiajmy o przyszłości” - pomoc dzieciom romskim w integracji ze środowiskiem rówieśniczym nie – romskim 4. Praca dla Roma - przeciwdziałanie bezrobociu i podwyższanie kwalifikacji 5. badanie i analiza potrzeb społeczności romskiej 6. edukacja przedszkolna 7. Ja Lider Romski – wyłonienie liderów w społeczności 8. Program prawny-Biuro Porad Obywatelskich 9. program socjalny – pomoc rzeczowa dla potrzebujących członków społeczności romskiej, urodzonych przed 1945 r.ż

6 SZCZEGÓŁOWE CELE PROGRAMU EDUKACYJNEGO
PROGRAM NA RZECZ MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH – SPOŁECZNOŚĆ ROMSKA SZCZEGÓŁOWE CELE PROGRAMU EDUKACYJNEGO Zasadniczym celem programu jest doprowadzenie do do umiejętnego funkcjonowania dzieci i młodzieży romskiej z Ostrowca Św., w społeczności, wyrównanie poziomu rozwojowo – edukacyjnego poprzez prowadzenie zajęć edukacyjnych i socjoterapeutycznych dostosowanych do potrzeb tej grupy. Działania: -uczestnictwo 8 dzieci w zajęciach na świetlicy środowiskowej „ROMA”, -zajęcia przedszkolne-edukacyjne dla 6 dzieci;

7 PROGRAM NA RZECZ MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH – SPOŁECZNOŚĆ ROMSKA
SZCZEGÓŁOWE CELE I DZIAŁANIA PROGRAMU WYPOCZYNEK LETNI DLA DZIECI Celem Programu jest integracja dzieci romskich ze środowiskiem rówieśniczym nie-romskim, a także wyrównywanie szans i braków rozwojowych poprzez możliwości wyjazdów, poznania nowych miejsc i zachowań. Działania: 6 dzieci skorzystało w lipcu z kolonii zorganizowanych przez Caritas Polska i ZHP, na zlecenie MOPS 6-8 dzieci uczęszczało w sierpniu na półkolonię zorganizowaną przez MOPS, Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Bezrobotnych i Gminne Centrum Informacji

8 PROGRAM NA RZECZ MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH – SPOŁECZNOŚĆ ROMSKA
Obok projektów realizowanych i finansowanych w ramach Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce,finansowanych przez MSWiA, Gmina Ostrowiec Św. oraz inne instytucje na terenie Gminy, podejmują szereg inicjatyw okołoprogramowych. Są to m.in. Program aktywizacji zawodowej Romów (dwie osoby podjęły pracę, w ramach robót publicznych, jedna osoba na umowę cywilnoprawną, trzy osoby podjęły indywidualne kursy komputerowe) oraz program pomocy socjalnej dla osób urodzonych przed 1945 r.(pomoc żywnościowa, środki czystości, artykuły przemysłowe, leki). Zarówno Gmina jak i Partnerzy staraja się pozyskiwać środki z różnych źródeł.Świetlica środowiskowa otrzymała dofinansowanie: z Polskiej Akcji Humanitarnej, z Urzędu Marszałkowskiego. Program edukacji prawnej otrzymał dofinansowanie z Fundacji Batorego.

9 PROGRAM NA RZECZ MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH – SPOŁECZNOŚĆ ROMSKA
OSTROWIECKI PROGRAM NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI ROMSKIEJ JEST REALIZOWANY W PARTNERSTWIE KILKU PODMIOTÓW: GMINA OSTROWIEC ŚW. - GMINNE CENTRUM INFORMACJI MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB BEZROBOTNYCH ORAZ POLSKI CZERWONY KRZYŻ ZAKŁAD USŁUG MIEJSKICH

10 GMINNY PROGRAM NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI ROMSKIEJ
PROGRAM NA RZECZ MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH – SPOŁECZNOŚĆ ROMSKA GMINNY PROGRAM NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI ROMSKIEJ Obecnie Gmina Ostrowiec Świętokrzyski podjęła trud opracowania kompleksowego programu na rzecz społeczności romskiej. Został powołany Zespół ds. opracowania i wdrażania programu. W skład zespołu wchodzą przedstawiciele instytucji partnerskich: pracownicy UM, MCK, MOPS, Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Bezrobotnych oraz Przedstawiciele Społeczności Romskiej. W ramach projektu powstanie Dom Romski (Romska Świetlica Rodzinna), w którym będzie funkcjonować: -świetlica edukacyjna z elementami socjoterapii -Punkt Porad Obywatelskich -Zespół Artystów Romskich W ramach tego programu będą realizowane: -program na rzecz poprawy bezpieczeństwa Romów -„Praca dla Roma” – pobudzenie Romów do poszukiwania pracy (szkolenia zawodowe);w ramach projektu EQUAL -projekt nauczyciel wspomagający -Asystent Romski -Świętokrzyski Festiwal Kultury Romskiej -Kolonie i Półkolonie dla dzieci

11 PROGRAM NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI ROMSKIEJ W POLSCE

12 PROGRAM NA RZECZ MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH – SPOŁECZNOŚĆ ROMSKA

13 PROGRAM NA RZECZ MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH – SPOŁECZNOŚĆ ROMSKA

14 PROGRAM NA RZECZ MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH – SPOŁECZNOŚĆ ROMSKA

15 PROGRAM NA RZECZ MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH – SPOŁECZNOŚĆ ROMSKA

16 PROGRAM NA RZECZ MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH – SPOŁECZNOŚĆ ROMSKA

17 PROGRAM NA RZECZ MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH – SPOŁECZNOŚĆ ROMSKA

18 POCZĄTEK WSPÓLNEJ DROGI...
TO DOPIERO POCZĄTEK WSPÓLNEJ DROGI...


Pobierz ppt "OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI MIASTEM WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW"

Podobne prezentacje


Reklamy Google