Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

INFORMATOR o placówkach świadczących pomoc dla osób z zaburzeniami zdrowia psychicznego na terenie Miasta Siemianowice Śląskie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "INFORMATOR o placówkach świadczących pomoc dla osób z zaburzeniami zdrowia psychicznego na terenie Miasta Siemianowice Śląskie."— Zapis prezentacji:

1 INFORMATOR o placówkach świadczących pomoc dla osób z zaburzeniami zdrowia psychicznego na terenie Miasta Siemianowice Śląskie

2 OŚRODKI WSPARCIA I OPIEKA ZDROWOTNA W ZAKRESIE ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA TERENIE MIASTA
SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE

3 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ LECZNICTWA PSYCHIATRYCZNEGO
ul. Szkolna 2 , Siemianowice Śląskie Tel , Dyrektor SPZLP - lek. med. Jacek Przyłudzki - specjalista psychiatra, specjalista terapii środowiskowej Placówka prowadzi: - Dzienny Oddział Psychiatryczny, - Poradnię Zdrowia Psychicznego.

4 PORADNIE ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień / Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży. ul.1 Maja 9, Siemianowice Śląskie Tel – 21 – 27 Leczenie zaburzeń zdrowia psychicznego u dzieci i młodzieży.

5 LECZENIE UZALEŻNIEŃ, W TYM ŚWIADCZENIA TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU
Samodzielny Publiczny Zakład Terapii Uzależnień i Współuzależnienia Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień Poradnia terapii uzależnień i współuzależnień od alkoholu, Oddział dzienny terapii uzależnień od alkoholu Al. Młodych 16, Siemianowice Śląskie Tel Zakład świadczy usługi dla osób uzależnionych od alkoholu lub uzależnionych od alkoholu i innych środków zmieniających nastrój.

6 PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA
ul. Olimpijska 2A, Siemianowice Śląskie Tel – , Dyrektor Poradni - Ewa Bandała Poradnia udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz logopedycznej dzieciom i młodzieży w wieku od urodzenia do momentu ukończenia nauki, a także ich rodzicom i nauczycielom. Obejmujemy opieką również dzieci Z wadami wzroku, słuchu oraz autystyczne, zapewniając pomoc wykwalifikowanych specjalistów (tyflopedagoga, surdopedagoga, nerologopedy, psychoterapeuty).

7 WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ
Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Siemianowickim Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski "Imperium Słońca" ul. Zgrzebnioka 65, Siemianowice Śląskie Telefon : – 29 – 81 Kierownik WTZ - Maria Dyla Rehabilitacja społeczna i zawodowa uczestników warsztatów w celu usamodzielnienia, zdobycia zawodu, rozwinięcia talentów oraz integracji ze społeczeństwem. Działalność WTZ jest skierowana do osób upośledzonych umysłowo.

8 DOM POMOCY SPOŁECZNEJ Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych
Niepełnosprawnych Intelektualnie ul. Maciejkowicka 8, Siemianowice Śląskie Telefon: – , Dyrektor DPS - s. Barbara Rzońca Dom przeznaczony jest dla Dorosłych Niepełnosprawnych Intelektualnie Kobiet. Posiada 43 miejsca. DPS jest placówką stacjonarną, czynną przez cały rok i zapewnia mieszkankom całodobową opiekę – zgodnie z aktualnymi potrzebami.

9 DOM POMOCY SPOŁECZNEJ Dom Pomocy Społecznej dla Przewlekle Psychicznie Chorych ul. Barbary 5, Siemianowice Śląskie Telefon – 21 – 03, Dyrektor DPS - s. Katarzyna Haiska Dom przeznaczony jest dla kobiet i mężczyzn przewlekle psychicznie chorych, dysponuje 90 miejscami, prowadzony jest przez Zgromadzenie Sióstr Boromeuszek.

10 PLACÓWKA OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZA WSPARCIA DZIENNEGO
ul. Śniadeckiego 13, Siemianowice Śląskie Tel Kierownik Placówki - Teresa Duraj Placówka przeznaczona jest dla dzieci z rodzin niewydolnych w sprawach opiekuńczo - wychowawczych, dotkniętych problemem alkoholowym, korzystających z pomocy społecznej, wymagających wsparcia instytucjonalnego.

11 PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE, JEDNOSTKI ADMINISTRACJI
Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Siemianowicach Śląskich ul. Pszczelnicza 10, Siemianowice Śląskie Tel./fax Kierownik Ośrodka Interwencji Kryzysowej - Kinga Hamera – Gromacka Ośrodek działa 24 godziny na dobę, zapewnia schronienie, pomoc psychologiczną, pedagogiczną socjalną i prawną.

12 PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE, JEDNOSTKI ADMINISTRACJI
Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza ul. 1 Maja 1A, Siemianowice Śląskie Telefony: – 47, – , Dyrektor Placówki - Katarzyna Stawik Głównym założeniem działalności placówki jest stworzenie podopiecznym warunków maksymalnie zbliżonych do tych, jakie panują w normalnie funkcjonującej rodzinie.

13 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich
ul. Szkolna 17, Siemianowice Śląskie Tel ,e- mail: Dyrektor MOPS - Jan Jeleń Ośrodek prowadzi szeroko rozumianą rehabilitacje społeczną i zawodową, poradnictwo specjalistyczne w sprawach dot. pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzinom, świadczenie usług specjalistycznych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi. Pomoc finansowa, praca socjalna, poradnictwo prawne.

14 Projekt „ Ramię w ramię – poprawa integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin ze środowiskiem lokalnym Siemianowic Śląskich” - dofinansowany z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”. W ramach projektu „Ramię w Ramię” prowadzone są działania pomagające utrzymać osoby zaburzone psychicznie w ich naturalnym środowisku i zapobiegające spychaniu ich na margines życia społecznego.

15 MIESZKANIA CHRONIONE Mieszkanie chronione jest formą pomocy przygotowującą osoby tam przebywające, pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia lub zastępującą pobyt w placówce zapewniającej całodobową opiekę. Zapewnia warunki samodzielnego funkcjonowania w środowisku, w integracji ze społecznością lokalną. Pobyt w mieszkaniu chronionym może być przyznany osobie, która ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebuje wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymaga usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, w szczególności osobie z zaburzeniami psychicznymi, osobie opuszczającej rodzinę zastępczą, placówkę opiekuńczo-wychowawczą, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zakład dla nieletnich, uchodźcy.

16 W Siemianowicach Śląskich mieszkanie chronione działa
od stycznia 2004 roku, przeznaczone jest dla 4 pełnoletnich usamodzielniających się wychowanek opuszczających rodzinę zastępczą lub placówkę opiekuńczo-wychowawczą. Jest formą przejściową w oczekiwaniu na własne mieszkanie, ustabilizowanie sytuacji życiowej itp. Osoba usamodzielniana ma możliwość przebywania w mieszkaniu chronionym przez okres niezbędny do faktycznego usamodzielnienia się, nie dłużej jednak niż dwa lata. (w szczególnie uzasadnionych przypadkach pobyt może być przedłużony maksymalnie o sześć miesięcy).

17 Dyrektor - Hanna Becker
POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Wyzwolenia Siemianowice Śląskie Tel.: Fax.: – 40 Dyrektor - Hanna Becker Powiatowy Urząd Pracy w Siemianowicach Śląskich prowadzi w ramach swojej działalności programy rynku pracy m. in. skierowane do osób z zaburzeniami zdrowia psychicznego.

18 Urząd Miasta Siemianowice Śląskie ul. Jana Pawła II 10, tel


Pobierz ppt "INFORMATOR o placówkach świadczących pomoc dla osób z zaburzeniami zdrowia psychicznego na terenie Miasta Siemianowice Śląskie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google