Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

LOKALNA KOALICJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW PRZEMOCY W RODZINIE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "LOKALNA KOALICJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW PRZEMOCY W RODZINIE"— Zapis prezentacji:

1 LOKALNA KOALICJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW PRZEMOCY W RODZINIE
PRZEMOC DOMOWA CZĘŚĆ II LOKALNA KOALICJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW PRZEMOCY W RODZINIE 1

2 ZADANIA SŁUŻB I INSTYTUCJI W PRZECIWDZIAŁANIU PRZEMOCY W RODZINIE
Zadaniem, jakie stoi dziś przed organizacjami i instytucjami, jest zapewnienie profesjonalnej pomocy interwencyjnej i terapeutycznej dzieciom i ich rodzinom. „Art Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie są realizowane przez organy administracji rządowej i jednostki samorządu terytorialnego na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728) lub ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, Nr 115,poz 793 i Nr 176, poz. 1238), chyba że przepisy niniejszej ustawy stanowią inaczej. 2. Do zadań własnych gminy należy w szczególności: 1) tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w tym opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie; 2) tworzenie zespołów interdyscyplinarnych; 3) prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ramach pracy zespołów interdyscyplinarnych; 4) prowadzenie gminnych ośrodków wsparcia; 5) opracowywanie i realizacja programów ochrony ofiar przemocy w rodzinie. 3. Do zadań własnych powiatu należy w szczególności: 1) tworzenie i prowadzenie ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie; 2) prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej. 2

3 LOKALNE INSTYTUCJE ZAJMUJĄCE SIĘ PROBLEMEM PRZEMOCY DOMOWEJ
Prokuratura Rejonowa w Chorzowie, Sąd Rejonowy w Chorzowie - Wydział I Cywilny - Wydział III Rodzinny i Nieletnich Policja - Procedura „Niebieska Karta” PROKURATURA DZIAŁA W OPARCIU O USTAWĘ O PROKURATURZE, KODEKS POSTĘPOWANIA KARNEGO I INNE AKTY PRAWNE. W PRZYPADKU PODEJRZENIA O PRZESTĘPSTWO PROKURATURA MA OBOWIĄZEK: 1. WSZCZĄĆ POSTĘPOWANIE PRZYGOTOWAWCZE MAJĄCE NA CELU SPRAWDZENIE CZY POPEŁNIONO PRZESTĘPSTWO, 2. ZEBRAĆ I ZABEZPIECZYĆ DOWODY, 3. UJĄĆ SPRAWCĘ, 4. MOŻE TEŻ ZASTOSOWAĆ ŚRODEK ZAPOBIEGAWCZY WOBEC SPRAWCY PRZEMOCY W POSTACI NP. DOZORU POLICYJNEGO LUB WYSTĄPIĆ DO SĄDU Z WNIOSKIEM O ZASTOSOWANIE TYMCZASOWEGO ARESZTOWANIA. W ZALEŻNOŚCI OD OCENY MATERIAŁU DOWODOWEGO POSTĘPOWANIE MOŻE ZAKOŃCZYĆ SIĘ SKIEROWANIEM DO SĄDU AKTU OSKARŻENIA LUB UMORZENIEM POSTĘPOWANIA. SĄD REJONOWY WYDZIAŁ CYWILNY - ROZSTRZYGA SPRAWY W OPARCIU O KODEKS CYWILNY I INNE USTAWY Z ZAKRESU PRAWA CYWILNEGO. SĄD RODZINNY JEST PO TO, BY CHRONIĆ INTERESY DZIECKA I RODZINY. ROZSTRZYGANIE SPRAW KIEROWANYCH DO SĄDU RODZINNEGO ODBYWA SIĘ W OPARCIU O KODEKS RODZINNY I OPIEKUŃCZY ORAZ INNE USTAWY. PRZEPISY W NIM ZAWARTE REGULUJĄ STOSUNKI POMIĘDZY MAŁŻONKAMI, RODZICAMI A DZIEĆMI, OPIEKUNAMI A DZIEĆMI. PODSTAWA PRAWNA: USTAWA O POLICJI – ART. 1. UST. 1 „POLICJA (...) PRZEZNACZONA JEST DO OCHRONY BEZPIECZEŃSTWA LUDZI ORAZ UTRZYMANIA BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU”. ZARZĄDZENIE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI NR 162/2008 Z DNIA 18 LUTEGO 2008R.: „POLICJA PODEJMUJE INTERWENCJE W SPRAWACH PRZEMOCY W RODZINIE W RAMACH PROCEDURY NIEBIESKIE KARTY”

4 Ośrodek Wsparcia Rodziny w Chorzowie, ul. Siemianowicka 58
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Chorzowie ul. 3 maja 4/1

5 Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie, ul. Kruszcowa 22
Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Zdrowia Psychicznego w Chorzowie, ul. Karpacka 20 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chorzowie, ul. Św. Pawła 11 Ośrodek Promocji Rodziny w Chorzowie, ul. Omańkowskiej 1 PODSTAWA PRAWNA: USTAWA O POMOCY SPOŁECZNEJ Z 12 MARCA 2004 R. ART. 7. POMOCY SPOŁECZNEJ UDZIELA SIĘ OSOBOM I RODZINOM W SZCZEGÓLNOŚCI Z POWODU: ...7) PRZEMOCY W RODZINIE, ... 13) ALKOHOLIZMU I NARKOMANII, … 14) ZDARZENIA LOSOWEGO I SYTUACJI KRYZYSOWEJ

6 Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chorzowie, ul
Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chorzowie, ul. Katowicka 77 Ośrodek Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chorzowie, ul. Katowicka 77 Ośrodek Pomocy Osobom Uzależnionym od Alkoholu w Chorzowie, Pl. Świętego Jana 31a MIEJSKA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH - PICIE I NADUŻYWANIE ALKOHOLU JEST JEDNYM Z CZYNNIKÓW RYZYKA WYSTĄPIENIA PRZEMOCY (BROWNE K., HERBERT M.: “ZAPOBIEGANIE PRZEMOCY W RODZINIE” PARPA, WARSZAWA 1999). ALKOHOL DZIAŁAJĄC NA ORGANIZM CZŁOWIEKA PRZYSPIESZA ZMIANY NASTROJU, OSŁABIA KOORDYNACJĘ, ZDOLNOŚĆ PODEJMOWANIA DECYZJI, POZBAWIA HAMULCÓW. ALKOHOL NIE JEST JEDNAK PRZYCZYNĄ STOSOWANIA PRZEMOCY. PODSTAWY PRAWNE: - USTAWA O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI Z DN R.

7 Chorzowskie Stowarzyszenie Pomocy „Serce” w Chorzowie, ul. Dworcowa 3
Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny w Chorzowie, ul. Omańkowskiej 1 Poradnia Zdrowia Psychicznego „Anima” w Chorzowie, ul. Gałeczki ZADANIEM SŁUŻBY ZDROWIA JEST OCHRONA ZDROWIA PACJENTA. PRZEMOC DOMOWA KWALIFIKUJE SIĘ DO ZAKRESU OBOWIĄZKÓW SŁUŻBY ZDROWIA, PONIEWAŻ PRZEMOCY CZĘSTO TOWARZYSZĄ WYRAŹNE USZKODZENIA ZDROWIA FIZYCZNEGO (ŚLADY POBICIA, SINIAKI, SKALECZENIA, ZŁAMANIA, ITP.) ORAZ WYSTĘPUJĄ USZKODZENIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO (LĘK, PRZYGNĘBIENIE, BEZSENNOŚĆ, ITP.) W POLSCE POWSTAJĄ I DZIAŁAJĄ RÓŻNE ORGANIZACJE POZARZĄDOWE, KTÓRE POMAGAJĄ OSOBOM UWIKŁANYM W PRZEMOC. ORGANIZUJĄ: TELEFONY ZAUFANIA, PUNKTY INFORMACYJNO – KONSULTACYJNE, SCHRONISKA I HOSTELE, ŚWIETLICE DLA DZIECI, W RAMACH SWOJEJ DZIAŁALNOŚCI PROPONUJĄ POMOC PSYCHOLOGICZNĄ, PRAWNĄ, SOCJALNĄ, UDZIAŁ W INTERWENCJACH, EDUKACJĘ I PROFILAKTYKĘ, MONITOROWANIE SPRAW, PILOTOWANIE PRZYPADKÓW, POMOC W ZAŁATWIANIU SPRAW URZĘDOWYCH, ROZWIJANIE BAZY DANYCH DOTYCZĄCYCH ZASOBÓW POMOCNYCH W PRZECIWDZIAŁANIU PRZEMOCY

8 LOKALNA KOALICJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW PRZEMOCY W RODZINIE /POROZUMIENIE Z DN R. W CHORZOWIE/ Dotyczy współpracy i prowadzenia wspólnych działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

9 PODPISANIE POROZUMIENIA

10

11 JEŚLI MASZ PODEJRZENIE O PRZEMOCY DOMOWEJ
PODEJMIJ CZYNNOŚCI ZGODNE Z KOMPETENCJAMI POWIADOM PRZEDSTAWICIELA KOALICJI W TWOJEJ INSTYTUCJI JEŚLI SOBIE RADZISZ JEŚLI POTRZEBUJESZ POWIADOM WSPARCIA ZGŁOŚ SPRAWĘ ZESPÓŁ OPERACYJNY DO ZESPOŁU OPERACYJNEGO TEN KTO ZGŁASZA STAJE SIĘ CZŁONKIEM ZESPOŁU OPERACYJNEGO NA CZAS ROZWIĄZYWANIA DANEJ SPRAWY, TYM SPOSOBEM TWORZY SIĘ DORAŹNY ZESPÓŁ INTERWENCYJNY

12 POWOŁANIE ZESPOŁÓW OPERACYJNYCH
PRACA U PODSTAW POWOŁANIE ZESPOŁÓW OPERACYJNYCH CENTRA KOORDYNUJĄCE ZESPÓŁ OPERACYJNY ZESPÓŁ OPERACYJNY PRZY OŚRODKU PRZY SPECJALISTYCZNYM WSPARCIA RODZINY OŚRODKU WSPARCIA DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE

13 ZADANIA ZESPOŁÓW 1. Rozpoznanie i diagnozowanie sytuacji w konkretnej
rodzinie, 2. Uzgodnienie celów z partnerami – innymi służbami, członkami rodziny, 3. Wypracowaniem strategii działań: interwencyjnych, pomocy w kryzysie, terapeutycznych, 4. Rozdzielenie i realizacja zadań zgodnie z kompetencjami, 5. Monitorowanie i analiza efektów oraz ewentualnym modyfikowaniem strategii, 6. Podejmowanie decyzji o zakończeniu działań zespołu po osiągnięciu zaplanowanych celów.

14 PLAN PRACY RODZINA UWIKŁANA W PROBLEM PRZEMOCY
ZGŁOSZENIE DO DANEGO ZEPOSŁU OPERACYJNEGO ZAPROSZENIE WSZYSTKICH PRZEDSTAWICIELI INSTYTUCJI ZNAJĄCYCH SYTUACJĘ RODZINY PODJĘCIE DZIAŁAŃ Por: W. Paszkiewicz, Współpraca interdyscyplinarna i budowanie lokalnych systemów przeciwdziałania przemocy w rodzinie

15 ZESPÓŁ INTERWENCYJNY Tworzony jest do danej sprawy,
Skład zmienny, ruchomy, dostosowany do specyfikacji sytuacji, Jest inicjator i koordynator, Rozwiązuje się po zrealizowaniu celów, Osoba, która zgłasza, Zespół operacyjny. W zależności od potrzeb: Inni przedstawiciele instytucji w koalicji, Rodzina.

16 SPECJALISTYCZNY OŚRODEK
WSPARCIA DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W CHORZOWIE, UL. 3 MAJA 4/1

17 SOWOPR powstał w październiku 2006 roku i jest zapisany w strukturze organizacyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie. Ośrodek ma charakter ponad lokalny, jest placówką czynną całodobowo. Zatrudnia psychologa, pedagoga, pracowników socjalnych, terapeutę, prawnika, lekarza, opiekunów nocnych.

18 Podstawowy zakres działalności naszej placówki obejmuje:
Prowadzenie hostelu dla ofiar przemocy w rodzinie, Udzielanie porad prawnych, Konsultacje medyczne, Indywidualne porady pedagogiczne, Prowadzenie grup wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, Prowadzenie zajęć dla dzieci z rodzin przemocowych, Praca socjalna

19 Indywidualne konsultacje psychologiczne dla dorosłych,
Konsultacje wychowawcze, Powoływanie zespołów interdyscyplinarnych, Współpraca z innymi instytucjami działającymi na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, Prowadzenie zajęć korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy.

20 W zakresie interwencyjnym prowadzony jest hostel.
Placówka posiada 10 miejsc noclegowych dla kobiet i matek z dziećmi - ofiar przemocy w rodzinie. Osoby są przyjmowane bez skierowania i bez względu na posiadany dochód. Schronienie jest zapewniane na okres trzech miesięcy z możliwością przedłużenia w przypadkach uzasadnionych sytuacją ofiary przemocy.

21

22 Oddziaływania korekcyjno – edukacyjne dla osób
stosujących przemoc są prowadzone w celu: powstrzymania osoby stosującej przemoc przed dalszym jej stosowaniem, rozwijania umiejętności samokontroli i współżycia w rodzinie, kształtowania umiejętności w zakresie wychowywania dzieci bez używania przemocy w rodzinie, zdobycie i podniesienie wiedzy na temat mechanizmów powstawania przemocy w rodzinie.

23 Oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych nie prowadzi się w miejscach, w których udziela się pomocy ofiarom przemocy. W naszym ośrodku program korekcyjno – edukacyjny jest prowadzony przez psychologa, zajęcia mają charakter indywidualny oraz grupowy i odbywają się naterenie Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie.

24 OŚRODEK WSPARCIA RODZINY
ul. Siemianowicka 58, Chorzów

25 Ośrodek łączy w formie wielofunkcyjnej dzienne i całodobowe działania profilaktyczne, terapeutyczne, interwencyjne i socjalizacyjne skierowane a dziecko i rodzinę. Ośrodek pełni funkcje: opiekuńczo - wychowawcze realizując zadania przewidziane dla całodobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego i interwencyjnego, określone we właściwych przepisach, profilaktyczne, terapeutyczne, interwencyjne i socjalizacyjne prowadząc interdyscyplinarne działania na rzecz dzieci i rodzin wymagających wsparcia, edukacyjne – na rzecz pomocy dziecku i rodzinie.

26 Ośrodek zapewnia miejsca hostelowe dla dzieci i rodzin wymagających czasowego schronienia i pomocy.
Cele Ośrodka: podejmowanie specjalistycznych działań na rzecz rodzin mających trudności w wypełnianiu swoich zadań, przeżywających sytuacje kryzysowe, dotkniętych problemem przemocy w rodzinie lub innymi dysfunkcjami, mających na celu usprawnienie umiejętności opiekuńczo – wychowawczych rodziny oraz zapobieganie pogłębianiu się patologii i dalszej dezorganizacji rodziny, prowadzenie edukacji na rzecz podnoszenia kultury pedagogicznej i świadomego rodzicielstwa, zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej, całodobowej ciągłej lub okresowej opieki i wychowania oraz zaspokojenie jego niezbędnych potrzeb bytowych

27 Zakres pozostałych usług świadczonych przez Ośrodek
Zapewnienie schronienia i wszechstronnej pomocy dla rodzin z dziećmi, w sytuacjach kryzysowych w ramach hostelu, Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa dla osób uwikłanych w problem przemocy w rodzinie, Poradnictwo rodzinne w obszarze pedagogicznym, psychologicznym, socjalnym i prawnym, Terapia dla dzieci i młodzieży, Prowadzenie grup psychoedukacyjnych i terapeutycznych dla dzieci i młodzieży,

28 Prowadzenie warsztatów umiejętności wychowawczych dla rodziców,
Prowadzenie grup wsparcia dla osób borykającymi się z trudnościami i kryzysami oraz animowanie i prowadzenie grup samopomocy, Działania informacyjno-edukacyjne na rzecz promowania modelu zdrowej rodziny, Współpraca z innymi podmiotami na rzecz tworzenia lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

29 HOSTEL

30 SALE TERAPEUTYCZNE

31 TRENING RODZICIELSKI

32 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "LOKALNA KOALICJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW PRZEMOCY W RODZINIE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google