Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kraków, 28 czerwca 2007 r. Współpraca krakowskiego samorządu z organizacjami pozarządowymi Wydział Spraw Społecznych Urząd Miasta Krakowa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kraków, 28 czerwca 2007 r. Współpraca krakowskiego samorządu z organizacjami pozarządowymi Wydział Spraw Społecznych Urząd Miasta Krakowa."— Zapis prezentacji:

1 Kraków, 28 czerwca 2007 r. Współpraca krakowskiego samorządu z organizacjami pozarządowymi Wydział Spraw Społecznych Urząd Miasta Krakowa

2 Liczba organizacji pozarządowych w Krakowie W ewidencji prowadzonej przez Urząd Miasta Krakowa znajdują się 2932 podmioty (stan z czerwca 2007), w tym: 1668 stowarzyszeń (i związków stowarzyszeń z osobowością prawną), 81 fundacji, 405 oddziałów stowarzyszeń bez osobowości prawnej, 261 stowarzyszeń zwykłych, 517 organizacji sportowych, w tym: - 139 uczniowskich klubów sportowych (UKS), - 65 stowarzyszeń kultury fizycznej (SKF), - 313 SKF zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym

3 Liczba organizacji pozarządowych w Krakowie W internetowym Banku Informacji o Krakowskich Organizacjach Pozarządowych prezentują się aktualnie 337 podmioty (głównie współpracujące z samorządem, aktywnych organizacji jest znacznie więcej) www.krakow.pl / samorzad / organizacje / baza

4 Program współpracy W dniu 13.06.2007 r. Rada Miasta Krakowa przyjęła kolejny Roczny program współpracy samorządu miasta Krakowa z organizacjami pozarządowymi oraz innym podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego (będący kontynuacją programów współpracy samorządu z NGOs realizowanych w Krakowie od 1997 r.)

5 Obszary współpracy (1) Realizując Program współpracy gmina wspiera finansowo realizację projektów zgłaszanych do konkursów ofert przez NGOs w następujących obszarach: kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, działania z zakresu pomocy społecznej, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, profilaktyka i działania na rzecz promocji zdrowia, profilaktyka i rehabilitacja uzależnień, edukacja, oświata i wychowanie, organizacja wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży,

6 Obszary współpracy (2) upowszechnianie kultury fizycznej, organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych, remonty obiektów kultury fizycznej, inicjatywy z zakresu ochrony środowiska, wspomaganie rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości, działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie organizacje pozarządowe, upowszechnianie i ochrona praw konsumentów, promowanie działań z obszaru ekonomii społecznej, rozwój świadomości obywatelskiej i upowszechnianie idei samorządowej.

7 Konsultacje społeczne W celu konsultowania kierunków i form współpracy oraz projektów aktów normatywnych działają zespoły, w których reprezentowane są organizacje pozarządowe, urząd oraz Rada Miasta Krakowa: Zespół konsultacyjny ds. współpracy samorządu Krakowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego (powołany zarządzeniem nr 543/2006 z dn. 17.03.2006 r. Prezydenta Miasta Krakowa), Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych (powołana zarządzeniem nr 1146/2003 z dn. 19.08.2003 r. Prezydent Miasta Krakowa)

8 Konsultacje społeczne Wspólnie z przedstawicielami krakowskich NGOs chcemy rozpocząć konsultacje nad formami dalszego podnoszenia jakości współpracy. Inicjatywy Wydziału Spraw Społecznych UMK: usprawnienie procedur przydzielania i rozliczania dotacji, opracowanie Wieloletniego programu współpracy samorządu z krakowskimi organizacjami pozarządowymi (nazwa robocza), wyłonienie Krakowskiej Rady Pożytku Publicznego.

9 Formy finansowania przez samorząd projektów krakowskich NGOs Wspieranie (dotacje - konkursy ofert) Powierzanie (zakup usług) średni udział w budżecie miasta środków przekazywanych organizacjom pozarządowym wynosi ok. 1,6 %

10 Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych MOWIS Misją miejskiego ośrodka zlokalizowanego w Nowej Hucie (os. Centrum C 10) jest rozwijanie pozafinansowych form współpracy samorządu z NGOs. Działalność MOWIS jest organizowana wokół modułów : centrum informacji i doradztwa, promowanie i rozwój wolontariatu, rozwój oferty szkoleniowej, prowadzenie konsultacji i debat, miejsce spotkań organizacji i działaczy społecznych.

11 Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych MOWIS Projekty realizowane w Miejskim Ośrodku Wspierania Inicjatyw Społecznych: Miasta Przeciw Wykluczeniu Społecznemu CASE Interreg III C, Wsparcie szkoleniowo-informacyjne dla organizacji pozarządowych – wspólnie łatwiej : klub wolontariusza (Bank Żywności w Krakowie), Doradztwo i Kariera - projekt skierowany do osób niepełnosprawnych (Wspólnota Robocza Związku Organizacji Socjalnych WRZOS), Centrum Przedsiębiorczości Społecznej (Partnerstwo Inicjatyw Nowohuckich Nowa Huta – Nowa Szansa IW EQUAL)

12 Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych MOWIS Projekty realizowane w Miejskim Ośrodku Wspierania Inicjatyw Społecznych: Debata na łące dotycząca społecznej koncepcji zagospodarowania obszaru między NCK a os. Centrum E (projekt partnerski koordynowany przez Małopolski Instytut Kultury), NON STOP PRACA (Grodzki Urząd Pracy), konsultacje z zakresu zarządzania NGO i spraw związanych z nadzorem nad organizacjami pozarządowymi (pracownicy Wydziału Spraw Społecznych UMK)

13 Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych MOWIS Miasta Przeciw Wykluczeniu Społecznemu CASE Interreg III C Celem projektu jest wypracowanie strategii społecznej rewitalizacji dzielnic zagrożonych degradacją i wykluczeniem społecznym oraz zebranie dobrych praktyk w radzeniu sobie z tymi problemami. Strefą docelową jest Nowa Huta ze szczególnym uwzględnieniem rejonów, w których występują negatywne zjawiska społeczne (np. wysokie bezrobocie, patologie społeczne, przestępczość). Projekt jest realizowany przez UMK wspólnie z Instytutem Socjologii UJ oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Miasta partnerskie, to: Pécs (Węgry), Ołomuniec (Czechy), Komárno (Słowacja), Arad (Rumunia), Hamburg i Gelsenkirchen (Niemcy). Istotnym elementem realizacji projektu jest współpraca z lokalnymi NGOs i innymi podmiotami działającymi w Nowej Hucie.

14 Dziękuję za uwagę mowis@um.krakow.pl


Pobierz ppt "Kraków, 28 czerwca 2007 r. Współpraca krakowskiego samorządu z organizacjami pozarządowymi Wydział Spraw Społecznych Urząd Miasta Krakowa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google