Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BEZ BARIER DO KARIER ! Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BEZ BARIER DO KARIER ! Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego."— Zapis prezentacji:

1 BEZ BARIER DO KARIER ! Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

3 Celem ogólnym projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych 350 dzieci z terenu wiejskiego Gminy Moszczenica poprzez podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności oraz kształtowanie pożądanych postaw przez co zostaną lepiej przygotowani do następnego etapu kształcenia, a w konsekwencji zwiększą się ich szanse na przyszłym lokalnym i regionalnym rynku pracy. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

4 Cele szczegółowe projektu: Zwiększanie wiedzy i umiejętności uczniów mających trudności w nauce, w szczególności z matematyki i języka polskiego Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań uczniów z zakresu ICT, mediów, przedsiębiorczości, ekologii, języka angielskiego Zwiększanie pewności siebie i wiary we własne siły Zwiększanie motywacji do nauki Kształtowanie postaw aktywnych/przedsiębiorczych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

5 Zasięg projektu: 4 szkoły z terenu Gminy Moszczenica: Szkoła Podstawowa im. Bronisława Wanata w Moszczenicy Gimnazjum im. ks. abp. Leona Wałęgi w Moszczenicy Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Staszkówce Gimnazjum w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Staszkówce Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

6 Grupa docelowa projektu Projekt skierowany jest do uczniów Gminy Moszczenica, uczęszczających do jednej z czterech szkół na terenie Gminy. W głównej mierze projekt skierowany jest do uczniów z niskimi ocenami lub/i ze zdiagnozowanymi problemami specjalistycznymi, z ograniczonym dostępem do wiedzy ułatwiającej podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych oraz chcący rozwijać swoje zainteresowania ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z rodzin ubogich. Rekrutacja beneficjentów odbywa się w odparciu o Regulamin rekrutacji uczestników projektu. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

7 KRYTERIA KWALIFIKACJI UCZESTNIKÓW Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

8 Kryteria podstawowe: * miejsce zamieszkania – Gmina Moszczenica, potwierdzone oświadczeniem rodzica lub prawnego opiekuna; * nauka w jednej ze szkół na terenie Gminy Moszczenica, potwierdzona kserokopią legitymacji szkolnej, poświadczona za zgodność z oryginałem; * wypełnienie formularza i zgoda rodzica lub prawnego opiekuna na uczestnictwo w projekcie; * zaświadczenie z GOPS lub oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o wysokości średniomiesięcznego dochodu na 1 członka rodziny (ostatnie 12 miesięcy) Kryteria dodatkowe Wsparcie dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne 1) trudności w nauce i/lub problemy specjalistyczne, poświadczone rekomendacją wychowawcy lub orzeczeniem Poradni Pedagogiczno-Psychologiczne Zajęcia pozaszkolne i pozalekcyjne 1) zainteresowanie uczestnictwem, potwierdzone przez ucznia w formie pisemnej w formularzu oraz rekomendacją wychowawcy po konsultacjach nauczycielami przedmiotów Wsparcie uczniów w zakresie podejmowania decyzji edukacyjno-zawodowych 1) zainteresowanie uczestnictwem potwierdzone przez ucznia w formie pisemnej w formularzu Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

9 Działania projektu: Organizacja i przeprowadzenie zajęć: dydaktyczno-wyrównawczych i specjalistycznych (ZADANIE 3), pozaszkolnych i pozalekcyjnych (ZADANIE 4), pozwalających na udzielenie wsparcia uczniom w zakresie podejmowania decyzji edukacyjno-zawodowych (ZADANIE 5). Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

10 ZADANIE 3 Wsparcie dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

11 Kształcenie zintegrowane 3 grupy 6-8 osób, 1 godzina tygodniowo x 27 tygodni x 2 lata = 162 h Język polski – SP, Gimnazjum Grupy 6-8 osób, 1 godzina tygodniowo x 27 tygodni x 2 lata SP Moszczenica, SP Staszkówka, Gimnazjum Staszkówka,– 3 grupy = 162 h Gimnazjum Moszczenica – 6 grup = 324 h Matematyka – SP; Gimnazjum Grupy 6-8 osób, 1 godzina tygodniowo x 27 tygodni x 2 lata SP Moszczenica, SP Staszkówka, Gimnazjum Staszkówka,– 3 grupy = 162 h Gimnazjum Moszczenica – 6 grup = 324 h Zajęcia logopedyczne –SP Grupy 2-4 osobowe, 3 godziny tygodniowo, 10 tygodni SP Staszkówka – 3 grupy (2009/2010), 1 grupa (2010/2011) = 120h SP Moszczenica – 4 grupy (2009/2010, 1 grupa (2010/2011 = 150h Zajęcia dla beneficjentów z dysgrafią i dysleksją – Gimnazjum Grupy 3-5 osobowe, 1 godzina tygodniowo x 27 tygodni x 2 lata Gimnazjum Staszkówka – 1 grupa =54h Gimnazjum Moszczenica – 2 grupy =108h Indywidualne konsultacje pedagogiczno-psychologiczne SP Moszczenica, SP Staszkówka, Gimnazjum Staszkówka 8 godzin x 8 miesięcy x 2 lata = 128h Gimnazjum Moszczenica 10 godzin x 8 miesięcy x 2 lata = 160h Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

12 ZADANIE 4 Zajęcia pozaszkolne i pozalekcyjne Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

13 Młody informatyk – SP; Gimnazjum 1 grupa 9-12 osób w każdej szkole, 2 godziny tygodniowo x 27 tygodni x 2 lata = 108h Zajęcia ICT – Internet, e-learning, robotyka – zakup systemu do konstruowania mini-robotów LEGO Mindstorms Młody dziennikarz – SP; Gimnazjum 1 grupa 9-12 osób w każdej szkole, 2 godziny tygodniowo x 27 tygodni x 2 lata = 108h Gazetka szkolna, relacje radiowe i TV Młody biznesmen – SP; Gimnazjum 1 grupa 9-12 osób w każdej szkole, 2 godziny tygodniowo x 27 tygodni x 2 lata = 108h Zajęcia przedsiębiorczość – racjonalne wydawanie, oszczędzanie, pomysłowość, rynek, zawód, biznesmen Młody ekolog – SP; Gimnazjum 1 grupa 9-12 osób w każdej szkole, 1 godzina tygodniowo x 27 tygodni x 2 lata = 54h Ekologia, lokalne środowisko natur Młody filolog – SP; Gimnazjum 2 grupy o zróżnicowanym stopniu zaawansowania 8-10 osobowe, 2 godziny tygodniowo Rozszerzenie podstawy programowej z elementami warsztatów teatralnych x 27 tygodni x 2 lata = 216h Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

14 ZADANIE 5 Wsparcie uczniów w zakresie podejmowania decyzji edukacyjno- zawodowych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

15 Warsztaty edukacji zawodowej – kl. I Gimnazjum: Moje silne i słabe strony, Moja pasja- moja praca 1 grupa 12-15 osobowa w każdej szkole Warsztaty edukacji zawodowej – klasa II Gimnazjum: Ja między ludźmi, Świat pełen zawodów Grupy 12-15 osobowe Gimnazjum Moszczenica – 2 grupy Gimnazjum Staszkówka – 1 grupa Warsztaty edukacji zawodowej – klasa III Gimnajzum: Współczesny rynek pracy, Moja szkoła-moja praca, Moja praca-moje życie Grupy 12-15 osobowe Gimnazjum Moszczenica – 2 grupy Gimnazjum Staszkówka – 1 grupa Warsztaty edukacji zawodowej- klasa VI: Moja pasja – moja szansa, Gimnazjum – co wtedy? 1 grupa 12-15 osobowa Indywidualne konsultacje edukacyjno-zawodowe Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

16 ORGANIZACJA ZAJĘĆ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

17 Stosowanie metody pracą projektową, zwiększającą motywację, zaangażowanie, pewność siebie Stosowanie oceniania kształtującego-motywującego ucznia, zwiększającego wiarę we własne siły. Uczniowie osiągający największe postępy w roku szkolnym otrzymają nagrody. Przewidziano komplety dydaktyczne dla Beneficjentów. W ramach każdych zajęć z ZADANIA 4 powstaną konkretne produkty oraz zostaną zorganizowane wyjazdy. Wymagany będzie aktywny, przedsiębiorczy wkład Beneficjentów. Przewidziano współpracę między grupami zajęć pozalekcyjnych- integracja międzyprzedmiotowa Zakup i wykorzystanie na zajęciach laptopów, aparatów cyfrowych, projektorów, kamer, ekranów odnotowane w dziennikach zajęć Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

18 OBOWIĄZKI PROWADZĄCYCH Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

19 Obowiązki prowadzącego: ZADANIE 3,4,5 Podejmowanie działań w związku z rekrutacją, współpraca z Komisją Rekrutacyjną i wychowawcą Opracowanie programu zajęć w zależności od zdiagnozowanych potrzeb i zamieszczenie go w dzienniku zajęć Opracowanie testów wiedzy (jeżeli jest to wymagane) Prowadzenie na bieżąco dziennika zajęć i przedkładanie go do comiesięcznego sprawdzenia Koordynatorowi Szkolnemu Monitoring frekwencji Stosowanie oceniania kształtującego w ocenie osiągnięć ucznia i odnotowanie tego faktu w dzienniku Odpowiadanie za prawidłowy przebieg zajęć Dbanie o przekazanie poczęstunku na zajęciach Dbanie o osiągnięcie zaplanowanych rezultatów – poprawę wyników nauczania – porównanie wyników nauczania ucznia przed przystąpieniem do projektu i po jego zakończeniu-odnotowanie tego faktu w dzienniku zajęć Wytypowanie uczniów do nagrody za najwyższy postęp Wykorzystanie zakupionego sprzętu i odnotowanie tego faktu w dzienniku zajęć Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

20 Obowiązki prowadzącego: ZADANIE 4 (dodatkowo) Stosowanie metody projektu i odnotowanie tego faktu w dzienniku zajęć Dbanie o powstanie konkretnego produktu Współtworzenie regulaminów konkursów Uczestniczenie w wyjazdach (dodatkowo płatne) Gromadzenie dokumentacji związanej z przebiegiem zajęć (scenariusze, wytwory pracy uczniów, fotografie i inne) Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

21 REZULTATY Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

22 TWARDE - Wdrożenie programów rozwojowych przez dwie szkoły podstawowe i dwa gimnazja z obszarów wiejskich - Wyrównywanie szans edukacyjnych 350 dzieci z terenu wiejskich Gminy Moszczenica - Poprawa wyników nauczania w ramach Zadania 3 - Rozwój zainteresowań w ramach Zadania 4 - Wzrost wiedzy w ramach Zadania 4 - Wzrost umiejętności w ramach Zadania 4 - Stworzenie konkretnych produktów - Wzrost wiedzy i umiejętności beneficjentów ułatwiających podejmowanie decyzji edukacyjno zadowowych MIĘKKIE - Wzrost pewności siebie i wiary we własne siły - Wzrost motywacji do nauki - Wzrost aktywności/przedsiębiorczości Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REZULTATY

23 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REZULTAT- MONITOROWANIE- WERYFIKACJA

24 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wdrożenie programów rozwojowych przez 2 SP i 2 Gim z obszarów wiejskich Wyrównywanie szans edukacyjnych 350 dzieci Liczba beneficjentówDokumentacja projektu

25 ZADANIE 3 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poprawa wyników -Kształcenie zintegrowane 21 BO -język polski 53 BO -matematyka 53 BO -Problemy specjalistyczne 18 BO Wyniki w nauce za okres przed przystąpieniem i po zakończeniu udziału w projekcie Klasyfikacja końcoworoczna

26 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Rozwój zainteresowań -38 BO z ICT -38 BO z mediów -38 BO z przedsiębiorczości -38BO z ekologii -68 BO z języka angielskiego Wzrost wiedzy -34 BO z ICT -34 BO z mediów -34 BO z przedsiębiorczości -34 BO z ekologii -61 BO z języka angielskiego Przeprowadzenie przez osobę prowadzącą na początku, w trakcie i na końcu testu wiedzy Test wiedzy Liczba beneficjentów Wzrost umiejętności -36 BO z ICT -36 BO z mediów -36 BO z przedsiębiorczości - 36 BO z ekologii -65 BO z języka angielskiego Liczba uczniów biorących udział w stworzeniu produktów: - strony www o projekcie, szkole i robotach -dwumiesięczniki szkolne -systemów oszczędzania pieniędzy i/lub biznesplanów -mini albumów dot. szans i zagrożeń ekologicznych -sztuk teatralnych Dzienniki zajęć, opinie prowadzących, powstałe produkty Dzienniki zajęć ZADANIE 4

27 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wzrost wiedzy i umiejętności 102 BO (Gimn.) i 43 BO (SP) ułatwiających podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych Dokonuje osoba prowadząca konsultacje/warsztaty na początku i końcu udziału w Projekcie Test wiedzy i umiejętności Test wiedzy ZADANIE 5

28 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wzrost pewności siebie i wiary we własne siły 210 BO Wzrost motywacji do nauki 140 BO Wzrost aktywności i przedsiębiorczości 140 BO Dokonuje wychowawca klasy Kwestionariusz, pisemna opinia wychowawcy REZULTATY MIĘKKIE

29 WYJAZDY Wyjazd do firmy technologicznej w ramach zajęć Młody informatyk Wyjazd do AGH w Krakowie w ramach zajęć Młody informatyk Wyjazd do studia TV w ramach zajęć Młody dziennikarz Wyjazd do studia radiowego w ramach zajęć Młody dziennikarz Dwa wyjazdy do prężnej firmy w ramach zajęć Młody biznesmen Wyjazd do firmy recyclingowej w ramach zajęć Młody ekolog Wyjazd do oczyszczalni ścieków w ramach zajęć Młody ekolog Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

30 KONKURSY MIĘDZYSZKOLNE Konkurs na najładniejsza stronę internetową dotyczącą projektu i szkoły Konkurs/Zawody w konstruowaniu robotów Konkurs na najlepszy dwumiesięcznik szkolny Konkurs na najlepszy Szkolny System Oszczędzania Pieniędzy Konkurs na najlepszy biznesplan Konkurs na najlepszy mini-album Konkurs na sztukę teatralną w języku angielskim Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

31 KONIEC Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "BEZ BARIER DO KARIER ! Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google