Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

18 czerwca 2009 Działania ukierunkowane na realizację idei dobrego rządzenia w Priorytecie V PO Kapitał Ludzki – Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "18 czerwca 2009 Działania ukierunkowane na realizację idei dobrego rządzenia w Priorytecie V PO Kapitał Ludzki – Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji."— Zapis prezentacji:

1 18 czerwca 2009 Działania ukierunkowane na realizację idei dobrego rządzenia w Priorytecie V PO Kapitał Ludzki – Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej

2 18 czerwca 2009 Art. 3 Rozporządzenia 1081/2006 ws. EFS W ramach celu Konwergencja EFS wspiera działania w państwach członkowskich mające na celu wzmacnianie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej oraz służb publicznych na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym oraz, w stosownym przypadku, partnerów społecznych i organizacji pozarządowych, w celu przeprowadzenia reform, lepszych uregulowań prawnych i dobrego zarządzania (…) w szczególności poprzez wspieranie: - mechanizmów pozwalających na lepsze opracowywanie, monitorowanie oraz ocenę dobrej polityki i programów (…) - budowania zdolności w zakresie realizacji polityk i programów w odpowiednich dziedzinach, w tym w odniesieniu do egzekwowania prawa, w szczególności poprzez stałe szkolenie kadry kierowniczej i personelu oraz konkretne wsparcie kluczowych służb, inspektoratów i podmiotów sfery społeczno-gospodarczej.

3 18 czerwca 2009 Cele Priorytetu V Dobre rządzenie Obszary priorytetowe z punktu widzenia wzmacniania potencjału administracyjnego, zwłaszcza w kontekście procesu lizbońskiego: I. Reforma regulacji uproszczenie krajowych aktów prawnych usprawnienie systemu wdrażania dyrektyw UE optymalizacja systemu oceny skutków regulacji wdrożenie systemu pomiaru kosztów administracyjnych usprawnienie procesu stanowienia prawa miejscowego oraz aktów administracyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (5.2)

4 18 czerwca 2009 Cele Priorytetu V Dobre rządzenie II. Modernizacja zarządzania w administracji objęcie 65% administracji rządowej, 75% urzędów marszałkowskich, 60% urzędów na szczeblu powiatu i gminy działaniami w zakresie poprawy standardów zarządzania wewnątrz tych jednostek (5.2) modernizacja zarządzania finansowego: wdrożenie systemu wieloletniego planowania budżetowego w ujęciu zadaniowym u wszystkich dysponentów środków budżetowych (5.2) usprawnienie zarządzania zasobami ludzkimi: wdrożenie nowego systemu kształtowania wynagrodzeń we wszystkich jednostkach administracji rządowej

5 18 czerwca 2009 Cele Priorytetu V Dobre rządzenie III. Usprawnianie warunków tworzenia i funkcjonowania przedsiębiorstw skrócenie średniego czasu oczekiwania na rejestrację działalności gospodarczej z 31 do 7 dni redukcja obciążeń administracyjnych przy zakładaniu działalności gospodarczej o 25 % skrócenie o 20% średniego czasu trwania postępowania w sprawach gospodarczych

6 18 czerwca 2009 Cele Priorytetu V Dobre rządzenie IV. Budowa potencjału partnerów społecznych i organizacji pozarządowych wzrost efektywności mechanizmów konsultacyjnych i współpracy z partnerami społecznymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie stanowienia i realizacji polityk publicznych i regulacji prawnych wzrost o 250% liczby powiatów objętych bezpłatnym poradnictwem prawnym i obywatelskim zwiększenie do 15% odsetka organizacji pozarządowych korzystających z sieci wsparcia, umacniającej ich zdolności do realizacji zadań publicznych wsparcie organizacji partnerów społecznych w zakresie budowania ich potencjału

7 18 czerwca 2009 System wdrażania Priorytetu V W Priorytecie V PO KL wyodrębniono pięć Działań: 5.1. Wzmocnienie potencjału administracji rządowej (KPRM, MF, KSAP) Budżet: 117 083 000 euro 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej (MSWiA) Budżet: 252 200 453 euro 5.3 Wsparcie na rzecz realizacji Strategii Lizbońskiej (MS, KCSKSPiP, MG) Budżet: 87 786 324 euro 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora (MPiPS) Budżet: 100 238 968 euro 5.5 Rozwój dialogu społecznego (MPiPS) Budżet: 21 931 851 euro Łączna alokacja na latach 2007-2013 to 610 854 094 euro

8 18 czerwca 2009 Działanie 5.2 na tle Priorytetu V PO KL Działanie 5.2 Wsparcie potencjału JST Działanie 5.1 Budżet zadaniowy Działanie 5.3 Uproszczenia legislacyjne Zero okienka Budowanie zdolności strategicznych Działanie 5.4 Organizacje pozarządowe jako sprawni partnerzy samorządu Działanie 5.5 Wsparcie dialogu społecznego (wojewódzkie komisje dialogu społecznego)

9 18 czerwca 2009 Priorytet V – stan wdrażania

10 18 czerwca 2009 Priorytet V – stan wdrażania

11 18 czerwca 2009 Wyzwania w obszarze dobrego rządzenia Skoncentrowanie wsparcia na kilku priorytetowych obszarach funkcjonowania sektora publicznego (np. ochrona środowiska, ochrona zdrowia). Przeprowadzenie kompleksowej modernizacji wybranych obszarów. Zapewnienie kompleksowości i trwałości rozwiązań. Szkolenia powinny stanowić element szerszej koncepcji usprawniania pracy urzędu, jedną z wielu różnorodnych form wsparcia oferowanych urzędom. Konieczność wprowadzania rozwiązań widocznych dla klienta administracji publicznej. Promowanie i wzmacnianie podejścia ponadresortowego. Konieczne jest zintegrowanie rozproszonych prac resortów i wypracowanie spójnej wizji kierunków interwencji EFS w obszarze dobrego rządzenia.

12 18 czerwca 2009 Komplementarność Działanie 5.2 PO KL Komplementarność działań wdrażanych w Priorytecie V (w tym w działaniu 5.2) - z przedsięwzięciami z zakresu budowy elektronicznej administracji wdrażanymi w ramach pozostałych funduszy strukturalnych, np. Priorytecie VII PO Innowacyjna Gospodarka oraz Regionalnych Programach Operacyjnych. Takie mechanizmy zagwarantują większą wartość dodaną oraz spójność przedsięwzięć współfinansowanych przez fundusze strukturalne.

13 18 czerwca 2009 Departament Zarządzania EFS Dorota Bortnowska tel. 022 501 50 01 e-mail:zarzadzanieefs@mrr.gov.pl Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "18 czerwca 2009 Działania ukierunkowane na realizację idei dobrego rządzenia w Priorytecie V PO Kapitał Ludzki – Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google