Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SZKOŁA LIDERÓW LOKALNYCH GMINY LEGNICKIE POLE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SZKOŁA LIDERÓW LOKALNYCH GMINY LEGNICKIE POLE"— Zapis prezentacji:

1 SZKOŁA LIDERÓW LOKALNYCH GMINY LEGNICKIE POLE
Partnerstwa w projektach Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Idea partnerstwa - idea czy konieczność?
SZKOŁA LIDERÓW LOKALNYCH GMINY LEGNICKIE POLE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Idea partnerstwa - idea czy konieczność? - ekonomia społeczna w Polsce ( XIX w , banki ludowe, różne formy spółdzielczości- łączenie celów gospodarczych z celami społecznymi- nadrzędność celów społecznych) - ekonomia społeczna w Unii Europejskiej – zgodna z założeniami Strategii Lizbońskiej w obszarach: spójności społecznej, pełnego zatrudnienia, walki przeciw biedzie i wykluczeniu społecznemu, demokracji uczestniczącej i zrównoważonego rozwoju

3 SZKOŁA LIDERÓW LOKALNYCH GMINY LEGNICKIE POLE
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Idea partnerstwa zaufanie i mobilność społeczna jako klucz do dobrobytu cechy partnerstwa: prymat celów partnerskich przed zyskiem, dobrowolne członkostwo, demokratyczna kontrola, solidarność społeczna, wzajemna odpowiedzialność, akceptacja społeczna

4 Podstawy prawne tworzenia partnerstw:
SZKOŁA LIDERÓW LOKALNYCH GMINY LEGNICKIE POLE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Podstawy prawne tworzenia partnerstw: KONSTYTUCJA Dyrektywy UE ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym /z dnia 28 lipca 2005 r/ ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ustawa Prawo o stowarzyszeniach ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ustawa o zatrudnieniu socjalnym ustawa o pomocy społecznej programy operacyjne , inicjatywy wspólnotowe, mechanizmy ustawy o samorządzie gminnym, powiatowym i samorządzie województwa przepisy odrębne / przepisy podatkowe, ustawa o finansach publicznych /

5 Rodzaje partnerstw: publiczno-publiczne publiczno-prywatne
SZKOŁA LIDERÓW LOKALNYCH GMINY LEGNICKIE POLE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Rodzaje partnerstw: publiczno-publiczne publiczno-prywatne publiczno- społeczne prywatno- społeczne spółdzielnia jako szczególny rodzaj partnerstwa inne

6 Rola ngo w tworzeniu partnerstw:
SZKOŁA LIDERÓW LOKALNYCH GMINY LEGNICKIE POLE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Rola ngo w tworzeniu partnerstw: Organizacje pozarządowe to niebędące jednostkami sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki nie posiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia / art. 3, pkt 2ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i wolontariacie/

7 Organizacja pozarządowa a organizacja pożytku publicznego
SZKOŁA LIDERÓW LOKALNYCH GMINY LEGNICKIE POLE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Organizacja pozarządowa a organizacja pożytku publicznego Działalnością pożytku publicznego jest działalność społecznie użyteczna, prowadzona przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych określonych w ustawie. Wyłączenia: partie polityczne związki zawodowe i organizacje pracodawców samorządy zawodowe fundacje, których jedynym fundatorem jest SP lub jst / 3 wyjątki / fundacje utworzone przez partie polityczne s-ki działające na podstawie przepisów o kulturze fizycznej podmioty zrównane z organizacjami pozarządowymi / organizacje kościelne, stowarzyszenia jst /

8 nie są podmiotami wyłączonymi
SZKOŁA LIDERÓW LOKALNYCH GMINY LEGNICKIE POLE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Warunki uznania organizacji pozarządowej jako organizacji pożytku publicznego: nie są podmiotami wyłączonymi prowadzą działalność na rzecz ogółu społeczności lub określonej grupy podmiotów pod warunkiem, że grupa ta jest wyodrębniona ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa działalność statutowa organizacji musi w całości zawierać się w sferze zadań publicznych / art. 4 / działalność gospodarcza z przeznaczeniem na cele statutowe całość dochodów przeznacza na działalność statutową posiadanie statutowego kolegialnego organu kontroli / nadzoru przejrzystość działań wyodrębnienie działalności odpłatnej inieodpłatnej podmioty kościelne – modyfikacja przez art. 21

9 Obszary działalności partnerskiej
SZKOŁA LIDERÓW LOKALNYCH GMINY LEGNICKIE POLE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Obszary działalności partnerskiej pomoc rodzinie i osobom w trudnej sytuacji działalność charytatywna podtrzymywanie tradycji narodowej, kulturowej ochrona i promocja zdrowia działania na rzecz osób niepełnosprawnych promocja zatrudnienia i aktywizacja osób bezrobotnych działania na rzecz równych praw promocja przedsiębiorczości

10 Obszary działalności partnerskiej
działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych nauka ,edukacja, oświata , wychowanie wypoczynek dzieci i młodzieży upowszechnianie kultury fizycznej i sportu ochrona dziedzictwa przyrodniczego , ekologia przeciwdziałanie patologiom społecznym, bezpieczeństwo publiczne upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa

11 Obszary działalności partnerskiej
SZKOŁA LIDERÓW LOKALNYCH GMINY LEGNICKIE POLE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Obszary działalności partnerskiej działania wspomagające rozwój demokracji , swobody obywatelskie pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych upowszechnianie i ochrona praw konsumentów działania na rzecz integracji europejskiej rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami promocja wolontariatu

12 Definiowanie celów w ramach partnerstwa:
uwiarygodnienie społeczne celów wykorzystanie analizy SWOT wykorzystanie innych danych dobre praktyki Koordynacja działań lokalnych partnerów: zachowanie reprezentacji dialog społeczny demokracja uczestnicząca

13 Umowa jako podstawowy dokument partnerstwa:
SZKOŁA LIDERÓW LOKALNYCH GMINY LEGNICKIE POLE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Umowa jako podstawowy dokument partnerstwa: strony umowy partnerskiej cel partnerstwa obowiązki partnera wiodącego / lidera projektu / zadania i obowiązki innych partnerów projektu plan finansowy w podziale na partnerów oraz zasady zarządzania finansowego zasady komunikacji i przepływu informacji w partnerstwie zasady podejmowania decyzji w partnerstwie sposób monitorowania i kontroli projektu

14 Partnerstwa przy realizacji projektów finansowanych z EFS:
SZKOŁA LIDERÓW LOKALNYCH GMINY LEGNICKIE POLE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Partnerstwa przy realizacji projektów finansowanych z EFS: - partnerstwo może być zawiązane tylko z podmiotami będącymi uprawnionymi beneficjentami-projektodawcami w ramach odpowiednich Działań - na etapie składania wniosku beneficjenta i jego partnerów musi wiązać umowa jednoznacznie określająca reguły partnerstwa

15 SZKOŁA LIDERÓW LOKALNYCH GMINY LEGNICKIE POLE
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Podstawowe informacje o współpracy samorządów lokalnych z organizacjami pozarządowymi Ponad 49 % procent polskich organizacji wymienia samorząd jako jednego z trzech najważniejszych partnerów z punktu widzenia realizacji celów statutowych. 63% NGO utrzymuje częste kontakty z samorządem na poziomie gminy i powiatu. Współpraca III sektora z samorządem polega najczęściej na uzgadnianiu wspólnych inicjatyw (57%), wymianie informacji (55%), oraz dotowaniu działalności NGO (52%)

16 SZKOŁA LIDERÓW LOKALNYCH GMINY LEGNICKIE POLE
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Podstawowe informacje o współpracy samorządów lokalnych z organizacjami pozarządowymi: Jak wskazują badania podstawowymi źródłami dochodów organizacji pozarządowych są: składki członkowskie, źródła samorządowe, darowizny od osób fizycznych, instytucji i firm. W roku 2006 kolejnym ważnym źródłem dochodu stały się dotacje z funduszy unijnych, korzysta z nich jednak stosunkowo niewiele organizacji Spośród środków pozyskiwanych przez sektor pozarządowy najwięcej z nich pochodzi z krajowych źródeł publicznych (zarówno samorządowych, jaki rządowych)- 35%. Przy czym poziom dofinansowania ze strony samorządów pozostaje na niezmienionym poziomie przy stałym wzroście dofinansowania ze środków rządowych. Powyższe fakty wskazują na podstawową role współpracy z samorządami i przekazywanymi przez nie dotacjami w finansowaniu realizacji działalności organizacji pozarządowych

17 Formy współpracy samorządów lokalnych z organizacjami pozarządowymi
SZKOŁA LIDERÓW LOKALNYCH GMINY LEGNICKIE POLE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Formy współpracy samorządów lokalnych z organizacjami pozarządowymi Zgodnie z artykułem 5 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie współpraca pomiędzy samorządem terytorialnym a organizacjami pozarządowymi może przybierać następujące formy: zlecanie organizacjom realizacji zadań publicznych poprzez powierzanie lub wspieranie; informowanie o planowanych kierunkach działalności; konsultowanie projektów aktów normatywnych; tworzenie zinstytucjonalizowanych form współpracy (zespoły doradcze i inicjatywne).

18 Obszary pożytku publicznego, w których zlecana jest realizacja zadań :
- pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji - życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób 21% - działanie na rzecz osób niepełnosprawnych 13,7% - nauka, edukacja, oświata i wychowanie 10,5% - krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży 23,5% - kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji 30,7% - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 84,9%

19 Formy współpracy pozafinansowej
SZKOŁA LIDERÓW LOKALNYCH GMINY LEGNICKIE POLE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Formy współpracy pozafinansowej - realizacja wspólnych przedsięwzięć (konferencje szkolenia, warsztaty) 26% - informowanie organizacji o źródłach pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych (na przykład z funduszy UE) 40% - uczestnictwo przedstawicieli organizacji pozarządowych w posiedzeniach organów JST 22% - współpraca w zakresie oceny realizacji programów 9% - udział organizacji pozarządowych w projektowaniu budżetu w zakresie dotyczącym ich działalności 21% - pomoc w zakładaniu organizacji pozarządowych 19%

20 Zakres współpracy w roku 2007 w stosunku do lat poprzednich :
SZKOŁA LIDERÓW LOKALNYCH GMINY LEGNICKIE POLE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zakres współpracy w roku 2007 w stosunku do lat poprzednich :

21 Przeszkody we współpracy JST z organizacjami pozarządowymi :
SZKOŁA LIDERÓW LOKALNYCH GMINY LEGNICKIE POLE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przeszkody we współpracy JST z organizacjami pozarządowymi : Niewłaściwe regulacje prawne Słabość organizacyjna podmiotów III sektora Słabość finansowa podmiotów III sektora Brak doświadczenia organizacji pozarządowych w realizacji zadań zleconych Niedostateczny poziom wiedzy podmiotów III sektora w zakresie realizacji zadań zleconych Brak zainteresowania organizacji pozarządowych współpracą z samorządem 22 40 48 36 33 19,6 20 60

22 Partnerstwo a polityka regionalna UE :
SZKOŁA LIDERÓW LOKALNYCH GMINY LEGNICKIE POLE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Partnerstwo a polityka regionalna UE : Zasada partnerstwa jest jedną z głównych zasad funduszy strukturalnych. Jej realizacja powinna przebiegać na każdym poziomie programowania polityki strukturalnej, począwszy od poziomu lokalnego, czyli gmin i powiatów, poprzez poziom regionalny, krajowy na wspólnotowym kończąc.. Powinno to doprowadzić do większej koordynacji i spójności w realizacji polityki zmniejszania dysproporcji w rozwoju społeczno – gospodarczym między poszczególnymi regionami i stymulowaniu ożywienia gospodarczego, pociągającego za sobą również tworzenie nowych miejsc pracy.

23 SZKOŁA LIDERÓW LOKALNYCH GMINY LEGNICKIE POLE
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Partnerstwo lokalne, zaczyna być często postrzegane jako element koordynacji polityki społecznej, edukacyjnej, rynku pracy w powiecie/gminie. Jest to sytuacja charakterystyczna dla wielu krajów, zarówno w Unii Europejskiej, jak i np. w Stanach Zjednoczonych. W krajach tych coraz większy zakres zadań i odpowiedzialności przekazywany jest na poziom regionalny i lokalny. Dotyczy to również odpowiedzialności w realizacji polityki rynku pracy. W nowoczesnym wdrażaniu polityki rynku pracy/ edukacji/ polityki społecznej lokalne partnerstwa będą się stawać po prostu niezbędne.

24 Partnerstwa przy realizacji projektów finansowanych z PO KL :
SZKOŁA LIDERÓW LOKALNYCH GMINY LEGNICKIE POLE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Partnerstwa przy realizacji projektów finansowanych z PO KL : Poddziałanie 6.1.1 - warsztaty, szkolenia, staże, poradnictwo zawodowe, subsydiowane zatrudnienie, wolontariat, alternatywne formy zatrudnienia, partnerstwo publiczno-społeczne na rzecz rozwoju zasobów ludzkich, badania i analizy rynku pracy Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia - szkolenia i doradztwo dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą, wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości do wysokości stanowiącej równowartość 40 tys. zł, wsparcie pomostowe w okresie do 6 / do 12 miesięcy

25 SZKOŁA LIDERÓW LOKALNYCH GMINY LEGNICKIE POLE
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich - aktywizacja zawodowa mieszkańców obszarów wiejskich poprzez lokalne inicjatywy informacyjne, szkoleniowe i doradcze, rozwój dialogu i partnerstwa publiczno-społecznego, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej - wsparcie dla tworzenia i działalności podmiotów integracji społecznej, staże i subsydiowane zatrudnienie, kursy i szkolenia umożliwiające zmianę lub nabycie kwalifikacji i kompetencji, poradnictwo psychologiczne i zawodowe, rozwój nowych form i metod wsparcia na rzecz integracji zawodowej i społecznej, - wsparcie finansowe dla utworzenia i funkcjonowania instytucji otoczenia sektora ekonomii społecznej

26 SZKOŁA LIDERÓW LOKALNYCH GMINY LEGNICKIE POLE
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji - lokalne inicjatywy informacyjne, szkoleniowe i doradcze, rozwój dialogu i partnerstwa publiczno-społecznego, Poddziałanie wsparcie tworzenia i działania przedszkoli przez - tworzenie ośrodków wychowania przedszkolnego, wsparcie istniejących przedszkoli, kampanie informacyjne promujące edukację przedszkolną Poddziałanie programy rozwojowe dla szkół - ukierunkowane na wyrównywanie szans edukacyjnych i zmniejszanie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych

27 SZKOŁA LIDERÓW LOKALNYCH GMINY LEGNICKIE POLE
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich - inicjatywy i projekty podnoszące poziom kwalifikacji i wykształcenia na obszarach wiejskich, działania informacyjno – promocyjne, szkoleniowe, doradcze podnoszące świadomość mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie kształcenia i szkolenia


Pobierz ppt "SZKOŁA LIDERÓW LOKALNYCH GMINY LEGNICKIE POLE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google