Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO NA LATA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO NA LATA"— Zapis prezentacji:

1 PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO NA LATA 2007 - 2013
Warszawa, maj 2007 r.

2 Główny cel Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”
Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej

3 Główny cel dwa cele horyzontalne wymienione w NSRO:
Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej, mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski. Cel ten będzie wspierany głównie przez duże inwestycje z zakresu rozbudowy : sieci transportowych ochrony środowiska infrastruktury energetycznej zwiększenia potencjału kulturowego szkolnictwa wyższego ochrony zdrowia Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej. Cel ten będzie realizowany w ramach wyodrębnionej osi priorytetowej, mającej na celu włączenie w system transportowy największych ośrodków miejskich na wschodzie. Będzie to uzupełnieniem PO Rozwój Polski Wschodniej.

4 FINANSOWANIE Na realizację Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko na lata zostanie przeznaczonych ponad 37,6 mld euro.

5 Podział środków UE na programy operacyjne
Źródło:

6 FINANSOWANIE Unia Europejska 27,9 mld euro Europejski Fundusz
Fundusz Spójności 21,6 mld euro (77%) Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 6,3 mld euro (23%)

7 Podział środków UE dostępnych w ramach programu PO IiŚ wg sektorów w mld euro: Źródło:

8 W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko realizowanych będzie 17 osi priorytetowych: Gospodarka wodno – ściekowa – (FS) Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi – (FS) Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska – (EFRR) Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska – (EFRR) Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych – (EFRR) Drogowa i lotnicza sieć TEN-T – (FS) Transport przyjazny środowisku – (FS) Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe – (EFRR) 9. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku – (FS) 10. Bezpieczeństwo energetyczne – (EFRR) 11. Kultura i dziedzictwo kulturowe – 12. Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia - (EFRR) 13. Infrastruktura szkolnictwa wyższego – 14. Pomoc techniczna – EFRR 15. Pomoc techniczna – FS

9 Realizacja programu: 1. Tryb konkursowy 2. Tryb pozakonkursowy:
Duże projekty, których koszt całkowity przekracza 25 mln euro – w przypadku projektów dotyczących środowiska naturalnego oraz projektów o wartości powyżej 50 mln euro – w przypadku innych dziedzin, zatwierdzane przez Komisję Europejską. Projekty systemowe - polegające na dofinansowaniu realizacji przez poszczególne organy administracji publicznej i inne jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych, zadań publicznych określonych w odrębnych przepisach dotyczących tych organów i jednostek. Projekty indywidualne – określone w programie operacyjnym, zgłaszane przez beneficjentów imiennie wskazanych w programie operacyjnym. Projekty pomocy technicznej

10 Oś priorytetowa I: Gospodarka wodno - ściekowa
Główny cel osi priorytetowej: Wyposażenie (do końca 2015r.) aglomeracji powyżej 15 tys. równoważnej liczby mieszkańców w systemy kanalizacji, oczyszczalnie ścieków Działanie 1.1: Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM Beneficjenci to: jednostki samorządu terytorialnego i ich związki oraz podmioty świadczące usługi wodno – ściekowe w ramach realizacji obowiązków własnych gmin.

11 Oś priorytetowa II: Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi
Główny cel osi priorytetowej: Zwiększenie korzyści gospodarczych poprzez zmniejszenie udziału odpadów komunalnych składowanych i rekultywację terenów zdegradowanych oraz ochronę brzegów morskich. Beneficjenci to: Jednostki samorządu terytorialnego i ich morskie, podmioty odpowiedzialne za realizację zadań wymienionych na liście indykatywnej.

12 Działanie 2.1: Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych Działanie 2.2: Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich

13 Główny cel osi priorytetowej:
Oś priorytetowa III: Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska Główny cel osi priorytetowej: Zapewnienie odpowiedniej ilości zasobów wodnych na potrzeby ludności i gospodarki kraju oraz minimalizacja skutków negatywnych zjawisk naturalnych, przeciwdziałanie poważnym awariom, zapewnienie dobrego stanu wód przybrzeżnych, a także wzmocnienie procesów decyzyjnych poprzez zapewnienie wiarygodnych informacji o stanie środowiska.

14 Działanie 3.1. Retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego Działanie 3.2. Zapobieganie i ograniczanie skutków zagrożeń naturalnych oraz przeciwdziałanie poważnym awariom Działanie 3.3. Monitoring środowiska

15 Beneficjenci to: Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej,
Wojewódzkie Zarządy Melioracji i Urządzeń Wodnych, urzędy morskie, Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne Komenda Główna i komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej Główny Inspektor Ochrony Środowiska Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska

16 Oś priorytetowa IV: Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska
Główny cel osi priorytetowej: Ograniczanie negatywnego wpływu istniejącej działalności przemysłowej na środowisko i dostosowanie przedsiębiorstw do wymogów prawa wspólnotowego. Beneficjenci to: duże przedsiębiorstwa, a w przypadku przedsięwzięć z zakresu ochrony powietrza obiekty wymienione na liście odstępstw od wymagań dyrektywy 2001/80/WE, umieszczonej w załączniku XII Traktatu o przystąpienie Rzeczpospolitej Polskiej do UE

17 Działanie 4.1. Wsparcie systemów zarządzania środowiskowego Działanie 4.2. Racjonalizacja gospodarki zasobami i odpadami Działanie 4.3. Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie wdrażania najlepszych dostępnych technik (BAT) Działanie 4.4. Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie gospodarki wodno – ściekowej Działanie 4.5. Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie ochrony powietrza Działanie 4.6. Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie odzysku i unieszkodliwienia odpadów poużytkowych lub niebezpiecznych

18 Oś priorytetowa V: Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych
Główny cel osi priorytetowej: Ograniczenie degradacji środowiska naturalnego oraz strat jego zasobów i zmniejszenia różnorodności biologicznej. Beneficjenci to: jednostki sprawujące nadzór nad obszarami chronionymi, parki narodowe, parki krajobrazowe i ich zespoły, nadleśnictwa i ich grupy, organizacje pozarządowe, Instytucje naukowe.

19 Działanie 5.1. Wspieranie kompleksowych projektów z zakresu ochrony siedlisk przyrodniczych (ekosystemów) na obszarach chronionych oraz zachowanie różnorodności gatunkowej Działanie 5.2. Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych Działanie 5.3. Opracowanie planów ochrony Działanie 5.4. Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie środowiska, w tym różnorodności biologicznej

20 Oś priorytetowa VI: Drogowa i lotnicza sieć TEN - T
Główny cel osi priorytetowej: Poprawa dostępności komunikacyjnej Polski i połączeń międzyregionalnych poprzez rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T Drogi

21 Koleje

22 Lotniska, porty, metro

23 Działanie 6. 1. rozwój sieci drogowej TEN-T Działanie 6. 2
Działanie 6.1. rozwój sieci drogowej TEN-T Działanie 6.2. Rozwój sieci lotniczej TEN-T Beneficjenci to: Podmioty zarządzające drogami krajowymi oraz portami lotniczymi znajdującymi się w sieci TEN-T

24 Oś priorytetowa VII: Transport przyjazny środowisku
Główny cel osi priorytetowej: Zwiększenie udziału przyjaznych środowisku gałęzi transportu w ogólnym przewozie osób i ładunków Beneficjenci to: podmioty zarządzające drogami krajowymi znajdującymi się w sieci TEN-T

25 Działanie 7. 1. Rozwój transportu kolejowego Działanie 7. 2
Działanie 7.1. Rozwój transportu kolejowego Działanie 7.2. Rozwój transportu morskiego Działanie 7.3. Transport miejski w obszarach metropolitalnych Działanie 7.4. Rozwój transportu intermodalnego Działanie 7.5. Poprawa stanu śródlądowych dróg wodnych

26 Oś priorytetowa VIII: Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe
Główny cel osi priorytetowej: Poprawa stanu bezpieczeństwa oraz dostępności komunikacyjnej Polski i krajowych połączeń międzyregionalnych, położonych poza siecią TEN-T Beneficjenci to: podmioty zarządzające drogami krajowymi oraz lotniskami, podmioty odpowiedzialne za bezpieczeństwo ruchu drogowego i lotniczego, jednostki samorządu terytorialnego, podmioty związane z obsługą podróżnych i zarządzaniem transportem publicznym, urzędy morskie i zarządy portów morskich.

27 Działanie 8. 1. Bezpieczeństwo ruchu drogowego Działanie 8. 2
Działanie 8.1. Bezpieczeństwo ruchu drogowego Działanie 8.2. Drogi krajowe poza siecią TEN-T Działanie 8.3. Rozwój Inteligentnych Systemów Transportowych Działanie 8.4. Bezpieczeństwo i ochrona transportu lotniczego Działanie 8.5. Krajowy korytarz morsko – rzeczny poza siecią TEN-T

28 Oś priorytetowa IX: Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku
Główny cel osi priorytetowej: Poprawa bezpieczeństwa energetycznego państwa w zakresie oddziaływania sektora energetyki na środowisko Beneficjenci to: przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki, jednostki administracji rządowej, państwowe szkoły wyższe, kościoły i związki wyznaniowe, organizacje pozarządowe, stowarzyszenia i inne instytucje publiczne.

29 Działanie 9. 1. Wysokosprawne wytwarzanie energii Działanie 9. 2
Działanie 9.1. Wysokosprawne wytwarzanie energii Działanie 9.2. Efektywna dystrybucja energii Działanie 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Działanie 9.4. Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych Działanie 9.5. Wytwarzanie biopaliw ze źródeł odnawialnych Działanie 9.6. Rozwój przemysłu dla OZE Działanie 9.7. Sieci ułatwiające odbiór energii ze źródeł odnawialnych

30 Oś priorytetowa X: Bezpieczeństwo energetyczne
Główny cel osi priorytetowej: Poprawa bezpieczeństwa energetycznego państwa poprzez tworzenie nowych zdolności przesyłkowych i transportowych energii elektrycznej, gazu ziemnego i ropy naftowej oraz rozbudowę podziemnych magazynów gazu ziemnego, a także poprzez zapewnienie dostępności sieci gazowej na terenach niezgazyfikowanych i modernizację istniejących sieci dystrybucji. Beneficjenci to: przedsiębiorstwa, w tym przedsiębiorstwa obrotu oraz operatorzy systemów przesyłowych i dystrybucyjnych energii elektrycznej, gazu ziemnego i ropy naftowej

31 Działanie Rozwój systemów przesyłkowych energii elektrycznej, gazu ziemnego i ropy naftowej oraz budowa i przebudowa magazynów gazu ziemnego Działanie Budowa systemów dystrybucji gazu ziemnego na terenach niezgazyfikowanych i modernizacja istniejących sieci dystrybucji

32 Oś priorytetowa XI: Kultura i dziedzictwo kulturowe
Główny cel osi priorytetowej: Wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa kulturowego o znaczeniu światowym i europejskim dla zwiększenia atrakcyjności Polski.

33 Działanie Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym Działanie Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym Działanie Rozwój infrastruktury szkolnictwa artystycznego

34 Beneficjenci to: W obszarze ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego: Instytucje kultury (państwowe, samorządowe oraz współprowadzone z ministrem właściwym ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego) Szkoły artystyczne dla których organem prowadzącym jest minister właściwy ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego lub jednostki samorządu terytorialnego Uczelnie artystyczne nadzorowane przez ministra właściwego ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego Jednostki samorządu terytorialnego

35 Beneficjenci to: Kościoły i związki wyznaniowe
Organizacje pozarządowe ze sfery kultury działające w interesie publicznym Archiwa państwowe Uczelnie publiczne w zakresie projektów z obszaru digitalizacji zabytkowych zbiorów, konserwacji zabytków ruchomych oraz ich zabezpieczenia przed kradzieżą i zniszczeniem Przedsiębiorstwa państwowe nie działające w celu osiągnięcia zysku, realizujące projekty dotyczące obiektów znajdujących się na Liście Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego UNESCO lub uznanych przez Prezydenta RP za Pomniki Historii

36 Beneficjenci to: W obszarze rozwój i poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym: Instytucje kultury (państwowe, samorządowe oraz współprowadzone z ministrem właściwym ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego) Organizacje pozarządowe ze sfery kultury działające w interesie publicznym Kościoły i związki wyznaniowe Archiwa państwowe Jednostki samorządu terytorialnego

37 Beneficjenci to: W obszarze rozwój infrastruktury szkolnictwa artystycznego: Szkoły artystyczne dla których organem prowadzącym jest minister właściwy ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego lub jednostki samorządu terytorialnego Uczelnie artystyczne nadzorowane przez ministra właściwego ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

38 Oś priorytetowa XII: Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia
Główny cel osi priorytetowej: Wspieranie utrzymania dobrego poziomu zdrowia zasobów pracy Działanie Rozwój systemu ratownictwa medycznego Działanie Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia o znaczeniu ponadregionalnym

39 Beneficjenci to: Niepubliczne oraz publiczne zakłady opieki zdrowotnej udzielające świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego, dla których organami założycielskimi są m.in. jednostki samorządu terytorialnego, organy administracji rządowej, kolumny transportu sanitarnego, a także publiczne zakłady opieki zdrowotnej o znaczeniu ponadregionalnym, świadczące specjalne usługi medyczne, utworzone przez ministra lub centralny organ administracji rządowej, publiczną uczelnią medyczna lub inna publiczną uczelnią prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych

40 Oś priorytetowa XIII: Infrastruktura szkolnictwa wyższego
Główny cel osi priorytetowej: Rozwój nowoczesnych ośrodków akademickich przede wszystkim kształcących specjalistów w zakresie nowoczesnych technologii Działanie Infrastruktura szkolnictwa wyższego

41 Beneficjenci to: uczelnie kształcące w zakresie nowoczesnych technologii w głównych obszarach wspieranych w ramach PO IiŚ: transporcie, inżynierii środowiska, energetyce i ochronie zdrowia. W ograniczonym zakresie do 25% całości środków osi priorytetowej wsparcie uzyskają inne kierunki kształcenia oraz infrastruktura towarzysząca (np. sportowo – rekreacyjna), wykorzystywana przez studentów. priorytetowo traktowane będą te projekty szkół wyższych, dzięki którym możliwa będzie organizacja studiów o charakterze międzynarodowym.

42 Oś priorytetowa XIV: Pomoc techniczna – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Główny cel osi priorytetowej: Sprawne i efektywne wykorzystanie środków w ramach Programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Wsparcie procesu zarządzania programem Promocja i informacja Monitoring i ewaluacja programu Beneficjenci to: instytucje zarządzające programem oraz instytucje uczestniczące w zarządzaniu osiami priorytetowymi finansowanymi z EFRR oraz beneficjenci realizujący projekty o łącznej wartości przekraczającej 500 mln euro

43 Działanie 14. 1. Zarządzanie programem Działanie 14. 2
Działanie Zarządzanie programem Działanie Promocja i informacja Działanie Monitoring i ewaluacja programu

44 Oś priorytetowa XV: Pomoc techniczna – Fundusz Spójności
Główny cel osi priorytetowej: Sprawne i efektywne wykorzystanie środków w ramach Programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Wsparcie procesu zarządzania programem Promocja i informacja Monitoring i ewaluacja programu Beneficjenci to: instytucje zarządzające programem oraz instytucje uczestniczące w zarządzaniu osiami priorytetowymi finansowanymi z EFRR oraz beneficjenci realizujący projekty o łącznej wartości przekraczającej 500 mln euro

45 Działanie 15. 1. Zarządzanie programem Działanie 15. 2
Działanie Zarządzanie programem Działanie Promocja i informacja Działanie Monitoring i ewaluacja programu

46 Bibliografia: http://www.mrr.gov.pl

47 Zapraszamy w godz. 9.00 – 12.00 oraz 13.00 – 15.00
ul. Nowoursynowska 166 Warszawa Budynek nr 2, pokoje 7, 9, 11, 13, 16,


Pobierz ppt "PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO NA LATA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google