Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Międzynarodowe Prawo Podatkowe.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Międzynarodowe Prawo Podatkowe."— Zapis prezentacji:

1 Międzynarodowe Prawo Podatkowe

2 Wykład i egzamin – materiały
Materiał obowiązujący do egzaminu : wykład i prezentacje z wykładu Modelowa konwencja w sprawie podatku od dochodu i majątku Wersja Skrócona lipiec 2010 W języku polskim : „ Modelowa konwencja w sprawie podatku od dochodu i majątku Wersja Skrócona lipiec 2010 „ Warszawa 2011 w przekładzie Kazimierza Bany Wolters Kluwer business W języku angielskim : Model Tax Convention on Income and on Capital July (

3 Wykład i egzamin – materiały
Teksty wybranych umów bilateralnych zawartych przez Polskę : z Niemcami, Francją, Holandią, Belgią, Austrią, Wielką Brytanią ( ; podatki, system podatkowy, umowy międzynarodowe) Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych

4 Literatura uzupełniająca :
H.Hamaekers, K.Holmes, J.Głuchowski, T.Kardach, W.Nykiel „ Wprowadzenie do międzynarodowego prawa podatkowego „ Warszawa 2006 Model Konwencji OECD Komentarz pod redakcją Bogumiła Brzezińskiego Warszawa 2010

5 Pojęcie Kontrowersje wokół pojęcia międzynarodowego prawa podatkowego
Szersze : Międzynarodowe prawo podatkowe jest to ogół norm prawnych, których przedmiotem są międzynarodowe podatkowe stany faktyczne, w szczególności transgranicze. Węższe : Międzynarodowe prawo podatkowe obejmuje normy kolizyjne rozgraniczające jurysdykcje podatkowe poszczególnych państw. MPP – obejmuje normy, mające na celu unikanie międzynarodowego podwójnego opodatkowania (Prawo o unikaniu podwójnego opodatkowania) i pozostałe normy międzynarodowego prawa podatkowego

6 Pojęcie Międzynarodowe prawo podatkowe
jest to ogół norm prawnych, których przedmiotem są międzynarodowe podatkowe stany faktyczne, w szczególności transgraniczne.

7 Przykłady międzynarodowych podatkowych stanów faktycznych
Pojęcie Przykłady międzynarodowych podatkowych stanów faktycznych

8 Państwo X Państwo y wypłata odsetek Spółka B Spółka A

9 Państwo X Polska wypłata dywidendy Spółka RP Spółka X1 udziały

10 Pracownicy transgraniczni
Państwo X Polska Jan Kowalski ( miejsce zamieszkania) Jan Kowalski uzyskuje dochód z tytułu zatrudnienia

11 Państwo X Polska Zagraniczny zakład spółki X1
poprzez który X1 prowadzi działalność gospodarczą Spółka X1

12 Świadczenie usług zarządczych, marketingowych
Państwo X Polska Zapłata za usługi Spółka RP (córka) Spółka X1 (matka) Świadczenie usług zarządczych, marketingowych

13 i otrzymuje stypendium
Państwo X Polska Student UW Czasowo studiuje i otrzymuje stypendium

14 Czasowo wykonuje pracę
Państwo X Polska Czasowo wykonuje pracę w spółce RP Rezydent Państwa X

15 Państwo Y Spółka B Państwo X Polska dywidenda Spółka A zakład Spółki A

16 Państwo X spółka B Państwo Y Polska zakład spółka A spółki A know-how
należności licencyjne spółka A zakład spółki A

17 Transgraniczne Wniesienie zakładu
Państwo X Spółka A Państwo Z Państwo Y Spółka B Zakład spółki A

18 Transgraniczne wniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa
Państwo X Państwo Y Spółka A Spółka B Zorganizowana część przedsiębiorstwa spółki A

19 Pojęcie Międzynarodowe Prawo Podatkowe obejmuje
normy mające na celu unikanie podwójnego opodatkowania (normy rozgraniczające ) oraz pozostałe normy regulujące międzynarodowe podatkowe stany faktyczne (normy przeciwko przerzucaniu dochodów pomiędzy państwami np. regulacje CFC, regulacje dotyczące korekty zysku pomiędzy podmiotami powiązanymi )

20 Słowniczek MPP Międzynarodowe prawne podwójne opodatkowanie – nałożenie porównywalnych podatków w dwu państwach ( lub w większej liczbie państw) na tego samego podatnika z tego samego tytułu i za taki sam okres.

21 Pojęcie międzynarodowego podwójnego opodatkowania
nałożenie podatku przez różne jurysdykcje podatkowe; identyczność (tożsamość) podmiotu podatku; identyczność (tożsamość) przedmiotu opodatkowania; identyczność okresu opodatkowania; materialne podobieństwo podatków.

22 Pojęcie międzynarodowego podwójnego opodatkowania
Międzynarodowe podwójne opodatkowanie prawne a podwójne opodatkowanie ekonomiczne

23 Podwójne opodatkowanie w sensie ekonomicznym
Podwójne opodatkowanie w sensie ekonomicznym polega na tym, że ten sam dochód jest opodatkowany dwukrotnie ale u dwóch podatników.

24 Podwójne opodatkowanie w sensie ekonomicznym
Spółka A z siedzibą w Polsce jest zależna od spółki B z siedzibą w państwie X, która jest jej 100 % udziałowcem. Spółka A od swojego dochodu płaci CIT w Polsce i cały zysk netto wypłaca spółce B. Państwo X nakłada na dywidendę otrzymaną przez spółkę B CIT obowiązujący w tym państwie. W ten sposób dochód spółki A jest opodatkowany dwukrotnie raz polskim CIT zapłaconym przez spółkę A i drugi raz CIT obowiązującym w państwie X zapłaconym przez spółkę B.

25 Przykład Spółka z o.o. A ma dwóch wspólników będących osobami fizycznymi. Dochód do opodatkowania spółki A – 100 j.p. podatek CIT (stawka 19 %) ,00 j.p. dywidenda przypadająca na każdego ze wspólników (100 j.p. – 19 j.p.) : 2 = 40,5 j.p. podatek od dywidendy ,50 j.p. × 19% = 7,69 j.p. 7,69 j.p.x 2 =15,38 j.p spółka odprowadza do urzędu skarbowego j.p. + 15,38 j.p. = 34,38 j.p. Stawka obciążenia podatkowego dochodu podzielonego – 34,38%.

26 Podstawowe pojęcia związane z międzynarodowym podwójnym opodatkowaniem
Nieograniczony obowiązek podatkowy (world-wide income taxation) Ograniczony obowiązek podatkowy

27 Podstawowe pojęcia związane z międzynarodowym podwójnym opodatkowaniem
Rezydent (podatkowy) ang.Resident Nie-rezydent (podatkowy) ang. Nonresident Państwo źródła ( ang.Source State) Państwo rezydencji (ang. Residence State)

28 Słowniczek MPP Rezydent – osoba, która ma wystarczająco ścisłe powiązania z danym państwem, aby była w nim opodatkowana od swojego dochodu światowego (aby była objęta nieograniczonym obowiązkiem podatkowym) Państwo rezydencji - państwo, w którym właściciel dochodu jest rezydentem dla celów podatku dochodowego

29 Podstawowe pojęcia związane z międzynarodowym podwójnym opodatkowaniem
Jakie rodzaju powiązania z danym państwem mogą stanowić podstawę do uznania danej osoby za rezydenta podatkowego tego państwa ?

30 Słowniczek MPP Państwo źródła – państwo usytuowania zagranicznej inwestycji lub gdzie uzyskiwany jest zagraniczny dochód. Nie-rezydent – osoba, która nie ma wystarczających powiązań z danym państwem, aby była w nim opodatkowana od swojego dochodu światowego i która jest opodatkowana tylko od dochodu ze źródeł usytuowanych w tym państwie

31 Słowniczek MPP Nieograniczony obowiązek podatkowy – zasada opodatkowania zgodnie z którą cały dochód uzyskany przez rezydenta danego państwa, niezależnie od położenia jego źródła, podlega opodatkowaniu w tym państwie.

32 Słowniczek MPP Ograniczony obowiązek podatkowy – zasada opodatkowania zgodnie z którą dochód uzyskany na terytorium danego państwa podlega opodatkowaniu tylko w tym państwie ( zasada terytorialności)

33 Niemcy Polska Miejsce zamieszkania Jana Kowalskiego
źródła dochodu: wynajem nieruchomości, prawa autorskie źródła dochodu Jana Kowalskiego: praca najemna

34 Słowacja Polska źródła dochodu spółki A: Spółka A dywidendy, odsetki
działalność gospodarcza źródła dochodu spółki A: dywidendy, odsetki należności licencyjne działalność gospodarcza prowadzona poprzez zagraniczny zakład

35 Słowniczek MPP Zagraniczny Zakład – stała placówka poprzez którą podmiot mający siedzibę lub zarząd na terytorium jednego państwa wykonuje całkowicie lub częściowo działalność na terytorium drugiego państwa (np. oddział, biuro, fabryka)

36 Podstawowe pojęcia związane z międzynarodowym podwójnym opodatkowaniem
Jak prawo polskie definiuje pojęcie rezydenta polskiego ?

37 Podstawowe pojęcia związane z międzynarodowym podwójnym opodatkowaniem
Osoba fizyczna, która: 1) posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub 2) przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.”, (art.3 ust. 1 a)

38 Podstawowe pojęcia związane z międzynarodowym podwójnym opodatkowaniem
Osoba prawna, która ma na terytorium Polski siedzibę lub zarząd

39 Przyczyny międzynarodowego podwójnego opodatkowania
Zgodnie z prawem wewnętrznym państw A i B podatnik ma miejsce zamieszkania na terytorium obu tych państw (nałożenie dwóch nieograniczonych obowiązków podatkowych) Residence-residence conflict

40 Pracownicy transgraniczni
Francja Polska Jan Kowalski ( miejsce zamieszkania) żona, dzieci, dom Jan Kowalski od 2 lat uzyskuje dochód z pracy, wynajmuje mieszkanie,

41 Przyczyny międzynarodowego podwójnego opodatkowania
Podatnik ma siedzibę na terytorium państwa A, natomiast źródła jego dochodów znajdują się na terytorium państwa B (nałożenie się nieograniczonego i ograniczonego obowiązku podatkowego) Residence-source conflict

42 Niemcy Polska Pracuje od 2 lat w polskiej spółce Hans Mayer
jako dyrektor i otrzymuje wynagrodzenie Hans Mayer Miejsce zamieszkania (żona, dzieci, dom)

43 Przyczyny międzynarodowego podwójnego opodatkowania
Prawa wewnętrzne państw A i B, na których terytorium podatnik nie ma miejsca zamieszkania, uznają, że dochód podatnika powstał na ich terytorium (nałożenie się dwóch ograniczonych obowiązków podatkowych) Source-source conflict Teoretycznie nie powinno takie nałożenie prowadzić do podwójnego opodatkowania, ale w praktyce może się ono zdarzyć.

44 Przyczyny międzynarodowego podwójnego opodatkowania
Przykład : Osoba ma miejsce zamieszkania we Włoszech i jest udziałowcem spółki, która ma siedzibę w Niemczech, a miejsce faktycznego zarządu w Belgii. Niemcy i Belgia obejmą te dywidendy ograniczonym obowiązkiem podatkowym, gdyż obydwa państwa uznają, że spółka wypłacająca jest ich rezydentem. We Włoszech może dojść do trzykrotnego opodatkowania tych dywidend z racji nieograniczonego obowiązku podatkowego.

45 Pozostałe normy międzynarodowego prawa podatkowego
Normy przeciwko przerzucaniu dochodów Przepisy regulujące opodatkowanie podmiotów powiązanych Przepisy regulujące transgraniczne transakcje restrukturyzacyjne CFC

46 Międzynarodowe planowanie podatkowe
Cele międzynarodowego prawa podatkowego Istota i rola międzynarodowego planowania podatkowego Jak zdefiniować zagraniczną inwestycję : Sprzedaż bezpośrednia, Sprzedaż niezależnemu zagranicznemu dystrybutorowi Ustanowienie zakładu Założenie spółki –córki zajmującej się sprzedażą, Założenie spółki córki, która przejmie spółkę handlową z siedzibą w państwie, gdzie ma dokonywać się sprzedaż, Udzielić licencji niepowiązanej spółce zagranicznej na produkcję i sprzedawać jej towary Gdzie i jak zainwestować portfolio inwestment ?


Pobierz ppt "Międzynarodowe Prawo Podatkowe."

Podobne prezentacje


Reklamy Google