Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Międzynarodowe Prawo Podatkowe.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Międzynarodowe Prawo Podatkowe."— Zapis prezentacji:

1 Międzynarodowe Prawo Podatkowe

2 Metoda Wyłączenia Art.23 A ust.1 UM-OECD
Jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się państwie osiąga dochód lub posiada majątek, który zgodnie z postanowieniami niniejszej konwencji może być opodatkowany w drugim umawiającym się państwie , wówczas pierwsze państwo zwolni taki dochód lub majątek od podatku, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 i 3.

3 Metoda Wyłączenia Wyłączenie pełne Wyłączenie z progresją

4 Metoda Wyłączenia 3. Jeżeli zgodnie z jakimkolwiek postanowieniem Konwencji, dochód osiągnięty lub majątek posiadany przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie jest zwolniony od opodatkowania w tym państwie , to jednak państwo to przy obliczaniu kwoty podatku od pozostałego dochodu lub majątku takiej osoby może wziąć pod uwagę zwolniony od podatku dochód lub majątek. Wyłączenie z progresją

5 Metoda Wyłączenia Wyłączenie z progresją
1. Do dochodów podlegających opodatkowaniu dodaje się dochody zagraniczne zwolnione od podatku i od sumy tych dochodów oblicza się podatek według skali progresywnej

6 Metoda Wyłączenia 2. ustala się stopę procentową tego podatku do tak obliczonej sumy dochodów 3. ustaloną stopę procentową stosuje do dochodu podlegającego opodatkowaniu w kraju

7 Metoda Wyłączenia Przykład Podatnik osiągnął dochody:
na terytorium Polski zł za granicą (w przeliczeniu na walutę polską) zł razem zł Podatek od sumy dochodów, obliczony według skali podatku dochodowego, wynosi: zł × 18% – 556,02 zł = 5.563,98 zł Stopa procentowa tego podatku w odniesieniu do łącznego dochodu wynosi: 5.563,98 zł : zł × 100% = 16,36% Od dochodu uzyskanego w Polsce podatnik zapłaci zatem podatek dochodowy w wysokości: zł × 16,36% = 2 454,0 zł

8 Metoda Wyłączenia Dlaczego stosowana jest metoda wyłączenia z progresją ?

9 Metoda Wyłączenia Przy metodzie wyłączenia - problem nieuwzględniania strat poniesionych w państwie źródła

10 Metoda Wyłączenia Do jakich dochodów stosuje się najczęściej metodę wyłączenia ?

11 Metoda Wyłączenia Są to dochody, które państwo źródła może opodatkować bez żadnych ograniczeń kwotowych Dywidendy, odsetki – metoda kredytu podatkowego (art.23 A ust.2) Wyjątek : participation exemption

12 Słowniczek MPP Zwolnienie partycypacyjne : reżim podatkowy polegający na tym że dywidendy uzyskane od zagranicznej zależnej są w państwie rezydencji spółki dominującej otrzymującej te dywidendy zwolnione od opodatkowania, jeśli spółka dominująca ma w spółce zależnej określony udział kapitałowy.

13 Metoda Wyłączenia Art.23 ust.2 UM-OECD
Jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie osiąga dochód, który zgodnie z postanowieniami ust.10 i 11 może być opodatkowany w drugim Umawiającym się państwie , wówczas pierwsze państwo zezwoli na odliczenie od podatku od dochodu tej osoby kwoty równej podatkowi zapłaconemu w tym drugim państwie. Jednak takie odliczenie nie może przekroczyć tej części podatku, która została obliczona przed dokonaniem odliczenia, i która odpowiada tej części dochodu, która została osiągnięta z tego drugiego państwa.

14 Metoda Wyłączenia Co się dzieje, gdy UPO przewiduje dla danego dochodu metodę wyłączenia, a państwo źródła nie opodatkowuje tego dochodu ? Podwójne nieopodatkowanie ?

15 Metoda Wyłączenia Art.23 A ust.4
Postanowienie ust.1 nie powinno być stosowane do dochodu uzyskiwanego przez rezydenta Umawiającego się państwa , jeśli drugie Umawiające się Państwo stosuje postanowienia tej konwencji w celu zwolnienia takiego dochodu z opodatkowania lub stosuje do takiego dochodu postanowienia par 2 art.10 lub 11.

16 Metoda Wyłączenia Klauzule pozwalające na rezygnację z metody wyłączenia : Subject-to-tax clause Switch-over- clause

17 Metoda Wyłączenia Metoda wyłączenia – Zasada Neutralności Importu Kapitału ( Capital Import Neutrality – CIN )

18 Słowniczek MPP CIN – sytuacja, w której rezydenci danego państwa inwestujący w państwie źródła są opodatkowani wyłącznie według zasad przewidzianych w państwie źródła. Ponoszą zatem taki sam ciężar podatkowy jak rezydenci tego państwa.

19 Państwo X Państwo Y Spółka B Spółka A (spółka zależna spółki A)
Rezydent państwa X CIT 19 % Spółka B (spółka zależna spółki A) (Zagraniczny zakład spółki A) CIT 10%

20 Metoda kredytu podatkowego
Państwo rezydencji nakłada podatek zarówno na dochody ze źródeł krajowych, jak i zagranicznych , a następnie od podatku obliczonego od sumy dochodów odlicza kwotę równą podatkowi dochodowemu zapłaconemu w państwie źródła, ale do wysokości limitu.

21 Metoda kredytu podatkowego
odliczenie w żadnym razie nie może przekroczyć tej części podatku dochodowego obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która przypada bądź na dochód, jaki może być opodatkowany w tym drugim państwie

22 Metoda kredytu Podatkowego
Limit podatku = dochód zagraniczny Podatek X _________________ dochód całkowity

23 Metoda kredytu podatkowego
Rezydent (osoba fizyczna) osiągnął dochody: na terytorium Polski  zł za granicą (w przeliczeniu na walutę polską) 45000 zł razem zł Podatek dochodowy od sumy dochodów wynosi: {( zł – ) × 32%} ,02 zł = ,06 zł

24 Metoda kredytu podatkowego
Podatnik zapłacił za granicą podatek w wysokości 7000 zł (po przeliczeniu na walutę polską). Obliczenie limitu podatku : 16 910,06 zł × ( zł : zł) = 8271,23 zł Podatek zapłacony za granicą podlega odliczeniu w całości, ponieważ nie przekracza kwoty 8271,23 zł Należny podatek do zapłacenia w Polsce: 16 910,06 zł – 7000 zł = 9910,06 w zaokrągleniu 9910,00 zł

25 Metoda kredytu podatkowego
Dlaczego metoda kredytu podatkowego jest mniej korzystna niż metoda zwolnienia ? Jakie są konsekwencje gdy rezydent osiąga wyłącznie dochody w państwie źródła ?

26 Metoda kredytu podatkowego
W 2006 r. Pani A. będąca polskim rezydentem uzyskała wyłącznie dochody z pracy w WB Dochody ( w przeliczeniu na zł) Podatek dochodowy zapłacony w WB ( w przeliczeniu na zł) zł Podatek dochodowy od dochodu brytyjskiego obliczony według skali obowiązującej w Polsce w 2006 r. : ( – zł) x 30 % zł 48 gr = zł 28 gr Podatek do zapłaty w Polsce zł 28 gr – zł =2.397 zł 28 gr

27 Metoda kredytu podatkowego
Co zmieniło się po wejściu w życie zmienionej umowy polsko-brytyjskiej od 2007 r. ?

28 Metoda kredytu podatkowego
Stawki podatku za granicą są niższe niż krajowe : podatnik musi w Polsce „dopłacić” Stawki podatku za granicą są wyższe niż w Polsce : podatnik nie może odliczyć całego podatku zagranicznego

29 Metoda kredytu podatkowego
Dochód zagraniczny spółki A (z tytułu zagranicznego zakładu) – 1000 j.p. Zagraniczny podatek (15 %) j.p. Spółka A nie osiągnęła w kraju żadnego dochodu Podatek należny w Polsce j.p. x 19 % = 190 j.p. Limit odliczenia 190 j.p. Podatek do zapłaty w Polsce : 190 j.p. – 150 j.p. =40 j.p.

30 Metoda kredytu podatkowego
Dochód zagraniczny spółki A (z tytułu zagranicznego zakładu) – 1000 j.p. Zagraniczny podatek (25 %) j.p. Spółka A nie osiągnęła w kraju żadnego dochodu Podatek należny w Polsce j.p. x 19 % = 190 j.p. Limit odliczenia 190 j.p. Podatek do zapłaty w Polsce : 190 j.p. – 250 j.p. = - 60 j.p. (60 j.p. zagranicznego podatku nie zostanie zwrócone)

31 Metoda kredytu podatkowego
Metoda kredytu Podatkowego – Zasada Neutralności Eksportu Kapitału (Capital Export Neutrality – CEN )

32 Metoda kredytu podatkowego
CEN- Sytuacja, w której rezydenci ponoszą identyczny ciężar podatkowy, niezależnie od tego, czy inwestują w kraju czy zagranicą. Opodatkowanie zagraniczne zostaje wyrównane do poziomu krajowego

33 Zastosowanie metod do dochodu z pracy najemnej
Metoda wyłączenia z progresją, np.. : Niemcy, Czechy, Słowacja , Kanada, Belgia, Francja, Włochy, Portugalia, WB, Austria Metoda kredytu np. : USA, Holandia, Australia,

34 Metoda kredytu podatkowego
Czy limit kredytu jest obliczany oddzielnie dla każdego państwa ( per country limitation) ? Sumuje się dochody ze źródeł zagranicznych, jeśli pochodzą z jednego państwa i ustala się limit dla podatku zapłaconego w tym jednym państwie Czy limit kredytu jest obliczany przy uwzględnieniu całego dochodu zagranicznego pochodzącego z różnych państw (overall limitation) ? Sumuje się wszystkie dochody i wszystkie podatki zapłacone za granicą

35 Metoda kredytu Podatkowego
Aspekty czasowe kredytu podatkowego Okres podatkowy, w którym zagraniczny kredyt jest przyznawany w państwie rezydencji zależy od tego, kiedy dochód zagraniczny został osiągnięty przez podatnika zgodnie z zasadami obowiązującymi w państwie rezydencji.

36 Metoda kredytu Podatkowego
Skutki rozbieżności w czasie pomiędzy zapłatą podatku w państwie źródła a opodatkowaniem dochodu zagranicznego w państwie rezydencji Jeśli w państwie rezydencji dochód zagraniczny został opodatkowany wcześniej i nie odliczono podatku zagranicznego bo ten w państwie źrodła nie był jeszcze należny i nie został zapłacony, to gdy już zostanie zaplacony należy dokonać korekty podatku krajowego i odliczyć zagraniczny podatek. Np.. W Polsce podatnik rozlicza PIT 30 kwietnia , a w Niemczech 31 sierpnia, albo zagraniczne należności licencyjne stały się należne zgodnie z zasadą memoriału i opodatkowane w 2008 r,, natomiast zostały efektywnie wypłacone w 2009 r. i wtedy został pobrany zagraniczny WHT. Należy skorygować wtedy podatek za 2008 r.

37 Metoda kredytu Podatkowego
Sytuacja szczególna : na skutek wysokich strat poniesionych w kraju, wyrównanie strat krajowych z dochodem zagranicznym nadal daje wynik ujemny. Czy kredyt podatkowy od dochodu zagranicznego przepada, skoro nie ma podatku krajowego ? Tak, nie ma możliwości przeniesienia na lata następne

38 Metoda kredytu podatkowego
Czy dochód zagraniczny zwolniony od opodatkowania w państwie rezydencji może zwiększyć limit kredytu podatkowego ? Art.23 B ust.2

39 Metoda kredytu podatkowego
Jeżeli państwo źródła ma prawo do opodatkowania dochodu i opodatkowuje go, to państwo rezydencji zwalniając ten dochód zagraniczny uwzględnia go dla ustalenia limitu kredytu.

40 Metoda kredytu podatkowego
Jeżeli państwo źródła ma prawo do opodatkowania dochodu, lecz zwalnia go - państwo rezydencji uwzględnia ten dochód zagraniczny dla ustalenia limitu.

41 Klauzula Tax Sparing Credit
Tax sparing credit – odliczenie fikcyjne Odliczenie w państwie rezydencji podatku u źródła, który nie został pobrany w państwie źródła ( państwo to np. dla wspierania inwestycji zwalnia z podatku u źródła)

42 Klauzula Tax Sparing Credit
Klauzula tax sparing - na przykład umowy z Maltą i Cyprem Przykład : Podatek u źródła od dywidend na Cyprze – 10 % Podatnik otrzymał dywidendę od spółki cypryjskiej w wysokości 100 jp. (po przeliczeniu), od której podatek u źródła wyniósłby 10 j.p., ale nie został pobrany. Polska : 100 j.p. x 19 % = 19 j.p. 19 j.p. – 10 j.p. = 9 j.p. Dywidenda cypryjska jest opodatkowana 9 % zamiast 19 % na skutek odliczenia w Polsce podatku u źródła, który nie został zapłacony na Cyprze na skutek zwolnienia


Pobierz ppt "Międzynarodowe Prawo Podatkowe."

Podobne prezentacje


Reklamy Google