Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kazusy MPP Rozwiązanie kazusu polega na wskazaniu odpowiedniego postanowienia z właściwej umowy podatkowej zawartej przez Polskę.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kazusy MPP Rozwiązanie kazusu polega na wskazaniu odpowiedniego postanowienia z właściwej umowy podatkowej zawartej przez Polskę."— Zapis prezentacji:

1 Kazusy MPP Rozwiązanie kazusu polega na wskazaniu odpowiedniego postanowienia z właściwej umowy podatkowej zawartej przez Polskę

2 Należy wskazać właściwy przepis umowy dotyczący opodatkowania w państwie źródła (np. dotyczący dywidend, odsetek, pracy najemnej ) i w przypadku opodatkowania w państwie źródła wskazać metodę unikania opodatkowania w państwie rezydencji ( tj.art.24 umowy „ Postanowienia o unikaniu podwójnego opodatkowania)

3 Teksty umów można znaleźć :
Linki: Podatki System Podatkowy Umowy międzynarodowe

4 Należności licencyjne
Polski rezydent podatkowy [PL] zamierza zawrzeć umowę leasingu urządzeń przemysłowych z firmą z Wielkiej Brytanii [UK] [UK] zbędzie prawo do wynagrodzenia z tytułu rat leasingowych na rzecz podmiotu z Francji [FR] [PL] zostanie poinformowany o zawarciu ww. umowy pomiędzy [UK] a [FR] [PL] będzie otrzymywać faktury wystawione przez [UK] [PL] będzie wypłacać należność z tytułu rat leasingowych bezpośrednio na konto [FR] Ani [UK] ani[ FR] nie mają w Polsce zakładu. 4

5 Należności licencyjne (cd)
Wielka Brytania UK Cesja praw do wynagrodzenia Leasing FR PL Płatność Francja Polska 5

6 Należności licencyjne(cd)
Czy [PL] powinien pobrać przy wypłacie należności leasingowych podatek u źródła, czy też należności te nie podlegają opodatkowaniu w Polsce ? 6

7 Dochody z najmu Jan Kowalski jest polskim rezydentem, ale posiada mieszkanie w Czechach. Ponieważ na stałe mieszka w Polsce mieszkanie w Czechach wynajmuje. W jaki sposób będą opodatkowane dochody z wynajmu mieszkania w Czechach ?

8 Pensje, płace i inne podobne wynagrodzenia
Jan Kowalski jest pracownikiem polskiej ambasady w Sztokholmie. W którym państwie będą opodatkowane jego dochody ?

9 Praca najemna Pan Andrzej podjął pracę na kontrakcie w Libii. Umowę o pracę podpisał na cały rok 2010, ale ośrodek jego interesów życiowych pozostał w Polsce. Jak będą opodatkowane dochody z kontraktu w Libii ?

10 Praca najemna Spółka z siedzibą w Polsce zatrudnia pracowników mających miejsce zamieszkania w Polsce, którzy wykonują pracę na terenie Irlandii. Ich pobyt będzie przekraczał 183 dni. Pracodawca nie ma w Irlandii ani zakładu ani stałej placówki. Gdzie będą opodatkowane wynagrodzenia pracowników za okres wykonywania pracy w Irlandii ?

11 Praca najemna Polska spółka posiada oddział we Francji. Do pracy w tym oddziale skierowała pracownika na okres 2 miesięcy. Wynagrodzenie pracownika będzie ponosił i wypłacał oddział we Francji. Gdzie będzie opodatkowane wynagrodzenie pracownika ?

12 Praca najemna Polski przedsiębiorca realizuje w Niemczech budowę domu jednorodzinnego. Budowa będzie trwała 9 miesięcy. Do pracy na budowie przedsiębiorca oddelegował kierownika budowy na okres 9 miesięcy, a pozostałych pracowników na okres 5 miesięcy. Gdzie będzie opodatkowane wynagrodzenie kierownika i pozostałych pracowników ?

13 Wynagrodzenia profesorów
Profesor Jan Kowalski jest pracownikiem jednego z polskich uniwersytetów. W ramach bilateralnej współpracy z Belgią wyjechał na staż naukowy na uniwersytet w Brukseli na okres 1,5 roku. Dochód, jaki uzyska z tego tytułu, będzie wynikał z realizacji celów badawczych projektu, którego prace badawcze podejmowane są w interesie publicznym. Gdzie będzie opodatkowany dochód ?

14 Zyski przedsiębiorstw
Pan Piotr prowadzi działalność gospodarczą w Polsce (opodatkowaną podatkiem liniowym według stawki 19 %) oraz na terytorium Słowacji za pomocą posiadanego tam zakładu. Gdzie będą opodatkowane dochody z tytułu prowadzenia zakładu ?

15 Zakład ? Spółka japońska udziela licencji spółce polskiej i następnie otwiera w Polsce biuro w celu prowadzenia tymczasowej działalności związanej z pomocą przy wdrożeniu licencji. Gdzie będą opodatkowane dochody uzyskane przez spółkę japońską z takiej działalności . III SA/Wa 633/10

16 Dochody z majątku nieruchomego
Osoba fizyczna, będąca rezydentem podatkowym Stanów Zjednoczonych, posiada nieruchomości na terytorium Polski, które zamierza zbyć Osoba ta chciałaby jednak uniknąć opodatkowania na terytorium Polski zysków związanych ze zbyciem nieruchomości 16

17 Dochody z majątku nieruchomego cd
W przypadku, w którym osoba fizyczna zdecydowałaby się sprzedać nieruchomości położone w Polsce zastosowanie znajdzie art. 7 ust. 2 UPO PL-USA, zgodnie z którym: „Dochody z nieruchomości, włączając opłaty i inne płatności z tytułu eksploatacji zasobów naturalnych i zyski uzyskane ze sprzedaży, zamiany lub innej dyspozycji taką nieruchomością lub prawami, z których wynikają takie opłaty i inne płatności, mogą być opodatkowane przez to Umawiające się Państwo, w którym ta nieruchomość lub zasoby naturalne są położone [Państwo Źródła]. (...)” A zatem w przypadku sprzedaży nieruchomości położonych w Polsce bezpośrednio przez osobę fizyczną (rezydenta USA) Polska uprawniona będzie do opodatkowania tej transakcji 17

18 Dochody z majątku nieruchomego cd
Mając na uwadze przedstawioną powyżej normę, właściciel nieruchomości rozważa możliwość wniesienia posiadanych nieruchomości aportem do spółki kapitałowej (transakcja neutralna podatkowo), aby następnie sprzedać udziały w spółce kapitałowej. Czy pozwoli to na uniknięcie opodatkowania w Polsce ? 18

19 Odsetki Bank z siedzibą w Polsce wypłaca odsetki bankowi z siedzibą w Holandii z tytułu obligacji wyemitowanych przez Bank Polski, ale nabytych przez Bank Holenderski na rynku wtórnym. Czy wypłata odsetek jest zwolniona, czy opodatkowana podatkiem u źródła ? (pomocą może być orzeczenie III SA/Wa 310/09 )

20 Zyski kapitałowe Spółka brytyjska sprzedaje akcje, których wartość w całości lub w większej części związana jest z majątkiem nieruchomym położonym w Polsce. Gdzie opodatkowane są dochody z tej sprzedaży?

21 Emerytury Polski rezydent podatkowy uzyskuje emeryturę z z Niemiec z obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych . Gdzie jest opodatkowana tego typu emerytura ?

22 Należności licencyjne
Polska spółka wypłaca należności licencyjne za prawo do użytkowania praw autorskich do dzieła literackiego, którego autorem jest rezydent kanadyjski. Gdzie są opodatkowane te należności licencyjne ?

23 Zyski przedsiębiorstw
Spółka będąca polskim rezydentem podatkowym posiada zakład w Czechach i na Słowacji. W 2009 r. zakłady te poniosły straty podatkowe. Czy spółka sporządzając zeznanie za 2010 r. może rozliczyć ze swoimi dochodami straty tych zakładów ? III SA/Wa 842/09

24 Dywidendy W 2009 r. spółka z o.o. A osiągnęła z działalności w Polsce dochód brutto 900 tys. zł oraz dywidendę od spółki z Rosji, w której posiada 80 % udziałów, wynoszącą po przeliczeniu 100 tys. zł. Wypłacono ją z zysku, od którego pobrano w Rosji podatek dochodowy po przeliczeniu w wysokości 30 tys.zł Jak będzie opodatkowana ta dywidenda w Rosji i w Polsce ?

25 Dywidendy Polska spółka jest udziałowcem spółki będącej rezydentem Luksemburga. Posiada w niej 8 % udziałów. Jak przedstawia się opodatkowanie tej dywidendy?

26 Wynagrodzenia dyrektorów
Podatnik ma miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w Polsce. Zamierza objąć funkcje dyrektorskie w cypryjskiej spółce, która podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu na Cyprze. Gdzie będzie opodatkowany jego dochód z tytułu tej funkcji ?

27 Odsetki, usługi pośrednika
Spółka zo.o. uzyskała kredyt w Holandii. Został on objęty gwarancją banku holenderskiego. Z tego tytułu zostanie zapłacona należność. Ponadto nastąpi zapłata za korzystanie z usług pośrednika w Holandii, który wyszukał ten kredyt i prowadził negocjacje warunków. Czy od płatności tych trzeba pobrać podatek u źródła ?

28 Polska spółka nabywa usługi reklamowe od spółki mającej siedzibę w Niemczech. Usługa polega na umieszczaniu informacji dotyczących naszych produktów w czasopismach branżowych w języku niemieckim ukazujących się na terytorium Niemiec. Gdzie będą opodatkowane dochody uzyskane ze świadczenia tych usług przez spółkę niemiecką ?


Pobierz ppt "Kazusy MPP Rozwiązanie kazusu polega na wskazaniu odpowiedniego postanowienia z właściwej umowy podatkowej zawartej przez Polskę."

Podobne prezentacje


Reklamy Google