Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Międzynarodowe Prawo Podatkowe.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Międzynarodowe Prawo Podatkowe."— Zapis prezentacji:

1 Międzynarodowe Prawo Podatkowe

2 Materiały do egzaminu Wykład ( prezentacje z wykładu)
H.Hamaekers, K.Holmes, J.Głuchowski, T.Kardach, W.Nykiel „ Wprowadzenie do międzynarodowego prawa podatkowego „ Warszawa 2006

3 Materiały do egzaminu H.Litwińczuk, P.Karwat „ Prawo podatkowe przedsiębiorców „ pod red. H.Litwińczuk Warszawa 2008 Wolter Kluwers tom 1 Rozdział VI Model Konwencji OECD Komentarz pod red. B. Brzezińskiego Warszawa 2010

4 Materiały do egzaminu M.Klukowska –Świtalska „ Opodatkowanie dochodów osiąganych za granicą oraz obcokrajowców w Polsce w 2009 r.” Difin 2009

5 Materiały do przynoszenia na wykład
Materiały do wydrukowania będą znajdowały się na stronie : Opisane jako: Materiały do pobrania dla studentów:     •    Międzynarodowe Prawo Podatkowe - pliki pobierz 1 , pobierz 2 , pobierz 3 , pobierz 4 , pobierz 5 , pobierz 6 kontakt :

6 Materiały do przynoszenia na wykład
UPO : FRA-POL, GB-POL, GER-POL, NED-POL

7 Materiały do przynoszenia na wykład
Tekst Konwencji Modelowej OECD (wersja anglojęzyczna z 2008 r.) – dla osób preferujących wersję oryginalną (obligatoryjnie) Tekst komentarza do Konwencji Modelowej OECD (wersja anglojęzyczna)- dla osób preferujących wersję oryginalną jako pomoc przy rozwiązywaniu kazusów

8 Materiały do przynoszenia na wykład
W języku polskim wersja Konwencji Modelowej i komentarza : „ Modelowa Konwencja w sprawie podatku od dochodu i majątku „ Lipiec 2005 Dom Wydawniczy ABC Tłumaczenie Kazimierz Bany

9 Najnowsza wersja Konwencji Modelowej lipiec 2010 – tylko do odczytu na stronie internetowej OECD

10 Pojęcie Kontrowersje wokół pojęcia międzynarodowego prawa podatkowego
Szersze : Międzynarodowe prawo podatkowe jest to ogół norm prawnych, których przedmiotem są międzynarodowe podatkowe stany faktyczne, w szczególności transgranicze. Węższe : Międzynarodowe prawo podatkowe obejmuje normy kolizyjne rozgraniczające jurysdykcje podatkowe poszczególnych państw. MPP – obejmuje normy, mające na celu unikanie międzynarodowego podwójnego opodatkowania (Prawo o unikaniu podwójnego opodatkowania) i pozostałe normy międzynarodowego prawa podatkowego

11 Pojęcie Międzynarodowe prawo podatkowe
jest to ogół norm prawnych, których przedmiotem są międzynarodowe podatkowe stany faktyczne, w szczególności transgraniczne.

12 Przykłady międzynarodowych podatkowych stanów faktycznych
Pojęcie Przykłady międzynarodowych podatkowych stanów faktycznych

13 Państwo X Państwo y wypłata odsetek Spółka B Spółka A

14 Państwo X Polska wypłata dywidendy Spółka RP Spółka X1 udziały

15 Pracownicy transgraniczni
Państwo X Polska Anna Kowalska Jan Kowalski uzyskuje dochód z tytułu zatrudnienia

16 Państwo X Polska Zagraniczny zakład spółki X1
poprzez który X1 prowadzi działalność gospodarczą Spółka X1

17 Świadczenie usług zarządczych, marketingowych
Państwo X Polska Zapłata za usługi Spółka RP (córka) Spółka X1 (matka) Świadczenie usług zarządczych, marketingowych

18 i otrzymuje stypendium
Państwo X Polska Student UW Czasowo studiuje i otrzymuje stypendium

19 Czasowo wykonuje pracę
Państwo X Polska Czasowo wykonuje pracę w spółce RP Rezydent Państwa X

20 Państwo Y Spółka B Państwo X Polska dywidenda Spółka A zakład Spółki A

21 Państwo X spółka B Państwo Y Polska zakład spółka A spółki A know-how
należności licencyjne spółka A zakład spółki A

22 Transgraniczne Wniesienie zakładu
Państwo X Spółka A Państwo Z Państwo Y Spółka B Zakład spółki A

23 Transgraniczne wniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa
Państwo X Państwo Y Spółka A Spółka B Zorganizowana część przedsiębiorstwa spółki A

24 Pojęcie Międzynarodowe Prawo Podatkowe obejmuje :
normy mające na celu unikanie podwójnego opodatkowania (normy rozgraniczające ) pozostałe normy (normy przeciwko przerzucaniu dochodów pomiędzy państwami)

25 Pojęcie międzynarodowego podwójnego opodatkowania
nałożenie podatku przez różne jurysdykcje podatkowe; identyczność (tożsamość) podmiotu podatku; identyczność (tożsamość) przedmiotu opodatkowania; identyczność okresu opodatkowania; materialne podobieństwo podatków.

26 Podstawowe pojęcia związane z podwójnym opodatkowaniem
Nieograniczony obowiązek podatkowy (world-wide income taxation) Ograniczony obowiązek podatkowy

27 Podstawowe pojęcia związane z podwójnym opodatkowaniem
Rezydent (podatkowy) ang.Resident Nie-rezydent (podatkowy) ang. Nonresident Państwo źródła ( ang.Source State) Państwo rezydencji (ang. Residence State) Rezydent – osoba, która ma wystarczająco ścisłe powiązania z danym państwem, aby była w nim opodatkowana od swojego dochodu światowego (aby była objęta nieograniczonym obowiązkiem podatkowym) Państwo rezydencji - państwo, w którym właściciel zagranicznego dochodu jest rezydentem dla celów podatku dochodowego Państwo źródła – państwo usytuowania zagranicznej inwestycji lub gdzie uzyskiwany jest dochód. Nie-rezydent – osoba, która nie ma wystarczającego powiązania z danym państwem, aby była w nim opodatkowana od swojego dochodu światowego i która jest opodatkowana tylko od dochodu ze źródeł usytuowanych w tym państwie

28 Słowniczek MPP Rezydent – osoba, która ma wystarczająco ścisłe powiązania z danym państwem, aby była w nim opodatkowana od swojego dochodu światowego (aby była objęta nieograniczonym obowiązkiem podatkowym) Państwo rezydencji - państwo, w którym właściciel zagranicznego dochodu jest rezydentem dla celów podatku dochodowego

29 Słowniczek MPP Państwo źródła – państwo usytuowania zagranicznej inwestycji lub gdzie uzyskiwany jest zagraniczny dochód. Nie-rezydent – osoba, która nie ma wystarczającego powiązania z danym państwem, aby była w nim opodatkowana od swojego dochodu światowego i która jest opodatkowana tylko od dochodu ze źródeł usytuowanych w tym państwie

30 Słowniczek MPP Nieograniczony obowiązek podatkowy – zasada opodatkowania zgodnie z którą cały dochód uzyskany przez rezydenta danego państwa, niezależnie od położenia jego źródła, podlega opodatkowaniu w tym państwie.

31 Słowniczek MPP Ograniczony obowiązek podatkowy – zasada opodatkowania zgodnie z którą dochód uzyskany zarówno przez rezydentów, jak i nierezydentów na terytorium danego państwa podlega opodatkowaniu w tym państwie ( zasada terytorialności)

32 Przykład Pan Jean Bouvier jest objęty w Polsce ograniczonym obowiązkiem podatkowym (nierezydent). Wykonuje w Polsce pracę. We Francji wynajmuje mieszkanie. W Polsce zapłaci podatek od dochodów z pracy tu wykonywanej (niezależnie od tego czy świadczy ją na rzecz polskiego czy zagranicznego pracodawcy). Nie będzie natomiast zobowiązany do zapłaty podatku od dochodów z najmu, gdyż źródło tego dochodu znajduje się poza Polską.

33 Francja Polska Miejsce zamieszkania Jeana Bouvier źródła dochodu :
źródła dochodu Jeana Bouvier: dochód z pracy Miejsce zamieszkania Jeana Bouvier źródła dochodu : dochód z najmu

34 Niemcy Polska Miejsce zamieszkania Jana Kowalskiego
źródła dochodu: wynajem nieruchomości, prawa autorskie źródła dochodu Jana Kowalskiego: praca najemna

35 Słowacja Polska źródła dochodu spółki A: Spółka A dywidendy, odsetki
działalność gospodarcza źródła dochodu spółki A: dywidendy, odsetki należności licencyjne działalność gospodarcza prowadzona poprzez zagraniczny zakład

36 Słowniczek MPP Zagraniczny Zakład – stała placówka poprzez którą podmiot mający siedzibę lub zarząd na terytorium jednego państwa wykonuje całkowicie lub częściowo działalność na terytorium drugiego państwa (np. oddział, biuro, fabryka)

37 Podstawowe pojęcia związane z podwójnym opodatkowaniem
Jak prawo polskie definiuje pojęcie rezydenta polskiego będącego osobą fizyczną ?

38 Podstawowe pojęcia związane z podwójnym opodatkowaniem
Osoba fizyczna, która: 1) posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub 2) przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.”, (art.3 ust. 1 a updof)

39 Podstawowe pojęcia związane z podwójnym opodatkowaniem
Co bada organ podatkowy dla oceny, gdzie osoba fizyczna ma miejsce zamieszkania ? Jakie znaczenie dla tej oceny ma certyfikat rezydencji wystawiony przez organ podatkowy danego państwa ? Miejsce zamieszkania żony, męża, dzieci Miejsce zatrudnienia (prowadzenia działalności gospodarczej, politycznej, kulturalnej, Miejsce opłacania składek ubezpieczeniowych, Miejsce posiadania wszelkiego majątku, w szczególności nieruchomości, Miejsce posiadania rachunku bankowego Miejsce opłacania rachunków za prąd telefon Miejsce zamieszkania wynikające z posiadanego certyfikatu

40 Podstawowe pojęcia związane z podwójnym opodatkowaniem
Jak prawo polskie definiuje pojęcie rezydenta polskiego będącego osobą prawną ?

41 Podstawowe pojęcia związane z podwójnym opodatkowaniem
Osoba prawna, która ma na terytorium Polski siedzibę lub zarząd (art.3 updop)

42 Słowniczek MPP CIN – Capital Import Neutrality
Sytuacja, w której rezydenci innych państw inwestujący w państwie źródła ponoszą taki sam ciężar podatkowy jak rezydenci tego państwa CEN – Sytuacja, w której inwestorzy będący rezydentami danego państwa ponoszą taki sam ciężar podatkowy bez względu na to, czy inwestują w kraju czy zagranicą CIN – sytuacja, w której rezydenci innych państw inwestujący w państwie źródła ponoszą taki sam ciężar podatkowy jak rezydenci tego państwa Państwo nie powinno ani zachęcać ani zniechęcać do eksportu kapitału CEN. Częściej jednak państwa zniechęcają o eksportu kapitału a zachęcają do importu.

43 Słowniczek MPP CEN – Capital Export Neutrality
Sytuacja, w której inwestorzy będący rezydentami danego państwa ponoszą taki sam ciężar podatkowy bez względu na to, czy inwestują w kraju czy zagranicą

44 Przyczyny międzynarodowego podwójnego opodatkowania
Zgodnie z prawem wewnętrznym państw A i B podatnik ma miejsce zamieszkania na terytorium obu tych państw (nałożenie dwóch nieograniczonych obowiązków podatkowych) Residence-residence conflict

45 Przykłady Pan Jan Kowalski przebywa dłużej niż 183 dni w roku podatkowym w Holandii, pracuje tam i wynajmuje mieszkanie. W Polsce nie ma żadnego majątku i nie osiąga żadnych dochodów. W Polsce mieszkają nadal jego żona i dziecko w domu będącym własnością jego rodziców. W którym państwie Pan Jan jest rezydentem podatkowym ? Centrum osobiste znajduje się nadal w Polsce. Z chwilą gdy jego rodzina wyjedzie z Polski będzie rezydentem holenderskim.

46 Przykłady Pan Jean Thiercelin (Francuz) jest żonaty z Polką i mieszka w Polsce. Jest tu właścicielem mieszkania. W Polsce mieszkają jego żona i dzieci. W Polsce jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę. Posiada także dom we Francji, który wynajmuje. W 2010 r. przebywał we Francji na bezpłatnym urlopie dłużej niż 183 dni.

47 Przyczyny międzynarodowego podwójnego opodatkowania
Przepisy dotyczące rezydencji podatkowej osoby fizycznej stosuje się z uwzględnieniem umów w  sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. W umowie znajdują się kryteria rozwiązywania konfliktu rezydencji – jakie łączniki z danym państwem uważane są za najważniejsze ?

48 Przyczyny międzynarodowego podwójnego opodatkowania
Długość pobytu w danym państwie ? Posiadanie w danym państwie ośrodka interesów gospodarczych i (lub) osobistych ? Posiadanie obywatelstwa danego Państwa ?

49 Przyczyny międzynarodowego podwójnego opodatkowania
Podatnik ma siedzibę na terytorium państwa A, natomiast źródła jego dochodów znajdują się na terytorium państwa B (nałożenie się nieograniczonego i ograniczonego obowiązku podatkowego) Residence-source conflict

50 Pracownicy transgraniczni
Niemcy Polska Jan Kowalski ma miejsce zamieszkania w Polsce Jest polskim rezydentem Jan Kowalski uzyskuje dochód z tytułu zatrudnienia

51 Przyczyny międzynarodowego podwójnego opodatkowania
Prawa wewnętrzne państw A i B, na których terytorium podatnik nie ma miejsca zamieszkania, uznają, że dochód podatnika powstał na ich terytorium (nałożenie się dwóch ograniczonych obowiązków podatkowych) Source-source conflict

52 Pozostałe normy międzynarodowego prawa podatkowego
Normy przeciwko przerzucaniu dochodów Przepisy regulujące opodatkowanie podmiotów powiązanych Przepisy regulujące transgraniczne transakcje restrukturyzacyjne CFC

53 Międzynarodowe planowanie podatkowe
Cele międzynarodowego prawa podatkowego Istota i rola międzynarodowego planowania podatkowego Jak zdefiniować zagraniczną inwestycję : Sprzedaż bezpośrednia, Sprzedaż niezależnemu zagranicznemu dystrybutorowi Ustanowienie zakładu Założenie spółki –córki zajmującej się sprzedażą, Założenie spółki córki, która przejmie spółkę handlową z siedzibą w państwie, gdzie ma dokonywać się sprzedaż, Udzielenie licencji niepowiązanej spółce zagranicznej na produkcję i sprzedawać jej towary Gdzie i jak zainwestować portfolio inwestment ?

54 Słowniczek MPP Portfolio investment – inwestycje w akcje lub finansowanie długiem, które nie daje inwestorowi znacznego wpływu na zarządzanie spółką. Posiadanie mniej niż 10 % kapitału spółki jest najczęściej kwalifikowane jako portfolio investment.

55 Słowniczek MPP Inwestycja bezpośrednia - inwestycja w kapitał spółki, która daje inwestorowi znaczny wpływ na zarządzanie spółką. Posiadanie 50 % akcji spółki jest zawsze uznawane za inwestycję bezpośrednią, ale wiele państw ustanawia ten limit w wysokości 10 % i więcej.

56 Źródła Międzynarodowego Prawa Podatkowego
Umowy międzynarodowe (umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania bilateralne i multilateralne)

57 Źródła Międzynarodowego Prawa Podatkowego
Prawo międzynarodowe a prawo europejskie Prawo międzynarodowe cechuje brak scentralizowanego ośrodka kreującego normy powszechnie obowiązujące jego adresatów. Prawo wspólnotowe : scentralizowanie, ścisła hierarchia nor prawnych , funkcjonowanie orzecznictwa wiążącego członków Wspólnoty. Prawo międzynarodowe ; źródło – umowy . Umowy bilateralne, multirateralne, Konwencja Wiedeńska, Umowy międzynarodowe wiążą jedynie partnerów traktatowych. Jest to prawo wiążące wybrane strony. Brak jest norm bezwzględnie obowiązujących nakazujących państwom zawierać ściśle określone umowy i kształtować ich treść w sposób ustalony przez organ ponadnarodowy. To od woli państw zależy czy zwiążą się normami międzynarodowymi. Wykonanie i stosowanie umów nie podlega obligatoryjnej kontroli żadnego międzynarodowego sądu. Ogólne zasady prawa międzynarodowego i zwyczaj międzynarodowy – praktyczne znaczenie tych źródeł jest niewielkie. Relacje prawo międzynarodowe – wspólnotowe 307 TWE Zasada lojalności art.10 TWE Art pierwszeństwo umów Prawo wspólnotowe może oddziaływać bezpośrednio

58 Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania
Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (UPO) jako swoiste ogniwo wiążące pomiędzy systemami dwóch lub więcej państw

59 Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania
W ramach UPO państwa umawiają się w jakim zakresie swoje roszczenia podatkowe zachowują, a w jakim je tracą

60 Umowy (Konwencje) modelowe
Umowa modelowa Ligii Narodów (wersja meksykańska ) i 1946 (wersja londyńska) Umowa Modelowa OECD (UM-OECD) Umowa modelowa Rady Społeczno-gospodarczej ONZ -1980 Umowa modelowa stosowana przez Stany Zjednoczone (najnowsza wersja z 2006 )

61 Umowy modelowe Umowa Modelowa (Model Konwencji OECD) Komentarz
Uwagi państw (ang.Observations) Zastrzeżenia państw (ang.Reservations) Observations – wskazują, w jaki sposób państwa będą stosowały dane postanowienie Zastrzeżenie – jeśli państwo zawarło zastrzeżenie, drugie umawiające się państwo może działać na zasadzie wzajemności

62 Umowy Modelowe Znaczenie UM OECD i komentarza do niej
(Wstęp pkt 13 i 14 ) Komentarz i UM OECD nie są źródłem prawa !!!!!! Źródłem prawa są ratyfikowane umowy międzynarodowe ( w tym UPO) –art.87, 91 Konstytucji

63 Komentarz Czy państwa zawierając UPO opartą dosłownie na UM OECD przejmują wiążąco interpretację do niej ? Wstęp pkt 29 Wyrok WSA III SA/Wa 310/09 Wyrok NSA II FSK 276/08

64 Komentarz Czy w razie sporu na gruncie UPO opartej na UM OECD podatnik może oczekiwać rozstrzygnięcia zgodnie z Komentarzem ?

65 Komentarz Czy podatnik może domagać się od swojego państwa jako strony umowy rozstrzygnięcia zgodnego z komentarzem ?

66 Komentarz W związku z aktualizacją Komentarza, która wersja powinna być zastosowana z dnia wejścia w życie umowy ? aktualna na dzień rozstrzygania sporu ? Wstęp do UM OECD pkt 33

67 Struktura UM-OECD rozdział I – zakres stosowania umowy;
rozdział II – definicje; rozdział III – opodatkowanie dochodu; rozdział IV – opodatkowanie majątku; rozdział V – metody unikania podwójnego opodatkowania; rozdział VI – przepisy szczególne; rozdział VII – postanowienia końcowe.

68 Struktura UM-OECD rozdział I – zakres stosowania umowy
Rozdział I zawiera przepisy dotyczące podmiotowego i przedmiotowego zakresu obowiązywania umowy. Zakres podmiotowy wyznaczający krąg podatników, których będzie dotyczyła umowa, został zdefiniowany przy zastosowaniu kryterium miejsca zamieszkania (siedziby). Umowa dotyczy zatem osób, które mają miejsce zamieszkania lub siedzibę w jednym lub obu umawiających się państwach. Przesłanki decydujące o uznaniu, że osoba ma miejsce zamieszkania w umawiającym się państwie, określa prawo wewnętrzne tego państwa (por. art. 3 ust.1 a u.p.d.o.f. i uwagi rozdz. II pkt ) Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania ustala natomiast sposób postępowania w sytuacji, gdy według prawa umawiających się państw osoba ma miejsce zamieszkania w obu tych państwach (art. 4 UM-OECD)[1]. Polega on na ustaleniu przesłanek, jakie będą w kolejności brane pod uwagę, aby określić status danej osoby, Zakres przedmiotowy umowy (art. 2 UM-OECD) rozciąga się na podatki od dochodu i od majątku, pobierane na rzecz umawiających się państw, bez względu na sposób ich poboru. Za podatki od dochodu i od majątku uważa się wszystkie podatki, które pobiera się od całego dochodu, od całego majątku albo od części dochodu lub majątku, włączając w to podatki od zysku ze sprzedaży majątku ruchomego lub nieruchomego, podatki od sumy wynagrodzeń, jak również podatki od przyrostu majątku. Definicję ogólną w umowach bilateralnych uzupełnia wyliczenie obowiązujących podatków w obu umawiających się państwach, których dotyczy umowa, z zastrzeżeniem, że podlegają jej również wszystkie podatki takiego samego lub podobnego rodzaju, które w przyszłości będą pobierane obok istniejących podatków lub w ich miejsce.

69 Rozdział II – definicje
Struktura UM-OECD Rozdział II – definicje a w dalszych rozdziałach – również definicje szczególne, określające poszczególne kategorie dochodów, np. dywidendy, odsetki, należności licencyjne. „osoba” – oznacza osobę fizyczną, spółkę oraz każde inne zrzeszenie osób; „spółka” – oznacza osobę prawną lub inną jednostkę, którą dla celów opodatkowania traktuje się jak osobę prawną; spółka niemająca osobowości jest więc osobą w rozumieniu umowy jako zrzeszenie osób, ale nie jest spółką, jeśli nie jest traktowana dla celów podatkowych jak osoba prawna, czyli dochód spółki nie podlega opodatkowaniu, lecz podatnikami od tego dochodu są wspólnicy; „przedsiębiorstwo” – ma zastosowanie do prowadzenia jakiejkolwiek działalności zarobkowej;

70 Pojęcia Ogólne osoba (person) spółka (company)
przedsiębiorstwo (enterprise) działalność zarobkowa (business)

71 Pojęcia Ogólne przedsiębiorstwo Umawiającego się Państwa ( enterprise of a Contracting State) transport międzynarodowy (international traffic) właściwa władza (competent authority ) obywatel (national) ,,przedsiębiorstwo umawiającego się państwa” i ,,przedsiębiorstwo drugiego umawiającego się państwa” – oznaczają odpowiednio przedsiębiorstwo prowadzone przez rezydenta umawiającego się państwa i przedsiębiorstwo prowadzone przez rezydenta drugiego umawiającego się państwa; „transport międzynarodowy” – oznacza wszelki transport statkiem morskim lub powietrznym eksploatowanym przez przedsiębiorstwo, którego miejsce faktycznego zarządu znajduje się w umawiającym się państwie, z wyjątkiem przypadku gdy taki statek morski lub powietrzny jest eksploatowany wyłącznie między miejscami położonymi w drugim umawiającym się państwie; „obywatel” – oznacza każdą osobę fizyczną posiadającą obywatelstwo umawiającego się państwa oraz osobę prawną, spółkę osobową lub stowarzyszenie utworzone na podstawie ustawodawstwa obowiązującego w umawiającym się państwie; „działalność gospodarcza” – obejmuje świadczenie usług oraz inną działalność o samodzielnym charakterze; „osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w umawiającym się panstwie (rezydent)” – oznacza każdą osobę, która zgodnie z prawem tego państwa podlega tam opodatkowaniu ze względu na jej miejsce zamieszkania, miejsce stałego pobytu, siedzibę zarządu albo inne kryterium o podobnym charakterze i obejmuje również to państwo, jego jednostki terytorialne i władze lokalne. Określenie to nie obejmuje osób, które podlegają opodatkowaniu w tym państwie, tylko w zakresie dochodu osiąganego w tym państwie lub położonego w nim majątku.

72 Pojęcia szczególne rezydent (resident )
zakład (Permanent Establishment)

73 Rezydent Rezydent Każda osoba, która zgodnie z prawem tego państwa podlega tam opodatkowaniu ze względu na jej miejsce zamieszkania, miejsce stałego pobytu, siedzibę zarządu albo inne kryterium o podobnym charakterze i obejmuje również to państwo, jego jednostki terytorialne i władze lokalne. Określenie to nie obejmuje osób, które podlegają opodatkowaniu w tym państwie, tylko w zakresie dochodu osiąganego w tym państwie lub położonego w nim majątku

74 Rezydent Kryteria rezydencji : miejsce zamieszkania, miejsce stałego pobytu, siedziba zarządu Kryteria rozstrzygające konflikt rezydencji : stałe ognisko domowe ( permanent home ) ; ściślejsze powiązania osobiste i gospodarcze (ośrodek interesów życiowych – center of vital interests); miejsce , gdzie osoba zazwyczaj przebywa (habitual abode); Obywatelstwo; wzajemne porozumienie Umawiających się Państw

75 Rezydent Osoba prawna – konflikt rezydencji
Jeżeli zgodnie z prawem Umawiających się Państw osoba prawna ma siedzibę w obu państwach rozstrzyga miejsce faktycznego zarządu

76 Słowniczek MPP Tie-breaker rules – zasady w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania, które rozstrzygają konflikt rezydencji dla celów umowy , inaczej : określają rezydencję podatnika na gruncie umowy w przypadku podwójnej rezydencji

77 Wykładnia umów Wykładnia językowa i funkcjonalna postanowień umowy (art.3 ust.2 UM OECD) Definicje przyjęte w prawie podatkowym Definicje przyjęte w innych dziedzinach prawa Jeżeli z kontekstu nie wynika nic innego, każde określenie niezdefiniowane w umowie ma takie znaczenie, jakie przyjmuje się w danym czasie według prawa umawiającego się państwa, w zakresie podatków, które są przedmiotem umowy, przy czym znaczenie wynikające ze stosowanego ustawodawstwa podatkowego tego państwa będzie miało pierwszeństwo przed znaczeniem nadanym określeniu przez inne przepisy prawne tego państwa (art. 3 ust. 2 UM-OECD)

78 Struktura UM-OECD rozdział III – opodatkowanie dochodu;
rozdział IV – opodatkowanie majątku; Obejmują normy rozgraniczające, które stanowią istotę umów o unikaniu podwójnego opodatkowania

79 Rodzaje norm rozgraniczających
Normy nakazujące opodatkowanie określonych rodzajów dochodów tylko w jednym umawiającym się państwie 13 ust.5 , art. 12 art.18, art..15 ust.1, art.8 ust.1 UM-OECD

80 Rodzaje norm rozgraniczających
normy przyzwalające na opodatkowanie określonych rodzajów dochodów w obu umawiających się państwach, czyli żadnemu z nich nie przyznają wyłączności Art.. 11, art..13 ust.1, art..17 ust.1, art..6,

81 Rodzaje norm rozgraniczających
specyficzna redakcja językowa. określone dochody ,,mogą być opodatkowane w” (may be taxed in) określone dochody ,,podlegają opodatkowaniu tylko w” (shall be taxable only in)

82 Struktura UM-OECD rozdział V – metody unikania podwójnego opodatkowania; Metoda wyłączenia ( exemption method) Metoda kredytu podatkowego (Tax credit method)

83 Metody Unikania Podwójnego Opodatkowania
Metoda wyłączenia – państwo rezydencji podatnika zwalnia od opodatkowania dochody, które uzyskał on w państwie źródła

84 Metody Unikania Podwójnego Opodatkowania
Metoda kredytu podatkowego – państwo rezydencji opodatkowuje dochody uzyskane przez podatnika w państwie źródła, ale zezwala na odliczenie podatku zapłaconego w państwie źródła do wysokości podatku krajowego

85 Struktura UM-OECD rozdział VI – przepisy szczególne Równe traktowanie
Procedury wzajemnego porozumiewania się Wymiana informacji Pomoc w poborze podatków ( fakult.) Członkowie misji dyplomatycznych lub stałych przedstawicielstw i urzędów konsularnych Zakaz opodatkowania i obowiązków bardziej uciążliwych niż dla obywateli własnego państwa Zakaz dyskryminacji zakładu Zakaz dyskryminacji podmiotów kontrolowanych nie-rezydentowi nie przyznaje się identycznych korzyści Rozpatrywanie indywidualnych wniosków o eliminowanie opodatkowania niezgodnego z konwencją Wyjasnianie trudności i wątpliwości z interpretacją umów, zwalczanie niewlaściwego stosowania konwencji Wymiana informacji mających znaczenie dla stosowania konwencji, W celu zwalczania unikania opodatkowania i oszustw podatkowych, Tajemnica skarbowa Procedury wzajemnego porozumiewania się : Jeżeli osoba uznaje, że została opodatkowana niezgodnie z konwencją może wykorzystać procedury przewidziane w prawie krajowym, ale Równolegle może przedstawić swoją sprawę właściwej władzy państwa, którego jest rezydentem, a jeżeli w jej przypadku zachodzi dyskryminacja – państwu ,którego jest obywatelem. Musi to uczynić w ciągu 3 lat od wystąpienia zdarzenia naruszającego konwencję lub zdarzenia powodującego dyskryminację. Właściwa władza, jeśli sama nie jest w stanie doprowadzić do usunięcia naruszeń uruchamia procedurę wzajemnego porozumiewania się. Jeżeli w ciągu 2 lat nie zapadło rozstrzygnięcie satysfakcjonujące osobę, może żądać wszczęcia postępowania arbitrażowego. Nie jest to jednak możliwe, jeżeli już został w tej sprawie wydany wyrok sądu. Wymiana informacji Właściwe organy będą wymieniały takie informacje, które mogą mieć istotne znaczenie dla stosowania postanowień konwencji albo dla wymiaru lub wdrażania wewnętrznego ustawodawstwa. Informacje te będą objęte tajemnicą skarbową. Projekt zmainy PIT Rozciągnięcia wspólnego rozliczania na małzonków nierezydentów - stosuje się pod warunkiem istnienia podstawy prawnej wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych ratyfikowanych umów międzynarodowych , których stroną jest RP, do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu państwa, w którym osoba fizyczna ma miejsce zamieszkania dla celów podatkowych

86 Struktura UM-OECD rozdział VII – postanowienia końcowe Wejście w życie
Wypowiedzenie

87 Słowniczek MPP Withholding tax (WHT) – podatek pobierany w państwie źródła Podatek pobierany przez państwo źródła według stawki proporcjonalnej od kwoty brutto dywidend, należności licencyjnych, odsetek lub innych płatności dokonywanych przez rezydenta na rzecz nierezydenta. Płatnikiem tego podatku do właściwego organu podatkowego jest rezydent dokonujący wypłaty.

88 Klasyfikacja norm rozgraniczających
Dochody, które mogą być opodatkowane bez ograniczeń w państwie źródła Dochody, które mogą być przedmiotem ograniczonego opodatkowania w państwie źródła Dochody, które podlegają opodatkowaniu tylko w państwie rezydencji

89 Dochody, które mogą być opodatkowane bez ograniczeń w państwie źródła
dochody z majątku nieruchomego położonego w danym państwie i z przeniesienia własności tego majątku zyski zakładu położonego w danym państwie i z przeniesienia własności ruchomości zakładu dochód artystów i sportowców z działalności wykonywanej w danym państwie

90 Dochody, które mogą być opodatkowane bez ograniczeń w państwie źródła
wynagrodzenia dyrektorów płacone przez spółkę mającą siedzibę w danym państwie wynagrodzenia i emerytury wypłacane z tytułu służby państwowej

91 Dochody, które mogą być opodatkowane bez ograniczeń w państwie źródła
wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia w sektorze prywatnym (nie są spełnione warunki do ich opodatkowania w państwie rezydencji )

92 Dochody, które mogą być przedmiotem ograniczonego opodatkowania w państwie źródła
dywidendy (do wysokości 5 lub 15 % dywidendy) odsetki (do wysokości 10 % odsetek )

93 Dochody, które podlegają opodatkowaniu tylko w państwie rezydencji
należności licencyjne dochody ze zbycia udziałów (akcji) z pewnymi wyjątkami ( klauzule nieruchomościowe !) emerytury (z wyjątkiem z tytułu służby państwowej)

94 Dochody, które podlegają opodatkowaniu tylko w państwie rezydencji
płatności otrzymywane przez studentów na studia lub szkolenie zyski z eksploatacji statków morskich lub powietrznych używanych w transporcie międzynarodowym i przeniesienia własności takich statków

95 Dochody, które podlegają opodatkowaniu tylko w państwie rezydencji
zyski przedsiębiorstw (jeśli nie są przypisane do zakładu) wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia w sektorze prywatnym (nie są spełnione warunki do ich opodatkowania w państwie źródła) wszystkie pozostałe (jeśli nie stanowią zysków zakładu)

96 Słowniczek MPP Metoda wyłączenia – zwolnienie od podatku krajowego pewnych lub wszystkich zagranicznych przychodów uzyskiwanych przez rezydenta Metoda wyłączenia z progresją – metoda zwolnienia, zgodnie z którą pewne dochody zagraniczne są zwolnione od podatku ale brane są pod uwagę przy ustalaniu stawki podatkowej stosowanej do innych dochodów.

97 Metoda Wyłączenia Art.23 A ust.1 UM-OECD
Jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się państwie osiąga dochód lub posiada majątek, który zgodnie z postanowieniami niniejszej konwencji może być opodatkowany w drugim umawiającym się państwie , wówczas pierwsze państwo zwolni taki dochód lub majątek od podatku, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 i 3.

98 Metoda Wyłączenia Wyłączenie pełne Wyłączenie z progresją

99 Metoda Wyłączenia 3. Jeżeli zgodnie z jakimkolwiek postanowieniem Konwencji, dochód osiągnięty lub majątek posiadany przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie jest zwolniony od opodatkowania w tym państwie , to jednak państwo to przy obliczaniu kwoty podatku od pozostałego dochodu lub majątku takiej osoby może wziąć pod uwagę zwolniony od podatku dochód lub majątek ( wyłączenie z progresją)

100 Metoda Wyłączenia Wyłączenie z progresją
1. Do dochodów podlegających opodatkowaniu dodaje się dochody zagraniczne zwolnione od podatku i od sumy tych dochodów oblicza się podatek według skali progresywnej

101 Metoda Wyłączenia 2. ustala się stopę procentową tego podatku od tak obliczonej sumy dochodów 3. ustaloną stopę procentową stosuje do dochodu podlegającego opodatkowaniu w kraju

102 Metoda Wyłączenia Przykład Podatnik osiągnął dochody:
na terytorium Polski zł za granicą (w przeliczeniu na walutę polską) zł razem zł Podatek od sumy dochodów, obliczony według skali podatku dochodowego, wynosi: zł × 18% – 556,02 zł = 5.563,98 zł Stopa procentowa tego podatku w odniesieniu do łącznego dochodu wynosi: 5.563,98 zł : zł × 100% = 16,36% Od dochodu uzyskanego w Polsce podatnik zapłaci zatem podatek dochodowy w wysokości: zł × 16,36% = 2 454,0 zł

103 Metoda Wyłączenia Dlaczego stosowana jest metoda wyłączenia z progresją ?

104 Metoda Wyłączenia Przy metodzie wyłączenia - problem nieuwzględniania strat poniesionych w państwie źródła

105 Metoda Wyłączenia Do jakich dochodów stosuje się najczęściej metodę wyłączenia ?

106 Metoda Wyłączenia Są to dochody, które państwo źródła może opodatkować bez żadnych ograniczeń kwotowych Dywidendy, odsetki – metoda kredytu podatkowego Wyjątek : participation exemption

107 Słowniczek MPP Participation Exemption (zwolnienie partycypacyjne) – reżim podatkowy, zgodnie z którym dywidendy uzyskane od zagranicznych spółek przez spółkę krajową są zwolnione w państwie rezydencji , jeśli spółka krajowa posiada co najmniej pewne minimum udziałów w spółce zagranicznej

108 Metoda Wyłączenia Art.23 A ust.2 UM-OECD
Jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie osiąga dochód, który zgodnie z postanowieniami ust.10 i 11 może być opodatkowany w drugim Umawiającym się państwie , wówczas pierwsze państwo zezwoli na odliczenie od podatku od dochodu tej osoby kwoty równej podatkowi zapłaconemu w tym drugim państwie. Jednak takie odliczenie nie może przekroczyć tej części podatku, która została obliczona przed dokonaniem odliczenia, i która odpowiada tej części dochodu, która została osiągnięta z tego drugiego państwa.

109 Metoda Wyłączenia Art. 23 A ust.2 – komentarz
Jeżeli stosowana jest co do zasady metoda wyłączenia, to mogą być od niej przewidziane wyjątki dla dochodów korzystających z preferencyjnego opodatkowania w państwie źródła, czyli do wysokości limitu ( dywidendy , odsetki )

110 Metoda Wyłączenia Co się dzieje, gdy UPO przewiduje dla danego dochodu metodę wyłączenia, a państwo źródła nie opodatkowuje tego dochodu ? Podwójne nieopodatkowanie ?

111 Metoda Wyłączenia Art.23 A ust.4
Postanowienie ust.1 nie powinno być stosowane do dochodu uzyskiwanego przez rezydenta Umawiającego się państwa , jeśli drugie Umawiające się Państwo stosuje postanowienia tej konwencji w celu zwolnienia takiego dochodu z opodatkowania lub stosuje do takiego dochodu postanowienia par 2 art.10 lub 11.

112 Metoda Wyłączenia Klauzule pozwalające na rezygnację z metody wyłączenia : Subject-to-tax clause Switch-over- clause

113 Metoda Wyłączenia Metoda wyłączenia – Zasada Neutralności Importu Kapitału ( Capital Import Neutrality – CIN ) CIN – sytuacja, w której rezydenci danego państwa inwestujący w państwie źródła są opodatkowani wyłącznie według zasad przewidzianych w państwie źródła. Ponoszą zatem taki sam ciężar podatkowy jak rezydenci tego państwa.

114 Państwo X Państwo Y Spółka B Spółka A (spółka zależna spółki A)
Rezydent państwa X CIT 19 % Spółka B (spółka zależna spółki A) Zagraniczny zakład spółki A CIT 15%

115 Słowniczek MPP Kredyt podatkowy ( zagraniczny kredyt podatkowy)
(Forein tax credit ) Możliwość pomniejszenia należnego podatku krajowego o podatek zagraniczny zapłacony od zagranicznego przychodu.

116 Metoda kredytu podatkowego
Państwo rezydencji nakłada podatek zarówno na dochody ze źródeł krajowych, jak i zagranicznych , a następnie od podatku obliczonego od sumy dochodów odlicza kwotę równą podatkowi dochodowemu zapłaconemu w państwie źródła, ale do wysokości limitu.

117 Metoda kredytu podatkowego
odliczenie w żadnym razie nie może przekroczyć tej części podatku dochodowego obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która przypada bądź na dochód, bądź na majątek, jaki może być opodatkowany w tym drugim państwie

118 Metoda kredytu Podatkowego
Limit podatku = dochód zagraniczny Podatek X _________________ dochód całkowity

119 Metoda kredytu podatkowego
Rezydent (osoba fizyczna) osiągnął dochody: na terytorium Polski  zł za granicą (w przeliczeniu na walutę polską) 45000 zł razem zł Podatek dochodowy od sumy dochodów wynosi: {( zł – ) × 32%} ,02 zł = ,06 zł

120 Metoda kredytu podatkowego
Podatnik zapłacił za granicą podatek w wysokości 7000 zł (po przeliczeniu na walutę polską). Obliczenie limitu podatku : 16 910,06 zł × ( zł : zł) = 8271,23 zł Podatek zapłacony za granicą podlega odliczeniu w całości, ponieważ nie przekracza kwoty 8271,23 zł Należny podatek do zapłacenia w Polsce: 16 910,06 zł – 7000 zł = 9910,06 w zaokrągleniu 9910,00 zł

121 Metoda kredytu podatkowego
Dlaczego metoda kredytu podatkowego jest mniej korzystna niż metoda zwolnienia ? Jakie są konsekwencje gdy rezydent osiąga wyłącznie dochody w państwie źródła ?

122 Metoda kredytu podatkowego
W 2006 r. Pani A. będąca polskim rezydentem uzyskała wyłącznie dochody z pracy w WB Dochody ( w przeliczeniu na zł) Podatek dochodowy zapłacony w WB ( w przeliczeniu na zł) zł Podatek dochodowy od dochodu brytyjskiego obliczony według skali obowiązującej w Polsce w 2006 r. : ( – zł) x 30 % zł 48 gr = zł 28 gr Podatek do zapłaty w Polsce zł 28 gr – zł =2.397 zł 28 gr

123 Metoda kredytu podatkowego
Co zmieniło się po wejściu w życie zmienionej umowy polsko-brytyjskiej od 2007 r. ?

124 Metoda kredytu podatkowego
Stawki podatku za granicą są niższe niż krajowe : podatnik musi w Polsce „dopłacić” Stawki podatku za granicą są wyższe niż w Polsce : podatnik nie może odliczyć całego podatku zagranicznego

125 Metoda kredytu podatkowego
Dochód zagraniczny spółki A (z tytułu zagranicznego zakładu) – 1000 j.p. Zagraniczny podatek (15 %) j.p. Spółka A nie osiągnęła w kraju żadnego dochodu Podatek należny w Polsce j.p. x 19 % = 190 j.p. Limit odliczenia 190 j.p. Podatek do zapłaty w Polsce : 190 j.p. – 150 j.p. =40 j.p.

126 Metoda kredytu podatkowego
Dochód zagraniczny spółki A (z tytułu zagranicznego zakładu) – 1000 j.p. Zagraniczny podatek (25 %) j.p. Spółka A nie osiągnęła w kraju żadnego dochodu Podatek należny w Polsce j.p. x 19 % = 190 j.p. Limit odliczenia 190 j.p. Podatek do zapłaty w Polsce : 190 j.p. – 250 j.p. = - 60 j.p. Podatnik odliczy tylko 190 j.p., nie otrzyma zwrotu w wysokości 60 j.p.

127 Metoda kredytu podatkowego
Metoda kredytu Podatkowego – Zasada Neutralności Eksportu Kapitału (Capital Export Neutrality – CEN ) CEN- Sytuacja, w której rezydenci ponoszą identyczny ciężar podatkowy, niezależnie od tego, czy inwestują w kraju czy zagranicą. Opodatkowanie zagraniczne zostaje wyrównane do poziomu krajowego

128 Zastosowanie metod do dochodu z pracy najemnej
Metoda wyłączenia z progresją, np.. : Niemcy, Czechy, Słowacja , Kanada, Belgia, Francja, Włochy, Portugalia, WB, Austria Metoda kredytu np. : USA, Szwecja, Holandia

129 Metoda kredytu podatkowego
Czy limit kredytu jest obliczany oddzielnie dla każdego państwa ( per country limitation) ? Czy limit kredytu jest obliczany przy uwzględnieniu całego dochodu zagranicznego pochodzącego z różnych państw (overall limitation) ? 1.Sumuje się dochody ze źródeł zagranicznych, jeśli pochodzą z jednego państwa i ustala się limit dla podatku zapłaconego w tym jednym państwie 2.Sumuje się wszystkie dochody i wszystkie podatki zapłacone za granicą

130 Metoda kredytu Podatkowego
Aspekty czasowe kredytu podatkowego Okres podatkowy, w którym zagraniczny kredyt jest przyznawany w państwie rezydencji zależy od tego, kiedy dochód zagraniczny został osiągnięty przez podatnika zgodnie z zasadami obowiązującymi w państwie rezydencji.

131 Metoda kredytu Podatkowego
Skutki rozbieżności w czasie pomiędzy zapłatą podatku w państwie źródła a opodatkowaniem dochodu zagranicznego w państwie rezydencji Jeśli w państwie rezydencji dochód zagraniczny został opodatkowany wcześniej i nie odliczono podatku zagranicznego bo ten w państwie źrodła nie był jeszcze należny i nie został zapłacony, to gdy już zostanie zapłacony należy dokonać korekty podatku krajowego i odliczyć zagraniczny podatek. Np.. W Polsce podatnik rozlicza PIT 30 kwietnia , a w Niemczech 31 sierpnia, albo zagraniczne należności licencyjne stały się należne zgodnie z zasadą memoriału i opodatkowane w 2008 r,, natomiast zostały efektywnie wypłacone w 2009 r. i wtedy został pobrany zagraniczny WHT. Należy skorygować wtedy podatek za 2008 r.

132 Metoda kredytu Podatkowego
Sytuacja szczególna : na skutek wysokich strat poniesionych w kraju, wyrównanie strat krajowych z dochodem zagranicznym nadal daje wynik ujemny. Czy kredyt podatkowy od dochodu zagranicznego przepada, skoro nie ma podatku krajowego ? Tak, nie ma możliwości przeniesienia na lata następne

133 Metoda kredytu podatkowego
Czy dochód zagraniczny zwolniony od opodatkowania w państwie rezydencji może zwiększyć limit kredytu podatkowego ? Art.23 B ust.2

134 Metoda kredytu podatkowego
Jeżeli państwo źródła ma prawo do opodatkowania dochodu i opodatkowuje go, to państwo rezydencji zwalniając ten dochód zagraniczny uwzględnia go dla ustalenia limitu kredytu.

135 Metoda kredytu podatkowego
Jeżeli państwo źródła ma prawo do opodatkowania dochodu, lecz zwalnia go - państwo rezydencji uwzględnia ten dochód zagraniczny dla ustalenia limitu.

136 Metoda kredytu podatkowego
Jeżeli państwo źródła nie ma prawa do opodatkowania dochodu – państwo rezydencji nie uwzględnia tego dochodu zagranicznego dla ustalenia limitu

137 Rozdział VI UM-OECD Art. 24 Równe Traktowanie
Art. 25 Procedura wzajemnego porozumiewania się Art. 26 Wymiana Informacji

138 Rozdział VI UM-OECD Art.27 Pomoc w poborze podatków
Art. 28 Członkowie misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych Art. 29 Rozszerzenie zakresu terytorialnego

139 Rozdział VII Postanowienia końcowe
Art. 30 Wejście w życie Art.31 Wypowiedzenie

140 Kazusy Pan John Porter jest członkiem zarządu w brytyjskiej firmie . Z dniem 1 stycznia zostaje oddelegowany do polskiego oddziału firmy. Oddział ten wypłaca mu wynagrodzenie w wysokości zł miesięcznie. Jak przedstawia się opodatkowanie Pana Portera w okresie do dnia 2 lipca (w tym dniu następuje przekroczenie 183 dni pobytu w Polsce) ? Jak przedstawia się opodatkowanie Pana Portera po dniu 2 lipca ?

141 Kazusy Pani Grażyna Kowalska mieszka w Wielkiej Brytanii, w Polsce uzyskuje przychody z tytułu nieruchomości. W jaki sposób powinny być te przychody opodatkowane ?

142 Kazusy Pani Anna Kowalska mieszka i pracuje na stałe w Wielkiej Brytanii. Chciałaby jednak zainwestować w fundusze inwestycyjne w Polsce. Jak byłyby opodatkowane jej przychody uzyskane z tego tytułu ?

143 Kazusy Udziałowiec z Niemiec, spółka GmbH zamierza wnieść do spółki z o.o. aport w postaci maszyn. Czy z tego tytułu osiągnie przychód podatkowy z tytułu objęcia udziałów (art.12 ust.1 pkt 7 ustawy CIT) ?


Pobierz ppt "Międzynarodowe Prawo Podatkowe."

Podobne prezentacje


Reklamy Google