Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zagraniczny Zakład Art.7 ust.1 UM OECD

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zagraniczny Zakład Art.7 ust.1 UM OECD"— Zapis prezentacji:

1 Zagraniczny Zakład Art.7 ust.1 UM OECD
Zyski przedsiębiorstwa Umawiającego się Państwa podlegają opodatkowaniu tylko w tym państwie, chyba że przedsiębiorstwo prowadzi w drugim Umawiającym się państwie działalność gospodarczą poprzez położony tam zakład. Jeżeli przedsiębiorstwo wykonuje działalność w ten sposób, to zyski , jakie można przypisać zakładowi zgodnie z postanowieniami ust.2, mogą być opodatkowane w tym drugim państwie.

2 Zagraniczny Zakład Pojęcie Zagranicznego Zakładu
Przypisanie zysku do Zagranicznego Zakładu

3 Zagraniczny zakład spółki A
Państwo X Państwo Y Spółka A Rezydent państwa X Zagraniczny zakład spółki A

4 Zagraniczny Zakład Art.5 ust. 1 UM OECD
Zakład  oznacza stałą placówkę , przez którą całkowicie lub częściowo prowadzona jest działalność gospodarcza przedsiębiorstwa.

5 Zagraniczny Zakład Istnienie „placówki działalności gospodarczej”, tj. pomieszczeń, a w pewnych okolicznościach maszyn i urządzeń Także pewna przestrzeń do dyspozycji (np. na targu, w składzie celnym)

6 Zagraniczny Zakład Tytuł prawny do pomieszczeń i składników majątku nie ma znaczenia (własność najem, użyczenie, brak tytułu – zajmowanie nielegalne)

7 Zagraniczny Zakład Taka placówka musi mieć charakter stały (z pewnym stopniem trwałości), Na ogół 6 miesięcy, chyba że działalność ma charakter powtarzalny Przerwy nie mają wpływu

8 Zagraniczny Zakład Prowadzenie działalności przedsiębiorstwa za pośrednictwem tej stałej placówki ( osoby, które są w jakiś sposób zależne od przedsiębiorstwa prowadzą działalność w państwie, w którym placówka jest położona )

9 Zagraniczny Zakład Pracownik spółki X mającej siedzibę w państwie R przez dłuższy czas jest upoważniony do użytkowania biura przedsiębiorstwa spółki Y (spółka córka X) z siedzibą w państwie S w celu nadzorowania, czy B przestrzega postanowień kontraktu zawartego z A. Spółka A ma zakład w państwie S.

10 Zagraniczny Zakład Przedsiębiorstwo transportu drogowego z siedzibą w Państwie R od wielu lat użytkuje pomieszczenie w składzie towarowym swojego klienta na terytorium państwa S w celu dostarczania towarów kupowanych przez tego klienta. Taka obecność nie tworzy zakładu (zbyt ograniczona)

11 Zagraniczny Zakład Kazus malarza
Osoba wykonująca działalność gospodarczą na terytorium państwa R w zakresie malowania pomieszczeń, przez dwa lata przebywa 3 dni w tygodniu w wielkim biurowcu swojego klienta na terytorium państwa S w celu wykonywania tego typu prac( malowanie wnętrz). Osoba ta ma zakład w państwie S

12 Zagraniczny Zakład Kazus malarza
Osoba wykonująca działalność gospodarczą na terytorium państwa R w zakresie malowania pomieszczeń, wykonuje kolejno prace malowania wnętrz dla kilku niepowiązanych klientów z państwa S, przemieszczając się kolejno między ich biurowcami. Nie ma zakładu

13 Zagraniczny Zakład Jeżeli przedsiębiorstwo z siedzibą w państwie R wykorzystuje stałą placówkę położoną w państwie S do wypożyczania lub dzierżawienia osobom trzecim majątku ruchomego – jak urządzenia przemysłowe, handlowe lub naukowe, budynki lub dobra niematerialne, patenty, technologie produkcji i inne – to działalność taka nadaje stałej placówce charakter zakładu.

14 Zagraniczny Zakład Czy warunkiem uznania placówki w państwie S należącej do przedsiębiorstwa mającego siedzibę w państwie R za zakład jest obecność tam personelu tego przedsiębiorstwa ?

15 Zagraniczny Zakład Prowadzenie działalności za pośrednictwem urządzeń automatycznych Komentarz do UMOECD do art.5 pkt 10

16 Zagraniczny Zakład Placówka powinna stanowić całość w sensie ekonomicznym i geograficznym. Problem : budowa dróg i kanałów, układanie rurociągów, pogłębianie dróg wodnych Cykliczne przemieszczanie się wykonawcy

17 Zagraniczny Zakład Art. 5 ust. 2 UM-OECD
Określenie „zakład” obejmuje w szczególności: – miejsce zarządu; – filię; – biuro; – zakład fabryczny; – warsztat; – kopalnię, źródło ropy naftowej lub gazu, kamieniołom albo inne miejsce wydobywania zasobów naturalnych; – budowę, montaż lub instalacje, jeżeli trwają dłużej niż 12 miesięcy.

18 Zagraniczny Zakład Spółka amerykańska zajmuje się w Polsce poszukiwaniem gazu łupkowego. Czy działalność taka kwalifikuje się jako zagraniczny zakład amerykańskiej spółki ? Komentarz do UM OECD do art.5 pkt 15

19 Zagraniczny Zakład Zagraniczny zakład jako placówka wykonująca prace budowlane, montażowe, instalacyjne Budowa budynków, mostów, dróg, kanałów, układanie rurociągów, prace renowacyjne tych obiektów, prowadzenie prac ziemnych

20 Zagraniczny Zakład Do okresu istnienia zakładu jako placu budowy wlicza się wszelkie prace przygotowawcze (np. założenie biura studiów budowlanych)

21 Zagraniczny Zakład Sezonowe i inne czasowe przerwy wlicza się do okresu trwania budowy Również podwykonawca posiada zakład na placu budowy jeśli jego prace trwają dłużej niż 12 miesięcy

22 Zagraniczny Zakład Budowa drogi, układanie rurociągu – działalność prowadzona w poszczególnych miejscach stanowi integralną część jednego projektu i taki projekt musi być traktowany jako zakład, jeżeli w całości istnieje dłużej niż 12 miesięcy

23 Zagraniczny Zakład nie stanowią zakładu:
– placówki, które służą wyłącznie do składowania, wystawiania lub wydawania dóbr lub towarów należących do przedsiębiorstwa; – zapasy dóbr lub towarów należących do przedsiębiorstwa wyłącznie w celu składowania, wystawiania lub wydawania; – zapasy dóbr lub towarów należących do przedsiębiorstwa wyłącznie w celu przerobu przez inne przedsiębiorstwo;

24 Zagraniczny Zakład – stała placówka utrzymywana wyłącznie w celu zakupu dóbr lub towarów albo w celu zbierania informacji dla przedsiębiorstwa; – stała placówka utrzymywana wyłącznie w celu prowadzenia działalności o charakterze przygotowawczym lub pomocniczym; – stała placówka utrzymywana wyłącznie w celu prowadzenia działalności wymienionej wyżej, jeżeli cała działalność placówki ma charakter przygotowawczy lub pomocniczy.

25 Zagraniczny Zakład Co to znaczy, że stała placówka ma charakter przygotowawczy lub pomocniczy ? Komentarz do UM OECD do art.5 pkt 24

26 Zagraniczny Zakład Placówka utworzona w drugim państwie w celu :
dostarczania części zamiennych do maszyn odbiorców z tego państwa lub w celu konserwacji lub serwisu tych maszyn (czynności znaczące dla klientów przedsiębiorstwa),

27 Zagraniczny Zakład dostarczania informacji, ale również opracowania planów dostosowanych do potrzeb indywidualnego klienta, - nie stanowi placówki o charakterze przygotowawczym lub pomocniczym, lecz stanowi zakład

28 Zagraniczny Zakład Zależny przedstawiciel jako specyficzna forma zakładu

29 Zagraniczny Zakład Na równi z posiadaniem zakładu traktuje się osobę działającą w jednym z umawiających się państw w imieniu przedsiębiorstwa drugiego umawiającego się państwa, jeżeli nie jest ona niezależnym przedstawicielem w rozumieniu art.5 ust.6 oraz posiada i zwyczajowo realizuje w tym państwie pełnomocnictwo do zawierania umów w imieniu przedsiębiorstwa (art. 5 ust. 5 UM-OECD)

30 Zagraniczny Zakład Zależy przedstawiciel Osoba fizyczna lub spółka
Nie musi mieć miejsca zamieszkania lub siedziby w państwie, w którym prowadzi działalność na rzecz przedsiębiorstwa drugiego państwa Posiada pełnomocnictwo do zawierania kontraktów w imieniu przedsiębiorstwa

31 Zagraniczny Zakład zwyczajowo realizuje w tym państwie pełnomocnictwo do zawierania umów w imieniu przedsiębiorstwa

32 Zagraniczny Zakład Jak należy rozumieć warunek posiadania pełnomocnictwa ? Komentarz do UM OECD do art.5 pkt 32.1, 33

33 Zagraniczny Zakład Jak należy rozumieć warunek zwyczajowego wykonywania pełnomocnictwa ? Komentarz do UM OECD do art.5 pkt 33.1,

34 Zagraniczny Zakład Jeżeli można stwierdzić istnienie zakładu na podstawie ust.1 i 2 art.5, to nie ma potrzeby udowadniania, że osoba kierująca takim zakładem jest zależnym przedstawicielem.

35 Zagraniczny Zakład Niezależny przedstawiciel nie stanowi zakładu

36 Zagraniczny Zakład Nie uważa się , że przedsiębiorstwo umawiającego się państwa ma zakład w drugim umawiającym się państwie, w przypadku gdy wykonuje ono działalność w tym drugim państwie przez maklera, komisanta lub innego niezależnego przedstawiciela, jeżeli te osoby działają w ramach swojej zwykłej działalności handlowej (art. 5 ust. 6 UM-OECD).

37 Zagraniczny Zakład Niezależny przedstawiciel :
Jest niezależny od przedsiębiorstwa drugiego państwa zarówno prawnie, jak i ekonomicznie Działając w imieniu przedsiębiorstwa, działa w ramach swojej zwykłej działalności

38 Zagraniczny Zakład Warunki, jakie musi spełniać niezależny przedstawiciel Komentarz do UM OECD do art.5 pkt 38

39 Zagraniczny Zakład Czy i pod jakimi warunkami spółce powiązanej może być przypisana funkcja zakładu ?

40 Zagraniczny Zakład W myśl art. 5 ust. 7 UM-OECD sam fakt, że spółka mająca siedzibę w jednym umawiającym się państwie kontroluje lub jest kontrolowana przez spółkę mającą siedzibę w drugim państwie, nie oznacza, że jedna z nich jest zakładem drugiej.


Pobierz ppt "Zagraniczny Zakład Art.7 ust.1 UM OECD"

Podobne prezentacje


Reklamy Google