Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Międzynarodowe Prawo Podatkowe

Коpie: 1
Międzynarodowe Prawo Podatkowe ODSETKI. Odsetki Odsetki ART.11 UM- OECD ART.11 UM- OECD.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Międzynarodowe Prawo Podatkowe"— Zapis prezentacji:

1 Międzynarodowe Prawo Podatkowe
Dywidendy, Odsetki, Należności Licencyjne

2 Dywidendy Dochody bierne : Dywidendy Odsetki Należności licencyjne
Dochody z nieruchomości Zyski kapitałowe

3 Dywidendy Pojęcie dywidendy art.10 ust.3 UM-OECD

4 Dywidendy Dochód z akcji (akcji gratisowych)
Dochód z praw do udziału w zyskach Dochód z akcji założycieli Dochód z innych praw (z wyjątkiem wierzytelności) do udziału w zyskach

5 Dywidendy Dochód z innych praw w spółce, który według prawa podatkowego państwa, w którym spółka wypłacająca ma siedzibę, jest pod względem podatkowym traktowany jak dochód z akcji

6 Polska jest państwem źródła
Państwo X Polska udziały Spółka X Spółka Y wypłata dywidendy

7 Polska jest państwem rezydencji
Państwo X Polska wypłata dywidendy Spółka X Spółka Y udziały

8 UM-OECD – Art. 10 1.Dywidendy, wypłacane przez spółkę mającą siedzibę w Umawiającym się Państwie osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim umawiającym się państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim państwie. 2. Jednakże dywidendy te mogą być opodatkowane także w tym Umawiającym się Państwie, w którym spółka wypłacająca dywidendy ma swoją siedzibę, i zgodnie z prawem tego państwa, ale jeżeli osoba uprawniona do dywidend ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, to podatek tak wymierzony nie może przekroczyć : a) 5 % kwoty dywidend brutto, jeżeli osobą uprawnioną jest spółka (inna niż spółka osobowa), której bezpośredni udział w kapitale spółki wypłacającej dywidendy wynosi co najmniej 25 %, b) 15% kwoty dywidend brutto we wszystkich pozostałych przypadkach

9 Dywidendy Przykład odliczenia podatku u źródła

10 Dywidendy Państwo X (pobranie podatku u źródła)
Spółka A z siedzibą w kraju X wypłaca dywidendę spółce B z siedzibą w Polsce (50 % udziałowiec) Zysk brutto spółki A – 100 j.p. Stawka podatku dochodowego w państwie X- 20 % Podatek dochodowy – 20 j.p. Dywidenda przypadająca na B – 40 j.p.

11 Dywidendy Podatek u źródła (5 % ) –2 j.p. Dywidenda netto j.p.

12 Dywidendy

13 Dywidendy

14 Dywidendy Metoda kredytu podatkowego (Credit Method) Metoda wyłączenia
(Exemption Method)

15 Przykłady Polska – opodatkowanie zagranicznej dywidendy spółki B
Polska (opodatkowanie spółki B) Dochód krajowy spółki B = 0 Dywidenda ze spółki A - 40 j.p. Stawka podatku % Podatek od dywidendy należny w Polsce – 7,60 j.p. (40 j.p.x19 %) Podatek do zapłaty : 7,60j.p. – 2 j.p. = 5,60 j.p.

16 Dywidendy Art.10 ust.4 (dywidendy i zakład )

17 Państwo X Polska Spółka B (spółka wypłacająca Dywidendę) Spółka A
Zakład spółki A (udziały spółki A w spółce B)

18 Dywidendy Państwo Y spółka B (córka) Państwo X Państwo Z spółka A
dywidenda spółka A (matka) zakład spółki A

19 Dywidendy Ma zastosowanie wyłącznie umowa pomiędzy państwem X i Y; nie mają zastosowania umowy pomiędzy X i Z oraz Y i Z

20 Dywidendy Klauzula „ Beneficial owner „ (odpowiednik polski : osoba uprawniona, faktyczny właściciel ) Cel : zapobieżenie zjawisku „ treaty shopping”

21 wypłata dywidendy -20 %WHT
Państwo Z Państwo Y wypłata dywidendy -20 %WHT Spółka B Spółka C udziały

22 Dywidendy Państwo Y spółka B Państwo X Państwo Z Spółka C spółka C1

23 Dywidendy Założenia : Nie ma UPO pomiędzy Y i Z. Spółka B zgodnie z prawem krajowym pobierze 20 % podatku u źródła. Pomiędzy Y i X jest UPO : żadne z tych państw nie pobiera podatku u źródła przy wypłacie dywidend rezydentowi drugiego państwa . Pomiędzy państwami X i Z nie ma UPO, ale X nie nakłada podatku u źródła na dywidendy wypłacane nierezydentom.

24 Dywidendy Spółka C zakłada spółkę zależną C 1 w państwie X.
Spółka C1 nabywa udziały w spółce B od spółki C. Dywidendę wypłaca teraz spółka B spółce C1 wykorzystując postanowienia UPO pomiędzy państwami X i Y Spółka C1 wypłaca Dywidendę C (Państwo X nie nakłada podatku na dywidendy wypłacane nierezydentom)

25 Odsetki Odsetki ART.11 UM- OECD

26 Odsetki Pojęcie „Odsetki „ Art.11 ust.3 UM-OECD

27 Odsetki Dochód z wszelkiego rodzaju wierzytelności, zarówno zabezpieczonych , jak i niezabezpieczonych hipoteką lub prawem do uczestniczenia w zyskach dłużnika, a w szczególności : Uwaga : jeżeli pożyczka dzieli ryzyko dłużnika odsetki będą traktowane jak dywidendy

28 Odsetki Dochody z pożyczek rządowych
Dochody z obligacji i skryptów dłużnych (włącznie z premiami i nagrodami związanymi z takimi pożyczkami, obligacjami lub skryptami) Uwaga : odsetki od obligacji zamiennych na akcje – do momentu konwersji

29 Odsetki Nie są odsetkami kary z tytułu opóźnionej zapłaty

30 Odsetki Definicja odsetek jest wyczerpująca – brak odwołania do ustawodawstwa krajowego

31 Odsetki Jaka jest różnica pomiędzy dywidendami i odsetkami z punktu widzenia traktowania podatkowego ? Niedostateczna kapitalizacja

32 Odsetki Art.11 ust.1 i 2 UM-OECD

33 Odsetki 1.Odsetki, które powstają w umawiającym się Państwie i są wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim umawiającym się państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim państwie

34 Odsetki 2. Jednakże takie odsetki mogą być opodatkowane także w tym umawiającym się państwie, w którym powstają, i zgodnie z ustawodawstwem tego państwa, ale jeżeli osoba uprawniona (ang.beneficial owner) do odsetek ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim umawiającym się Państwie, to podatek w ten sposób ustalony nie może przekroczyć 10 % kwoty brutto tych odsetek.

35 Odsetki W umowach bilateralnych państwo źródła może zwolnić odsetki od opodatkowania lub niektóre ich rodzaje. Najczęściej : Odsetki wypłacane państwu, jednostkom samorządowym, bankowi centralnemu, Odsetki wypłacane przez państwo, jednostki samorządu, Odsetki wypłacane instytucjom finansowym, Odsetki wypłacane w ramach programu finansowania eksportu

36 Odsetki nie więcej niż 10 %WHT
Państwo Z Państwo Y Odsetki nie więcej niż 10 %WHT Osoba B Osoba A pożyczka

37 Odsetki Art. 11 ust.4 Odsetki a Zakład

38 Państwo X Państwo Y Spółka B (spółka wypłacająca odsetki) Spółka A
Zakład spółki A (wierzytelność z tytułu odsetek)

39 Odsetki Art.11 ust.5 Odsetki powstają w umawiającym się państwie ???

40 Odsetki Art.11 ust.5 Uważa się, że odsetki powstają w Umawiającym się Państwie, jeżeli płatnikiem jest osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w tym Państwie

41 Odsetki Jeżeli jednak osoba wypłacająca odsetki , bez względu na to, czy ma ona miejsce zamieszkania lub siedzibę w umawiającym się Państwie, posiada w umawiającym się Państwie zakład, w związku z działalnością którego powstało zobowiązanie, z tytułu którego są wypłacane odsetki i zapłata odsetek jest pokrywana przez ten zakład, to uważa się że odsetki takie powstają w państwie, w którym położony jest zakład

42 Odsetki Zakład jest odbiorcą (płatnikiem odsetek)

43 Odsetki Państwo X spółka B Państwo Y Państwo Z spółka A zakład
pożyczka Państwo Z odsetki spółka A zakład spółki A PppppPolska

44 Odsetki Art.11 ust. 6 Wypłata odsetek pomiędzy podmiotami powiązanymi

45 Odsetki Jeżeli w wyniku szczególnych powiązań między płatnikiem a osobą uprawnioną do odsetek lub powiązań między nimi a osobą trzecią kwota odsetek związana z zadłużeniem, z tytułu którego są wypłacane, przekracza kwotę, która byłaby uzgodniona pomiędzy płatnikiem a osobą uprawnioną, bez tych powiązań, wówczas postanowienia tego artykułu mają zastosowanie tylko do ostatniej wymienionej kwoty. W takim przypadku nadwyżka ponad wymienioną poprzednio część podlega opodatkowaniu w każdym Umawiającym się Państwie zgodnie z jego prawem i z uwzględnieniem innych postanowień niniejszej Konwencji.

46 Odsetki Pojęcie „beneficial owner” w regulacjach dotyczących odsetek

47 Wykorzystanie spółki pośredniczącej –sytuacja wyjściowa
Państwo A Państwo B Odsetki 25 %podatek u źródła Spółka Y Osoba fizyczna X pożyczka

48 Państwo C (brak podatku u źródła)
Planowanie Podatkowe Państwo C (brak podatku u źródła) spółka Z – spółka „kanałowa” Państwo A odsetki Państwo B 10 % Podatek u źródła Osoba fizyczna X Osoba fizyczna X w państwie A otrzymuje odsetki od spólki Y, ktorej siedziba znajduje się w państwie B. Nie ma zawartej umowy między A i B, ponieważ państwo A jest państwem o stosunkowo niskich podatkach, natomiast władze państwa B nie zawierają umów podatkowych z państwami kwalifikowanymi jako raje podatkowe. W prawie krajowym państwa B podatek u źródła od odsetek wynosi 25 %. Okazuje się, że państwo B zawarło umowę z państwem C , która przewiduje redukcję podatku u źródła od odsetek do wysokości 10 %. Państwo C samo nie pobiera podatku u źródła od odsetek. W związku z tym X zakłada tzw. spółkę bazową lub kanałową w państwie C, która otrzymuje odsetki od y i wypłaca je X. Zyski Z osiągnięte w państwie C są teoretycznie równe 0, jednakże jakaś ich minimalna kwota jest pozostawiona w celu opodatkowania CIT dla zminimalizowania ryzyka. W ten sposób korzyść = różnica pomiędzy 25 % podatkiem od odsetek a podatkiem 10 % (+CIT) Spółka Y

49 Odsetki Przepisy krajowe
Stawka krajowa od odsetek wypłacanych nierezydentom : 20 % (art. 29 pdof, art.21 pdop) Stawka krajowa od odsetek zagranicznych uzyskiwanych przez rezydentów – 19 % (osoby fizyczne i prawne) Uwaga: przepisy implementujące dyrektywy UE

50 Należności licencyjne
Należności licencyjne Art.12 UM-OECD

51 Należności licencyjne
Art.12 ust.1 Należności licencyjne powstające w umawiającym się państwie i wypłacone osobie uprawnionej (beneficial owner), mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim umawiającym się państwie, podlegają opodatkowaniu tylko w tym drugim państwie Beneficial Owner : spółka podstawiona, powiernik, zarządca, Spolka bazowa : ma siedzibę w drugim umawiającym się państwie jako odbiorca dywidendy, ale cały jej kapitał lub znacząca część znajduje się w rękach udziałowców mających miejsce zamieszkania lub siedzibę w państwie trzecim – spółka ta nie rozdziela dywidend (spolka inwestycyjna) Państwa w drodze dwustronnych negocjacji uznają, czy spolka ta korzysta ze zwolnienia od podatku u źrodla.

52 Należności licencyjne
Polskie umowy bilateralne – odstępstwo od zasady art.12 ust.1 UM-OECD Jednakże w niektórych umowach prawo do opodatkowania niektórych rodzajów należności licencyjnych przysługuje tylko państwu rezydencji Np. Art.12 ust 3 umowy polsko –francuskiej zastrzega wyłączność państwa rezydencji dla należności z praw autorskich, z tytułu twórczości literackiej, artystycznej lub naukowej.

53 Należności licencyjne
Umowy polsko-francuska, hiszpańska, norweska kanadyjska

54 Należności licencyjne
Art.12 ust.2 UM-OECD Pojęcie Wszelkiego rodzaju należności płacone za użytkowanie lub prawo do użytkowania: Wszelkich praw : autorskich do dzieła literackiego, artystycznego lub naukowego włącznie z filmami dla kin Opłaty za wydzierżawianie filmów – także dla telewizji

55 Należności licencyjne
Wszelkiego patentu, znaku towarowego, wzoru lub modelu, planu, Tajemnicy technologii lub procesu produkcyjnego Za korzystanie z doświadczenia zawodowego w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how) Potrzeba rozróznienia pomiędzy płatnościami za udostępnienie know-how i płatnościami za świadczenie usług - komentarz

56 Należności licencyjne
Polskie umowy bilateralne : także należności płacone za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego ,handlowego lub naukowego (np.należności leasingowe) Sformułowanie to zostało wykreślone z umowy modelowej i takie należności u beneficjenta traktowane są jako zyski z działalności gospodarczej (ewentualnie z posiadania zakladu)

57 Należności licencyjne
Należności licencyjne a dochód z działalności gospodarczej

58 Należności licencyjne
Jeżeli obok „czystego” przekazania know how występują usługi towarzyszące opłaty za nie traktowane są jak zyski zakładu.

59 należności licencyjne
Dywidendy Państwo X Państwo Z spółka A udziela know-how spółka B wypłaca należności licencyjne Umowa franchisingowa – udostępniający przekazuje swoją wiedzę i doświadczenie oraz udziela roznorodnej pomocy technicznej, ktorej może także towarzyszyć pomoc finansowa i dostawa towarow. Opłaty należy rozbić na know-how i zaplatę za uslugi, chyba, że jedna z tych poplat jest zdecydowania główna, wtedy uboczna traktowana jest jak główna. pracownicy spółki A usługi pomocy technicznej

60 Należności licencyjne
Oprogramowanie komputerowe Należność licencyjna, lub Dochód z działalności gospodarczej Komentarz : oprogramowanie : program objęty prawami wlasności intelektualnej oraz nośnik, na którym oprogramowanie jest zapisane : prawa autorskie do programu i oprogramowania Zbycie wszystkich prawa Sprzedaż produktu z pewnymi ograniczenia co do wykorzystania

61 Należności licencyjne
Kiedy należność licencyjna (komentarz do UM - OECD) ? Płatności dokonywane z tytułu nabycia części praw autorskich ( bez przeniesienia przez cedenta ich całości) stanowią należności licencyjne, jeśli wynagrodzenie przekazywane jest z tytułu udzielenia praw do użytkowania programu w sposób, który bez tego rodzaju licencji stanowiłby naruszenie praw autorskich

62 Należności licencyjne
Przykład : licencje na powielanie i publiczne rozpowszechniane oprogramowania zawierającego program chroniony prawami autorskimi

63 Należności licencyjne
Jeżeli wynagrodzenie przekazywane jest z tytułu przeniesienia całości praw wynikających z praw autorskich, płatność nie może stanowić należności licencyjnej lecz zyski przedsiębiorstw (art.7)

64 Należności licencyjne
Problemy związane z oprogramowaniem komputerowym na gruncie polskich umów bilateralnych

65 Należności licencyjne
Art.12 ust.3 UM-OECD Należności licencyjne a Zakład

66 Należności licencyjne)
Państwo X Państwo Y Spółka B (spółka wypłacająca Należności licencyjne) Spółka A Czy to jest korzystne czy nie zalezy zasad opodatkowania w państwie położenia zakładu. Zakład spółki A (prawa, z tytułu których wypłacane są należności licencyjne )

67 Należności licencyjne
Art.12 ust.4 Wypłata należności licencyjnych pomiędzy podmiotami powiązanymi

68 Należności licencyjne
Przepisy krajowe : Stawka od należności licencyjnych wypłacanych nierezydentom % Zagraniczne należności licencyjne otrzymywane przez rezydentów Uwaga : przepisy implementujące dyrektywy UE

69 Kazus Beneficial Owner – raty leasingowe jako należności licencyjne

70 Zyski kapitałowe Art. 13 ust.1
Zyski z przeniesienia majątku nieruchomego

71 Zyski kapitałowe „ Zyski osiągane przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie, pochodzące z przeniesienia własności majątku nieruchomego położonego w drugim Umawiającym się Państwie mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie.

72 Zyski kapitałowe Art. 13 ust.1 – przyzwolenie na opodatkowanie bez ograniczeń w państwie źródła W państwie rezydencji - skutki podatkowe „otwarte”

73 Zyski kapitałowe Art.13 ust.2
Zyski z przeniesienia majątku ruchomego zakładu

74 Zyski kapitałowe „ Zyski z przeniesienia własności majątku ruchomego stanowiącego część majątku zakładu, który przedsiębiorstwo jednego umawiającego się Państwa posiada w drugim Umawiającym się Państwie, łącznie z zyskami, które pochodzą z przeniesienia tytułu własności takiego zakładu (odrębnie albo razem z całym przedsiębiorstwem ) mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie.

75 Zbycie zakładu Państwo Z Spółka A Państwo Y Państwo X Spółka B
Zakład spółki B

76 Zbycie zakładu Państwo X Państwo Y Spółka A Spółka B Zakład spółki A

77 Zbycie części majątku zakładu
Państwo X Państwo Y Spółka A Spółka B Zakład Spółki B

78 Zyski kapitałowe Uwaga : Zbycie zakładu w formie aportu pomiędzy spółkami różnych państw członkowskich – Dyrektywa o fuzjach

79 Zyski kapitałowe Art. 13 ust.2 (zyski z przeniesienia majątku ruchomego zakładu) - przyzwolenie na opodatkowanie bez ograniczeń w państwie źródła W państwie rezydencji - skutki podatkowe „otwarte”

80 Zyski kapitałowe Art.13 ust.3 przeniesienie własności statków morskich, powietrznych, barek w transporcie międzynarodowym Tylko w Państwie miejsca faktycznego zarządu przedsiębiorstwa zbywającego

81 Zyski kapitałowe Art.13 ust.4 Akcje w spółkach „nieruchomościowych”

82 Zyski kapitałowe „Zyski osiągane przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie z przeniesienia akcji lub udziałów, których wartość stanowi 50 % wartości bezpośrednio lub pośrednio nieruchomości położonej w drugim umawiającym się Państwie , mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie „

83 Zyski kapitałowe Art.13 ust.5 zyski z przeniesienia własności wszystkich pozostałych składników majątkowych są opodatkowane tylko w państwie rezydencji np. akcje, udziały ( z wyjątkiem w spółkach „nieruchomościowych”), papiery wartościowe, obligacje, skrypty dłużne

84 Dochody z majątku nieruchomego
Art.6 ust.1 „ Dochód osiągany przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie z majątku nieruchomego (włączając dochód z gospodarstwa rolnego lub leśnego) położonego w drugim umawiającym się Państwie , może być opodatkowany w tym drugim Państwie”

85 Dochody z majątku nieruchomego
Przepis art. 6 ust.1 stosuje się także do dochodu z bezpośredniego użytkowania, dzierżawy lub innego rodzaju używania majątku ruchomego oraz do dochodu z majątku nieruchomego przedsiębiorstwa.

86 Dochody z majątku nieruchomego
Art.6 ust.2 Definicja majątku nieruchomego

87


Pobierz ppt "Międzynarodowe Prawo Podatkowe"

Podobne prezentacje


Reklamy Google