Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Międzynarodowe Prawo Podatkowe

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Międzynarodowe Prawo Podatkowe"— Zapis prezentacji:

1 Międzynarodowe Prawo Podatkowe
Opodatkowanie Dochodu z Pracy

2 Dochód z pracy najemnej
Art.15 UM-OECD 1. Z zastrzeżeniem postanowień art.16 [wynagrodzenia dyrektorów ] art.18 [ emerytury] i Art.19 [pracownicy państwowi]

3 Dochód z pracy najemnej
Pensje, płace i inne podobne wynagrodzenia, które osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie [Państwo Rezydencji] otrzymuje za pracę najemną, podlegają opodatkowaniu tylko w tym państwie [Państwie Rezydencji], chyba, że praca wykonywana jest w drugim Umawiającym się Państwie [Państwo Źródła]

4 Dochód z pracy najemnej
Jeżeli praca jest tam wykonywana [tj. w Państwie Źródła], to otrzymywane za nią wynagrodzenie może być opodatkowane w tym drugim państwie [Państwie Źródła].

5 Dochód z pracy najemnej
2.Bez względu na postanowienia ust.1, wynagrodzenia, jakie osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie [Państwie Rezydencji] otrzymuje za pracę najemną, wykonywaną w drugim umawiającym się Państwie [Państwie Źródła], podlega opodatkowaniu tylko w pierwszym państwie [Państwie Rezydencji], jeżeli

6 Dochód z pracy najemnej
a) odbiorca przebywa w drugim państwie [Państwie Źródła] przez okres lub okresy nieprzekracające łącznie 183 dni w okresie 12 miesięcy rozpoczynającym się lub kończącym się w danym roku podatkowym i Celem ust.2 jest uniknięcie opodatkowania w państwie źródla z tytułu krótkotrwałej pracy w zakresie w jakim dochód z pracy nie może być traktowany jako koszt podlegający potrąceniu w państwie źrodla z uwagi na to, że pracodawca nie ma siedziby i nie posiadając zakładu w tym państwie, nie podlega tam opodatkowaniu. Interpretacja pojęcia pracodawca. S.216 komentarza

7 Dochód z pracy najemnej
b) wynagrodzenie jest wypłacane przez pracodawcę lub w imieniu pracodawcy, który nie ma miejsca zamieszkania lub siedziby w drugim państwie [Państwie Źródła], i c) wynagrodzenie nie jest ponoszone przez zakład, który pracodawca posiada w drugim państwie [Państwie Źródła] Pracodawca wypłacający wynagrodzenie nie może mieć miejsca zamieszkania lub siedziby w państwie, w którym wykonywana jest praca najemna. Pracodawca musi być faktycznym użytkownikiem siły roboczej.Często pracodawca z danego państwa chce zatrudnić zagranicznych pracowników i nie płacić w swoim państwie podatków ; w związku z tym rekrutuje pracowników poprzez urzędującego za granicą pośrednika, który jest formalnym pracodawcą. W tym kontekście pracodawcą powinna być osoba mająca prawo do prowadzenia prac i ponosząca z tego tytułu ryzyko i odpowiedzialność. Jeżeli można zatem oddzielić formalnego pracodawcę i faktycznego użytkownika pracy (najemcę pracowników) , wówczas skutki związane z ust.2 nie są stosowane.

8 Dochód z pracy najemnej
Specjalne uregulowanie dla pracy najemnej wykonywanej na pokładzie samolotu , statku , barki w transporcie międzynarodowym

9 Dochód z pracy najemnej
Konsekwencje zatrudnienia w państwie źródła : Pobranie podatku od dochodu z pracy według zasad obowiązujących w państwie źródła dla pracowników nierezydentów

10 Dochód z pracy najemnej
Konsekwencje zatrudnienia w państwie rezydencji : zastosowanie metody unikania podwójnego opodatkowania przewidzianej w umowie bilateralnej Określenie i przeliczenie dochodu zagranicznego dla potrzeb opodatkowania przy metodzie kredytu podatkowego

11 Dochód z pracy najemnej
Polska jako państwo rezydencji osoby uzyskującej dochód za granicą

12 Dochód z pracy najemnej
Metodę wyłączenia z progresją dla dochodu z pracy najemnej przewidują umowy bilateralne zawarte przez Polskę z : Albanią, Białorusią, Bułgarią, Chorwacją, Cyprem, Czechami, Estonią, Francją, Grecją, Hiszpanią, Irlandią, Litwą, Luksemburgiem, Łotwą, Niemcami, Norwegią, Portugalią, Rumunią, Słowacją, Słowenią, Szwajcarią, Szwecją, Turcją, Węgrami, WB (od ) i Włochami

13 Dochód z pracy najemnej
Metodę kredytu podatkowego dla dochodu z pracy najemnej przewidują umowy bilateralne zawarte przez Polskę z : Austrią, Belgią, Danią, Finlandią, Holandią, Islandią, Kazachstanem, Rosją oraz USA. oraz z państwami, z którymi nie ma UPO.

14 Dochód z pracy najemnej
Ustawa z 10 lipca 2008 r. o szczególnych rozwiązaniach dla podatników uzyskujących niektóre przychody poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ustawa abolicyjna).

15 Dochód z pracy najemnej
Cel : wyrównanie różnic pomiędzy niekorzystnymi dla podatnika skutkami metod unikania podwójnego opodatkowania

16 Dochód z pracy najemnej
Rozwiązania dotyczące przeszłości : Okres Objęcie nieograniczonym obowiązkiem podatkowym Uzyskanie określonych dochodów zagranicznych Zastosowanie metody kredytu podatkowego Ustawa abolicyjna dotyczy podatników, którzy : przynajmniej w jednym roku podatkowym, w okresie od roku, podlegali nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu i uzyskiwali określone dochody za granicą, do których stosowana była metoda kredytu podatkowego

17 Dochód z pracy najemnej
umorzenie zaległości podatkowej w podatku dochodowym od osób fizycznych dla tych , którzy nie złożyli zeznania i nie zapłacili podatku Zaległość = różnica między podatkiem należnym a kwotą odpowiadającą podatkowi obliczonemu przy zastosowaniu metody wyłączenia z progresją Podatek należny wynika z zeznania lub decyzji określającej . Różnicę wylicza organ podatkowy. Podatnik składa wniosek

18 Dochód z pracy najemnej
zwrot kwoty podatku , dla tych, którzy zapłacili Kwota zwrotu = różnica między podatkiem należnym a kwotą odpowiadającą podatkowi obliczonemu przy zastosowaniu metody wyłączenia z progresją.

19 Dochód z pracy najemnej
Rozwiązania dotyczące roku 2008 i następnych : Nowa ulga podatkowa (art.27 g u.p.d.o.f.) : od podatku należnego można odliczyć kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy podatkiem obliczonym przy zastosowaniu metody kredytu podatkowego a kwotą podatku obliczoną przy zastosowaniu metody wyłączenia z progresją.

20 Dochód z pracy najemnej
Cel : wyrównanie różnic pomiędzy niekorzystnymi dla podatnika skutkami metod unikania podwójnego opodatkowania

21 Dochód z pracy najemnej
Metoda kredytu podatkowego 2008 r. Dochody uzyskane w Polsce zł Dochody uzyskane w Holandii zł Razem zł Podatek zapłacony w Holandii w przeliczeniu na złote zł

22 Dochód z pracy najemnej
Podatek od łącznego dochodu : ( zł– zł) x 30% ,25zł = ,25 zł Limit odliczenia podatku zagranicznego : Dochód uzyskany w Holandii ( zł) stanowi 61,54 % dochodu podlegającego opodatkowaniu (65 000zł)

23 Dochód z pracy najemnej
14.019,25 zł x 61,54% = 8627,45 zł Podatek należny w Polsce : 14.019,25 zł – 3200 zł= zł

24 Dochód z pracy najemnej
Metoda wyłączenia z progresją 2008 r. Dochody uzyskane w Polsce zł Dochody uzyskane w Holandii zł Razem zł Podatek zapłacony w Holandii w przeliczeniu na złote zł

25 Dochód z pracy najemnej
Wyliczenie stopy procentowej : 25.000zł zł = zł (65.000zl – zł) x 30% ,25 zł = ,25 zł ,25zł / 65000zł = 21,57 %

26 Dochód z pracy najemnej
Podatek należny od dochodu krajowego podlegającego opodatkowaniu : zł x 21,57% = 5393 zł (podatek zaokrąglamy do pełnych zł)

27 Dochód z pracy najemnej
Różnica pomiędzy podatkiem wyliczonym przy zastosowaniu metody kredytu podatkowego a wyłączenia z progresją wynosi: zł – 5393zł = 5426 zł

28 Dochód z pracy najemnej
Jakie specyficzne prawa i obowiązki mają polscy rezydenci powracający z pracy za granicą, jeśli płacili podatek w państwie źródła ? Art.21 ust.1 pkt 20 zwolnienie przychodów w wysokości 30 % diet Art.44 ust.7 zaliczki

29 Dochód z pracy najemnej
Jakie specyficzne prawa i obowiązki mają nierezydenci uzyskujący dochody z pracy na terytorium RP ?

30 Dochód z pracy najemnej
Umowa o pracę z podmiotem polskim ( stosuje się art. 15 ust.1 umowy bilateralnej , nie ma zwolnienia od podatku w RP; pracodawca wpłaca zaliczki; obowiązek złożenia zeznania rocznego do 30 kwietnia lub przed opuszczeniem RP – art. 45 ust.7 )

31 Dochód z pracy najemnej
Umowa o pracę z podmiotem zagranicznym A. Nierezydent (przy spełnieniu warunków z art.15 ust.2 umowy bilateralnej) w okresie 183 korzysta ze zwolnienia od opodatkowania w Polsce B Nierezydent (przy spełnieniu warunków z art.15 ust.2 umowy bilateralnej) w okresie 183 korzysta ze zwolnienia od opodatkowania w Polsce i pozostaje w Polsce nadal po upływie tego okresu - po przekroczeniu okresu 183 dni wpłaca zaliczki - art.44 ust.3 d - składa zeznanie roczne - art.45 ust.8

32 Dochód z pracy najemnej
Jakie uprawnienia dla rezydentów jednego państwa członkowskiego wykonującego pracę w innym państwie członkowskim wynikają z prawa wspólnotowego (orzecznictwo ETS) ? Art.6 ust.3 a i 4 a u.p.d.o.f.

33 Kazus Pan Jan Kowalski został oddelegowany do pracy w Niemczech na okres dwóch miesięcy. Pracodawca Jana Kowalskiego nie ma w Polsce w Niemczech zakładu. Gdzie będzie opodatkowane jego wynagrodzenie.

34 Kazus Pan Jan Kowalski jest zatrudniony w polskiej firmie budowlanej. Z dniem 1 sierpnia 2008 r. został oddelegowany do pracy na budowie w Estonii. W okresie oddelegowania wynagrodzenie było wypłacane przez firmę w Polsce. Okres jego oddelegowania miał trwać do 31 grudnia 2008 r. czyli mniej niż 183 dni w roku., w związku z tym pracodawca odprowadzał zaliczki do polskiego US. Budowa się jednak przedłużyła i Pan Jan wrócił do Polski 10 lutego2009 r. Jak będzie w całym okresie oddelegowania opodatkowane wynagrodzenie Pana Jana ?

35 Wynagrodzenia Dyrektorów
Art.16 UM-OECD Wynagrodzenia i inne podobne wypłaty dyrektorów (Directors’fees) Wynagrodzenia członków zarządu i rad nadzorczych spółek mogą być opodatkowane w państwie źródła

36 Wynagrodzenia Dyrektorów
Wynagrodzenia : także opcje giełdowe, korzystanie z mieszkania, samochodu, ubezpieczenia na życie, pakietu medycznego

37 Wynagrodzenia Dyrektorów
Formy prawne : Wynagrodzenie za pracę (art.15 ) Kontrakty menedżerskie (art.16 ) Wynagrodzenia z tytułu powołania na członka zarządu lub członka rady nadzorczej (art.16)

38 Opodatkowanie Artystów i Sportowców
1.Bez względu na postanowienia art.7 i 15, dochód osoby mającej miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie (Państwo rezydencji) uzyskany z tytułu działalności artystycznej, np.. artysty scenicznego, filmowego, radiowego lub telewizyjnego, jak też muzyka lub sportowca, osobiście wykonywanej w drugim umawiającym się Państwie (Państwo Źródła), może być opodatkowany w tym drugim państwie (Państwo Źródła). Nie stosuje się art..7 i 15 nawet, jeśli działalność artysty i sportowca wykonywana jest w ramach działalności gospodarczej lub stosunku pracy, chyba że państwa inaczej zastrzegą Np.. Członek orkiestry otrzymuje pensję od zatrudniającego go podmiotu i w tym czasie gra koncerty w kilku państwach – państwo na którego obszarze jest wykonywany każdy koncert ma prawo opodatkować część uposażenia muzyka, która przypada na dany koncert. Pojęcie artysty i sportowca : personel pomocniczy kamerzyści, producenci, reżyserzy

39 Opodatkowanie Artystów i Sportowców
2. Jeżeli dochód, mający związek z osobiście wykonywaną działalnością artysty lub sportowca, nie przypada temu artyście lub sportowcowi, lecz innej osobie, wówczas dochód taki, bez względu na postanowienia art.7 i 15, może być opodatkowany w tym umawiającym się Państwie, w którym działalność tego artysty lub sportowca jest wykonywana Np. drużyna , zespół teatralny, orkiestra posiadają osobowość prawną, a członkowie otrzymują stałe wynagrodzenie okresowe i trudno jest przypisać część takiego stałego wynagrodzenia konkretnemu występowi , wówczas opodatkowany jest zysk osiągnięty przez osobę prawną.

40 Emerytury Art. 18 Z zastrzeżeniem postanowień art. 19 ust.2, emerytury i inne podobne świadczenia wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie z tytułu jej wcześniejszej pracy najemnej podlegają opodatkowaniu tylko w tym państwie, w którym odbiorca emerytury ma miejsce zamieszkania

41 Kazus Światowej sławy artysta polski wyruszył na trasę koncertową po zachodniej Europie Z uwagi na wysokie stawki podatku dochodowego od osób fizycznych stosowane w Europie zachodniej artysta zdecydował, iż wynagrodzenie za poszczególne koncerty na trasie koncertowej otrzymywać będzie specjalnie założona w tym celu spółka na Cyprze. Artysta liczy, iż taka struktura pozwoli mu poczynić znaczne oszczędności podatkowe. Jak przedstawia się opodatkowanie artysty przy założeniu, że wynagrodzenie otrzymuje spółka.


Pobierz ppt "Międzynarodowe Prawo Podatkowe"

Podobne prezentacje


Reklamy Google