Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM"— Zapis prezentacji:

1 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM
RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W TRZCIANCE W ROKU SZKOLNYM 2009/2010 25 czerwca 2010

2 Uwagi ogólne Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji wewnętrznej, przeprowadzonej w szkole przez zespół ds. ewaluacji. Ewaluacja polega na zaplanowanym zbieraniu oraz przetwarzaniu informacji o warunkach, przebiegu i skuteczności działań szkoły lub placówki. Od listopada 2009 r. obowiązuje nowe rozporządzenie o nadzorze pedagogicznym, opisujące wymagania stawiane przez państwo szkołom i placówkom edukacyjnym. Badania mają na celu określenie poziomu spełniania tych wymagań.

3 Uwagi ogólne Szkoła lub placówka może spełniać te wymagania na pięciu poziomach: Poziom E - oznaczający niski stopień wypełniania wymagania przez szkole lub placówce. Poziom D - oznaczający podstawowy stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę. Poziom C - oznaczający średni stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę. Poziom B - oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę. Poziom A - oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.

4 Uwagi ogólne Wymagania podzielone zostały na cztery obszary:
EFEKTY - grupa danych informujących o wynikach pracy szkoły odzwierciedlonych w umiejętnościach, zachowaniach, postawach, działaniach uczniów i w osiąganych przez nich rezultatach na różnego rodzaju testach, egzaminach. PROCESY - grupa danych, które informują o procesach i działaniach zachodzących i podejmowanych w szkole a decydujących o sposobie funkcjonowania, charakterze szkoły i przede wszystkim prowadzących do pożądanych efektów. SRODOWISKO - grupa danych informujących o sposobie współpracy ze środowiskiem i funkcjonowaniu w środowisku oraz wykorzystaniu tych zasobów w procesie nauczania i uczenia się. ZARZĄDZANIE - grupa danych informujących o procesach zachodzących na poziomie organizacyjnym zapewniających warunki do prawidłowego prowadzenia działań opisywanych w trzech poprzednich obszarach i wynikających z zarządzania szkołą

5 Przebieg ewaluacji W trakcie badania (ewaluacji) zbierano informacje pochodzące od nauczycieli, uczniów, rodziców oraz z zapisów w dokumentacji szkolnej. Badanie prowadzono w okresie od listopada 2009 do czerwca 2010 przez zespół ds. ewaluacji, w skład którego weszli: K. Bukowski, G. Giernalczyk, M. Glegoła-Kubacka, L. Oświecimska, J. Perz. Badaniem objęto 43 uczniów (ankieta) uczniów (ankieta SU), 18 rodziców (ankieta) i 22 nauczycieli (ankieta). Na podstawie zebranych danych został sporządzony raport, który przedstawia spełnienie wymagania : Oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy programowej w obszarze: Procesy zachodzące w szkole.

6 Wyniki ewaluacji Obszar: Procesy zachodzące w szkole lub placówce
Wyniki ewaluacji Obszar: Procesy zachodzące w szkole lub placówce. Wymaganie: Oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy programowej Szkolny zestaw programów nauczania zawiera programy dopuszczone do użytku szkolnego przez MEN, które zwierają podstawę programową kształcenia ogólnego i zawodowego. Wyboru programu nauczania dla danego przedmiotu, profilu lub zawodu dokonują zespoły przedmiotowe, a w przypadku szkolnego programu wychowawczego i programu profilaktyki opracowania dokonują zespoły nauczycieli, corocznie do tego powoływane w oparciu o działania w zakresie pracy wychowawczej, zapisane w podstawie programowej. Program nauczania jest wybierany na cykl edukacyjny. Szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników szkoła udostępnia uczniom na stronie internetowej szkoły, w gablocie informacyjnej oraz w bibliotece szkolnej.

7 Wyniki ewaluacji Obszar: Procesy zachodzące w szkole lub placówce
Wyniki ewaluacji Obszar: Procesy zachodzące w szkole lub placówce. Wymaganie: Oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy programowej Do wybranych programów nauczania konstruowane są plany dydaktyczne (rozkłady materiału), uwzględniające zarówno treści podstawy programowej jak i możliwości uczniów. Analiza podstawy programowej i dzienników szkolnych wykazała, że treści podstawy programowej zrealizowano zgodnie z wymogami i znajdują one odzwierciedlenie w zapisach w dziennikach w przedmiotach (wybranych do badania): - matematyka w liceum profilowanym oraz technikum w całym cyklu edukacyjnym - wybrane zagadnienia z psychologii społecznej w kl. 1 w roku szkolnym 2006/2007 w technikum żywienia i gospodarstwa domowego - ochrona wód w kl. 3 w roku szkolnym 2008 /2009 w technikum ochrony środowiska - ochrona powietrza w kl. 3 w roku szkolnym 2008 /2009 w technikum ochrony środowiska

8 Wyniki ewaluacji Obszar: Procesy zachodzące w szkole lub placówce
Wyniki ewaluacji Obszar: Procesy zachodzące w szkole lub placówce. Wymaganie: Oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy programowej Opracowane są indywidualne dostosowania wymagań dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, z dysfunkcjami i trudnościach w uczeniu się. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne realizowane są zgodnie z ramowym planem nauczania dla danego profilu lub zawodu. Godziny do dyspozycji dyrektora przydzielane są zgodnie z potrzebami w zakresie przygotowania uczniów do egzaminów maturalnych oraz na realizację „Wychowania do życia w rodzinie”. W ofercie szkoły zapewniona jest kontynuacja języka obcego z gimnazjum, jako języka wiodącego realizowana na trzech poziomach zaawansowania w grupach międzyoddziałowych oraz nauka drugiego języka w szkole średniej. Realizowane były ścieżki edukacyjne, co wykazała kontrola dzienników lekcyjnych w roku 2008/2009. Nie istnieje jednak dokument szkolny potwierdzający zaplanowaną realizację ścieżek edukacyjnych, szczególnie na poziomie ponadprzedmiotowym.

9 Wyniki ewaluacji Obszar: Procesy zachodzące w szkole lub placówce
Wyniki ewaluacji Obszar: Procesy zachodzące w szkole lub placówce. Wymaganie: Oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy programowej Realizacja podstawy programowej w szkole jest monitorowana przez dyrektora. Polega ona na: - kontroli planów dydaktycznych i wychowawczych nauczycieli pod kątem realizacji podstawy programowej, - hospitacji zajęć ze szczególnym uwzględnieniem nabywania przez uczniów umiejętności i wiadomości określonych w podstawie programowej dla danego przedmiotu, - analizie wyników diagnoz przedmiotowych w całym cyklu nauczania, - analizie wyników nauczania, w tym egzaminów zewnętrznych oraz ich próbnych odpowiedników (matura, egzamin zawodowy).

10 Wyniki ewaluacji Obszar: Procesy zachodzące w szkole lub placówce
Wyniki ewaluacji Obszar: Procesy zachodzące w szkole lub placówce. Wymaganie: Oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy programowej Po analizie danych przedstawianych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, można stwierdzić, że szkoła dobrze przygotowuje do matury. W roku 2009 zdawalność szkoły była wyższa od zdawalności egzaminu maturalnego w kraju, okręgu i województwie.

11 Wyniki ewaluacji Obszar: Procesy zachodzące w szkole lub placówce
Wyniki ewaluacji Obszar: Procesy zachodzące w szkole lub placówce. Wymaganie: Oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy programowej Oferta edukacyjna szkoły jest modyfikowana każdego roku w celu dostosowania jej do potrzeb i zainteresowań uczniów w zakresie przygotowania do egzaminów zewnętrznych, wykonywania zawodu, dalszej edukacji, rozwijania zainteresowań oraz kształtowania właściwych postaw. Działania szkoły wykraczają poza ramy podstawy programowej: a) wprowadzanie innowacji pedagogicznych: - Metody komunikacji wspomagającej w pracy z osobami niepełnosprawnymi (kl. I i II liceum profilowanego o profilu socjalnym) - Technologie informatyczne w hotelarstwie( kl. IV technikum żywienia i gospodarstwa domowego o specjalności usługi hotelarsko-turystyczne) - Historia Interaktywna. Wykorzystanie źródeł ikonograficznych w tworzeniu informacji historycznej (w cyklu edukacyjnym szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą) Na rok 2010/2011 zgłoszono do KO dziewięć innowacji.

12 Wyniki ewaluacji Obszar: Procesy zachodzące w szkole lub placówce
Wyniki ewaluacji Obszar: Procesy zachodzące w szkole lub placówce. Wymaganie: Oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy programowej b) realizację projektów i programów edukacyjnych: - Projekt polsko - niemieckiej wymiany młodzieży, który zakłada zdobycie kompetencji językowych i wymianę międzykulturową - Projekt „Ułatwienie dostępu do wymiaru sprawiedliwości” - szkolenie dla uczniów w celu podniesienia wiedzy i świadomości z zakresu prawa - Projekt „Jeden dzień z życia PRL”- warsztaty poszerzające wiedzę historyczną - Projekt Szkolny Ośrodek Kariery - miejsce, gdzie uczniowie mogą zdobywać wiedzę i umiejętności, a także kształtować postawy i zachowania niezbędne do realizowania swojej drogi zawodowej - Projekt „Ogólnopolski Dzień Przedsiębiorczości” - warsztaty sprzyjające podejmowaniu i planowaniu dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej - Projekt „Na starcie do kariery” - warsztaty dot. doradztwa zawodowego i edukacyjnego oraz rozpoznawania predyspozycji zawodowych

13 Wyniki ewaluacji Obszar: Procesy zachodzące w szkole lub placówce
Wyniki ewaluacji Obszar: Procesy zachodzące w szkole lub placówce. Wymaganie: Oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy programowej - Program „Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo” – zajęcia z zakresu edukacji ekonomicznej - Projekt Centrum Edukacji Obywatelskiej Kulthurra! - zajęcia artystyczne w ramach edukacji kulturalnej przygotowujące projekty artystyczne pod hasłem „Moje miejsce, moja historia” - Projekt „Kalendarz Europejski dla uczniów” - publikacja skierowana do uczniów z zakresu edukacji europejskiej - Projekt „Młodzi dziennikarze na 5 – tkę” – szkolenie z zakresu edukacji europejskiej - Projekt „Aktywni z natury” - warsztaty ekologiczne poszerzające wiedzę na temat zmian klimatycznych i zjawisk ekologicznych - Projekt „Ewa nie odpowiada za wszystko” - konferencja na temat przeciwdziałania przemocy wobec kobiet - Program „Patrz i zmieniaj!” – środki dydaktyczne dot. problemów społecznych

14 Wyniki ewaluacji Obszar: Procesy zachodzące w szkole lub placówce
Wyniki ewaluacji Obszar: Procesy zachodzące w szkole lub placówce. Wymaganie: Oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy programowej - Projekt „Spotkanie z teatrem” - warsztaty teatralne, dzięki którym uczniowie nabywają umiejętności wyrażania swoich emocji, poznania swoich słabych i mocnych stron - Projekt „Czynna ochrona przyrody” – zajęcia z zakresu ekologii - Projekt „Skrzynka dobroci” - interaktywna platforma dotycząca wolontariatu - Projekt „Wspólna przyszłość, wspólna odpowiedzialność”- warsztaty uświadamiające młodzieży problem ubóstwa i wykluczenia społecznego c) Organizację konkursów i imprez szkolnych: - przeprowadzono 53 konkursy przedmiotowe, artystyczne i sportowe - odbyło się 49 imprez typu wycieczki, wystawy, przedstawienia Szkoła oferuje 35 różnych zajęć pozalekcyjnych, które rozwijają zainteresowania sportowe, kulturalne i przedmiotowe.

15 Wyniki ewaluacji Obszar: Procesy zachodzące w szkole lub placówce
Wyniki ewaluacji Obszar: Procesy zachodzące w szkole lub placówce. Wymaganie: Oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy programowej Uczniowie korzystają z zajęć dodatkowych proponowanych im przez szkołę.

16 Wyniki ewaluacji Obszar: Procesy zachodzące w szkole lub placówce
Wyniki ewaluacji Obszar: Procesy zachodzące w szkole lub placówce. Wymaganie: Oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy programowej Rodzice i uczniowie potwierdzają, że oferta edukacyjna szkoły zaspokaja ich potrzeby w zakresie dydaktycznym, wychowawczym i profilaktycznym.

17 Wyniki ewaluacji Obszar: Procesy zachodzące w szkole lub placówce
Wyniki ewaluacji Obszar: Procesy zachodzące w szkole lub placówce. Wymaganie: Oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy programowej Większość uczniów potwierdziła zdobycie umiejętności związanych z zawodem lub profilem. Zdaniem nauczycieli, najważniejsze działania szkoły w zakresie kształcenia umiejętności niezbędnych do podjęcia pracy to praktyki krajowe i zagraniczne, kursy zawodowe, samorządność szkolna, wolontariat, zajęcia pozalekcyjne, SzOK oraz projekty edukacyjne.

18 Poziom spełnienia wymagania: A


Pobierz ppt "RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM"

Podobne prezentacje


Reklamy Google