Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dokumentacja pracy nauczyciela przedszkola

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dokumentacja pracy nauczyciela przedszkola"— Zapis prezentacji:

1 Dokumentacja pracy nauczyciela przedszkola
Co trzeba wiedzieć?

2    akty prawne Minister Edukacji Narodowej Katarzyna Hall podpisała rozporządzenie zmieniające rozporządzenie z 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. Rozporządzenie, podpisane 24 sierpnia 2010 r., obowiązuje od 1 września 2010 roku.

3 Rodzaje dokumentacji pracy pedagogicznej
Nauczyciel wychowawca ma obowiązek dokumentować swoją pracę z dziećmi w postaci:     dziennika zajęć (m.in. tematy zajęć, frekwencja); planów pracy dydaktyczno-wychowawczej na określony okres czasu; diagnozy rozwoju dziecka; konspektów zajęć – w przypadku nauczycieli ubiegających się o kolejne stopnie awansu zawodowego lub prowadzących zajęcia otwarte dla innych nauczycieli; innej dokumentacji wynikającej z potrzeb przedszkola;

4 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 24 sierpnia 2010 r
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 24 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji § 2 ust. 2. Do dziennika zajęć przedszkola wpisuje się w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona dzieci, daty i miejsca ich urodzenia, nazwiska i imiona rodziców (prawnych opiekunów) i adresy ich zamieszkania. W dzienniku odnotowuje się obecność dzieci na poszczególnych godzinach zajęć w danym dniu oraz tematy tych zajęć. Przeprowadzenie zajęć nauczyciel potwierdza podpisem, z zastrzeżeniem § 20a ust. 5.”; (dzienniki w formie elektronicznej)

5 Zmiana formalana (na podstawie rozporządzenia): rezygnacja z obowiązku wpisywania w dziennikach zajęć przedszkola i w dziennikach lekcyjnych oznaczania realizowanych programów nauczania oraz hospitacji zajęć; Zajęcia, podczas których jest realizowana podstawa programowa wychowania przedszkolnego, są prowadzone na podstawie programu wychowania przedszkolnego dopuszczonego do użytku w danym przedszkolu przez dyrektora przedszkola.

6 Nowy dziennik zawiera zatem:
Ramowy rozkład dnia. Tygodniowy rozkład zajęć dodatkowych. Dzienny zapis pracy wychowawczo-dydaktycznej. Rejestr i wykaz uczęszczania. Inne informacje o dzieciach. Wykaz uczęszczania na zajęcia - miesiąc. (na 11h / 12 miesięcy) - (odnotowuje się obecność dzieci na poszczególnych godz. zajęć w danym dniu). Wykaz miesięczny obecności dzieci w przedszkolu. Zestawienie frekwencji za ... półrocze. Wycieczki. Ważniejsze wydarzenia z życia klasy (grupy). Spis treści. Notatki.

7 Dziennik zajęć

8 Spis treści

9 Strona tytułowa

10 Ramowy rozkład dnia

11 Tygodniowy rozkład zajęć dodatkowych

12 Dzienny zapis pracy wychowawczo-dydaktycznej

13 Wykaz uczęszczania na zajęcia w miesiącu …….

14 Wykaz uczęszczania na zajęcia w miesiącu ……

15 Wykaz miesięczny obecności dzieci w przedszkolu

16 Zestawienie frekwencji na … półrocze

17 Wycieczki, ważne wydarzenia z życia grupy

18 notatki

19 zapis w dzienniku Nie ma sztywno ustalonych zasad wpisywania tematów do dziennika. Sposób jego prowadzenia zależy m.in.: od zaleceń zawartych w Podstawie programowej Wychowania Przedszkolnego, ramowego rozkładu dnia, planów pracy i ustaleń przyjętych przez radę pedagogiczną. Wszystkie zapisy w dzienniku powinny być zgodne z przyjętymi przez daną placówkę ustaleniami.

20 Plan pracy wychowawczo-wydaktycznej
Od zadań dydaktyczno-wychowawczych nałożonych na przedszkole zależą dobór i układ treści kształcenia oraz metody organizacyjne pracy z dziećmi. Podstawowym obowiązkiem przedszkola jest zapewnienie każdemu dziecku warunków do wszechstronnego rozwoju osobowości i przygotowanie go do udanego startu w szkole. Na podstawie programu - nauczyciel opracowuje plany pracy wychowawczo-dydaktycznej. Każdy taki plan może zawierać stałe elementy: nazwę miesiąca, kompleksowe tematy zajęć, treści programowe (dostosowane do wieku dzieci), planowane sytuacje pedagogiczne, obszary edukacyjne, proponowane metody prowadzenia zajęć, uwagi nauczyciela. Ważne! Jeżeli plan jest opracowywany dla grupy łączonej, należy zróżnicować proponowane działania i uwzględnić treści programowe dla obu grup wiekowych oraz formy pracy na poziomach.

21 Ważne! Na podstawie rozporządzenia w sprawie ramowych statutów przedszkoli
Nauczyciel zobowiązany jest do planowania i prowadzeniem pracy wychowawczo-dydaktycznej oraz odpowiedzialności za jej jakość, To Rada Pedagogiczna na prawo ustalić swoją matrycę do pisania planów pracy wychowawczo- dydaktycznej.

22 Diagnoza poziomu rozwoju dziecka na podstawie rozporządzenia w sprawie podstawy programowej wychowania Przedszkolnego Zadaniem nauczycieli jest prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji. Z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej należy przeprowadzić analizę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna).

23 Inna Dokumentacja dokumentacja kontaktów z rodzicami
Nauczyciele mogą dokumentować kontakty z rodzicami wychowanków w formie: protokołów zebrań z rodzicami (krótka notatka: data, plan, temat zebrania, wnioski), kart z indywidualnych spotkań. To, czy nauczyciel będzie zobowiązany do sporządzania innej dokumentacji niż opisana powyżej, zależy od zwyczajów danego przedszkola. Obowiązek prowadzenia szczególnej dokumentacji może zostać nałożony przez radę pedagogiczną lub dyrektora i wynikać z potrzeb przedszkola. Takimi dokumentami mogą być: indywidualny program wspomagania rozwoju, protokoły rad pedagogicznych, zebrań z rodzicami, kronika przedszkola lub grupy itp.

24 *Dziecko może nauczyć dorosłych trzech rzeczy: cieszyć się bez powodu, być ciągle czymś zajętym i domagać się - ze wszystkich sił - tego, czego pragnie." Paulo Coelho Dziękuję za uwagę Ewa Klima


Pobierz ppt "Dokumentacja pracy nauczyciela przedszkola"

Podobne prezentacje


Reklamy Google