Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej"— Zapis prezentacji:

1 Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. LIDER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

2 „POŚREDNICTWO PRACY- DOŚWIADCZENIA Z PERSPEKTYWY PRACODAWCY”
Konferencja III Forum Rynku Pracy 21 – 22 marzec 2013, Wrocław „POŚREDNICTWO PRACY- DOŚWIADCZENIA Z PERSPEKTYWY PRACODAWCY” Andrzej Kalisz Przewodniczący Związku Pracodawców Dolnego Śląska LIDER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

3 Sytuacja na rynku pracy
Bezrobocie w styczniu 2013r. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych to 2.295,7 tys. osób Stopa bezrobocia to 14,2% ludności aktywnej zawodowo Liczba bezrobotnych była o 158,9 tys. (tj. o 7,4%) wyższa, niż przed miesiącem. W ujęciu rocznym wzrosła o 179,2 tys. (tj. o 7%) Stopa bezrobocia wzrosła w stosunku do grudnia 2012 roku o 0,8% i o 1% w stosunku do stycznia 2012r. LIDER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

4 Bezrobocie w styczniu 2013r.
W stosunku do grudnia 2012 roku wzrost liczby bezrobotnych odnotowano we wszystkich województwach. Również w porównaniu ze styczniem 2012 roku liczba bezrobotnych zwiększyła się we wszystkich województwach. Na Dolnym Śląsku stopa bezrobocia wynosiła 14,3%. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych to 169 tys. Najwyższa stopa bezrobocia była w województwie warmińsko-mazurskim (22,2%), a najniższa w województwie wielkopolskim (10,6%). LIDER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

5 Struktura bezrobotnych:
Kobiety ,9 tys. Mężczyźni ,9 tys. Długotrwale bezrobotni ,6 tys. (49,1%) Do 25 roku życia ,9 tys. (19,9%) Powyżej 50 roku życia ,6 tys. (22,5%) Bez wykształcenia średniego ,6 tys. (49,1%) LIDER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

6 78,3 tys. (49,3%) podjęło pracę oferowaną przez urzędy pracy,
Ogółem wyłączono z ewidencji 159 tys. osób, tj. 7,4% z końca ubiegłego miesiąca 78,3 tys. (49,3%) podjęło pracę oferowaną przez urzędy pracy, 6,6 tys. rozpoczęło szkolenia i staże, 43,8 tys. utraciło status bezrobotnego w wyniku niepotwierdzenia gotowości do pracy, 10,6 tys. dobrowolnie zrezygnowało, 2,1 tys. nabyło prawa emerytalne i rentowe. LIDER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

7 Aktualnie nie uczy się na żadnym szczeblu kształcenia,
Bezrobotnym w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy jest osoba poszukująca zatrudnienia, która: Ukończyła 18 rok życia, Nie ukończyła 65 roku życia w przypadku kobiet i 67 roku życia w przypadku mężczyzn, Aktualnie nie uczy się na żadnym szczeblu kształcenia, Jest zameldowana lub pozostaje w Polsce legalnie. LIDER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

8 Rzeczywista skala bezrobocia
Według analiz urzędu pracy nawet 60% zarejestrowanych bezrobotnych nie jest zainteresowanych podjęciem pracy. Dla wielu bezrobotnych jedyną motywacją rejestrowania się jest chęć pozyskania prawa do ubezpieczenia. Konieczność zajmowania się wszystkimi zarejestrowanymi bezrobotnymi zwiększa koszty i obniża efektywność funkcjonowania urzędów pracy. Postulat powszechnego dostępu do ubezpieczenia. LIDER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

9 Potencjał publicznych służb zatrudnienia
16 Wojewódzkich Urzędów Pracy 341 Powiatowych Urzędów Pracy Według stanu na 31 grudnia 2011r. w urzędach pracy zatrudnionych było łącznie osób, w tym osób w urzędach powiatowych Na stanowiskach „kluczowych” Pośredników pracy osób (w 2007r osób) Doradców zawodowych osób (w 2007r osób) Na jednego „kluczowego” pracownika przypada od 150 do ponad 300 bezrobotnych. Na jednego pośrednika pracy w PUP przypadało 547 bezrobotnych. LIDER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

10 Aktywne polityki rynku pracy
Pośrednictwo zawodowe Doradztwo zawodowe Szkolenia Rożne formy subsydiowania zatrudnienia: Prace interwencyjne Roboty publiczne Staże Pomoc finansowa na rozpoczęcie działalności gospodarczej LIDER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

11 „Zwalniają- to znaczy będą przyjmować.”
Lejzorek Rojtszwaniec ( Ilia Erenburg – „Burzliwe życie Lejzorka Rojtszwańca” ) LIDER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

12 Raport Manpower group (Luty 2013r.)
Barometr Manpower Perspektywy Zatrudnienia I kwartał 2013r. Spośród 750 badanych pracodawców: 9% przewiduje zwiększenie całkowitego zatrudnienia, 15% planuje redukcję etatów, 73% brak zmian personalnych. Prognoza zatrudnienia jest na najniższym poziomie od II kwartału 2008r., kiedy to rozpoczęto prowadzenie badań w Polsce LIDER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

13 Raport Manpower group (Luty 2013r.)
Największy optymizm w sektorach transport/logistyka/komunikacja (+11%) oraz handel detaliczny i hurtowy (+10%). Największy pesymizm w sektorach kopalnie/przemysł wydobywczy (-7%) oraz budownictwo i produkcja przemysłowa (po -6%). W zestawieniu z wynikami dla I kwartału 2012r. prognozy są niższe w 8 z 10 badanych sektorów. LIDER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

14 Rynek Pracodawcy? Liczby dokumentujące stan faktyczny rynku pracy, a także prezentowane prognozy pozwalają na sformułowanie poglądu, że mamy do czynienia z rynkiem Pracodawcy. Mimo to 20% pracodawców wskazuje w badaniach na brak właściwych pracowników, jako istotną barierę rozwoju przedsiębiorstwa. Czterech na dziesięciu pracodawców ma trudności z znalezieniem odpowiednich kandydatów do pracy. Brakuje zarówno inżynierów różnej specjalności, jak i wykwalifikowanych pracowników fizycznych. LIDER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

15 Problemy z obsadzeniem wolnych miejsc pracy
Brak kompetencji (wiedzy i umiejętności), Niska motywacja, Postawa roszczeniowa, Niedopasowanie kwalifikacji pomiędzy podażą, a popytem na rynku pracy wynika z nieodpowiedniej struktury kształcenia w szkołach i uczelniach. LIDER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

16 Kandydatom do pracy brakuje:
Adekwatnego do potrzeb rynku pracy wykształcenia, Umiejętności zawodowych, Kompetencji ogólnych, Umiejętności pracy w zespołach zadaniowych, Samoorganizacji, Umiejętności komunikacyjnych, Doświadczenia, Motywacji. Pracodawcy oczekują, że pracownik wdroży się do pracy bez specjalnych szkoleń. LIDER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

17 Sposoby poszukiwania pracowników
Ogłoszenia w prasie 50% Dotychczasowi pracownicy, znajomi, rodzina 42,1% Powiatowe Urzędy Pracy 41,1% Internet ,1% Baza CV ,4% Organizowanie staży i praktyk 12,8% Komercyjne agencje pośrednictwa ,0% Giełdy pracy ,5% Rekrutacja w szkołach ,6% LIDER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

18 Sposoby poszukiwania pracowników
Przedsiębiorstwa średnie i duże deklarują, że korzystają przeciętnie z większej liczby sposobów poszukiwania pracowników i w szerszym zakresie rekrutują pracownika przy pomocy zewnętrznych pośredników. Przedsiębiorstwo mikro i małe częściej korzystają ze strategii „poleconego pracownika”. LIDER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

19 Sposoby poszukiwania nowych pracowników, a wielkość przedsiębiorstwa
Mikro Małe Średnie Duże Przez Powiatowe Urzędy pracy 29,5% 35,9% 51,4% 46,9% Przez komercyjnych pośredników 4,1% 3,7% 8,9% 15% Za pośrednictwem krewnych, znajomych, dotychczasowych pracowników 56,1% 43,2% 35% 37,5% LIDER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

20 Struktura właścicielska przedsiębiorstw
Firmy Polskie Zagraniczne PUP 41,5% 22,6% Komercyjni pośrednicy 5,8% 35,8% Staże i praktyki 12% 24% Zagraniczne firmy zdecydowanie częściej korzystają z pomocy niepublicznych pośredników pracy. LIDER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

21 Pośrednictwo pracy Pośrednictwo polega na udzieleniu pomocy osobom bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w znalezieniu pracowników o odpowiednich kwalifikacjach. Pośrednictwo pracy prowadzone przez urzędy pracy jest nieodpłatne. Kontakt z urzędem pracy jest najczęściej stosowanym sposobem poszukiwania zatrudnienia przez polskich bezrobotnych. Także pracodawcy najczęściej korzystają z pośrednictwa pracy oferowanego przez publiczne służby zatrudnienia. Przy wyborze często dominuje kryterium kosztu, a nie efektywności pośrednictwa. LIDER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

22 Efektywność pośrednictwa publicznych służb zatrudnienia
W I kwartale 2012 roku statystyczny bezrobotny poszukiwał pracy przez 10,9 miesiąca. Tendencje pozytywne: w 2006 r miesięcy w 2008 r.- 12,3 miesiąca w 2011 r ,9 miesiąca Co czwarta oferta zatrudnienia, która trafia do Urzędu Pracy pozostaje niewykorzystana dłużej, niż miesiąc. Na jednego pośrednika pracy w PUP przypadało 547 bezrobotnych. LIDER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

23 Efektywność pośrednictwa publicznych służb zatrudnienia
W styczniu 2013 r. pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 64 tys. ofert pracy (przed rokiem było to 49 tys.) W styczniu 2013r. do urzędów pracy zgłoszono więcej ofert pracy, niż w grudniu 2012r. i styczniu 2012r. Powiatowym Urzędom Pracy udaje się znaleźć właściwych kandydatów na ok. 50% zgłoszonych do nich miejsc pracy. Jest to wskaźnik porównywalny do skuteczności agencji niepublicznych. LIDER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

24 Efektywność pośrednictwa publicznych służb zatrudnienia
Duża część ofert pracy skierowanych do Urzędów Pracy do oferty niewymagające wysokich kwalifikacji. Sprzyja to utrwalaniu się fałszywego wizerunku publicznych pośredników, jako dostarczycieli taniej, niewykwalifikowanej i często nisko zmotywowanej siły roboczej. Kierowanie niezmotywowanych kandydatów o kwalifikacjach i doświadczeniu niezgodnym z ofertą wiąże się z niepotrzebnymi kosztami po stronie pracodawcy, a zarazem może generować zniechęcenie pracodawców do pośrednictwa PUP-ów. LIDER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

25 Bariery w efektywności pracy Powiatowych Urzędów Pracy (w ocenie pracodawców)
Skupienie się na stronie podażowej (bezrobotni) kosztem strony popytowej (pracodawcy) : Ograniczenie działania powiatowych urzędów pracy do aktywizacji bezrobotnych; Brak wystarczającej i usystematyzowanej wiedzy na temat potrzeb pracodawców ; Brak inicjatyw w pozyskiwaniu ofert od pracodawców. Ograniczona współpraca pomiędzy kluczowymi aktorami działającymi na regionalnym rynku pracy (np. organizacje pozarządowe, niepubliczne agencje pośrednictwa pracy, szkoły i uczelnie, organizacje biznesowe), LIDER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

26 Bariery w efektywności pracy Powiatowych Urzędów Pracy (w ocenie pracodawców)
Specyficzny profil ofert pracy kierowanych do urzędów pracy, Specyficzny profil klientów urzędów pracy- zarejestrowanych bezrobotnych, Redukcja środków Funduszu Pracy, przeznaczonego na działania aktywizujące, Nie zawsze wystarczające umiejętności pracowników służb pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego, Sztywność procedur realizowanych przez urzędy pracy, nie uwzględniających specyfiki poszczególnych regionów, Ograniczona współpraca pomiędzy poszczególnymi urzędami pracy, LIDER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

27 Bariery w efektywności pracy Powiatowych Urzędów Pracy (w ocenie pracodawców)
Ukierunkowanie działań urzędów pracy w stronę polityki socjalnej, zamiast polityki prorozwojowej, Względnie niska efektywność wykorzystania funduszy publicznych przeznaczanych na wsparcie rynku pracy, Brak indywidualnego podejścia do osoby poszukującej pracy w zakresie jej umiejętności, osobowości i predyspozycji zawodowych. LIDER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

28 Rekomendacje dla poprawy skuteczności publicznego pośrednictwa pracy
Działania zewnętrzne Stymulowanie wzrostu gospodarczego, Znoszenie barier w prowadzeniu działalności gospodarczej, Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości, Doskonalenie systemu szkolnictwa, Odblokowanie środków finansowych z Funduszu Pracy, Weryfikacja rzeczywistej liczby bezrobotnych, LIDER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

29 Rekomendacje dla poprawy skuteczności publicznego pośrednictwa pracy
Działania wewnętrzne Rozszerzenie współpracy Powiatowych Urzędów Pracy z uczestnikami rynku pracy, w tym szczególnie z pracodawcami, Ukierunkowanie urzędów pracy na prorozwojowe aktywne polityki kosztem działań o charakterze socjalnym, Rozwinięcie współpracy z urzędami pracy w województwie i poza nim, Indywidualizacja podejścia do bezrobotnych, Zintensyfikowanie współpracy z niepublicznymi agencjami pracy (zlecanie części zadań). LIDER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

30 Dziękujemy za uwagę! Prezentacja powstała w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. LIDER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: Związek Pracodawców Dolnego Śląska ul. Szewska 3, Wrocław, mail:  tel./fax tel. kom Saksońska Akademia Zarządzania INTERNATIONAL Bildungswerk der Sächsischen Wirtschaft gGmbH Management Akademie Sachsen INTERNATIONAL Rudolf- Walther- Straβe 4, D Dresden Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Pobierz ppt "Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google