Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Stan realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Rzeszów, 28 czerwca 2012r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Stan realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Rzeszów, 28 czerwca 2012r."— Zapis prezentacji:

1 Stan realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego
na lata Rzeszów, 28 czerwca 2012r.

2 Sprawozdanie roczne z realizacji RPO WP
za rok /2 W dniu 14 maja 2012 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego uchwałą nr 137/3134/12 zatwierdził Sprawozdanie roczne z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata za rok 2011. Sprawozdanie zostało przekazane do Instytucji Koordynującej Regionalne Programy Operacyjne oraz do Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji (16 maja 2012r.). 23 maja 2012 r. MRR przekazało listę sprawdzającą do sprawozdania. Ponadto przeprowadzono konsultacje robocze z IPOC w zakresie zapisów sprawozdania.

3 Sprawozdanie roczne z realizacji RPO WP
za rok /2 Zaktualizowane sprawozdanie zatwierdzone przez ZWP w dniu 19 czerwca 2012r. (uchwała nr 147/3391/12) przekazano członkom Komitetu Monitorującego RPO WP. Przekazana została także autopoprawka do sprawozdania. Kwoty prezentowane w sprawozdaniu przeliczono zgodnie z kursem Europejskiego Banku Centralnego z 29 listopada 2011r., tj. 1 EUR = 4,5270 PLN. Analiza postępu rzeczowego uwzględnia zapisy zaktualizowanego Szczegółowego opisu priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata przyjętego przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w dniu 29 maja 2012r. uchwałą nr 141/3229/12. Dokument ten uwzględnia zmiany wartości docelowych wskaźników zatwierdzone decyzją Komisji Europejskiej nr K(2011) z dnia 21 grudnia 2011r.

4 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata jest realizowany z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości euro. Układ osi priorytetowych RPO WP na lata (alokacja EFRR w mln euro uwzględniająca dodatkowe środki z KRW i DT)

5 Ogłoszone konkursy wniosków
– stan na 28 czerwca 2012 r. W ramach RPO WP ogłoszono łącznie 61 naborów wniosków w 8 osiach priorytetowych. W przeprowadzonych naborach złożono wniosków z wnioskowanym dofinansowaniem wynoszącym ,08 mln PLN.

6 Nabór wniosków przeprowadzony w 2012 r.
W okresie od 30 stycznia do 26 kwietnia 2012 r. ogłoszono konkurs w ramach osi priorytetowej III Społeczeństwo informacyjne: szacunkowa kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów: 30 mln PLN, złożono 29 wniosków, wnioskowana kwota dofinansowania: ,42, tj. 144% szacunkowej kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów.

7 Nabory wniosków ogłoszone w 2012 r.
w okresie od 30 marca do 29 czerwca 2012r. ogłoszono konkurs w ramach działania 1.4 Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu - Projekty inwestycyjne (schemat A) szacunkowa kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów - 20 mln PLN. w okresie od 24 maja do 31 lipca 2012r. ogłoszono konkurs w ramach działania 1.3 Regionalny system innowacji (projekty badawcze) szacunkowa kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów - 40 mln PLN. w okresie od 28 maja do 5 lipca 2012r. ogłoszono konkurs w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości - Wsparcie kapitałowe funduszy (schemat A) szacunkowa kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów - 48 mln PLN.

8 Nabory wniosków ogłoszone w 2012 r.
w okresie od 23 stycznia do 30 lipca 2012r. ogłoszono konkurs w ramach działania 2.1 Infrastruktura komunikacyjna - infrastruktura kolejowa (schemat E): szacunkowa kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów dot. zakupu taboru - 60 mln PLN, natomiast na dofinansowanie projektów dot. regionalnej sieci kolejowej - 38 mln PLN. w okresie od 30 stycznia do 30 sierpnia 2012r. ogłoszono konkurs w ramach działania 2.2 Infrastruktura energetyczna: szacunkowa kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów: z zakresu odnawialnych źródeł energii – 33,893 mln PLN, z zakresu przesyłu energii elektrycznej – 4 mln PLN, z zakresu przesyłu energii cieplnej – 13,026 mln PLN, z zakresu sieci dystrybucji gazu ziemnego – 3,553 mln PLN, z zakresu wytwarzania energii elektrycznej lub cieplnej – 2 mln PLN, z zakresu termomodernizacji, zmiany źródeł wytwarzania energii i modernizacji obiektów spalania paliw – 61,927 mln PLN.

9 Harmonogram naborów w ramach RPO WP
Lp. Oś priorytetowa/działanie Data naborów I oś priorytetowa Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka 1 Działanie 1.2: Instytucje otoczenia biznesu lipiec 2012 S V oś priorytetowa Infrastruktura publiczna 2 Działanie 5.1: Infrastruktura edukacyjna, schemat B: System oświaty wrzesień S  Harmonogram może ulec zmianie. W przypadku osi priorytetowych i działań, dla których obecnie nie przewiduje się ogłaszania naborów z uwagi na wyczerpanie się alokacji, IZ RPO może jeszcze ogłosić w terminie późniejszym dodatkowe nabory w sytuacji pojawienia się wolnych środków. Informacja w tym zakresie zostanie podana do publicznej wiadomości z odpowiednim wyprzedzeniem. S – tryb standardowy  przeprowadzenie naboru uzależnione jest od dostępności środków

10 Zatwierdzone projekty Umowy z beneficjentami
Dotychczas zatwierdzono do realizacji 2054 wnioski na kwotę dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) 4 679,89 mln PLN, co stanowi 88,98% alokacji EFRR na realizację RPO WP (wg kursu EBC z 30 maja 2012r., 1 EUR = 4,3873 PLN). Umowy z beneficjentami W ramach RPO WP podpisano 1695 umów/decyzji o wartości ogółem ,66 mln PLN na łączną kwotę dofinansowania z EFRR w wysokości ,17 mln PLN, co stanowi 71,3% alokacji EFRR na realizację RPO WP.

11 Zmiana w okresie 31 grudnia 2010 r. – 31 maja 2012 r.
Wzrost o 13% Wzrost o 30% Zmiana w okresie 31 grudnia 2010 r. – 31 maja 2012 r. Źródło: KSI (SIMIK 07-13)

12 Podpisane umowy/ wydane decyzje wg osi priorytetowych RPO WP
– stan na 31 maja 2012 r /2 Oś priorytetowa / działanie Liczba umów Wartość dofinansowania z EFRR (w PLN) Wykorzystanie alokacji EFRR (%) 1 Oś priorytetowa: Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka 771 ,50 62,01% 1.1 Działanie: Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości 593 ,94 77,26% 1.2 Działanie: Instytucje otoczenia biznesu 14 ,92 28,03% 1.3 Działanie: Regionalny system innowacji 6 ,58 47,60% 1.4 Działanie: Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu 158 ,06 33,32% 2 Oś priorytetowa: Infrastruktura techniczna 327 ,91 70,74% 2.1 Działanie: Infrastruktura komunikacyjna 214 ,27 75,80% 2.2 Działanie: Infrastruktura energetyczna 110 ,64 44,92% 3 Oś priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne 21 ,96 66,60% 4 Oś priorytetowa: Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom 211 ,32 84,11% 4.1 Działanie: Infrastruktura ochrony środowiska 105 ,49 93,81% 4.2 Działanie: Infrastruktura przeciwpowodziowa i racjonalna gospodarka zasobami wodnymi 25 ,88 71,61% 4.3 Działanie: Zachowanie oraz ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazowej 8 ,90 10,18% 4.4 Działanie: Zwalczanie i zapobieganie zagrożeniom 73 ,05 89,35%

13 Podpisane umowy/ wydane decyzje wg osi priorytetowych RPO WP
– stan na 31 maja 2012 r /2 Oś priorytetowa / działanie Liczba umów Wartość dofinansowania z EFRR (w PLN) Wykorzystanie alokacji EFRR (%) 5 Oś priorytetowa: Infrastruktura publiczna 172 ,13 78,76% 5.1 Działanie: Infrastruktura edukacyjna 57 ,88 74,59% 5.2 Działanie: Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej 71 ,69 83,09% 5.3 Działanie: Infrastruktura sportowa i rekreacyjna 44 ,56 79,98% 6 Oś priorytetowa: Turystyka i kultura 61 ,12 86,18% 7 Oś priorytetowa: Spójność wewnątrzregionalna 74 ,19 70,88% 7.1 Działanie: Rewitalizacja miast 51 ,13 93,33% 7.2 Działanie: Rewitalizacja obszarów zdegradowanych 15 ,97 84,49% 7.3 Działanie: Aktywizacja obszarów zmarginalizowanych gospodarczo oraz wsparcie terenów zniszczonych przez powódź 8 ,09 18,79% 8 Oś priorytetowa: Pomoc techniczna 58 ,66 62,74% 8.1 Działanie: Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania ,70 81,79% 8.2 Działanie: Informowanie, promocja oraz wsparcie przygotowania i realizacji projektów 14 ,96 22,56% RAZEM 1 695 ,79 71,30%

14 Wartość dofinansowania EFRR w umowach wg obszarów realizacji

15 Projekty w ramach RPO WP wg miejsca realizacji – na podstawie podpisanych umów (mapa nie uwzględnia projektów w zakresie pomocy technicznej). W ramach RPO WP dofinansowanych jest także 56 projektów o charakterze regionalnym realizowanych na terenie wielu powiatów, o wartości ogółem 822,76 mln PLN w tym dofinansowanie z EFRR 567,05 mln PLN. (≥ n<)

16 podpisano 771 umów, na kwotę środków EFRR 834,9 mln PLN.
Projekty w ramach I osi priorytetowej RPO WP wg miejsca realizacji – na podstawie podpisanych umów. W osi priorytetowej I: złożono 2033 wnioski, na kwotę wnioskowanego dofinansowania ,1 mln PLN, podpisano 771 umów, na kwotę środków EFRR 834,9 mln PLN. (≥ n<) W ramach I osi priorytetowej dofinansowanych jest także 18 projektów o charakterze regionalnym (realizowanych na terenie wielu powiatów), o wartości ogółem 165,47 mln PLN w tym dofinansowanie z EFRR 128,54 mln PLN.

17 W osi priorytetowej II:
Projekty w ramach II osi priorytetowej RPO WP wg miejsca realizacji – na podstawie podpisanych umów. W osi priorytetowej II: złożono 433 wnioski, na kwotę wnioskowanego dofinansowania ,6 mln PLN, podpisano 327umów, na kwotę środków EFRR 1 174,4 mln PLN. (≥ n<) W ramach II osi priorytetowej dofinansowanych jest 8 projektów o charakterze regionalnym (realizowanych na terenie wielu powiatów), o wartości ogółem 288,68 mln PLN w tym dofinansowanie z EFRR 168,58 mln PLN.

18 W osi priorytetowej III:
Projekty w ramach III osi priorytetowej RPO WP wg miejsca realizacji – na podstawie podpisanych umów. W osi priorytetowej III: złożono 60 wniosków, na kwotę wnioskowanego dofinansowania 206,2 mln PLN, podpisano 21 umów, na kwotę środków EFRR 198,7 mln PLN. (≥ n<) W ramach III osi priorytetowej dofinansowanych jest 7 projektów o charakterze regionalnym (realizowanych na terenie wielu powiatów), o wartości ogółem 209,71 mln PLN w tym dofinansowanie z EFRR 175,05 mln PLN.

19 W osi priorytetowej IV:
Projekty w ramach IV osi priorytetowej RPO WP wg miejsca realizacji – na podstawie podpisanych umów. W osi priorytetowej IV: złożono 310 wniosków, na kwotę wnioskowanego dofinansowania 1 076,7 mln PLN, podpisano 211 umów, na kwotę środków EFRR 628,97 mln PLN. (≥ n<) W ramach IV osi priorytetowej dofinansowanych jest 12 projektów o charakterze regionalnym (realizowanych na terenie wielu powiatów), o wartości ogółem 84,14 mln PLN w tym dofinansowanie z EFRR 61,1 mln PLN.

20 podpisano 172 umowy, na kwotę środków EFRR 440,1 mln PLN.
Projekty w ramach V osi priorytetowej RPO WP wg miejsca realizacji – na podstawie podpisanych umów. W osi priorytetowej V: złożono 331 wniosków, na kwotę wnioskowanego dofinansowania 763 mln PLN, podpisano 172 umowy, na kwotę środków EFRR 440,1 mln PLN. (≥ n<) W ramach V osi priorytetowej dofinansowane są 2 projekty o charakterze regionalnym (realizowane na terenie wielu powiatów), o wartości ogółem 22,98 mln PLN w tym dofinansowanie z EFRR 4,71 mln PLN.

21 W osi priorytetowej VI:
Projekty w ramach VI osi priorytetowej RPO WP wg miejsca realizacji – na podstawie podpisanych umów. W osi priorytetowej VI: złożono 103 wnioski, na kwotę wnioskowanego dofinansowania 223 mln PLN, podpisano 61 umów, na kwotę środków EFRR 140,2 mln PLN. (≥ n<) W ramach VI osi priorytetowej dofinansowanych jest 9 projektów o charakterze regionalnym (realizowanych na terenie wielu powiatów), o wartości ogółem 51,77 mln PLN w tym dofinansowanie z EFRR 29,08 mln PLN.

22 W osi priorytetowej VII:
Projekty w ramach VII osi priorytetowej RPO WP wg miejsca realizacji – na podstawie podpisanych umów. W osi priorytetowej VII: złożono 190 wniosków, na kwotę wnioskowanego dofinansowania 558,6 mln PLN, podpisano 74 umowy, na kwotę środków EFRR 247,4 mln PLN. (≥ n<)

23 Płatności i certyfikacja
Od 1 stycznia 2012r. na rzecz beneficjentów przekazano środki w łącznej wysokości 238,15 mln PLN. Od początku uruchomienia Programu do dnia 31 maja 2012 r. przekazano środki w wysokości 2 504,26 mln PLN, w tym w ramach zaliczek 711,6 mln PLN. W ramach Poświadczenia i deklaracji wydatków oraz wniosku o płatność okresową od Instytucji Certyfikującej do Komisji Europejskiej zadeklarowano ,41mln PLN wydatków kwalifikowanych, w tym EFRR stanowi kwotę ,02  PLN (651,37 mln euro). Komisja Europejska zrefundowała środki w wysokości 634,74 mln euro.

24 Zmiana w okresie 31 grudnia 2010 r. – 31 maja 2012r.
Wzrost o 118% Wzrost o 97% Zmiana w okresie 31 grudnia 2010 r. – 31 maja 2012r. Źródło: KSI (SIMIK 07-13)

25 Źródło: Monitor regionalny MRR, 6 czerwca 2012 r.

26 Płatności planowane w 2012r.
W prognozie wniosków o płatność na 2012 r. IZ RPO WP zaplanowała wydatki kwalifikowalne w wysokości 1 109,7 mln PLN. Na rok 2012 w Budżecie Państwa zapisano środki UE w wysokości 1 261,03 mln PLN i środki krajowe w wysokości 129,2 mln PLN.

27 Nieprawidłowości W ramach RPO WP wykryto 316 nieprawidłowości na kwotę odpowiadającą środkom UE 36,88 mln PLN.

28 Najważniejsze rodzaje wykrytych nieprawidłowości w ramach RPO WP
uchybienia/naruszenia dotyczące zasad udzielania zamówień publicznych; przedstawienie do rozliczenia wydatków niekwalifikowalnych oraz wydatków niezwiązanych z realizacją projektu; działania beneficjentów przeprowadzone niezgodnie z zapisami i zasadami zawartymi w umowie o dofinansowanie.

29 PROJEKTY KLUCZOWE W ramach RPO WP założono realizację 84 projektów kluczowych na łączną kwotę dofinansowania z EFRR wynoszącą 1 172,5 mln PLN, co stanowi 22,3% alokacji środków UE w ramach Programu. ZWP zawarł 74 pre-umowy dotyczące przygotowania indywidualnych projektów kluczowych w ramach RPO WP na kwotę wnioskowanego dofinansowania z EFRR w wysokości 1 265,34 mln PLN. Dotychczas podpisano 28 umów o dofinansowanie projektów kluczowych w ramach RPO WP na kwotę dofinansowania z EFRR w wysokości 848,33 mln PLN.

30 Stan zaawansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata – dane zbiorcze na dzień 31 maja 2012 r. (w mln PLN) 1 euro = 4,3873 PLN, wg kursu EBC z 30 maja 2012r.

31 EFEKTY REALIZACJI RPO WP
W ramach RPO WP zakończono realizację 1008 projektów na kwotę dofinansowania z EFRR ,16 mln PLN, co stanowi ponad 32,2% alokacji na lata

32 Zakończone projekty wg osi priorytetowych RPO WP
– stan na 31 maja 2012 r. Oś priorytetowa / działanie Liczba projektów Wartość dofinansowania z EFRR (w PLN) Wykorzystanie alokacji EFRR (%) 1 Oś priorytetowa: Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka 334 ,03 14,6% 2 Oś priorytetowa: Infrastruktura techniczna 272 ,52 36,6% 3 Oś priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne 13 ,68 7,5% 4 Oś priorytetowa: Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom 168 ,67 64% 5 Oś priorytetowa: Infrastruktura publiczna 128 ,85 41,6% 6 Oś priorytetowa: Turystyka i kultura 43 ,94 58,7% 7 Oś priorytetowa: Spójność wewnątrzregionalna 4 ,56 1% 8 Oś priorytetowa: Pomoc techniczna 46 ,27 42,4% Ogółem 1008 ,52 32,2%

33 Miejsca pracy W ramach podpisanych umów beneficjenci deklarują utworzenie 4256 miejsc pracy.

34 WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
W ramach I osi priorytetowej RPO WP wsparcie ze środków UE uzyskało 586 projekty podmiotów gospodarczych. Dofinansowane przedsięwzięcia dot. udostępnienia ponad 1,1 tys. nowych produktów przez wsparte przedsiębiorstwa Ponadto dofinansowano 7 funduszy pożyczkowych i poręczeniowych kwotą środków UE w wysokości 53,3 mln PLN. Wsparte fundusze udzieliły 1052 pożyczki/poręczenia na kwotę 47,3 mln PLN. źródło: Budowa inkubatora technologiczno-badawczego - laboratorium branży budowlano drogowej na terenie Parku Naukowo Technologicznego w Rogoźnicy

35 DROGI Umowami objęto przedsięwzięcia dot. przebudowy blisko 885 km dróg gminnych i powiatowych oraz budowy blisko 68 km nowych dróg. Przebudowa dróg powiatowych stanowiących południową drogę awaryjną dla drogi krajowej E 4 Przebudowa dróg powiatowych Krzeszów-Ulanów-Jarocin Ponadto umowami objęto przedsięwzięcia dot. przebudowy blisko 76,91 km dróg wojewódzkich oraz budowy blisko 9,51 km nowych dróg.

36 W ramach 16 RPO województwo podkarpackie zajmuje pierwsze miejsce pod względem długości zmodernizowanych dróg. Dotychczas w regionach przebudowano łącznie ok km dróg w tym w województwie podkarpackim 834 km. Źródło: Monitor regionalny MRR, 6 czerwca 2012 r.

37 Społeczeństwo informacyjne
W ramach III osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne RPO WP realizowanych jest 21 projektów na kwotę 198,67 mln PLN z EFRR. W wyniku realizacji tych projektów uruchomionych zostanie 591 usług on-line.

38 WODOCIĄGI Umowami objęto przedsięwzięcia wybudowania/ zmodernizowania ponad 612 km sieci wodociągowej, z której skorzysta ponad 97,33 tys. osób Dotychczas w ramach RPO WP wybudowano/ zmodernizowano ponad 239 km sieci wodociągowej, co stanowi 1,81% sieci rozdzielczej wodociągowej w województwie podkarpackim. Źródło: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków i remont stacji uzdatniania wody w miejscowości Łętownia gmina Nowa Sarzyna

39 KANALIZACJA I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW
Umowami objęto przedsięwzięcia dot. wybudowania ponad km sieci kanalizacji sanitarnej, z której skorzysta ponad 70,7 tys. osób, wybudowania 10 oczyszczalni ścieków. W województwie podkarpackim odnotowano największy postęp w ramach 16 RPO w zakresie budowy i modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej. W regionach wybudowano/zmodernizowano km sieci kanalizacji sanitarnej w tym w województwie podkarpackim 1 446 km Źródło: Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej dla msc. Otałęż i Wola Otałęska wraz z rurociągiem przesyłowym przez msc. Łysaków i Czermin do oczyszczalni w Czerminie

40 W województwie podkarpackim odnotowano największy postęp w ramach 16 RPO w zakresie budowy i modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej. W regionach wybudowano/zmodernizowano km sieci kanalizacji sanitarnej, w tym w województwie podkarpackim 1 469 km. Źródło: Monitor regionalny MRR, 6 czerwca 2012 r.

41 Bezpieczne Podkarpacie – poprawa stanu wyposażenia jednostek ratowniczych województwa podkarpackiego w specjalistyczny sprzęt do reagowania na zagrożenia ZWALCZANIE I ZAPOBIEGANIE ZAGROŻENIOM W ramach zakończonych projektów zakupiono 158 wozów pożarniczych wyposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof.

42 INFRASTRUKTURA PUBLICZNA
Umowami objęto 67 przedsięwzięć dot. wybudowania lub przebudowania obiektów infrastruktury szkół. Ponad 59 tys. uczniów i studentów skorzysta z infrastruktury wspartej w wyniku realizacji projektów, co stanowi ponad 14,8% ogólnej liczby uczniów i studentów w województwie podkarpackim. Realizowanych jest 44 projekty na kwotę ponad 93 mln PLN z UE w zakresie infrastruktury sportowej i rekreacyjnej. Źródło: Poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w gminie Radomyśl Wielki „Budowa obiektów sportowych w szkołach ponadpodstawowych na terenie Powiatu Jasielskiego"

43 Ochrona zdrowia Umowami objęto przedsięwzięcia dot. przebudowania 28 obiektów infrastruktury ochrony zdrowia oraz doposażenia 32 instytucji. W wyniku realizacji projektów w zakresie ochrony zdrowia zakupionym sprzętem przeprowadzonych zostanie 466,8 tys. specjalistycznych badań medycznych rocznie. Modernizacja SP ZOZ w Sanoku - alokacja Oddziału Kardiologii - profilaktyka, diagnostyka i leczenie chorób układu krążenia

44 KULTURA I TURYSTYKA W zakresie kultury i turystyki realizowanych jest w ramach RPO WP 61 projektów na kwotę 140,17 mln PLN z EFRR. Źródło: Modernizacja i adaptacja „Jadernówki” – historycznego zakładu fotograficznego w Mielcu, unikatowego Muzeum Fotografii w Polsce Dobudowa skrzydła do zamku w Sanoku - I etap rozbudowy Muzeum Historycznego w Sanoku

45 Działania informacyjno – promocyjne

46 Szkolenia Zakończył sie cykl spotkań konsultacyjnych z zakresu prawa zamówień publicznych w projektach realizowanych w ramach RPO WP. Konsultacje z ekspertem pzp organizowane były w Rzeszowie, Krośnie, Tarnobrzegu i Przemyślu. W okresie marzec – maj odbyło się w sumie 47 spotkań. Równocześnie organizowane były inne szkolenia dla beneficjentów RPO WP. W okresie marzec – czerwiec 2012r. odbyło się ich 14 z udziałem ok. 600 osób. Od r. zorganizowano 170 szkoleń i przeszkolono ponad 9700 osób.

47 w tym roku biuletyn informacyjny
W czerwcu ukazał się 2. w tym roku biuletyn informacyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata

48 Trwa kampania informacyjno – promocyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata (od maja do końca lipca)

49 Wyjazd studyjny (14-15 maja 2012 r.)

50 Piknik rodzinny z Funduszami Europejskimi (Krosno, 3 czerwca 2012 r.)

51 PONADTO 1) Od marca na antenie Polskiego Radia Rzeszów w cyklu audycji radiowych Podkarpackie skarby RPO , prezentowane są projekty współfinansowane z RPO WP 2) Kontynuujemy cykl felietonów Podkarpackie po naszej myśli, promujących projekty współfinansowane ze środków RPO WP na antenie telewizji regionalnej ) w 4 tytułach prasowych ukazują się artykuły promujące RPO WP (są to: Nowiny, Nowe Podkarpacie, Życie Podkarpackie oraz Tygodnik Nadwiślański)

52 Punkty Informacyjne FE – działania 2012 r.
Konsultanci przeprowadzili 69 spotkań informacyjnych i szkoleń, w 40 gminach na terenie całego województwa zorganizowano Mobilne Punkty, w 50 szkołach odbyły się lekcje „europejskie”, wprowadzono nową usługę Partnerstwo Publiczno Prywatne, podczas meczów Asseco Resovia Rzeszów, promowane były Fundusze Europejskie i Sieć Punktów została Mistrzem Polski

53 Przegląd roczny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013

54 W dniach stycznia br w Rzeszowie, odbyło się spotkanie z Komisją Europejską oraz Ministerstwem Rozwoju Regionalnego w ramach rocznego przeglądu RPO WP. Spotkanie było poświęcone dyskusji na temat Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WP za rok 2010 oraz postępu rzeczowego i finansowego programu. Ponadto, na spotkaniu dokonana została analiza wniosków z bieżącego okresu programowania, a także omówiono zagadnienia dotyczące przyszłej perspektywy finansowej w kontekście potrzebnych, kluczowych inwestycji województwa podkarpackiego.

55 W kwietniu 2012r. Instytucja Zarządzająca RPO WP otrzymała pismo z Komisji Europejskiej, które zawierało rekomendacje o charakterze ogólnym związane z rocznym przeglądem wszystkich regionalnych programów operacyjnych, w tym uwagi szczegółowe dotyczące RPO WP. Komisja zarekomendowała, aby poinformować Komitet Monitorujący RPO WP o jej uwagach.

56 Uwagi szczegółowe dotyczące RPO WP
Potrzebne są dalsze wysiłki, aby osiągnąć cele określone dla osi priorytetowej III Społeczeństwo informacyjne i osi priorytetowej VII Spójność wewnątrzregionalna; należy uważne monitorować postęp kontraktowania i płatności, w szczególności w odniesieniu do projektów kluczowych; Analiza wpływu projektów na rynek pracy, szczególnie w obszarach zmarginalizowanych powinna być nadal dopracowywana i zawarta w rocznym sprawozdaniu za rok 2011; powinna również zawierać szczegółowy opis działań podjętych na obszarach wiejskich, których dotyczy problem zjawiska koncentracji bezrobocia (wskaźnik 21% bezrobocia w 6 powiatach sklasyfikowanych jako obszary zmarginalizowane w porównaniu do średniej regionalnej, wynoszącej 11,6%);

57 W odniesieniu do ostatniej propozycji modyfikacji RPO WP, dotyczącej
W odniesieniu do ostatniej propozycji modyfikacji RPO WP, dotyczącej obniżenia wartości wskaźników dla nowych i zmodernizowanych dróg wojewódzkich oraz zwiększenia kilometrów zmodernizowanych dróg lokalnych, Komisja oczekuje od Instytucji Zarządzającej osiągnięcia celów strategicznych określonych w Programie, w odniesieniu do inwestycji mających większy wpływ na międzyregionalną sieć połączeń; Mając na uwadze, że przygotowania do nowej perspektywy już się rozpoczęły, Komisja zaleca Instytucji Zarządzającej, aby kontynuować prace nad strategią rozwoju regionalnego, ze szczególnym uwzględnieniem inteligentnych specjalizacji oraz spełnienia potencjalnych uwarunkowań ex-ante. Komisja zachęca Instytucję Zarządzającą do rejestracji na Platformie S3 (Smart Specialisation Platform – Platforma Inteligentnej Specjalizacji) i współpracy z ekspertami z Wspólnego Centrum Badawczego – Instytutu Perspektywicznych Studiów Technologicznych, aby w razie potrzeby skorzystać ze wsparcia metodologicznego, analiz, wyników badań i uzyskać wsparcie techniczne w powyższym zakresie.

58 Najważniejsze uwagi o charakterze ogólnym
Na obecnym etapie wdrażania, Komisja oczekuje podania w sprawozdaniu większej ilości informacji o wpływie realizacji programu na założone cele, zwłaszcza w odniesieniu do wskaźników kluczowych. Zdaniem Komisji należy powiązać postęp finansowy z założonymi wartościami wskaźników; Komisja zauważa znaczne różnice w regionalnych programach operacyjnych w odniesieniu do wyłaniania projektów kluczowych, jak również znaczne rozbieżności w wysokości środków przeznaczanych na ich realizację. Wyłanianie takich projektów jest bardziej odpowiednie dla niektórych sektorów, takich jak np.: transport, podczas gdy w innych sektorach, tryb konkursowy jest bardziej adekwatny do wyboru lepszych projektów. Komisja zachęca MRR do ustanowienia klarownej definicji projektów kluczowych; Należy sprawdzić, czy wszystkie wspierane projekty są zgodne z zapisami Dyrektywy Rady dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych i Ramowej Dyrektywy Wodnej;

59 Komisja zachęca do opracowania strategii „smart specialization” (strategii inteligentnych specjalizacji) w oparciu o regionalne strategie innowacji, w której region powinien określić swój potencjał w zakresie badań i innowacji; Komisja rekomenduje, aby zwiększyć progi określone w linii demarkacyjnej pomiędzy programami regionalnymi i krajowymi, dla projektów polegających na inwestycjach w infrastrukturę badawczą z tysięcy złotych do co najmniej 2 mln zł, zgodnie z wnioskami zgłaszanymi przez regiony; Komisja Europejska, z zadowoleniem zauważyła zwiększenie, w ciągu ostatniego roku, kontraktacji dla projektów z zakresu Internetu szerokopasmowego. W odniesieniu do projektów, dla których wymagana jest notyfikacja indywidualna, zaleca się stosowanie modelu z już zaakceptowanych decyzji dotyczących pomocy publicznej dla usług szerokopasmowych. Komisja oczekuje ścisłego monitorowania realizacji tych projektów, w szczególności w odniesieniu do zasad pomocy publicznej, prawa zamówień publicznych i harmonogramów realizacji;

60 Komisja przyznaje, że zarówno poziom kontraktacji i płatności w sektorze energetycznym poprawił się w porównaniu z rokiem ubiegłym, a poziom realizacji projektów jest mocno zaawansowany. Programy operacyjne zapewniają finansowanie zarówno działań służących poprawie efektywności energetycznej, jak i (w mniejszym stopniu) inwestycji w odnawialne źródła energii. Komisja podkreśla, że więcej uwagi należy poświęcić wsparciu produkcji urządzeń dla odnawialnych źródeł energii (zielona gospodarka); Biorąc pod uwagę, że inżynieria finansowa będzie spełniać coraz ważniejszą rolę w kolejnym okresie programowania, konieczne jest uzgodnienie szeregu kluczowych wymagań dotyczących monitorowania i sprawozdawczości; Komisja prosi instytucje zarządzające o podjęcie niezbędnych środków w celu poprawy skuteczności kontroli zarządzania, szczególnie w obszarze zamówień publicznych. Ze względu na stosunkowo wysoką częstotliwość błędów wynikających z naruszenia prawa zamówień publicznych zaleca się, aby organy zarządzające dokonywały analizy najczęściej popełnianych błędów i poprawiły wyniki w tym zakresie. Powinno to obejmować również konkretne działania szkoleniowe skierowane do beneficjentów.

61 Konkurs na najbardziej partnerski komitet monitorujący 2011 roku

62 Konkurs na najbardziej partnerski komitet monitorujący
2011 roku W dniu 12 marca 2012r. Krajowa Sieć Tematyczna ds. Partnerstwa wraz z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego w ramach Grupy roboczej ds. społeczeństwa obywatelskiego ogłosiła I edycję Konkursu na najbardziej partnerski komitet monitorujący 2011 roku. Celem konkursu jest identyfikacja i upowszechnianie najlepszych praktyk we wdrażaniu zasady partnerstwa przez komitety monitorujące krajowe oraz regionalne programy monitorujące. Warunkiem zgłoszenia do konkursu było wypełnienie formularza zgłoszeniowego wspólnie przez Przewodniczącego Komitetu oraz minimum dwóch członków/zastępców Komitetu, w tym przynajmniej jednego członka/zastępcę z ramienia partnerów społecznych i gospodarczych. Sekretariat Komitetu wysłał formularz do dwóch przedstawicieli partnerów społeczno-gospodarczych w Komitecie (Pani Anny Majki oraz Pana Marcina Maciałka), który został zaakceptowany.

63 Konkurs na najbardziej partnerski komitet monitorujący
2011 roku W dniu 11 maja 2012r. Krajowa Sieć Tematyczna ds. Partnerstwa przekazała informację, iż Komitet Monitorujący RPO WP jako jeden z czterech komitetów monitorujących RPO zakwalifikował się do II etapu konkursu. II etap polega na wypełnieniu do 30 czerwca 2012r. ankiety przez wszystkich członków, zastępców i obserwatorów. W dniu 6 czerwca 2012r. IZ RPO WP skierowała pismo do członków, zastępców oraz obserwatorów Komitetu z informacją nt. konkursu, a także prośbą o wypełnienie ww. ankiety. Na ostateczną ocenę każdego komitetu składać się będą łącznie oceny z dwóch etapów konkursu, zaś przykłady dobrych praktyk zwycięskiego komitetu monitorującego będą m. in. rekomendowane do stosowania przez komitety monitorujące perspektywy finansowej

64 Podsumowanie stanu wykorzystania funduszy europejskich
w programach operacyjnych w województwie podkarpackim na podstawie podpisanych umów/decyzji Program Operacyjny Liczba projektów Wartość ogółem projektów (w PLN) Wartość dofinansowania RPO WP 1 695 ,26 ,90 PO RPW 25 ,76 ,44 PROW 1 259 ,85 ,82 PO IG 535 ,78 ,23 PO IiŚ 78 ,14 ,64 PO KL 1 617 ,00 PO RYBY 2 ,59 SUMA 5 211 ,38 ,62

65 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Departament Rozwoju Regionalnego al. Łukasza Cieplińskiego 4, Rzeszów tel. 017/ mail: Dziękuję Państwu za uwagę


Pobierz ppt "Stan realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Rzeszów, 28 czerwca 2012r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google