Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wyniki i wnioski z badania ewaluacyjnego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wyniki i wnioski z badania ewaluacyjnego"— Zapis prezentacji:

1 Wyniki i wnioski z badania ewaluacyjnego
Badanie i ocena wpływu projektów w ramach Poddziałania oraz PO KL na rozwój zawodowy oraz zdolności adaptacyjne ich uczestników, w kontekście zmian gospodarczych zachodzących na dolnośląskim rynku pracy Badanie zrealizowane na zlecenie Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy Wyniki i wnioski z badania ewaluacyjnego Badanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Liczba projektów wg. trybu naboru Wartość projektów wg. trybu naboru
nnn Badanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Cel i zakres badania Cel główny: Badanie i ocena wpływu projektów w ramach Poddziałania oraz PO KL na rozwój zawodowy oraz zdolności adaptacyjne ich uczestników, w kontekście zmian gospodarczych zachodzących na dolnośląskim rynku pracy. Zakres przedmiotowy: projekty, w których jedyną formą wsparcia nie były szkolenia (15 w i 11 w 8.1.2); projekty systemowe (1 w i 2 w 8.1.2). Liczba projektów wg. trybu naboru Wartość projektów wg. trybu naboru

3 Metodologia badania nnn Metoda Próba Analiza dokumentacji projektowej
Badanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Metodologia badania Metoda Próba Analiza dokumentacji projektowej 16 w i 13 w 8.1.2 Analiza dokumentów strategicznych, programowych i operacyjnych oraz danych i opracowań dotyczących regionalnego rynku pracy 14 w i 6 w 8.1.2 Badanie ankietowe CATI osób uczestniczących w projektach 8.1.1 z własnej inicjatywy – 82 8.1.1 z firm – 80 8.1.2 outplacement – 81 8.1.2 rolnicy - 80 Badanie ankietowe CATI firm uczestniczących w projektach 20 Badanie ankietowe CAWI beneficjentów 25 Indywidualne wywiady pogłębione (IDI) z beneficjentami 4 w 8.1.1 5 w 8.1.2 Diady z przedstawicielami organizacji pracodawców 2 Triada z przedstawicielami DWUP i CMSiKO 1 Indywidualny wywiad pogłębiony (IDI) z pracownikiem IP Wywiad swobodny z przedstawicielami organizacji firm szkoleniowych i doradczych Zogniskowane wywiady grupowe (FGI) z przedstawicielami beneficjentów 1 w , 1 w 8.1.2 Panel ekspertów z analizą SWOT

4 Ocena adekwatności nnn
Badanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ocena adekwatności Tylko 2 projekty (w ramach Poddziałania 8.1.2) zakładały dopasowanie tematyki szkoleń do profilu i potrzeb odbiorców (reagowanie na potrzeby tych osób, zagrożonych zwolnieniem). W pozostałych projektach tematyka i grupy docelowe były określone we wnioskach o dofinansowanie (i stanowiły podstawę do oceny wniosków). Taki sposób wdrażania wsparcia, w odróżnieniu od możliwości wyboru tematyki szkolenia stosownie do oczekiwanej przez konkretnych klientów, ogranicza możliwości zapewnienia oferty adekwatnej do oczekiwań pracodawców. Wsparcie było częściowo adekwatne do potrzeb pracodawców – pozwalało na rozwój: kwalifikacji kluczowych (przydatnych w więcej niż jednym zawodzie, np. komputerowe, językowe, kierownicze i interpersonalne) ; kwalifikacji zawodowych w niektórych zawodach, w tym w branży usługowej i handlowej, ale rzadko w przemyśle ani budownictwie (w tych ostatnich branżach skala wsparcia była niewystarczająca w stosunku do potrzeb pracodawców.

5 Tematyka badanych projektów z Poddziałania 8.1.1
nnn Badanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ocena adekwatności Tematyka badanych projektów z Poddziałania 8.1.1

6 Tematyka badanych projektów z Poddziałania 8.1.2
nnn Badanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ocena adekwatności Tematyka badanych projektów z Poddziałania 8.1.2

7 Ocena adekwatności nnn
Badanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ocena adekwatności Kryteria strategiczne były też częściowo skutecznym narzędziem ukierunkowującym wsparcie do grup społeczno-demograficznych. Spośród preferowanych w kryteriach grup, wsparcie trafiło (częściej niż mogłoby to nastąpić bez ww. zapisów) do: kobiet (aż 60% uczestników w Poddziałaniu i 57% w 8.1.2) osób z wykształceniem maksymalnie średnim (tylko w przypadku projektów 8.1.1, do udziału w których pracownik był kierowany przez pracodawcę). Natomiast osoby w wieku 45+ i niepełnosprawne nie były preferowane przez projektodawców. Zastosowanie kryteriów strategicznych częściowo się sprawdziło - wsparcie zostało skierowane do części branż w nich wymienionych. Podobne projekty realizowane przez beneficjentów wybierających te same kryteria przełożyły się na nadpodaż wsparcia, szczególnie w branży turystycznej i związane z tym trudności w pozyskaniu uczestników do projektu. Ponadto problemy beneficjentów w rekrutacji uczestników wynikały z: ograniczenia w Poddziałaniu dostępu do projektów, w których pracownik brał udział z inicjatywy pracodawcy tylko do pracowników zatrudnionych na umowę o pracę; słabości identyfikacji potrzeb grupy docelowej przez beneficjentów w niektórych projektach.

8 Ocena przydatności form wsparcia
nnn Badanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ocena przydatności form wsparcia Uzupełnianie szkoleń o doradztwo bywa przydatne w części przypadków. Świadczenie doradztwa powiązanego ze szkoleniami nie zawsze jest zasadne, o czym świadczą przypadki braku zainteresowania uczestników doradztwem oraz opinie części uczestników o nieprzydatności doradztwa. W doradztwo zawodowe było oceniane pozytywnie przez część uczestników. W odczuciu beneficjentów i w opinii ewaluatorów, jest ono przydatne, zwłaszcza gdy po jego przeprowadzeniu można wybrać dowolny kierunek kształcenia dopasowany do wyników doradztwa. Czy gdyby w projekcie zaproponowano Panu/i mniej, np. tylko szkolenie albo tylko doradztwo, czy projekt byłby…

9 nnn Badanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wpływ wsparcia Wsparcie sprzyjało adaptacyjności osób indywidualnych i firm. Badane przedsiębiorstwa odnotowały pozytywny wpływ wsparcia na konkurencyjność (9 z 14 firm uczestniczących w projektach w ramach Poddziałania i 3 z 6 w 8.1.2), a także podwyższenie kwalifikacji, wydajności i motywacji pracowników. Badanym osobom indywidualnym uczestnictwo w projektach dostarczało wiedzy o nowościach w ich branżach, pozwalało zdobyć kwalifikacje w dotychczasowym lub w nowym zawodzie, określić dalsze potrzeby edukacyjne oraz rozwinąć kompetencje miękkie (zwłaszcza umiejętność współpracy w zespole – powyżej 90% uczestników w każdej grupie oprócz odbiorców wsparcia outplacementowego, wśród których 62% zadeklarowało rozwój tych umiejętności). Korzystne efekty wsparcia częściej występowały w Poddziałaniu oraz w przypadku rolników i domowników w ramach Poddziałania i relatywnie rzadziej wśród odbiorców wsparcia outplacementowego.

10 Nabyta wiedza i umiejętności
nnn Badanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wpływ wsparcia Nabyta wiedza i umiejętności

11 nnn Badanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wpływ wsparcia Wpływ wsparcia na rozwój umiejętności związanych z adaptacją do zmian na rynku pracy

12 nnn Badanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wpływ wsparcia Większość respondentów wykorzystywała w pracy umiejętności nabyte w wyniku udziału w projekcie i oczekiwała wykorzystywania ich w przyszłości (trwałość wsparcia). Wykorzystywanie nabytej wiedzy i umiejętności w pracy

13 nnn Badanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wpływ wsparcia Wpływ wsparcia na znalezienie nowego miejsca pracy jest niewielki: w jest to korzystne dla pracodawców; ale w świadczy o niskiej skuteczności zatrudnieniowej. W tym 9% poza rolnictwem

14 Koszty wsparcia i efektywność kosztowa
nnn Badanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Koszty wsparcia i efektywność kosztowa Duże zróżnicowanie kosztów jednostkowych wsparcia: w od zł do zł; w projektach „rolniczych” od zł do zł; w projektach outplacementowych 7360 zł do zł (bez wsparcia samozatrudnienia). Nie zachodzi pozytywna zależność pomiędzy kosztami jednostkowymi wsparcia a uzyskiwaniem przez uczestników pozytywnych efektów (deklarowany wzrost wynagrodzeń, awans oraz – w przypadku Poddziałania – częstość podejmowania nowego zatrudnienia), tj. wraz ze wzrostem kosztu efekty te nie następują istotnie częściej. W zakończonych projektach poniesione koszty jednostkowe były niższe od planowanych, co wskazuje na możliwości poczynienia oszczędności, np. w zakresie sal szkoleniowych i cateringu, wynagrodzeń trenerów (obniżanie ich wymaga indywidualnego podejścia), refundacji kosztów dojazdu (nie wszyscy uczestnicy ich potrzebują). Beneficjenci są zdania, że IP2 oczekuje obniżania kosztów organizacji szkoleń i rekrutacji uczestników poniżej niezbędnych nakładów. Nie ma dokumentu (np. podręcznika) opisującego koszty rynkowe usług szkoleniowo-doradczych który ułatwiałby członkom KOP i pracownikom IP2 wczesną identyfikację możliwych oszczędności i niezaniżanie kosztów na działania faktycznie niezbędne.

15 Ocena wsparcia outplacementowego
nnn Badanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ocena wsparcia outplacementowego Badaniem CATI objęto uczestników 3 projektów outplacementowych, w tym 2 projektów systemowych. Outplacementowe projekty systemowe cechowały się wartością dodaną w stosunku do projektów konkursowych na poziomie koncepcji projektu: wśród ogółu badanych projektów były jedynymi, w których nie zakładano z góry tematyki szkoleń (zgodnie z koncepcją szybkiego reagowania). Pomimo że outplacement wiąże się z przekwalifikowaniem, szkolenia w tych projektach były relatywnie krótkie (średnio 100 i 120 godzin) w porównaniu ze szkoleniami dla osób odchodzących z rolnictwa i szkoleniami w Poddziałaniu Doradztwo zawodowe trwało 3-4 godziny – dość, by porozmawiać z uczestnikiem na temat jego kompetencji, oczekiwań i wypracować propozycje dalszego kształcenia oraz profilu poszukiwanego zatrudnienia, ale nie będą to działania pogłębione, np. to zbyt mało czasu by wspólnie z uczestnikiem wypracować plan poszukiwania pracy i później monitorować jego realizację. W momencie realizacji badania pracowało 59% respondentów, ale tylko 14% zadeklarowało, że podjęli nowe zatrudnienie dzięki udziałowi w projekcie. Ponadto 7% badanych utrzymało pracę. Niska skuteczność zatrudnieniowa może się wiązać z elastycznymi kryteriami rekrutacji (ryzyko udziału osób niezagrożonych zwolnieniem), niewystarczającą indywidualizacją szkoleń i doradztwa, krótkim wymiarem doradztwa, lub innymi czynnikami których przeprowadzone badania nie pozwoliły zidentyfikować.

16 Rekomendacje dla bieżącej perspektywy
nnn Badanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Rekomendacje dla bieżącej perspektywy Wniosek Rekomendacja Sposób wdrożenia Adresat Tematyka szkoleń była zgodna z tematami priorytetowymi założonymi w PO KL, oraz z potrzebami pracodawców w zakresie kompetencji ogólnych (kwalifikacji kluczowych przydatnych w wielu zawodach). Natomiast wymagania dotyczące specyficznych umiejętności zawodowych były zaspokajane tylko w odniesieniu do części zawodów, w szczególności niewystarczające było wsparcie przemysłu i budownictwa. Do uzyskania dofinansowania projektodawca nie musi szczegółowo wykazać jakości planowanego wsparcia ani nie kształtuje go w odpowiedzi na specyficzne oczekiwania klientów. System wdrażania utrudnia więc dopasowanie wsparcia do potrzeb odbiorców. Wypracowanie w bieżącym okresie programowania koncepcji wsparcia na okres po 2013 r. dopasowanego do potrzeb pracodawców. Identyfikacja rozwiązań zwiększających adekwatność wsparcia do potrzeb pracodawców, w tym poprzez zbadanie efektów konkursu na operatora wsparcia w porównaniu do dotychczasowych projektów, oraz przegląd dobrych praktyk sprzyjających dopasowaniu wsparcia EFS do potrzeb pracodawców. Wdrożenie rekomendacji uwarunkowane dostępnością środków finansowych oraz zatwierdzeniem badania w Planie Działań Ewaluacyjnych w ramach komponentu regionalnego PO KL w województwie dolnośląskim. IP/IW (IP2)

17 nnn Rekomendacje dla bieżącej perspektywy
Badanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Rekomendacje dla bieżącej perspektywy Wniosek Rekomendacja Sposób wdrożenia Adresat Zainteresowanie grup docelowych udziałem w szkoleniach dofinansowanych z EFS zmniejsza się, co wynika z: - wyczerpywania się potencjalnych grup docelowych, przy ich ogólnie niewielkiej skłonności społeczeństwa do kształcenia ustawicznego; - mniejszościowych, ale występujących u uczestników krytycznych opinii o jakości wsparcia. Upowszechnianie wśród mieszkańców i przedsiębiorców Dolnego Śląska wiedzy na temat korzyści, jakie daje skorzystanie ze wsparcia udzielanego w ramach projektów PO KL. Prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych mających na celu pokazywanie korzyści płynących z kształcenia ustawicznego i inwestowania w pracowników, w tym z udziału w projektach w ramach Priorytetu VIII PO KL. Działania promocyjne powinny objąć promowanie dobrych praktyk, oraz kształtowanie pozytywnego wizerunku PO KL. W szczególności przekaz informacyjny warto skierować do osób w średnim wieku, rolników, oraz do mikro- i małych przedsiębiorstw. IW (IP2)

18 nnn Rekomendacje dla bieżącej perspektywy
Badanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Rekomendacje dla bieżącej perspektywy Wniosek Rekomendacja Sposób wdrożenia Adresat Wśród analizowanych wniosków o dofinansowanie są projekty wyróżniające się starannym przygotowaniem, jakością diagnozy i przemyślaną koncepcją projektu. Upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie przygotowania i realizacji projektów, w ramach działań informacyjno-promocyjnych PO KL. Działania informacyjno-promocyjne skierowane do beneficjentów, promujące wysoką jakość w przygotowaniu i realizacji projektów, np. zachęcanie projektodawców do wykorzystywania publikacji takich jak „Podręcznik zarządzania projektami miękkimi w kontekście Europejskiego Funduszu Społecznego”, albumy prezentujące laureatów konkursu "Dobre praktyki EFS", a także działania promujące, np. podczas spotkań informacyjnych, przykłady starannie przygotowanych projektów (za zgodą beneficjentów, którzy zechcą spopularyzować swoje projekty jako dobre praktyki). IW (IP2)

19 nnn Rekomendacje dla bieżącej perspektywy Wniosek Rekomendacja
Badanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Rekomendacje dla bieżącej perspektywy Wniosek Rekomendacja Sposób wdrożenia Adr. U uczestników projektów outplacementowych, rzadko występowały korzystne efekty: zdobycie nowych kwalifikacji oraz zatrudnienie dzięki udziałowi w projekcie. Ponadto wysoki udział osób utrzymujących pracę i elastyczne kryteria rekrutacji w projekcie konkursowym sugerują, że wśród uczestników mogły być osoby, u których zagrożenie zwolnieniem było niewielkie. Identyfikacja ewentualnych słabości w zakresie tematyki lub procesu realizacji w projektach outplacementowych i wypracowanie na tej podstawie rozwiązań podwyższających skuteczność przyszłych przedsięwzięć tego typu, w szczególności skuteczności zatrudnieniowej. W przypadku kontynuacji systemowych przedsięwzięć outplacementowych, proponujemy przeprowadzenie pogłębionej analizy dotychczasowych projektów, a jej wyniki ująć podczas opracowywania PD na 2013 r. Rekomendujemy, aby analiza objęła: kryteria rekrutacji uczestników, wyniki rekrutacji, wymiar czasowy i zakres tematyczny poradnictwa zawodowego, powiązanie szkoleń z wynikami poradnictwa, dostępność dodatkowych form wsparcia, dopasowanie tematyki szkoleń do dotychczasowych kwalifikacji uczestników, programy i materiały szkoleniowe, kwalifikacje doradców i trenerów, koszty działań, tryb projektu (konkursowy/systemowy); Pozyskanie wiedzy o dobrych praktykach stosowanych w Polsce i innych państwach UE w zakresie outplacementu; Zapisy w PD na 2013 r. umożliwiające: Objęcie doradztwem / poradnictwem zawodowym wszystkich uczestników projektów, Zróżnicowanie długości doradztwa i szkoleń, zależnie od potrzeb uczestnika; Dostosowanie tematyki i długości szkoleń do kwalifikacji uczestnika i możliwości zatrudnienia na lokalnym rynku pracy; Uczynienie doradztwa częścią indywidualnego planu działania, tj.: doradztwo (poradnictwo) zawodowe na początku uczestnictwa w projekcie (identyfikacja kwalifikacji i dobór wsparcia) oraz, po zakończeniu szkolenia, wspólne z uczestnikiem opracowanie działań zmierzających do poszukiwania i podjęcia pracy oraz monitorowanie postępów uczestnika; Dla zwiększenia przejrzystości monitorowania wsparcia, rozdzielenie wskaźników monitorowania skuteczności zatrudnieniowej. IP, IW (IP2)

20 nnn Propozycje na lata 2014-2020 Wniosek Rekomendacja Sposób wdrożenia
Badanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Propozycje na lata Wniosek Rekomendacja Sposób wdrożenia Adresat Wśród pracodawców istnieje zapotrzebowanie na podwyższanie kwalifikacji pracowników. U większości uczestników, jak wynika z ich deklaracji, wsparcie przynosi korzystne efekty: przyczynia się do rozwinięcia kompetencji zawodowych i zwiększania adaptacyjności, w szczególności w ramach Poddziałania Kontynuacja kształcenia ustawicznego dofinansowanego z EFS jest zasadna (w tym w zakresie kompetencji ogólnych i specyficznych - zawodowych), jakkolwiek niezbędne jest określenie sposobu jego koncentracji i podwyższanie jego jakości. Wsparcie na doskonalenie kadr przedsiębiorstw dostępne w przyszłym okresie programowania. Szczegółowy zakres wsparcia, zasady jego koncentracji, kryteria jego udzielania oraz metody podwyższania jego jakości powinny zostać wypracowane w oparciu o m. in. wyniki ewaluacji prowadzonych w regionach w ramach bieżącej perspektywy. IZ

21 nnn Propozycje na lata 2014-2020 Wniosek Rekomendacja Sposób wdrożenia
Badanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Propozycje na lata Wniosek Rekomendacja Sposób wdrożenia Adresat Tematyka szkoleń częściowo zaspokajała potrzeby pracodawców. System wdrażania wsparcia utrudnia jego dopasowanie do potrzeb odbiorców, ponieważ wsparcie nie jest projektowane w odpowiedzi na zapotrzebowanie potencjalnych uczestników. Zastosowanie rozwiązań umożliwiających kształtowanie tematyki wsparcia przez pracodawców, w tym m. in. rozwiązań opartych na wynikach ewaluacji konkursu na operatorów wsparcia i/lub koncepcji bonu szkoleniowego, z zastosowaniem metod (np. kryteriów dostępu) ograniczających wsparcie do grup docelowych (np. wielkości firm, branż, grup zawodowych lub społecznych) wybranych jako priorytetowe przez władze regionu, oraz standardów jakości wsparcia. IZ: ustanowienie ram dla realizacji kształcenia ustawicznego dostosowanego do potrzeb pracodawców poprzez zapisy Szczegółowego Opisu Priorytetów zintegrowanego programu regionalnego, dla przyszłego okresu programowania. Optymalnie: powołanie operatora wsparcia który, po weryfikacji kryteriów dostępu i przeprowadzeniu diagnozy potrzeb, udostępni pracodawcy możliwość dofinansowania inwestycji w kapitał ludzki. Operator nie będzie natomiast oferował usług szkoleniowych/doradczych (co zachęcałoby go do wpływania na nabór klientów, identyfikację potrzeb i zakres wsparcia oraz ograniczałoby możliwości podwyższania jakości wsparcia dzięki konkurencji usługodawców). Rekomendujemy, by dofinansowanie mogło być wykorzystane uprawnionych pracodawców na dowolnie wybraną usługę szkoleniową/doradczą spełniającą standardy określone przez IZ lub IP. IP/IW (IP2): zapisy Planów Działania oraz dokumentacji konkursowej uszczegółowiające zakres wsparcia odpowiednio do priorytetów regionu i włączające pożądane przez władze regionu standardy realizacji projektów. IZ/IP/IW (IP2) Badanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

22 nnn Propozycje na lata 2014-2020
Badanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Propozycje na lata Wniosek Rekomendacja Sposób wdrożenia Adresat Łączenie wielu kryteriów strategicznych w ramach jednego konkursu skutkuje podobnymi wyborami dokonywanymi przez wielu beneficjentów, a w efekcie nadpodażą wsparcia w niektórych grupach docelowych i jego niedoborem w innych. Wdrożenie poprzedniej rekomendacji (operatorzy / bony szkoleniowe). Alternatywnie, w przypadku dalszego ogłaszania konkursów na projekty tematyczne, tj. takie, w których grupa docelowa i tematyka jest określana we wniosku o dofinansowanie: Wprowadzenie odrębnych konkursów na wsparcie wybranych przez IP grup docelowych (np. branż). Dla zapewnienia efektywności wsparcia sugerujemy, aby alokacja na konkurs była określana na podstawie rozpoznania wielkości grupy docelowej, oszacowania jej skłonności do uczestnictwa w projektach oraz rozeznania niezbędnych kosztów wsparcia. Rozeznanie wielkości priorytetowych grup docelowych (branż). Analiza rynkowych kosztów usług szkoleniowych i doradczych. Oszacowanie ich skłonności do udziału w projektach na podstawie dotychczasowego udziału, co pozwoli oszacować liczbę potencjalnie zainteresowanych wsparciem, a po przemnożeniu przez akceptowalny dla IP rynkowy koszt wsparcia – oszacować alokację. Zapisy Planów Działania oraz dokumentacji konkursowej: odrębne konkursy lub pule środków w ramach jednego konkursu na wsparcie precyzyjnie wskazanych grup zawodowych lub branż. IZ/IP /IW (IP2)

23 nnn Propozycje na lata 2014-2020
Badanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Propozycje na lata Wniosek Rekomendacja Sposób wdrożenia Adresat Doradztwo dla przedsiębiorstw (typ 2 operacji w ramach Poddziałania 8.1.1) rzadko było realizowane przez beneficjentów. Zainteresowanie tą formą wsparcia wzrosło po wprowadzeniu przez IZ zmiany zasad współfinansowania przez przedsiębiorcę (możliwość wnoszenia wkładu własnego w postaci czasu pracy pracownika), jednak pozostawało niskie. Ponadto w odczuciu środowiska firm doradczych dofinansowanie z EFS nie jest atrakcyjne. Jednocześnie, przedsiębiorcy mają trudności z rozpoznaniem swoich potrzeb rozwojowych, co skutkuje m. in. przypadkami nietrafnego wyboru szkoleń. Wprowadzenie podejścia opartego na zasadzie działania operatorów i/lub bonu szkoleniowego, w ramach którego dostępne będzie dofinansowanie na doradztwo i szkolenia. Wstępną diagnozę potrzeb (stwierdzenie potrzeb w zakresie doradztwa i/lub szkoleń) przeprowadzałby operator. Pogłębiona diagnoza mogłaby być dostępna w ramach dofinansowanego doradztwa. Dopuszczenie stosowania obydwu form wsparcia (szkoleń i doradztwa, bez konieczności ich łączenia) w projektach, w których zakres i tematyka wsparcia będzie dostosowywana do potrzeb poszczególnych klientów. IZ/IP/IW (IP2)

24 nnn Propozycje na lata 2014-2020
Badanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Propozycje na lata Wniosek Rekomendacja Sposób wdrożenia Adresat Zainteresowanie grup docelowych udziałem w szkoleniach dofinansowanych z EFS zmniejsza się, co wynika z: wyczerpywania się potencjalnych grup docelowych, przy ich ogólnie niewielkiej skłonności społeczeństwa do kształcenia ustawicznego mniejszościowych, ale występujących u uczestników krytycznych opinii o jakości wsparcia. Promowanie wartości i przydatności kształcenia ustawicznego wśród osób i firm. Dopasowanie wsparcia do nowych potrzeb potencjalnych odbiorców. Podwyższanie jakości wsparcia. Realizacja przemyślanych kampanii promocyjnych ukazujących, poprzez adekwatne do odbiorców media i przykłady, korzyści z doskonalenia własnych kwalifikacji i inwestowania w pracowników oraz wychodzących na przeciw niechęci przedsiębiorstw do inwestowania w kapitał ludzki. Rozwiązania maksymalizujące dopasowanie wsparcia do potrzeb klientów, np. działanie operatorów. Podwyższanie jakości np. poprzez standardy usług szkoleniowych i doradczych. IZ/IP/IW (IP2)

25 nnn Propozycje na lata 2014-2020 Jw. oraz:
Badanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Propozycje na lata Wniosek Rekomendacja Sposób wdrożenia Adresat Jw. oraz: Efekty wsparcia są oceniane umiarkowanie dobrze ale wysoki jest też udział ocen przeciętnych, nie zachodzi ponadto pozytywna zależność pomiędzy nakładami a efektami. Wdrażanie wsparcia poprzez operatorów i oddzielenie ich funkcji od usługodawcy; wprowadzenie możliwości wyboru przez uczestnika dowolnego usługodawcy spełniającego standardy IP, co zachęci usługodawców do konkurowania jakością i adekwatnością wsparcia. Stosowanie standardów usług szkoleniowych (standardy skoncentrowane na aspektach merytorycznych, z uwzględnieniem metod aktywnych i kształcenia praktycznego). W przypadku konkursów tematycznych, zwiększanie znaczenia oceny zawartości merytorycznej projektów. Wdrażanie wsparcia oparte na działaniu operatorów odrębnych od usługodawców. Wypracowanie i wdrożenie standardów usług szkoleniowych i doradczych, uwzględniających praktyczny wymiar kształcenia. W tym celu użyteczna może być współpraca z PIFS, oraz skorzystanie z doświadczeń województwa małopolskiego jako inspiracji do opracowania własnych standardów. W przypadku konkursów tematycznych, wprowadzenie w dokumentacji konkursowej lub w szczegółowych zasadach realizacji projektu wymogu opisu rezultatów, jakie przyniesie dany projekt, tj. kwalifikacji nabywanych przez uczestników. Po wejściu w życie Krajowych Ram Kwalifikacji zasadne będzie stosowanie podejścia zbieżnego go z nimi. IZ/IP/IW (IP2)

26 nnn Propozycje na lata 2014-2020
Badanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Propozycje na lata Wniosek Rekomendacja Sposób wdrożenia Adresat Sposób łączenia szkoleń z pozaszkoleniowymi formami wsparcia nie zawsze jest zasadny. W szczególności doradztwo powiązane ze szkoleniami jest użyteczne tylko w przypadku niektórych szkoleń, a doradztwo zawodowe ma w praktyce ograniczony wymiar niesprzyjający jego skuteczności. Promocja doradztwa dla przedsiębiorstw poprzedzającego decyzję o szkoleniach. Dostępność doradztwa dla przedsiębiorstw i doradztwa powiązanego ze szkoleniami w przyszłym okresie programowania, bez wymogu łączenia go ze szkoleniami. W przypadku projektów polegających na przekwalifikowaniu (outplacement, rolnicy), promowanie doradztwa zawodowego w ramach Indywidualnych Planów Działania. Dostępność doradztwa dla przedsiębiorstw w przyszłym okresie programowania, w tym diagnoza potrzeb poprzedzająca decyzje szkoleniowe. Zapisy Planów Działania oraz dokumentacji konkursowej dopuszczające doradztwo powiązane ze szkoleniami jako fakultatywne dla beneficjenta w przypadku doskonalenia zawodowego i wsparcia przedsiębiorstw. W przypadku przekwalifikowania: zapisy dokumentacji konkursowej wymagające stosowania Indywidualnych Planów działania, w tym doradztwa zawodowego i monitorowania aktywności uczestnika w poszukiwaniu pracy. Dopuszczenie znaczącego wymiaru czasowego (i wyższych kosztów) tej formy wsparcia oraz dopasowanie długości doradztwa do potrzeb uczestnika. IZ/IP/IW (IP2)

27 nnn Propozycje na lata 2014-2020
Badanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Propozycje na lata Wniosek Rekomendacja Sposób wdrożenia Adresat Instytucja Pośrednicząca II stopnia i eksperci oceniający projekty mają cząstkowe rozeznanie rynkowych stawek szkoleń i doradztwa oraz potrzebnych nakładów pracy związanych z realizacją projektów, co utrudnia ocenę kosztów zakładanych w projektach, utrudnia więc trafny wybór projektów oraz proces negocjacji. Przeprowadzenie pogłębionego rozeznania kosztów rynkowych wsparcia w różnych branżach i dla różnych tematów szkoleń i doradztwa, oraz opracowanie na tej podstawie pożądanych widełek kosztów, przekazanych do wiadomości KOP i beneficjentów. Podtrzymanie weryfikacji zasadności kosztów. Rozeznanie kosztów rynkowych wsparcia w ścisłej współpracy z wybranymi przedstawicielami środowiska firm szkoleniowych i doradczych oraz określenie na tej podstawie akceptowalnych widełek kosztów, weryfikowanych corocznie, oraz negocjacje umów i kontrola wydatków w projektach. Optymalnie: wdrażanie wsparcia poprzez operatora i określanie tematyki wsparcia przez klientów (osoby, firmy). Natomiast w przypadku kontynuacji projektów tematycznych, pogłębiona ocena (programy szkoleń, kwalifikacje trenerów) oraz powierzenie oceny merytorycznej projektów osobom będącym ekspertami z dziedzin, których dotyczą projekty lub znaczne rozbudowanie szkoleń członków KOP. IZ/IP/IW (IP2)

28 nnn Propozycje na lata 2014-2020 Jw.
Badanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Propozycje na lata Wniosek Rekomendacja Sposób wdrożenia Adresat Jw. Promowanie zatrudniania w instytucji organizującej konkurs osób z doświadczeniem w realizacji projektów, np. po stronie beneficjenta (projektu dofinansowanego ze środków UE lub innych środków, nie tylko ogólnego doświadczenia w zakresie EFS), co ułatwi adekwatne rozeznanie nakładów pracy i powiązanych z nimi kosztów, szczególnie w zakresie kosztów pozamerytorycznych, oraz ułatwi komunikację pomiędzy beneficjentami i IP2. Stosowanie kryterium doświadczenia w realizacji projektów finansowanych ze środków UE lub z innych źródeł jako dodatkowego atutu w rekrutacji pracowników na stanowiska opiekunów projektów oraz do weryfikacji WNP. IW (IP2)

29 nnn Propozycje na lata 2014-2020
Badanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Propozycje na lata Wniosek Rekomendacja Sposób wdrożenia Adresat W części projektów, w które zostały wyłonione w konkursach, wprawdzie zostało spełnionych kilka kryteriów strategicznych, ale we wnioskach o dofinansowanie występują słabości w zakresie diagnozy problemów, na które ma odpowiedzieć projekt. Optymalnie: wdrażanie wsparcia poprzez operatora i określanie tematyki przez klientów. Natomiast w przypadku kontynuacji projektów tematycznych, wymóg przeprowadzania diagnozy wspólnie z grupą docelową, i rozbudowanie oceny merytorycznej zgodnie z poprzednią rekomendacją nr 8. Wdrażanie wsparcia poprzez operatora i określanie tematyki wsparcia przez klientów, lub w przypadku kontynuacji projektów tematycznych Diagnoza potrzeb dokonywana wspólnie z grupą docelową np. organizacją branżową; Rewizja zasad oceny merytorycznej; Pogłębiona ocena merytoryczna projektów, obejmująca m. in. ocenę programu szkoleń, planowanych metod i koncepcji materiałów szkoleniowych, dokonywana przez ekspertów dziedzinowych. IZ

30 nnn Propozycje na lata 2014-2020
Badanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Propozycje na lata Wniosek Rekomendacja Sposób wdrożenia Adresat Wsparcie nie jest wystarczająco efektywne kosztowo, jako że nie zachodzi zależność pomiędzy kosztami jednostkowymi (obliczonymi na podstawie kosztów ogółem), a jego efektami. Natomiast taka zależność może zachodzić w przypadku niektórych kategorii kosztów, np. wynagrodzenia kompetentnych trenerów. Systematyczne badanie kosztów rynkowych usług szkoleniowych i doradczych, stosowanie standardów jakości wsparcia oraz maksymalnych wydatków na działania pozamerytoryczne, kontrola WNP i projektów, negocjacje z projektodawcami z zastosowaniem indywidualnego podejścia. Opracowanie i wdrożenie standardów jakości (wysokie standardy merytoryczne, w tym nacisk na rezultaty i umiejętności praktyczne oraz określenie minimalnych niezbędnych dla jakości wsparcia standardów działań pozamerytorycznych (sale itp.); Rozeznanie kosztów rynkowych wsparcia oraz określenie na tej podstawie akceptowalnych widełek kosztów, weryfikowanych corocznie; Stosowanie negocjacji po wyborze projektów i wykorzystywanie w tym procesie wiedzy o kosztach rynkowych; Kontrola projektów i wnikliwa weryfikacja wniosków o płatność. IZ/IP/IW (IP2)

31 nnn Propozycje na lata 2014-2020 Wniosek Rekomendacja Sposób wdrożenia
Badanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Propozycje na lata Wniosek Rekomendacja Sposób wdrożenia Adresat Wsparcie dla osób „odchodzących z rolnictwa” jest pozytywnie oceniane przez uczestników, ale rzadko prowadzi do podjęcia poza rolnictwem pracy przez osoby które pracowały w rolnictwie. W praktyce wsparcie to nie różni się znacząco od zwykłego kształcenia ustawicznego, szczególnie, jeżeli dotyczy domowników. Ograniczenie wsparcia np. tylko do osób faktycznie pracujących w rolnictwie i do osób bez zawodu będących domownikami. Stosowanie IPD zarówno przed wyborem kształcenia, jak i wspierających po kursach/szkoleniach poszukiwanie zatrudnienia poza rolnictwem. Wprowadzenie konsekwencji finansowych w przypadku, gdy uczestnik nie podejmuje działań aby znaleźć zatrudnienie poza rolnictwem. Alternatywnie: rezygnacja ze wsparcia skierowanego wyłącznie do rolników i domowników, i zastąpienie go działaniami promującymi zmianę zawodu i informującymi i możliwościach kształcenia. Zapisy SzOP dla nowego programu. Zapisy Planów Działania oraz dokumentacji konkursowej. Weryfikacja działań podjętych przez uczestnika może np. obejmować pozyskiwanie od uczestnika kopii wysłanych zgłoszeń, kontakt z pracodawcą do którego uczestnik – jak deklaruje – zgłosił się itp. W celu wypracowania sposobu weryfikacji rekomendujemy zasięgnięcie opinii powiatowych urzędów pracy. Działania informacyjno-promocyjne dla rolników mogą być prowadzone w ramach działań informacyjno-promocyjnych PO KL, lub odrębnych projektów, zgodnie z rekomendacją opisana w części dla bieżącego okresu programowania. W szczególności istotne jest zaangażowanie do tych działań osób cieszących się prestiżem na wsi i dzielących się własnym doświadczeniem (np. sołtysi, uczestnicy dotychczasowych projektów), raczej niż mediów czy ogłoszeń. IZ/IP/IW (IP2)

32 www.reytech.pl www.ibs.org.pl
nnn Badanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dziękuję za uwagę Badanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "Wyniki i wnioski z badania ewaluacyjnego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google