Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2007 – 2013 (WRPO)

Коpie: 1
NOWY TOMYŚL 13 listopada 2007r WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2007 – 2013 (WRPO) Priorytet I.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2007 – 2013 (WRPO)"— Zapis prezentacji:

1 WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2007 – 2013 (WRPO)
Priorytet I 7 listopada 2007r.

2 WRPO – Struktura i podział środków
Działania realizowane są w ramach 7 Priorytetów: (mln €) Konkurencyjność przedsiębiorstw , 8 (realizuje Departament Gospodarki UMWW) II. Infrastruktura komunikacyjna ,3 III. Środowisko przyrodnicze ,8 IV. Rewitalizacja obszarów problemowych ,0 V. Infrastruktura dla kapitału ludzkiego ,2 VI. Turystyka i środowisko kulturowe ,4 VII. Pomoc techniczna ,9 OGÓŁEM : 1 272,7 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

3 Priorytet I. Konkurencyjność przedsiębiorstw Informacje ogólne
Finansowanie Priorytetu odbywa się ze środków: - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Linia demarkacyjna: - czytelny podział pomiędzy programami regionalnymi a programami centralnymi, pomiędzy priorytetami i poszczególnymi działaniami, Efekty realizacji WRPO: - powstanie nowych firm do dwóch lat działalności szt., - powstanie nowych miejsc pracy – 4200 szt., - powstanie firm innowacyjnych – 700 szt., - firmy wdrażające projekty w zakresie ekoefektywne – 100 szt., Niezależność przedsiębiorstwa: to takie przedsiębiorstw, które nie posiada udziałów powyżej 25% kapitału lub głosów w innym przedsiębiorstwie a/lub inne nie posiada w nim powyżej 25% kapitału lub głosu.

4 Priorytet I. Konkurencyjność przedsiębiorstw Informacje ogólne
Pomoc publiczna –zgodnie z Rozp. Ministra Rozwoju Regionalnego z - w przypadku inwestycji max intensywność pomocy dla wielkopolski = 40%, podwyższa się o 20 pp. dla małych firm i pp., dla średnich firm, za wyjątkiem sektora transportu, - w przypadku doradztwa max intensywność pomocy = 50%, Cross financingu – mechanizm elastycznego finansowania - wysokość udziału do 10% na poziomie priorytetu i 20% na poziomie projektu Projekty kluczowe – wybierane przez Zarząd województwa (realizacja ze środków priorytetu !!!) 1) Budowa Wielkopolskiego Centrum Zaawansowanych Technologii Informatycznych (konsorcjum Politechnika Poznańska – Instytut Chemii Bioorganicznej PAN 2) Inkubator Technologiczny w Kaliszu 3) Regionalny Instytut Transferu Technologii

5 Działania skierowane do sektora MSP (w mln €)
Priorytet I. Konkurencyjność przedsiębiorstw Działania dla MSP – alokacja finansowa 1.8 Przygotowanie terenów inwestycyjnych ,0 (działanie 1.8 realizuje Departament Wdrażania Programu) Działania skierowane do sektora MSP (w mln €) 1.1. Rozwój mikro-przedsiębiorstw ,2 1.2. Wsparcie rozwoju MSP ,2 Działania skierowane do sektora otoczenia biznesu (w mln €) 1.3. Rozwój systemu finansowych instrumentów wsparcia przedsiębiorczości ,0 1.4. Wsparcie przedsięwzięć wynikających z Regionalnej Strategii Innowacji (w tym 58,06 - projekty kluczowe) ,0 1.5. Wzmocnienie instytucjonalnego otoczenia biznesu ,3 1.6. Promocja regionalnej gospodarki ,0 1.7. Rozwój sieci i kooperacji ,0

6 Priorytet I. Konkurencyjność przedsiębiorstw Działania dla MSP
Cel: Wspieranie rozwoju gospodarczego i społecznego regionu poprzez bezpośrednie wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na realizacje projektów inwestycyjnych i doradczych

7 Priorytet I. Działanie 1.1. Rozwój mikro-przedsiębiorstw -13,2 mln €
Beneficjenci działania 1.1 Mikro-przedsiębiorstwa, które zgodnie z zaleceniem KE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącym definicji przedsiębiorstw mikro, małych i średnich, przy zachowaniu kryterium niezależności określonym w ust. 3 przedmiotowego zalecenia, spełniają następujące warunki: - zatrudniają średniorocznie mniej niż 10 osób, a ich obroty roczne lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln EUR,

8 Priorytet I. Działanie 1.1 Poziom dofinansowania
Projekty inwestycyjne L. p Przedsiębiorstwo Max. wartość dofinansowania (wydatków kwalifikowanych) Kwoty dofinansowania sektor MSP (branża transportu) Min (w PLN) Max 1. Mikro 60% 40% 9 tys. 200 tys. Projekty doradcze L. p Przedsiębiorstwo Max. wartość dofinansowania sektor MSP Kwoty dofinansowania Min (w PLN) Max 1. Mikro 50% 3 tys. 100 tys.

9 Priorytet I. Działanie 1.2. Wsparcie MSP - 132,2 mln €
Beneficjenci działania 1.2 - mikro (dofin. pow. 200 tys. PLN), małe i średnie przedsiębiorstwa które zgodnie z zaleceniem KE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącym definicji przedsiębiorstw, małych i średnich, przy zachowaniu kryterium niezależności określonym w ust. 3 przedmiotowego zalecenia, spełniają następujące warunki: - zatrudniają średniorocznie do 249 osób oraz ich roczny dochód kształtuje się do 50 mln euro

10 Priorytet I. Działanie 1.2. Podział na poddziałania
Poddziałanie 1.2.1 Poddziałanie 1.2.2 CEL Wsparcie rozwoju Inwestycji w sektorze MSP Wsparcie dla wysoko inwestycyjnych MSP BENEFICJENCI Mikro – kwota dofin. > 200 tys. PLN Małe i Średnie Przedsiębiorstwa Mikro, Małe i Średnie Przedsiębiorstwa

11 Priorytet I. Działanie 1.2. Poziom dofinansowania
Poddziałanie 1.2.1 Projekty inwestycyjne L. p Przedsiębiorstwo Max. wartość dofinansowania (wydatków kwalifikowanych) Kwoty dofinansowania sektor MSP (branża transport) Min (w PLN) Max 1. Mikro 60% 40% >200 tys. 1,2 mln 2. Małe 9 tys. 3. Średnie 50% 1 mln

12 Priorytet I. Działanie 1.2. Poziom dofinansowania
Poddziałania 1.2.1 Projekty doradcze L. p Przedsiębiorstwo Max. wartość dofinansowania (wyd. kwali.) Sektora MSP Kwoty dofinansowania Min (w PLN) Max 1. Mikro 50% 100 tys. 1 mln 2. Małe 3. Średnie

13 Priorytet I. Działanie 1.2. Poziom dofinansowania
Poddziałanie 1.2.2 Projekty inwestycyjne i doradcze L. p Przedsiębiorstwo Max. wartość dofinansowania (wydatków kwalifikowanych) Max kwota dofinansowania (w PLN) sektor MSP (branża transport) 1. Mikro 60% 40% 4,8 mln 2. Małe 3. Średnie 50% 4 mln

14 Priorytet I. Konkurencyjność przedsiębiorstw Działania dla sektora MSP
Projekty inwestycyjne Przekładowe rodzaje projektów w działaniach 1.1 – 1.2 a) inwestycja w środki trwałe, b) inwestycja w wartości niematerialne i prawne (inwestycja w transfer technologii poprzez nabycie praw patentowych, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej), Z zastrzeżeniem, że powyższe inwestycje wiążą się z: - utworzeniem nowego przedsiębiorstwa - rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa, - dywersyfikacją produkcji przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów lub zasadniczą zmianą dotycząca procesu produkcyjnego w istniejącym przedsiębiorstwie,

15 Priorytet I. Konkurencyjność przedsiębiorstw Działania dla sektora MSP
Projekty inwestycyjne Przykładowe wydatki kwalifikowane - działania 1.1 – 1.2 a) nabycie środków trwałych (w tym w drodze umowy leasingu): budowli i budynków, maszyn i urządzeń, narzędzi, przyrządów i aparatur, wyposażenia technicznego dla prac biurowych, infrastruktury technicznej związanej z nową inwestycją b) prace związanych z przygotowaniem projektu oraz usług doradczych do 50% faktycznie poniesionych ich kosztów,

16 Priorytet I. Konkurencyjność przedsiębiorstw Działania dla sektora MSP
Projekty inwestycyjne Przykładowe wydatki kwalifikowane działania (cd.) b) zakup robót i materiałów budowlanych, c) zakup prawa własności lub prawa wieczystego użytkowania gruntu (do 10% wydatków kwalifikowanych), d) dostosowywanie technologii i produktów do wymagań dyrektyw unijnych, zwłaszcza norm w zakresie BHP, e) zakup wartości niematerialnych i prawnych związanych z transferem technologii poprzez nabycie patentów, licencji, know–how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej,

17 Priorytet I. Konkurencyjność przedsiębiorstw Działania dla sektora MSP
Projekty inwestycyjne Wydatki niekwalifikowane – działania a) zakup środków transportu w sektorze transportu, b) zakup środków transportu poza sektorem transportu, za wyjątkiem specjalistycznych środków transportu, c) podatek VAT jeśli istnieje prawna możliwość odzyskania go przez przedsiębiorcę w świetle Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, d) wydatek poniesiony na zakup środka trwałego, który był współfinansowany ze środków krajowych lub wspólnotowych w przeciągu 7 lat poprzedzających datę zakupu środka przez beneficjenta,

18 Priorytet I. Konkurencyjność przedsiębiorstw Działania dla sektora MSP
Projekty doradcze Przykładowe koszty kwalifikowane działania a) zakup usług doradczych, w tym: przygotowanie ekspertyz, badań, analiz technicznych, finansowych oraz specjalistycznych i dokumentacji technicznej.

19 Priorytet I. Konkurencyjność przedsiębiorstw Działania dla sektora MSP
Projekty doradcze Wydatki niekwalifikowane – działania a) doradcze usługi operacyjne przedsiębiorstwa takie jak np. usługi podatkowe, regularne usługi prawne i reklamowe. b) podatek VAT jeśli istnieje prawna możliwość odzyskania go przez przedsiębiorcę w świetle Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

20 Priorytet I. Konkurencyjność przedsiębiorstw Działania dla sektora MSP
Preferencje: 1. Dla firm do dwóch lat działalności, 2. Dla firm tworzących nowe miejsca pracy, 3. Dla firm z terenów o niższym poziomie przedsiębiorczości, 2. Dla firm działające na obszarach o wysokiej stopie bezrobocia 4. Projekty zawierające rozwiązania w zakresie oszczędności surowców i energii, a także dostosowujące do wymogów ochrony środowiska, 5. Projekty zawierające czynniki innowacyjne, (innowacyjność technologiczna, procesowa, produktowa / towar – usługa / organizacyjna), 6. Projekty zawierające zastosowanie technologii informatycznych i komunikacyjnych (ITC) w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 7. Projekty zawierające dostosowania do wymogów Jednolitego Rynku 8. Projekty dotyczące działalności B + R w przedsiębiorstwach.

21 Priorytet I. Konkurencyjność przedsiębiorstw Działania dla sektora MSP
Procedura konkursowa : - ogłoszenie konkursu – na 30 dni przed naborem, - rodzaj: zamknięty i/lub otwarty, - ilość konkursów: planowane są dwa w roku, - dokumenty składanie przez Beneficjenta : wniosek połączony z biznes planem (UWAGA! koszt takiego wniosku nie jest kosztem kwalifikowanym), wypis z KRS/zaświadczenie o działalności gospodarczej, niezbędne oświadczenia beneficjenta np. niezaleganie ze zobowiązaniami wobec ZUS, US, prawie do dysponowania gruntem, o zabezpieczeniu środków na realizację projektu, itp - data kwalifikowania wydatków: od momentu otrzymanie potwierdzenia o możliwości objęcia projektu pomocą,

22 Priorytet I. Działania dla sektora MSP
Schemat realizacji projektów Wniosek Departament Gospodarki Zarząd Województwa Beneficjent Wniosek połączony z biznes planem + oświadczenia Ocena formalna I Uchwała o przyjęciu do realizacji Ocena merytoryczno-techniczna Projekt Złożenie załączników i oryginałów zaświadczeń Podpisanie umowy o dofinansowanie Ocena formalna II 22

23 Działanie 1.3. Rozwój systemu finansowych instrumentów wsparcia przedsiębiorczości
Cel działania: Tworzenie nowych oraz dokapitalizowanie istniejących funduszy pożyczkowych i poręczeniowych, stanowiących alternatywne źródło finansowania w stosunku do istniejącej oferty bankowej.

24 Inicjatywa JEREMIE Nowy, przygotowany przez Komisję Europejską, instrument w postaci inicjatywy JEREMIE umożliwi przedsiębiorcom znacznie szerszy dostęp do źródeł finansowania ich działalności. Odnawialność tej formy pomocy pozwoli znacznej większej liczbie przedsiębiorstw sektora MSP pozyskać środki finansowe na rozwój ich działalności.

25 Inicjatywa JEREMIE Instrumenty pożyczkowe - pożyczki globalne, pożyczki podporządkowane Instrumenty poręczeniowe

26 Działanie 1.4. Wsparcie przedsięwzięć wynikających z Regionalnej Strategii Innowacji
Cel działania: Poprawa konkurencyjności gospodarki regionu poprzez podnoszenie poziomu innowacyjności, w tym zwiększenie możliwości transferu nowoczesnych technologii dla przedsiębiorstw.

27 W ramach działania realizowane będą projekty kluczowe
Budowa Wielkopolskiego Centrum Zaawansowanych Technologii Informacyjnych (konsorcjum Politechniki Poznańskiej z Instytutem Chemii Bioorganicznej PAN –Poznańskiego Centrum Superkomputerowo Sieciowego (IChB PAN-PCSS)- szacunkowa wartość projektu – 49 mln € Inkubator Technologiczny w Kaliszu, szacunkowa wartość projektu – 5,1 mln € Regionalny Instytut Transferu Technologii. szacunkowa wartość projektu – 3,9 mln €

28 Projekty inwestycyjne – schemat I.
Przykładowe rodzaje projektów: a) tworzenie nowych i rozwój istniejących proinnowacyjnych instytucji pośredniczących pomiędzy nauką a biznesem, - poziom dofinansowania max do 85% - max kwota dofinansowania: 34 mln. PLN b) zakup specjalistycznej aparatury przez podmioty (np. laboratoria) świadczące usługi dla przedsiębiorców, - max kwota dofinansowania: 3,4 mln. PLN

29 schemat II Projekty oferty usług proinnowacyjnych
Przykładowe rodzaje projektów: a) badanie potencjału technologicznego i innowacyjnego w przedsiębiorstwach - poziom dofinansowania max do 85% - max poziom kosztów kwalifikowanych: 1 mln. PLN b) wsparcie MSP przy zakupie usług badawczo-rozwojowych i zakupie wyników prac badawczo-rozwojowych oraz praw własności przemysłowej - poziom dofinansowania max do 100% - max poziom kosztów kwalifikowanych: 2,5 mln. PLN

30 Beneficjenci: a) jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, b) szkoły wyższe, jednostki naukowe, jednostki badawczo-rozwojowe, c) organizacje pozarządowe działające non-profit, d) podmioty zarządzające proinnowacyjnymi instytucjami otoczenia biznesu (non-profit), e) sieci, konsorcja, partnerstwa ww. podmiotów.

31 Forma płatności: refundacja Wysokość udziału cross-financingu na poziomie projektu - 20% Tryb przeprowadzenia naboru wniosków: konkursowy

32 Działanie 1.5. Wzmocnienie instytucjonalnego otoczenia biznesu
Cel działania: a) wspieranie rozwoju oraz konkurencyjności gospodarki regionu poprzez aktywizację i wzmocnienie otoczenia biznesu, b) ułatwienie przedsiębiorcom dostępu do wysokiej jakości usług biznesowych

33 Przykładowe rodzaje projektów:
a) tworzenie nowych, wyspecjalizowanych instytucji wsparcia, (poziom dofinansowania max do 85%) (max kwota dofinansowania: 4,25 mln. PLN) b) przygotowanie i wdrożenie pakietu nowych, specjalistycznych usług dla przedsiębiorców; poprawiających istniejącej oferty usługowej c) tworzenie lokalnych/regionalnych sieci instytucji otoczenia biznesu. (max kwota dofinansowania: 850 tys. PLN)

34 Beneficjenci: a) jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, b) szkoły wyższe, jednostki naukowe, jednostki badawczo-rozwojowe, c) organizacje pozarządowe działające non-profit, d) podmioty zarządzające proinnowacyjnymi instytucjami otoczenia biznesu (non-profit), e) sieci, konsorcja, partnerstwa ww. podmiotów.

35 Wysokość udziału cross-financingu
Forma płatności: refundacja Wysokość udziału cross-financingu na poziomie projektu % Tryb przeprowadzenia naboru wniosków: konkursowy

36 Działanie 1.6. Promocja regionalnej gospodarki
Cel działania Wzmocnienie konkurencyjności gospodarki regionu poprzez działania promocyjne.

37 Przykładowe rodzaje projektów:
Schemat I: Udział małych i średnich przedsiębiorstw w targach i wystawach oraz misjach gospodarczych. Schemat II: Tworzenie i promocja marki produktów regionalnych (z wyłączeniem produktów turystycznych) Schemat III: Organizacja i promocja wydarzeń regionalnych oraz realizacja kampanii marketingowych (w tym projekt własny Samorządu Województwa) Schemat IV: Tworzenie i rozwój elektronicznych systemów informacji dla inwestorów, przedsiębiorstw Schemat V: Badania i analizy dotyczące potencjału gospodarczego regionu

38 Koszty kwalifikowane wydatkami kwalifikowanymi są wyłącznie wydatki niezbędne do realizacji projektu i faktycznie poniesione przez beneficjenta w okresie realizacji projektu, katalog wydatków kwalifikowanych zostanie opublikowany przez Instytucję Zarządzającą. (poziom dofinansowania max do 85%)

39 Beneficjenci: Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, Szkoły wyższe, Organizacje pozarządowe działające non-profit, Instytucje otoczenia biznesu (non profit), Powiązania kooperacyjne, Sieci, konsorcja, partnerstwa ww. podmiotów,

40 Wysokość udziału cross-financingu
Forma płatności: refundacja Wysokość udziału cross-financingu na poziomie projektu % Tryb przeprowadzenia naboru wniosków: Konkursowy, systemowy

41 Działanie 1.7. Rozwój sieci i kooperacji
Cel działania: wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw oraz wzmocnienie powiązań pomiędzy przedsiębiorstwami, instytucjami otoczenia biznesu a jednostkami naukowo-badawczymi. Przykładowe rodzaje projektów: tworzenie nowych i rozwój istniejących klastrów i powiązań kooperacyjnych

42 Beneficjenci: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, szkoły wyższe, jednostki naukowo-badawcze, instytucje otoczenia biznesu, organizacje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności., związki w/w podmiotów.

43 Wysokość udziału cross-financingu
Forma płatności: refundacja Wysokość udziału cross-financingu na poziomie projektu - 20% Tryb przeprowadzenia naboru wniosków: konkursowy

44 Działanie 1.8. Przygotowanie terenów inwestycyjnych
Cel działania: Celem działania jest utworzenie korzystnych warunków przedsiębiorstwom do inwestowania poprzez kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych. Działanie to przyczyni się do znacznej poprawy atrakcyjności inwestycyjnej województwa wielkopolskiego i tym samym jego rozwoju gospodarczego. Przykładowe rodzaje projektów: Projekty kompleksowego uzbrojenia terenu pod inwestycje.

45 WZÓR WNIOSKU APLIKACYJNEGO
Elementy wniosku Projekt dla Działań 1.4 – 1.7

46 I Informacje ogólne o projekcie
Tytuł/rodzaj/typ projektu Identyfikacja rodzaju interwencji Zgodność projektu z politykami horyzontalnymi UE w obszarze: zrównoważony rozwój równość szans społeczeństwa informacyjnego

47 II Identyfikacja Wnioskodawcy
Forma prawna prowadzonej działalności Dane Wnioskodawcy Dane osoby upoważnionej przez Wnioskodawcę do kontaktów Dane osoby/osób upoważnionej/ych przez Wnioskodawcę do podpisania umowy o dofinansowanie Inne podmioty zaangażowane w realizację projektu

48 III CHARAKTERYSTYKA PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI
Podmiot, którego dotyczy projekt Data i miejsce rejestracji działalności Wnioskodawcy (miesiąc/rok) Doświadczenie w zakresie świadczenia usług dla przedsiębiorców Zasoby Wnioskodawcy

49 IV Opis projektu Charakterystyka obszaru, na którym projekt będzie wdrażany Lokalizacja projektu Cel planowanego projektu (zgodny z celem działania) Opis planowanego projektu Uzasadnienie projektu Skwantyfikowane wskaźniki realizacji celów projektu Kategorie wydatków kwalifikowanych Kategorie wydatków niekwalifikowanych Planowane/docelowe źródła finansowania kosztów kwalifikowanych projektu Harmonogram realizacji projektu Stopień przygotowania projektu

50 IV Opis projektu cd. Trwałość projektu
Informacje na temat doświadczeń w zakresie korzystania z pomocy w ramach programów pomocowych Zgodność projektu z prawem zamówień publicznych Pomoc publiczna uzyskana przez wnioskodawcę na dane przedsięwzięcie Pomoc de minimis uzyskana w ciągu ostatnich 3 lat Informacje dotyczące rachunku bankowego Wnioskodawcy

51 Załączniki Projekty gotowe do realizacji - usługowe
Działanie 1.4 schemat II Działanie 1.5 a i b Działanie 1.6 wszystkie schematy Działanie 1.7 wszystkie typy projektów poza infrastrukturalnymi

52 Załączniki Projekty gotowe do realizacji - usługowe
Statut beneficjenta / umowa spółki Kopia bilansu oraz rachunek wyników za ostatnie 2 lata (lub za cały okres działalności, jeśli Wnioskodawca działa krócej niż 2 lata) oraz za zakończone kwartały roku bieżącego (od 21 dnia po zakończeniu kwartału)/opinia RIO dla jst Oświadczenie o kwalifikowalności VAT Wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego Oświadczenie o zachowaniu celów projektu Oświadczenie o niezaleganiu ze zobowiązaniami wobec ZUS/US

53 Załączniki Projekty infrastrukturalne II etap
Pozwolenie na budowę Prawo do dysponowania nieruchomością Studium wykonalności / biznesplan projektu inwestycyjnego Dokumentację świadczącą o zabezpieczeniu finansowym ( w przypadku samorządu: uchwała) Wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego Oświadczenie o wpływie inwestycji na obszar NATURA 2000 Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji lub odpowiednie oświadczenie, że na podstawie obowiązujących przepisów prawnych decyzja środowiskowa nie jest wymagana (jeżeli dotyczy)

54 Załączniki cd. Projekty infrastrukturalne
Ocena oddziaływania na środowisko, a w przypadku jeżeli odrębne przepisy tak stanowią, raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (jeżeli dotyczy) Mapy, szkice lokalizacyjne projektu inwestycyjnego - z wyraźnym zaznaczeniem obszaru realizacji Promesa/umowa kredytowa

55 Procedura konkursowa wyboru projektów-
gotowe do realizacji Zarząd Województwa Beneficjent Departament Gospodarki Uchwała o przyjęciu do realizacji Wniosek Ocena formalna Podpisanie umowy o dofinansowanie Ocena merytoryczno-techniczna 55

56 Procedura konkursowa wyboru projektów-
infrastrukturalne Beneficjent Departament Gospodarki Wniosek Zarząd Województwa Wniosek Ocena formalna I Przyznanie promesy na dofinansowanie Ocena merytoryczno-techniczna (ocena punktowa) Podpisanie umowy o dofinansowanie – po spełnieniu wymaganego poziomu merytoryczno-technicznego Projekt Przygotowanie pełnej dokumentacji projektu Ocena formalna II Wniosek + wszystkie załączniki Ocena merytoryczno-techniczna 0/1 56

57 Procedura konkursowa wyboru projektów-
infrastrukturalne

58 Procedura konkursowa wyboru projektów-
infrastrukturalne c.d.

59 Procedura konkursowa wyboru projektów-
infrastrukturalne c.d.

60 Departament Gospodarki
Dziękuję za uwagę! Departament Gospodarki ul. Strzelecka 49, Poznań (Victoria Center) Tel wrpo.wielkopolskie.pl

61 Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny
Główny punkt informacyjny Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego znajduje się w budynku „Victoria Center” ul. Strzelecka 49 tel , Miejsce składania wniosków Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Departament Gospodarki ul. Strzelecka 49, Poznań (Victoria Center) Tel wrpo.wielkopolskie.pl


Pobierz ppt "WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2007 – 2013 (WRPO)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google