Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Związek Rzemiosła Polskiego Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej Zmiany w systemie edukacji – szkolenie i potwierdzanie kwalifikacji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Związek Rzemiosła Polskiego Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej Zmiany w systemie edukacji – szkolenie i potwierdzanie kwalifikacji."— Zapis prezentacji:

1 Związek Rzemiosła Polskiego Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej Zmiany w systemie edukacji – szkolenie i potwierdzanie kwalifikacji w rzemiośle Warszawa, 12 czerwca 2012 r.

2 Modernizacja systemu kształcenia zawodowego – szkolenie w rzemiośle
2 Modernizacja systemu kształcenia zawodowego – szkolenie w rzemiośle Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela Ustawa z dnia 22 marca 1989 roku o rzemiośle Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o systemie informacji oświatowej Pakiet rozporządzeń wykonawczych

3 Udział organizacji rzemiosła w procesie konsultacji społecznych > opiniowanie projektu zmian do ustawy o systemie oświaty > opiniowanie projektów rozporządzeń wykonawczych

4 Istotne kwestie dla szkolenia w rzemiośle i potwierdzania kwalifikacji zawodowych
możliwość organizacji nauki zawodu na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego (młodociani) trzyletni cykl kształcenia w ZSZ wymiar zajęć praktycznych w ZSZ (nie zwiększony, ale nie zmniejszony) dofinansowanie kosztów szkolenia i refundacje Egzaminy czeladnicze i mistrzowskie przeprowadzane przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych

5 Modernizacja systemu kształcenia zawodowego nowelizacja ustawy o systemie oświaty wejdzie w życie od r.

6 Formy spełniania obowiązku szkolnego (art. 16 ust
Formy spełniania obowiązku szkolnego (art. 16 ust. 5a i 6c ustawy o systemie oświaty) Po ukończeniu gimnazjum obowiązek nauki spełnia się: 1) przez uczęszczanie do publicznej lub niepublicznej szkoły ponadgimnazjalnej; 2) przez realizowanie, zgodnie z odrębnymi przepisami, przygotowania zawodowego u pracodawcy (młodociani pracownicy) 6c. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości, określi, w drodze rozporządzenia: 1) (…), 2) przypadki, w jakich osoba, która ukończyła gimnazjum, może spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy.

7 Nowa struktura szkolnictwa ponadgimnazjalnego – art. 9 ust
Nowa struktura szkolnictwa ponadgimnazjalnego – art. 9 ust. 1 pkt 3 ustawy o systemie oświaty 3-letnia zasadnicza szkoła zawodowa, której ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie, a także dalsze kształcenie począwszy od klasy drugiej liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, Uczniowie-młodociani pracownicy kończą naukę zawodu egzaminem czeladniczym b) 3-letnie liceum ogólnokształcące, którego ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, c) 4-letnie technikum, którego ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie, a także uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego,

8 Nowa struktura szkolnictwa ponadgimnazjalnego – art. 9 ust
Nowa struktura szkolnictwa ponadgimnazjalnego – art. 9 ust. 1 pkt 3 ustawy o systemie oświaty d) szkoła policealna dla osób posiadających wykształcenie średnie, o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku, umożliwiająca uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie, e) trzyletnia szkoła specjalna przysposabiająca do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym/znacznym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi - uzyskanie świadectwa potwierdzającego przysposobienie do pracy.

9 Nowa struktura szkolnictwa ponadgimnazjalnego
Likwidacja liceum profilowanego dla młodzieży z dniem 1 września 2012 r. likwiduje się klasę pierwszą, a w latach następnych kolejne klasy dotychczasowego trzyletniego liceum profilowanego dla młodzieży; Na rok szkolny 2012/2013 nie prowadzi się rekrutacji kandydatów do klasy pierwszej ww. szkoły - (wygaszenie = stopniowa likwidacja) Likwidacja lub przekształcenie szkół uzupełniających dla młodzieży z dniem 1 września 2012 r. likwiduje się klasę pierwszą, a w latach następnych kolejne klasy dotychczasowego dwuletniego uzupełniającego liceum ogólnokształcącego dla młodzieży oraz trzyletniego technikum uzupełniającego dla młodzieży; Na rok szkolny 2012/2013 nie prowadzi się rekrutacji kandydatów do klasy pierwszej ww. szkół.

10 Nowa zasadnicza szkoła zawodowa dla młodzieży czas trwania nauki – 3 lata
Kształcenie ogólne – podstawa programowa kształcenia ogólnego dla ZSZ (zał. nr 5 do rozp. z   r. - DzU 2009/4/17): katalog przedmiotów ogólnokształcących – jak dla technikum i LO; dla wszystkich przedmiotów (oprócz j. polskiego i matematyki) ta sama podstawa programowa kształcenia ogólnego co dla technikum i LO w zakresie podstawowym; Kształcenie zawodowe – zgodnie z nową podstawą programową kształcenia w zawodach, dla nauczanego zawodu; Możliwości dalszego kształcenia: kształcenie ogólne począwszy od klasy drugiej LO dla dorosłych – w celu uzyskania wykształcenia średniego; dalsze kształcenie zawodowe na kwalifikacyjnych kursach zawodowych – w celu uzyskania dodatkowych kwalifikacji (przekwalifikowania).

11 Zmiany w art. 70b ustawy o systemie oświaty (ust. 7 i 11)
DOFINANSOWANIE KOSZTÓW SZKOLENIA jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu (OKE lub Izba Rzemieślnicza) Do wniosku należy dołączyć: kopie dokumentów potwierdzających spełnienie warunku – uprawnienia instruktora praktycznej nauki zawodu kopię umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, zawartej z młodocianym kopię odpowiednio dyplomu lub świadectwa potwierdzającego zdanie egzaminu tj.dyplom OKE lub Świadectwo czeladnicze albo zaświadczenie potwierdzające zdanie tego egzaminu.

12 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 23 grudnia 2011 r
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2012 r. Nr 2, poz. 7)

13 Zawody nauczane w systemie oświaty
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2012 r. Nr 2, poz. 7) 200 zawodów, w ramach których wyodrębniono 251 kwalifikacji: zawody 3-kwalifikacyjne: 23, zawody 2-kwalifikacyjne: 72, zawody 1-kwalifikacyjne: 98, 7 zawodów „artystycznych”, w których nie wyodrębniono kwalifikacji; Dla 161 zawodów przewiduje się możliwość nauczania zarówno w systemie szkolnym (kształcenie w odpowiednim typie szkoły), jak i w formach kursowych (na kwalifikacyjnych kursach zawodowych).

14 w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego
Kwalifikacje a zawód – klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego a egzaminy zawodowe ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 23 grudnia 2011r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego zawody w których szkoły prowadzą kształcenie kwalifikacje w których OKE przeprowadzają egzaminy kwalifikacje w których będą prowadzone kursy potwierdzające kwalifikacje zawody w których mogą być zatrudniani młodociani pracownicy w celu nauki zawodu (ZSZ) zawody w których będą przeprowadzane egzaminy czeladnicze i mistrzowskie

15 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Kwalifikacje a zawód – klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego a egzaminy zawodowe ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania zawody pozaszkolne w których mogą być zatrudniani młodociani pracownicy w celu nauki zawodu (ZSZ) zawody pozaszkolne w których będą przeprowadzane egzaminy czeladnicze i mistrzowskie

16 Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego
1616 Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego Tak wygląda klasyfikacja właściwa. Tutaj należy zwrócić uwagę na identyczny symbol cyfrowy dla zawodu z rozporządzeniem w sprawie podstawy programowej dla zawodu. W tym rozporządzeniu inaczej oznaczone są kwalifikacje – K1, K2, (tylko jako ilość). Tutaj znajdziemy również, czy przewidziano kształcenie dla wybranego zawodu w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych. 16 16

17 Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego
1717 Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego zawód – kwalifikacja Elektromechanik Elektryk Technik elektryk K1 Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych K2 i konserwacja instalacji elektrycznych K3 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych Technika – zawodu dwu lub trzy kwalifikacyjne, ZSZ – przeważnie zawody jednokwalifikacyjne 17

18 Uzupełnianie kwalifikacji
1818 Uzupełnianie kwalifikacji Elektromechanik elektryk Technik elektryk 18

19 Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego
Nowe symbole cyfrowe – dostosowane do klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy; 15 nowych zawodów: Technik żywienia i usług gastronomicznych, Technik renowacji elementów architektury, Stroiciel fortepianów i pianin, Technik budowy fortepianów i pianin, Asystent kierownika produkcji filmowej i telewizyjnej, Technik realizacji nagrań i nagłośnień, Technik sterylizacji medycznej; Technik elektroniki i informatyki medycznej, Technik procesów drukowania, Technik procesów introligatorskich, Wiertacz, Murarz-tynkarz, Wędliniarz Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,

20 Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego
Wykreślono 28 zawodów: Technik geofizyk, Technik hydrolog, Technik meteorolog, Technik poligraf, Technik urządzeń audiowizualnych, Technik dźwięku, Technik informacji naukowej, Technik żywienia i gospodarstwa domowego, Technik organizacji usług gastronomicznych, Korektor i stroiciel instrumentów muzycznych, Technik instrumentów muzycznych, Asystent operatora dźwięku, Renowator zabytków architektury, Monter-instalator urządzeń technicznych w budownictwie wiejskim, Monter instrumentów muzycznych, Wiertacz odwiertów eksploatacyjnych i geofizycznych, Technik sztukatorstwa i kamieniarstwa artystycznego; Kucharz małej gastronomii Murarz Monter instalacji i urządzeń sanitarnych Posadzkarz Technolog robót wykończeniowych w budownictwie Malarz-tapeciarz Rzeźnik-wędliniarz Monter instalacji gazowych

21 Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego
Wykreślone zawody z klasyfikacji szkolnej, ale zostają w klasyfikacji zawodów rynku pracy Kucharz małej gastronomii – kucharz Murarz - Murarz-tynkarz Monter instalacji i urządzeń sanitarnych + Monter sieci komunalnych = monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych Posadzkarz, + Technolog robót wykończeniowych w budownictwie + Malarz-tapeciarz = monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie Rzeźnik-wędliniarz = wędliniarz

22 ZAWODY ; w których kształci szkoła do refundacji w których szkoli się młodocianych
SZKOŁA - zawody, w których kształci szkoła ustala dyrektor szkoły: w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę, po zasięgnięciu opinii powiatowej i wojewódzkiej rady zatrudnienia co do zgodności z potrzebami rynku pracy (od r.). REFUNDACJE - zawody, w który może być dokonywana refundacja wynagrodzeń młodocianych pracowników zatrudnionych w celu nauki zawodu ustala marszałek po zasięgnięciu opinii wojewódzkiej rady zatrudnienia (SZKOLNE I POZASZKOLNE) EGZAMINY - zawody, w których można zatrudnić młodocianego w celu nauki (SZKOLNE i POZASZKOLNE) - zawody rzemieślnicze dla których przeprowadzane są egzaminy czeladnicze (rozporządzenie RM)

23 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODACH kluczowy dokument w organizacji kształcenia zawodowego i egzaminowania

24 Struktura rozporządzenia
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach Struktura Rozporządzenia Treść Rozporządzenia Treść załącznika do rozporządzenia podzielono na 3 części. Załącznik CZĘŚĆ I CZĘŚĆ II CZĘŚĆ III

25 Podstawa programowa kształcenia w zawodach
Nowa podstawa programowa kształcenia zawodowego - kluczowy element reformy Podstawa programowa kształcenia w zawodach wskazuje oczekiwane efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji personalnych i społecznych, niezbędne dla wykonywania zadań zawodowych; wyodrębnia w zawodach konkretne kwalifikacje; określa warunki realizacji kształcenia, w tym zalecane wyposażenie w pomoce dydaktyczne i sprzęt oraz minimalną liczbę godzin kształcenia zawodowego; stanowi punkt odniesienia dla programów nauczania, kryteriów ocen szkolnych oraz wymagań egzaminacyjnych na egzaminach zewnętrznych, w tym egzaminów czeladniczych

26 OGÓLNE CELE I ZADANIA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
Dla celów kształcenia, zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego, wskazano obszary kształcenia, do których są przypisane poszczególne zawody. Obszary kształcenia obejmują zawody pogrupowane pod względem wspólnych efektów kształcenia wymaganych do realizacji zadań zawodowych. Uwzględniono Polską Klasyfikację Działalności i wyodrębniono 8 obszarów kształcenia: ADMINISTRACYJNO-USŁUGOWY (A) BUDOWLANY (B) ELEKTRYCZNO-ELEKTRONICZNY (E) MECHANICZNY I GÓRNICZO-HUTNICZY (M) ROLNICZO-LEŚNY Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA (R) TURYSTYCZNO-GASTRONOMICZNY (T) MEDYCZNO-SPOŁECZNY (Z) ARTYSTYCZNY (S) W obrębie każdego obszaru kształcenia zawody uporządkowano według typu szkoły: zasadnicza szkoła zawodowa, technikum, szkoła policealna. Do celów kształcenia wszystkie zawody pogrupowano w 8 obszarach. Należy zwrócić uwagę na dokładne nazwy i symbole, bo potem tymi symbolami będziemy się posługiwać.

27 Struktura: Część I Tabela 1
Tutaj widać jakie elementy zawiera Tabela 1, co ułatwi państwu odszukiwanie poszczególnych kwalifikacji i przyporządkowane im PKZ-y (efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru kształcenia stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów).

28 Struktura: Części II Załącznika
1. EFEKTY KSZTAŁCENIA WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH ZAWODÓW 2. EFEKTY KSZTAŁCENIA WSPÓLNE DLA ZAWODÓW W RAMACH OBSZARÓW KSZTAŁCENIA OBSZAR ADMINISTRACYJNO-USŁUGOWY (A) Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-usługowego Zasadnicza Szkoła Zawodowa Technikum Szkoła Policealna OBSZAR BUDOWLANY (B) … W Części II Załącznika znajdujemy takie elementy jak: efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów, wspólne dla zawodów w ramach danego obszaru – II.B. Tutaj uporządkowane są w poszczególnych obszarach i na początku każdego obszaru znajdują się efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru, np. Administracyjno-usługowego.

29 BHP – bezpieczeństwo i higiena pracy;
Część II: EFEKTY KSZTAŁCENIA 1. EFEKTY KSZTAŁCENIA WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH ZAWODÓW BHP – bezpieczeństwo i higiena pracy; PDG – podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej; JOZ – język obcy ukierunkowany zawodowo; KPS – kompetencje personalne i społeczne; OMZ – organizacja pracy małych zespołów (wyłącznie dla zawodów nauczanych na poziomie technika). Części II Załącznika zaczyna się od efektów kształcenia wspólnych dla wszystkich zawodów i są to (poprawnie pełne nazwy, bo potem tymi skrótami będziemy się posługiwać): BHP, ……..

30 Część II: 1. EFEKTY KSZTAŁCENIA WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH ZAWODÓW
(BHP). Bezpieczeństwo i higiena pracy Uczeń: 1) rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią; 2) rozróżnia zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce; 3) określa prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy; 4) przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych; 5) określa zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy; 6) określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka; 7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska; 8) stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych; 9) przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska; 10) udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia. BHP – jest opisane na tyle ogólnie, aby potem przy opracowywaniu programu kształcenia można było bardziej uszczegółowić dla danego zawodu.

31 2. EFEKTY KSZTAŁCENIA WSPÓLNE DLA ZAWODÓW W RAMACH OBSZARÓW KSZTAŁCENIA
PKZ(A.k) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: fryzjer, technik usług fryzjerskich Uczeń: 1) sporządza szkice i rysunki fryzur; 2) sporządza rysunki fryzur z zachowaniem proporcji i światłocienia; 3) rozróżnia typy budowy głowy i twarzy dzieci oraz osób dorosłych; 4) rozpoznaje rodzaje włosów ludzkich oraz określa ich właściwości; 5) charakteryzuje budowę i fizjologię włosów; 6) rozpoznaje uszkodzenia włosów; 7) charakteryzuje budowę i funkcje skóry; 8) rozróżnia zmiany chorobowe na skórze głowy; 9) charakteryzuje preparaty stosowane do zabiegów fryzjerskich; 10) rozpoznaje sprzęt stosowany do wykonywania zabiegów fryzjerskich; 11) rozpoznaje preparaty do wykonywania zabiegów fryzjerskich. 12) określa wyposażenie salonu fryzjerskiego; 13) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań. Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszarów kształcenia oznaczono symbolami PKZ i w zależności od obszaru, w nawiasie znajduje się duża litera obszaru i kolejna mała zgodnie z abecadłem. Na początku każdego obszaru zaczynają się PKZ-y obowiązujące dla szkół na poziomie szkoły zasadniczej i technikum, potem tylko na poziomie technikum i szkoły policealnej.

32 2. EFEKTY KSZTAŁCENIA WSPÓLNE DLA ZAWODÓW W RAMACH OBSZARÓW KSZTAŁCENIA
PKZ(E.a) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych, monter mechatronik, monter-elektronik, elektromechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik, elektryk, mechanik pojazdów samochodowych… Uczeń: 1)posługuje się pojęciami z dziedziny elektrotechniki i elektroniki; 2) opisuje zjawiska związane z prądem stałym i zmiennym; 3) interpretuje wielkości fizyczne związane z prądem zmiennym; 4) wyznacza wielkości charakteryzujące przebiegi sinusoidalne typu y = A sin(ωt+φ); 5) stosuje prawa elektrotechniki do obliczania i szacowania wartości wielkości elektrycznych w obwodach elektrycznych i układach elektronicznych; 6) rozpoznaje elementy oraz układy elektryczne i elektroniczne; 7) …………. Tutaj następny przykład PKZ-u, dla zawodów w obszarze Administracyjno-usługowym.

33 Część III. OPIS KSZTAŁCENIA W POSZCZEGÓLNYCH ZAWODACH Zasadnicza Szkoła Zawodowa FRYZJER 514101
1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie fryzjer powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych włosów; 2) wykonywania zabiegów chemicznych włosów; 3) wykonywania strzyżenia włosów; 4) wykonywania stylizacji fryzur. W Części III Załącznika rozporządzenia znajdują się OPISY KSZTAŁCENIA W POSZCZEGÓLNYCH ZAWODACH - podstawy programowe dla poszczególnych zawodów. Każda PP składa się z następujących elementów: 1. - to cele kształcenia w zawodzie, czyli wykaz zadań zawodowych, do wykonywania których powinna przygotować absolwenta szkoła kształcąca w tym zawodzie.

34 Część III FRYZJER 2. EFEKTY KSZTAŁCENIA Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się: 1) efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów; 2) efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-usługowego, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(A.k) 3) efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie fryzjer w części II: A.19. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich; Druga część PP – to efekty kształcenia, które podzielone zostały na 3 elementy, które należy wyszukać i skopiować w miejsca: 1) – efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów, 2) – efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru, np. PKZ(A.b) oraz 3) – efekty kształcenia właściwe dla zawodu, które zostały opisane w wyodrębnionych kwalifikacjach A.2. i A.3.

35 Część III FRYZJER MINIMALNA LICZBA GODZIN KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-usługowego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów 250 godz. A.19. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich 800 godz. W tej części określa się również minimalną liczbę godzin przeznaczoną na kształcenie zawodowe. 1) W szkole liczbę godzin kształcenia zawodowego należy dostosować do wymiaru godzin określonego w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych danego typu, zachowując minimalną liczbę godzin wskazanych w tabeli odpowiednio dla efektów kształcenia: wspólnych dla wszystkich zawodów i wspólnych dla zawodów w ramach obszaru kształcenia stanowiących podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów oraz właściwych dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie.

36 Od Rozporządzenia do Podstawy Programowej kształcenia w konkretnym zawodzie
Podstawa Programowa Ogólne cele kształcenia zawodowego Część I Obszar kształcenia np. A ZSZ, T lub SP Cele kształcenia w zawodzie: Efekty kształcenia: efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru…, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie… 3. Warunki realizacji kształcenia w zawodzie. 4. Minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego. 5. Możliwości uzyskiwania dodatkowych kwalifikacji w zawodach w ramach obszaru kształcenia określonego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. z części III z części II Nawiązanie do poprzedniej prezentacji i przejście do szczegółów. W rozporządzeniu poszczególne elementy podstawy programowej będziemy szukać w 3 częściach. Każda podstawa programowa składa się z identycznych elementów. Samą PP wyszukujemy w części III, wiedząc w jakim obszarze kształcenia znajduje się dany zawód i czy jest to zawód na poziomie szkoły zasadniczej, czy technikum, czy szkoły policealnej. W poszczególnych elementach PP należy wstawić wyszukane w części II rozporządzenia brakujące efekty kształcenia.

37 program – szkolne plany nauczania
Dziś zgodnie z regulacjami prawnymi program w szkole przedstawia nauczyciel (nauczyciele), a dopuszcza do realizacji w tej konkretnej szkole jej dyrektor !

38 Skąd program nauczania w szkole?
Zasady tworzenia programów nauczania w oparciu o nowe podstawy programowe Skąd program nauczania w szkole? Może zostać: Wybrany Wybrany i udoskonalony (zmodyfikowany) Skonstruowany w samej szkole

39 Treści a sposoby osiągania efektów
Nauczyciel: porządkuje zgodnie z własną koncepcją treści kształcenia, układając je w najodpowiedniejszej jego zdaniem kolejności; wybiera i proponuje formy oraz metody pracy z uczniami stosownie do treści, kształconych umiejętności, potrzeb i preferencji uczniów, z którymi pracuje i wreszcie własnych predyspozycji oraz warunków szkoły Źródło: Warunki i tryb dopuszczania do użytku w danej szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania przez dyrektora szkoły.

40 Typy programów kształcenia zawodowego
Program przedmiotowy Program modułowy Program blokowy Program o innym układzie treści

41 SZPN - zadania Dyrektora szkoły
Projekt rozporządzenia MEN w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół Załącznik nr 5 RAMOWY STATUT PUBLICZNEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ § 2. Statut szkoły zasadniczej zawiera w szczególności: 13) Szczegółową organizację praktycznej nauki zawodu opracowaną i uzgodnioną, odpowiednio z pracodawcami lub ich organizacjami oraz placówkami prowadzącymi kształcenie praktyczne dla uczniów tej szkoły zasadniczej.

42 SzPN -Podstawa prawna:
4242 SzPN -Podstawa prawna: Kluczowe zagadnienia dotyczące ramowych programów nauczania zawarte są: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 stycznia 2012 roku w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (wchodzi w życie z dniem r.) Załącznik nr 6 RAMOWY PLAN NAUCZANIA DLA ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ, W TYM ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ SPECJALNEJ DLA UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH, NIEDOSTOSOWANYCH SPOŁECZNIE ORAZ ZAGROŻONYCH NIEDOSTOSOWANIEM SPOŁECZNYM 42

43 Ramowy plan nauczania W przypadku uczniów będących młodocianymi pracownikami, dyrektor szkoły ustala, w każdej klasie, liczbę dni w tygodniu przeznaczonych na praktyczną naukę zawodu organizowaną u pracodawców: I rok nauki – 2 dni II rok nauki – 2 dni III rok nauki – 3 dni

44 Ustawa o rzemiośle

45 Dwie zmiany w ustawie o rzemiośle w sierpniu 2011 r.
Działania Związku Rzemiosła Polskiego związane z modernizacją edukacji zawodowej Dwie zmiany w ustawie o rzemiośle w sierpniu 2011 r. ustawa o systemie oświaty oraz zmianie niektórych innych ustaw: nowa treść delegacji dla rozporządzenia o egzaminach podstawy programowe kształcenia w zawodach ustawa o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej - nowy art. wprowadzający honorowy tytuł Mistrz Rzemiosł Artystycznych

46 Prace nad projektem rozporządzenia
Działania Związku Rzemiosła Polskiego związane z modernizacją edukacji zawodowej Prace nad projektem rozporządzenia Przygotowywane materiały do suplementu EUROPASS Prace nad przygotowaniem podstaw programowych kształcenia w zawodach pozaszkolnych Prace nad przygotowaniem standardów wymagań egzaminacyjnych – na bazie podstaw programowych kształcenia w zawodzie

47 do świadectw czeladniczych i dyplomów mistrzowskich
Suplementy EUROPASS do świadectw czeladniczych i dyplomów mistrzowskich 4747

48 Zmiany w ustawie z dnia 22 marca 1989 roku
4848 Zmiany w ustawie z dnia 22 marca 1989 roku o rzemiośle (Dz. U. z 2002 r. Nr 112, poz. 979, z późn. zm.) Dz. U. z 2002 r. Nr 112, poz. 979, z późn. zm. 48

49 Działania Związku Rzemiosła Polskiego związane z modernizacją edukacji zawodowej
Istotne wydarzenia w ostatnim okresie: spotkanie z Przewodniczącym Sejmowej Komisji Edukacji i Nauki spotkanie z Przew. Sejmowej Komisji Gospodarki spotkanie z Panią Krystyną Szumilas Minister Edukacji Narodowej (Gliwice) posiedzenie Sejmowej Komisji Gospodarki „Przyszłość zawodów rzemieślniczych” – konferencja naukowa ZRP i NOT z udziałem Sekretarza Stanu Tadeusza Sławińskiego

50 Działania Związku Rzemiosła Polskiego związane z modernizacją edukacji zawodowej
Udział w pracach związanych z tworzeniem Polskich Ram Kwalifikacji Opiniowanie aktów prawnych – z obszarów edukacji i spraw społecznych Współpraca z Centralnym Instytutem Pracy Współpraca z Główną Inspekcją Pracy Współpraca z NOT Opinie do KE – UEAPME („Szanse dla młodzieży”)

51 Działania Związku Rzemiosła Polskiego związane z modernizacją edukacji zawodowej
Promocja nauki w rzemiośle (FUNDUSZ OŚWIATOWY) informator dla gimnazjalistów Konkursy film o nauce zawodu ogólnopolskie szkolenie oświatowe z udziałem przedstawicieli MEN i FRSE nadzór nad działalnością komisji egzaminacyjnych

52 Instrumenty ekonomiczne refundacje – dofinansowanie
Temat na posiedzeniach TK , NRZ refundacje - termin w rozporządzeniu do 2013 r. (rozporządzenie KE o pomocy publicznej) zmniejszone środki dla osób niepełnosprawnych w planie FP na 2012 r mln zł podejście MPiPS wojewódzkie listy zawodów do refundacji zawody nadwyżkowe umowy o refundacje z klauzulą o możliwości zmniejszenia intensywności refundacji zwiększa się liczba młodocianych (wg MPiPS ponad 148 tys. (w rzemiośle niewiele ponad 84,3 tys.)

53 Instrumenty ekonomiczne refundacje – dofinansowanie
Fundusz Pracy jest obiektem zainteresowania w ramach poszukiwania wsparcia dla młodych bezrobotnych i osób starszych (wydłużony wiek emerytalny)

54 LICZBY szkolenie i egzaminy w rzemiośle
zmniejsza się liczba zakładów szkolących i uczniów w rzemiośle 2011 2010 2009 Zakłady szkolące uczniów 26 078 26 662 26 847 Uczniowie w rzemiośle 84 348 90 669 93 814 Egzaminy czeladnicze 34 251 34 674 31 378 Egzaminy mistrzowskie 4.148 3 188 3 102

55 Dlaczego rzemieślnicy rezygnują ze szkolenia uczniów
Szkolenie uczniów jest dużą odpowiedzialnością dla rzemieślnika i obciążeniem, wynikającym z potrzeby spełnienia dodatkowych obowiązków W uzasadnionym przekonaniu szkolących rzemieślników czas przeznaczony na kształcenie praktyczne jest niewystarczający Szkolący rzemieślnicy w trakcie realizacji nauki zawodu mogą korzystać z instrumentów wsparcia w postaci refundacji, ale zakres formalnych obciążeń związanych z uzyskaniem tego wsparcia Szkolący rzemieślnicy podobnie, jak inni pracodawcy, mogą skorzystać z dofinansowania kosztów szkolenia, ale ryzyko Postęp techniczny, nowoczesne technologie, sprzęt i urządzenia, które wymagają wysokiego poziomu kwalifikacji, a w konsekwencji - w niektórych zawodach technicznych - pole działania młodocianego pracownika staje się ograniczone

56 Zmiany - zadania organizacji rzemiosła
Nadzór organizacji rzemiosła nad przebiegiem przygotowania zawodowego młodocianych pracowników zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego w zakładach rzemieślniczych należy traktować w szerszym kontekście, niż zmiany w systemie oświaty niezbędna aktywność organizacji rzemiosła we współpracy ze szkołami zawodowymi i jednostkami samorządu terytorialnego

57 Dziękuję za uwagę Jolanta Kosakowska
5757 Dziękuję za uwagę Jolanta Kosakowska Dz. U. z 2002 r. Nr 112, poz. 979, z późn. zm. 57


Pobierz ppt "Związek Rzemiosła Polskiego Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej Zmiany w systemie edukacji – szkolenie i potwierdzanie kwalifikacji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google