Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wymiar miejski polityki spójności Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Piotr Siewierski Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Łódź, 7 grudnia 2012.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wymiar miejski polityki spójności Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Piotr Siewierski Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Łódź, 7 grudnia 2012."— Zapis prezentacji:

1 Wymiar miejski polityki spójności Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Piotr Siewierski Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Łódź, 7 grudnia 2012 r.

2 Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT)
Korzyści: Sprzyjanie rozwoju współpracy i integracji, Realizacja zintegrowanych projektów, Zwiększenie udziału miast w zarządzaniu. Wstępna propozycja funkcjonowania ZIT w Polsce: ZIT realizowane na: obszarach funkcjonalnych 18 miast wojewódzkich, dodatkowo na terenie innych miast (ewentualnie ich obszarów funkcjonalnych) o charakterze regionalnym i subregionalnym – decyzja w gestii samorządów województw.

3 Kierunki interwencji ZIT:
Koncentracja na zintegrowanych projektach (wiązki powiązanych projektów), ścisła koordynacja działań w ramach ZIT z komplementarnymi działaniami realizowanymi w programach krajowych i RPO nie objętymi ZIT - poprzez realizację kontraktu terytorialnego. Wsparcie ZIT z wykorzystaniem środków WRS Zrównoważony, sprawny transport łączący miasto i jego obszar funkcjonalny (cele tematyczne nr 4 i 7), Kompleksowa rewitalizacja realizowana na wybranych (zdegradowanych) obszarach miejskiego obszaru funkcjonalnego, rozumiana w sposób zintegrowany (cele tematyczne nr 6, 8, 9), Ochrona środowiska – głównie małe projekty (cel tematyczny nr 6), Wspieranie efektywności energetycznej (cel tematyczny nr 4), Wzmacnianie rozwoju funkcji symbolicznych budujących międzynarodowy charakter i ponadregionalną rangę miasta (cele tematyczne nr 6, 8, 9), Poprawa dostępu i jakości usług publicznych – realizacja miejskich programów aktywizacji społeczno-zawodowej osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem (cel tematyczny 9). Ostateczne ustalenia w zakresie doboru celów tematycznych i priorytetów inwestycyjnych na etapie negocjacji kontraktu terytorialnego oraz ustalania zawartości programów operacyjnych.

4 Warunki realizacji ZIT
Warunki obligatoryjne: Przygotowanie Programu działań ZIT; Zawiązanie zinstytucjonalizowanej formy partnerstwa (powołanie Związku ZIT); Posiadanie odpowiedniej zdolności instytucjonalnej; Podpisanie porozumienia do realizacji ZIT w województwie. Warunki fakultatywne: Przygotowanie strategii rozwoju obszaru funkcjonalnego miasta.

5 System realizacji ZIT Realizacja ZIT wyłącznie w ramach RPO (EFRR, EFS). Warianty wdrażania: Opcja A: specjalne osie priorytetowe ZIT, Opcja B: dedykowane ZIT działania/poddziałania w ramach „zwykłych” osi priorytetowych. Delegacja zadań: Opcja A: minimalne powierzenie zarządzania ZIT na poziom lokalny, Opcja B: pełne powierzenie zarządzania ZIT na poziom lokalny, Opcja C: częściowe powierzenie zarządzania na poziom lokalny. Tworzenie partnerstw: Związek komunalny, Porozumienie, stowarzyszenie.

6 Ramy finansowe rezerwa programowa (10% funduszy strukturalnych dla Polski po odjęciu rezerwy wykonania) ustanowiona na poziomie UP. dodatkowa alokacja RPO rozdysponowana na końcowym etapie programowania UP i programów operacyjnych. tylko dla województw, które spełniły warunki. proponuje się dokonanie podziału środków zgodnie z algorytmem bazującym na ludności zamieszkującej w funkcjonalnych obszarach miejskich.

7 Wsparcie instytucjonalne jednostek zaangażowanych we wdrażanie ZIT
Wsparcie Związków ZIT z POPT może rozpocząć się jeszcze w ramach programu z obecnej perspektywy w zakresie przygotowania Programu działań ZIT. W przypadku miast wojewódzkich Koszty operacyjne funkcjonowania Związków ZIT mogą być współfinansowane ze środków POPT. Na etapie realizacji ZIT wsparcie mogą otrzymać instytucje odpowiedzialne za wdrażanie ZIT – traktowane jak inne instytucje w systemie realizacji instrumentów strukturalnych (np. instytucje wdrażające. W przypadku miast regionalnych i subregionalnych koszty operacyjne funkcjonowania ZIT mogłyby być finansowane ze środków pomocy technicznej RPO.

8 Harmonogram dalszych prac

9 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Wymiar miejski polityki spójności Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Piotr Siewierski Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Łódź, 7 grudnia 2012."

Podobne prezentacje


Reklamy Google