Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego."— Zapis prezentacji:

1 1

2 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

3 3 Publikacja propozycji pakietu legislacyjnego polityki spójności 6 października 2011 r. Komisja Europejska przedstawiła projekty rozporządzeń wchodzących w skład pakietu legislacyjny dla polityki spójności na lata 2014-2020. 1.Rozporządzenie podstawowe, ustanawiające wspólne przepisy dla funduszy 2.Rozporządzenie dot. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), 3.Rozporządzenie dot. Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), 4.Rozporządzenie dot. Funduszu Spójności, 5.Rozporządzenie dot. Europejskiej Współpracy Terytorialnej (EWT), 6.Rozporządzenie dot. Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej (EUWT)

4 4 W celu utrzymania obecnego poziomu finansowania, do Polski powinna być skierowana ponad jedna trzecią środków przewidzianych dla regionów słabiej rozwiniętych

5 5 UE Wspólne Ramy Strategiczne Kontrakt Partnerski Państwo członkowskie Program Operacyjny dla EFMR Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) Państwo członkowskie lub region Państwo członkowskie lub region Programy Operacyjne finansowane z EFRR, EFS, FS Programowanie strategiczne Kontrakt Terytorialny

6 6 Główne założenia Strategii Europa 2020: rozwój inteligentny: rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji rozwój zrównoważony: wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów, bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu: wspieranie gospodarki o wysokim poziomie zatrudnienia, zapewniającej spójność społeczną i terytorialną Strategia lizbońska 2007-2013 Strategia Europa 2020 2014-2020

7 7 Cele Strategii Europa 2020 wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 20-64 lat powinien wynosić 75%; na inwestycje w badania i rozwój należy przeznaczać 3% PKB Unii; należy osiągnąć cele 20/20/20 w zakresie klimatu i energii (w tym ograniczenie emisji dwutlenku węgla nawet o 30%, jeśli pozwolą na to warunki); liczbę osób przedwcześnie kończących naukę szkolną należy ograniczyć do 10%, a co najmniej 40% osób z młodego pokolenia powinno zdobywać wyższe wykształcenie; liczbę osób zagrożonych ubóstwem należy zmniejszyć o 20 mln.

8 8 Obszary tematyczne Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 1.wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji 2.zwiększanie dostępu do TIK, ich wykorzystywania i jakości 3.zwiększanie konkurencyjności MŚP 4.wspieranie transformacji w kierunku gospodarki niskoemisyjnej we wszystkich sektorach 5.promowanie dostosowania do zmiany klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem 6.ochrona środowiska i promowanie efektywnego gospodarowania zasobami Brak turystyki. Dziedzictwo kulturowe wymienione wyłącznie w kontekście efektywnego gospodarowania zasobami.

9 9 Obszary tematyczne Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 7.promowanie transportu zorganizowanego z poszanowaniem zasady zrównoważonego rozwoju i usuwanie niedoborów przepustowości w najważniejszych infrastrukturach sieciowych 8.promowanie zatrudnienia i wspieranie mobilności pracowników 9.promowanie włączenia społecznego i walka z ubóstwem 10.inwestycje w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej 11.zwiększanie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej Regionalna i lokalna infrastruktura drogowa może być wspierana wyłącznie w zakresie łączenia węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z TEN-T Ochrona zdrowia wyłącznie w zakresie włączenia społecznego i walki z ubóstwem

10 10 Wymiar miejski czyli rewitalizacja miast 2007-2013 Odrębny priorytet w ramach RPO WD Duża swoboda IZ RPO w kształtowaniu zasad udzielania wsparcia 2014-2020 Zagwarantowanie co najmniej 5% środków na poziomie krajowym Zintegrowane Inwestycje Terytorialne – nowy instrument, który pozwala powierzyć miastu zarządzanie ww. środkami Planowane utworzenie przez KE platformy na rzecz rozwoju obszarów miejskich, którą zostanie objętych maksymalnie 20 miast w kraju Lista miast ustalona przez Państwo Członkowskie

11 11 Koncentracja tematyczna

12 12 27,2 % 72,8 % 50% Wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji Podnoszenie konkurencyjności MŚP Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną 50% Wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji Podnoszenie konkurencyjności MŚP Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną 50% Pozostałe obszary wsparcia 50% Pozostałe obszary wsparcia Koncentracja tematyczna

13 13 Założenia systemowe dla polityki spójności 2014-2020 Powrót do koncepcji programów wielofunduszowych - możliwość łączenia EFS z EFRR na poziomie osi priorytetowych Niekwalifkowalny VAT w zakresie projektów infrastrukturalnych Rozwój instrumentów finansowych zapoczątkowanych w okresie 2007- 2013 Planowane są nowe instrumenty takie jak Wspólny Plan Działania czy Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

14 14 Założenia systemowe dla polityki spójności 2014-2020 Wprowadzana zasada n+2 – wymagane szybsze wydatkowanie środków Zasada warunkowości – skorzystać ze środków zamrożonych w rezerwach będzie można wyłącznie w sytuacji osiągnięcia celów pośrednich na lata 2017 i 2019 Brak możliwości dofinansowania projektów zakończonych przed złożeniem wniosku o dofinansowanie

15 15 Założenia systemowe dla polityki spójności 2014-2020 Maksymalny poziom udzielanego dofinansowania – 85% dla regionów słabiej rozwiniętych Cross – financing – maksymalnie 5% alokacji osi priorytetowej wobec 10% obecnie Regulacje dotyczące pomocy publicznej zakładają obniżenie bazowej stopy udzielanej pomocy. W przypadku Województwa Dolnośląskiego będzie to spadek z 40% do 35%

16 16 Kontrakt terytorialny Programowy instrument koordynacji służący poprawie efektywności działań rozwojowych (głównie inwestycyjnych) ukierunkowanych terytorialnie realizowanych przez różne podmioty publiczne i ustalonych w procesie uzgodnień pomiędzy nimi.

17 17 Kontrakt terytorialny KT ma być najważniejszym instrumentem koordynacji, będzie realizowany poprzez programy rozwoju, programy operacyjne, zgodnie z zapisami Ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju KT ma być umową, zawieraną przez stronę rządową i samorządową umożliwiającą realizowanie wybranych przedsięwzięć rozwiązujących zdefiniowane w kontrakcie cele w sposób spójny, komplementarny i zapewniający efekt synergii (te cechy stanowią najistotniejszą wartość dodaną) KT nie powinien być utożsamiany z konkretnym, jednym programem operacyjnym finansowanym ze środków UE

18 18 Kontrakt terytorialny - struktura Cele strategicznej interwencji dokonywanej przy udziale różnych podmiotów publicznych wobec danego obszaru zdefiniowanego geograficznie; Zasady koncentracji środków – obszary strategicznej interwencji (zarówno tematyczne jak i terytorialnie zdefiniowane); Wyodrębnione przedsięwzięcia rozwojowe o strategicznym znaczeniu dla osiągnięcia uzgodnionych celów na wybranych obszarach; Mierniki osiągania celów i realizacji wyodrębnionych przedsięwzięć rozwojowych; Inne warunki realizacji.

19 19 Kontrakt terytorialny Umowa partnerska Cele Wskaźniki Pieniądze 16 RPO Cele Wskaźniki Pieniądze Programy Krajowe Cele Wskaźniki Pieniądze Kontrakt Ramowy Cele Wskaźniki Pieniądze 16 Kontraktów Terytorialnych Cele Wskaźniki Pieniądze Analiza potencjałów i słabych stron województw

20 20 V 2012 Przyjęcie przez Radę Ministrów Informacji o sposobie organizacji prac nad dokumentami programowymi pod perspektywę finansową UE 2014-2020 VI 2012 Rozpoczęcie prac nad Kontraktem Terytorialnym IX 2012 Prace nad dokumentem System programowania i wdrażania dokumentów związanych z perspektywą finansową UE 2014-2020 Rozpoczęcie negocjacji Kontraktu Terytorialnego Harmonogram prac założony przez MRR

21 21 IV 2012 – VI 2013 Prace nad Umową partnerską IX 2012- VI 2013 Prace nad projektami sektorowych programów operacyjnych i poszczególnymi RPO IV 2012- XI 2013 Prace nad przygotowaniem ram prawnych na potrzeby okresu programowania 2014-2020 Harmonogram prac założony przez MRR

22 22 X –XII 2013 Negocjacje Umowy Partnerskiej i programów operacyjnych z KE I 2014 Rozpoczęcie wdrażania programów operacyjnych Harmonogram prac założony przez MRR

23 23


Pobierz ppt "1. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google