Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Spotkanie dotyczące aktualizacji „Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego” Nowe regiony gospodarki odpadami w województwie pomorskim.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Spotkanie dotyczące aktualizacji „Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego” Nowe regiony gospodarki odpadami w województwie pomorskim."— Zapis prezentacji:

1 Spotkanie dotyczące aktualizacji „Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego” Nowe regiony gospodarki odpadami w województwie pomorskim Regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych Gdańsk, 1 grudnia 2011 r.

2 Adresaci spotkania Zarządzający zakładami zagospodarowania odpadów
Gminy wiodące (największy udziałowiec) ZZO Władze gmin, na terenie których zlokalizowane są ZZO Zarządzający składowiskami, które mogą pełnić rolę instalacji zastępczych Władze gmin, na których terenie zlokalizowane są składowiska mogące pełnić rolę instalacji zastępczych Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska

3 Plany gospodarki odpadami od 1 stycznia 2012 r.
Plany gospodarki odpadami opracowywane będą na poziomie krajowym i wojewódzkim Brak potrzeby wykonania planów gospodarki odpadami na szczeblu powiatowym i gminnym Plany gospodarki odpadami podlegać będą aktualizacji nie rzadziej niż co 6 lat Termin uchwalenia WPGO do 30 czerwca 2012 r.

4 Ranga nowych Planów Gospodarki Odpadami
Wojewódzki plan gospodarki odpadami, w części realizacyjnej, aktem prawa miejscowego Wraz z uchwaleniem wojewódzkiego planu gospodarki odpadami sejmik województwa podejmuje uchwałę w sprawie jego wykonania- Uchwała jest aktem prawa miejscowego. Uchwała w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami określać będzie: podział na regiony gospodarki odpadami wraz ze wskazaniem gmin wchodzących w skład regionu; regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych instalacje do zastępczej obsługi regionów ( instalacje regionalne lub składowiska spełniające wymagania ochrony środowiska, w tym posiadające wymagane decyzje)

5 Region gospodarki odpadami
Region gospodarki odpadami komunalnymi: Obszar liczący co najmniej mieszkańców Obszar gminy liczącej powyżej mieszkańców W ramach Regionu wyznaczonego w WPGO, zapewnienie budowy, utrzymania i eksploatacji własnych lub wspólnych z innymi gminami instalacji regionalnych stanowi obowiązkowe zadanie własne gminy (art. 3 ust.1 i 2 pkt 2 uouczip)

6 Regionalna instalacja do przetwarzania odpadów
Regionalna instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych: Zakład zagospodarowania odpadów o mocy przerobowej wystarczającej do przyjmowania i przetwarzania opadów z obszaru zamieszkanego przez co najmniej 120 tys. mieszkańców zapewniający termiczne przekształcenie odpadów lub: mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych, przetwarzanie zebranych selektywnie odpadów zielonych i innych bioodpadów, składowanie odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów oraz pozostałości z sortowania przez okres nie krótszy niż 15 lat

7 Obowiązki - podmioty odbierające odpady komunalne
Przekazywanie odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych lub do czasu jej wybudowania do instalacji zastępczej w regionie Przekazywanie odebranych od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami

8 Obowiązki – podmioty prowadzące regionalną instalację
Prowadzący regionalną instalację do przetwarzania odpadów komunalnych jest obowiązany zawrzeć umowę na zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych lub pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania ze wszystkimi podmiotami odbierającymi odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, którzy wykonują swoją działalność w ramach regionu gospodarki odpadami komunalnymi.

9 Kary- podmioty odbierające odpady komunalne
Brak wpisu do rejestru działalności regulowanej zł za pierwszy miesiąc, zł za każdy kolejny miesiąc Mieszanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych z odpadami zmieszanym zł zł Nie przekazanie odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych- 500 zł zł za pierwszy ujawniony przypadek Nierzetelne sprawozdanie- 500 zł zł Sprawozdanie po terminie- 100 zł/dzień opóźnienia

10 Kary- podmioty prowadzące instalację wskazaną w uchwale w sprawie wykonania WPGO
Odbiera od podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zmieszane odpady komunalne, odpady zielone lub pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania, spoza regionu gospodarki odpadami- 500 zł za każdy Mg odebranych odpadów Nie zawiera umowy na zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych lub pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania z podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, który wykonuje swoją działalność w ramach regionu gospodarki odpadami- Nie odbiera zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych lub pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania od podmiotu przekazującego odpady komunalne do instalacji przewidzianej do zastępczej obsługi danego regionu, wskazanej w uchwale w sprawie wykonania WPGO zł

11 Obowiązki gmin Gminy są obowiązane osiągnąć do dnia 31 grudnia 2020 r.
50 % poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło 70% poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku odpadów budowlanych i rozbiórkowych Gminy są obowiązane ograniczyć masę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania: do 16 lipca 2013 r. do nie więcej niż 50% do 16 lipca 2020 r. do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, w stosunku do masy odpadów wytworzonych w 1995 r.

12 Kary- gminy Gmina, która nie wykonuje obowiązku osiągnięcia określonych poziomów recyklingu, odzysku i przygotowania do ponownego użycia ww. frakcji odpadów oraz nie wykonuje obowiązku ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania, podlega karze pieniężnej obliczonej odrębnie dla wymaganego poziomu. Karę pieniężną oblicza się jako iloczyn stawki opłaty za zmieszane odpady komunalne i brakującej masy odpadów komunalnych, wyrażonej w Mg, wymaganej do osiągnięcia odpowiedniego poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku lub ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania. Stawka opłaty za 1 Mg zmieszanych odpadów komunalnych w 2012 r.- 110,65 zł

13 Przykład obliczenia kary
Gmina Miejska Tczew: Masa odpadów komunalnych wytworzonych w 2010 r Mg Masa odpadów biodegradowalnych wytworzonych w 2010 r ,4 Mg Masa odpadów biodegradowalnych zeskładowanych w 2010 r. - 13 302,7 Mg Masa odpadów biodegradowalnych zagospodarowanych w 2010 r. innymi sposobami niż składowanie ,7 Mg Masa odpadów dopuszczonych do składowania w 2013 r. – 4 697,7 Mg Masa odpadów wymagająca zagospodarowania innymi sposobami niż składowanie , ,7= Mg Kara pieniężna obliczona w przypadku nie ograniczenia masy odpadów biodegradowalnych przekazywanych do składowania Mg x 110,65 zł = zł

14 Obowiązek sprawozdawczy
Podmiot odbierający odpady do gminy – kwartalne, do końca miesiąca następującego po kwartale Wójt, burmistrz, prezydent miasta do marszałka województwa oraz wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska – roczne, do 31 marca następującego roku Marszałek województwa do ministra właściwego do spraw środowiska – roczne, do 15 lipca następującego roku Obowiązek sprawozdawczy będzie obejmował w szczególności osiągnięcie poziomów odzysku, recyklingu i ograniczenia składowania odpadów ulegających biodegradacji.

15 Ważne terminy 1 stycznia 2012 r. – wejście w życie ustawy
1 stycznia 2012 r. – zaczyna działać rejestru działalności regulowanej -od tego dnia gmina nie wydaje zezwoleń na odbiór odpadów komunalnych Do 31 kwietnia 2012 r. - Podmioty odbierające odpady komunalne składają pierwsze sprawozdanie kwartalne Do 30 czerwca 2012 r. - Sejmik województwa uchwala aktualizację wojewódzkiego planu gospodarki odpadami Do 31 grudnia 2012 r. - dostosowanie regulaminów utrzymania czystości i porządku w gminach do wojewódzkich planów gospodarki odpadami Do 31 grudnia 2012 r.- podjęcie przez gminy uchwał (m.in. opłaty od mieszkańców) Do 31 grudnia 2012 r. - uzyskanie przez przedsiębiorców - działających na podstawie dotychczasowych zezwoleń - wpisu do rejestru działalności regulowanej Do 31 marca 2013 r. – sprawozdania gmin z realizacji zadań do marszałka wojew. Do 30 czerwca 2013 r. - wchodzą w życie uchwały Rad Gmin, gminy zaczynają pobierać opłaty i przejmują obowiązki właścicieli nieruchomości 15

16 Deklaracje gmin do obszarów obsługi ZZO

17 Nowe regiony gospodarki odpadami

18 Regiony gospodarki odpadami, w których funkcjonują instalacje mogące
przetworzyć odpady komunalne z całego regionu: Region Szadółki Region Eko Dolina Region Północno-Zachodni Region Południowy Regiony gospodarki odpadami, w których funkcjonują instalacje NIE mogące przetworzyć odpadów komunalnych z całego regionu: Region Północny Region Południowo-Zachodni Region Wschodni

19 Regiony gospodarki odpadami, w których regionalne instalacje do przetwarzania odpadów, posiadają zdolności przerobowe wystarczające do przyjęcia i przetworzenia odpadów komunalnych z całego regionu gospodarki odpadami.

20 Region Szadółki 597 490 ZZO Szadółki Instalacja TPO
Regionalna instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych (MBP, zagospodarowanie odpadów zielonych, składowanie) Planowana instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów

21 Region Eko Dolina 460 527 ZZO Eko Dolina
Regionalna instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych (MBP, zagospodarowanie odpadów zielonych, składowanie)

22 Region Północno-Zachodni
Wodociągi Słupsk ZZO Bierkowo Obłęże Gatka ZZO Sierzno Regionalna instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych (MBP, zagospodarowanie odpadów zielonych, składowanie) Regionalna instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych (zagospodarowanie odpadów zielonych) Składowisko spełniające wymogi ochrony środowiska, nie przewidziane do zastępczej obsługi regionu

23 Region Południowy 190 944 Skarszewy Gostomie Linowiec Zblewo
Liniewskie Góry Skarszewy Gostomie Linowiec Zblewo ZZO Stary Las Strych Bietowo Osówek Bobrowiec Osiek Regionalna instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych (MBP, zagospodarowanie odpadów zielonych, składowanie balastu) Instalacja regionalna (składowanie balastu) Składowisko spełniające wymogi ochrony środowiska, nie przewidziane do zastępczej obsługi regionu

24 Projekt rekultywacji składowisk
Projekt: Rekultywacja składowisk odpadów gmin będących udziałowcami ZUOK „Stary Las” – dofinansowany z EFRR Zblewo Skórcz Bietowo Strych- 2013 Karsin-2013 Liniewskie Góry Skarszewy- 2013 Bobrowiec- 2014 Linowiec- 2014 Osiek- 2014 Osówek- 2014

25 Regiony gospodarki odpadami, w których regionalne instalacje do przetwarzania odpadów NIE posiadają zdolności przerobowej wystarczającej do przyjęcia i przetworzenia odpadów komunalnych z całego regionu gospodarki odpadami.

26 Region Północny 211 234 Łebcz Swarzewo Gniewino Chlewnica
Rybska Karczma ZZO Czarnówko Chlewnica Regionalna instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych (MBP, zagospodarowanie odpadów zielonych, składowanie) Instalacja przewidziana do zastępczej obsługi regionu (składowanie) Instalacja przewidziana do zastępczej obsługi regionu (składowanie balastu + MP) Instalacja przewidziana do zastępczej obsługi regionu (zagospodarowanie odpadów zielonych)

27 Region Południowo-Zachodni
Zielona Huta Nieżurawa Przechlewo Kiełpin Składowisko w Nowym Dworze Nadziejewo ZZO Nowy Dwór Grzymisław Instalacja regionalna w trakcie budowy (MBP, zagospodarowanie odpadów zielonych, składowanie) Instalacja regionalna (składowanie balastu) Instalacja przewidziana do zastępczej obsługi regionu, do czasu uruchomienia instalacji regionalnej (składowanie) Instalacja przewidziana do zastępczej obsługi regionu (składowanie, zagospodarowanie odpadów zielonych)

28 Projekt rekultywacji składowisk
Projekt: Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym– dofinansowany z EFRR skł. w m. Nowy Dwór Chojniczki Ciechocin Gockowice Kosobudy Czersk Nieżurawa Zielona Huta Grzymisław Kiełpin Dębnica Nadziejewo Przechlewo-2 szt. Sąpolno

29 Region Wschodni 365 079 ZZO Rokitki Szaleniec Minięta Ropuchy Nicponia
Gołębiewo Wielkie Szaleniec Kommunalservice Nowa Wieś Sztumska Składowisko w Rokitkach Minięta Ropuchy Nicponia ZZO Gilwa Mała Regionalna instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych (MBP, zagospodarowanie odpadów zielonych, składowanie) Instalacja regionalna w trakcie budowy (MBP, zagospodarowanie odpadów zielonych, składowanie) Instalacja regionalna (składowanie balastu) Instalacja przewidziana do zastępczej obsługi regionu, do czasu uruchomienia instalacji regionalnej (składowanie) Regionalna instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych (zagospodarowanie odpadów zielonych)

30 Projekt rekultywacji składowisk
Rekultywacja składowisk w ramach projektu „Regionalny System Gospodarki Odpadami Tczew” Miłocin Gołębiewo Wielkie Minięta Malbork- 2 składowiska Lisewo Malborskie Mątowy Małe Świerki Szaleniec

31 Wymagania dotyczące składowania odpadów komunalnych
Zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 7 września 2005 r. w sprawie kryteriów i procedur dopuszczenia odpadów do składowania na składowiskach danego typu (Dz. U. Nr 186, poz z późn. zm.) od r. nie będzie można składować odpadów komunalnych, których wartości graniczne przekraczają: Ogólny węgiel organiczny TOC > 5% Strata przy prażeniu > 8% Ciepło spalania > 6 MJ/kg

32 Anna Grapatyn-Korzeniowska
Dziękuję za uwagę Anna Grapatyn-Korzeniowska Katarzyna Wiśniewska Tadeusz Styn


Pobierz ppt "Spotkanie dotyczące aktualizacji „Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego” Nowe regiony gospodarki odpadami w województwie pomorskim."

Podobne prezentacje


Reklamy Google