Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gdańsk, 26 sierpnia 2011 r. Aktualizacja PGO 2010 dla województwa pomorskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gdańsk, 26 sierpnia 2011 r. Aktualizacja PGO 2010 dla województwa pomorskiego."— Zapis prezentacji:

1 Gdańsk, 26 sierpnia 2011 r. Aktualizacja PGO 2010 dla województwa pomorskiego

2 Prawo unijne - planowana gospodarka odpadami Prawo Unii Europejskiej zobowiązuje wszystkie kraje członkowskie do prowadzenia planowej gospodarki odpadami. Plany gospodarki odpadami to bardzo ważny instrument służący opracowaniu systemu gospodarki odpadami, jak i jego prawidłowemu funkcjonowaniu Stanowią cenne źródło informacji na temat stanu gospodarki odpadami na danym terenie, między innymi, dla podejmowanych strategicznych decyzji dotyczących gospodarowania odpadami

3 Aktualizacja PGOWP 2010 Konieczność aktualizacji obowiązującego dokumentu wynika wprost z przepisów dyrektywy 2008/98/WE, celem: przedstawienia aktualnego stanu gospodarki odpadami w województwie pomorskim określenia potrzeb wynikających z diagnozy aktualnego stanu gospodarki odpadami przedstawienia prognozy zmian w dziedzinie gospodarki odpadami opracowania programu strategicznego do roku 2016 z perspektywą do roku 2022

4 Plany Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego Plan Gospodarki Odpadami na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007-2010, przyjęty uchwałą Sejmiku Województwa Pomorskiego Nr 153/XIII/03 w dniu 29 września 2003 r. Plan Gospodarki Odpadami na lata 2007-2010 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2011-2014, przyjęty uchwałą SWP Nr 191/XII/07 w dniu 24 września 2007 r. Aktualizacja PGOWP 2010 przyjęta uchwałą SWP Nr 1006/XXXIX/09 w dniu 26 października 2009 r. 16 listopada 2010 r. Uchwałą Nr 1440/372/10 Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął harmonogram prac nad aktualizacją PGOWP 2010, Aktualizacja harmonogramu – Uchwała Zarządu Województwa 30 sierpnia 2011

5 Harmonogram prac nad aktualizacją PGOWP 2010 Listopad 2010 – utworzenie Zespołu Zadaniowego ds. aktualizacji PGOWP 2010 Marzec 2011 - utworzenie Rady Konsultacyjnej ds. aktualizacji PGOWP 2010 (Uchwała ZWP Nr 259/30/11 z dnia 15 marca 2011 r.), jako organu opiniodawczo-doradczego. W skład Rady Konsultacyjnej wchodzą przedstawiciele administracji rządowej, jednostek samorządów terytorialnych, organizacji pozarządowych oraz szkół wyższych z terenu województwa pomorskiego, których działalność istotna jest z punktu widzenia ochrony środowiska. Dotychczasowe spotkania Rady Konsultacyjnej odbyły się: 1 kwietnia 2011 r. 29 czerwca 2011 r. 22 sierpnia 2011 r.

6 Harmonogram prac nad aktualizacją PGOWP 2010 cd. Październik 2011- sprawozdania z realizacji PGOWP za lata 2009-2010 Październik 2011 – wyłonienie wykonawcy strategicznej oceny oddziaływania planu na środowisko projektu PGOWP 2010 Listopad 2011- opracowanie projektu PGOWP 2016 Styczeń 2012 – przyjęcie przez Zarząd Województwa Pomorskiego projektu PGOWP 2016 Luty 2012-Marzec 2012 - procedura opiniowania dokumentu przez organy wykonawcze gmin nie będących członkami związków międzygminnych, organy wykonawcze związków międzygminnych, dyrektora RZGW Luty 2012 - konsultacje społeczne projektu PGOWP 2016 Kwiecień 2012- Maj 2012 - procedura opiniowania dokumentu przez Ministra Środowiska

7 Harmonogram prac nad aktualizacją PGOWP 2010 cd. Maj 2012 – przyjęcie przez Zarząd Województwa Pomorskiego projektu PGOWP 2016 z uwzględnieniem uwag z konsultacji społecznych oraz uwag organów opiniujących projekt dokumentu Czerwiec 2012 – przedłożenie Sejmikowi Województwa Pomorskiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2016 z uwzględnieniem perspektywy do 2022 r. Lipiec 2012 - przekazanie uchwalonego Planu do MŚ Z realizacji planów gospodarki odpadami sporządzane są sprawozdania obejmujące okres 3 lat Sprawozdania z realizacji PGOWP 2016: za lata 2011-2013 za lata 2014-2016 Sprawozdania zawierają informacje dotyczące realizacji postanowień planu, ocenę stanu gospodarki odpadami, ocenę stanu realizacji zadań oraz osiągniętych celów.

8 PGOWP 2016 PGOWP 2016 opracowany zostanie w oparciu o zmiany jakie wniosła uchwalona przez Sejm RP w dniu 1 lipca 2011 r. Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (m in. ustawy o odpadach) Dokument ten zgodny będzie z uchwalonym Krajowym Planem Gospodarki Odpadami 2014, Polityką ekologiczną Państwa oraz z podstawowym aktem prawnym UE, dotyczącym gospodarki odpadami – dyrektywą 2008/98/WE

9 Plany gospodarki odpadami od 1 stycznia 2012 Plany gospodarki odpadami opracowywane będą na poziomie krajowym i wojewódzkim Brak potrzeby wykonania planów gospodarki odpadami na szczeblu powiatowym i gminnym Plany gospodarki odpadami podlegać będą aktualizacji nie rzadziej niż co 6 lat

10 Wojewódzki plan gospodarki odpadami zawiera: środki służące zapobieganiu powstawania odpadów i oceny ich użyteczności rodzaj, ilość i źródła powstawania odpadów rodzaj i ilość odpadów poddanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania, również w instalacjach położonych poza terytorium kraju istniejące systemy gospodarowania odpadami, w tym również zbierania odpadów rodzaj, rozmieszczenie i moc przerobowa instalacji do przetwarzania odpadów identyfikacja problemów w zakresie gospodarki odpadami Analizę aktualnego stanu gospodarki odpadami, w tym:

11 Wojewódzki plan gospodarki odpadami zawiera cd.: Prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami, w tym wynikające ze zmian demograficznych i gospodarczych Przyjęte cele w zakresie gospodarki odpadami z podaniem terminów ich osiągania, w tym cele dotyczące zapobiegania powstawaniu odpadów i ograniczania ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska odpadów

12 Wojewódzki plan gospodarki odpadami zawiera cd.: działania w zakresie gospodarki odpadami, wraz z określeniem planowanych technologii i metod postępowania działania w zakresie postępowania z odpadami powodującymi problemy w gospodarowaniu, w tym środki zachęcające do selektywnego zbierania bioodpadów w celu ich kompostowania oraz przetwarzania w sposób bezpieczny dla środowiska oraz życia i zdrowia ludzi rozwiązania dotyczące olejów odpadowych i innych odpadów niebezpiecznych Kierunki działań w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów oraz kształtowania systemu gospodarki odpadami, podejmowanych dla osiągnięcia przyjętych celów, w tym:

13 Wojewódzki plan gospodarki odpadami zawiera cd.: Harmonogram, wykonawców i sposób finansowania zadań wynikających z przyjętych kierunków działań Informację o strategicznej ocenie oddziaływania planu na środowisko, a w przypadku odstąpienia od jej przeprowadzenia - uzasadnienie Streszczenie w języku niespecjalistycznym Określenie kryteriów rozmieszczenia obiektów przeznaczonych do gospodarowania odpadami oraz mocy przerobowych przyszłych instalacji do przetwarzania odpadów Sposób monitoringu i oceny wdrażania planu, pozwalający na określenie sposobu oraz stopnia realizacji celów i zadań zdefiniowanych w planie

14 Wojewódzki plan gospodarki odpadami może zawierać: Opis aspektów organizacyjnych związanych z gospodarowaniem odpadami, w tym opis podziału odpowiedzialności pomiędzy podmioty publiczne i prywatne zajmujące się gospodarowaniem odpadami Ocenę użyteczności i przydatności stosowania instrumentów ekonomicznych i innych instrumentów do rozwiązania problemów związanych z gospodarką odpadami Dane dotyczące kampanii informacyjnych i innych sposobów informowania społeczeństwa lub określonej grupy osób w zakresie gospodarki odpadami

15 Wojewódzki plan gospodarki odpadami ponadto określa: Podział na regiony gospodarki odpadami komunalnymi wraz ze wskazaniem gmin wchodzących w skład regionu Regionalne instalacje do przetwarzania odpadów w poszczególnych regionach gospodarki odpadami komunalnymi oraz instalacje przewidziane do zastępczej obsługi regionów w przypadku awarii Plan zamykania instalacji niespełniających wymagań ochrony środowiska, których modernizacja nie jest możliwa z przyczyn technicznych lub nie jest uzasadniona z przyczyn ekonomicznych

16 Ranga nowych Planów Gospodarki Odpadami Wojewódzki plan gospodarki odpadami, w części realizacyjnej, aktem prawa miejscowego Wraz z uchwaleniem wojewódzkiego planu gospodarki odpadami sejmik województwa podejmuje uchwałę w sprawie jego wykonania- Uchwała jest aktem prawa miejscowego. Uchwała w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami określać będzie: podział na regiony gospodarki odpadami wraz ze wskazaniem gmin wchodzących w skład regionu; regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych i zastępczej obsługi regionów regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych niespełniające wymagań ochrony środowiska, których modernizacja nie jest możliwa z przyczyn technicznych lub nie jest uzasadniona z przyczyn ekonomicznych.

17 Region gospodarki odpadami Regionalna instalacja do przetwarzania odpadów Region gospodarki odpadami: Obszar liczący co najmniej 150 000 mieszkańców Obszar gminy liczącej powyżej 500 000 mieszkańców Regionalna instalacja do przetwarzania odpadów: Zakład zagospodarowania odpadów o mocy przerobowej wystarczającej do przyjmowania i przetwarzania opadów z obszaru zamieszkanego przez co najmniej 120 tys. mieszkańców zapewniający termiczne przekształcenie odpadów lub: a)mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów komunalnych b)przetwarzanie zebranych selektywnie odpadów zielonych i innych bioodpadów c)składowanie odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów oraz pozostałości z sortowania przez okres nie krótszy niż 15 lat

18 Wybrane obowiązki w świetle zmian ustawy o utrzymaniu……. Gminy …. zapewniają budowę, utrzymanie i eksploatację własnych lub wspólnych z innymi gminami: budowę regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, Rada gminy jest obowiązana dostosować regulamin do wojewódzkiego planu gospodarki odpadami w terminie 6 miesięcy od dnia uchwalenia tego planu; Wójt, burmistrz lub prezydent miasta określa w specyfikacji … na odbiór odpadów w szczególności: wymogi dotyczące przekazywania odebranych zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do…… przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych

19 Wybrane obowiązki w świetle zmian ustawy o utrzymaniu……cd. Prowadzący regionalną instalację do przetwarzania odpadów komunalnych jest obowiązany zawrzeć umowę na zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych lub pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania ze wszystkimi podmiotami odbierającymi odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, którzy wykonują swoją działalność w ramach regionu gospodarki odpadami komunalnymi. Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, który:…. nie przekazuje odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych – podlega karze pieniężnej w wysokości od 500 zł do 2000 zł za pierwszy ujawniony przypadek;

20 Dziękuję za uwagę Anna Grapatyn-Korzeniowska Z-ca dyrektora DROŚ UM WP a.korzeniowska@pomorskie.eu ul. Okopowa 21/27, Gdańsk 80-810, tel. 58 32 68 661, fax. 58 32 68 663 www.pomorskie.euwww.pomorskie.eu www.urzad.pomorskie.euwww.urzad.pomorskie.eu


Pobierz ppt "Gdańsk, 26 sierpnia 2011 r. Aktualizacja PGO 2010 dla województwa pomorskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google