Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Stan prac nad projektami dokumentów programowych na lata 2007-2013 Konferencja w sprawie ustalenia podziału priorytetów środowiskowych między PO Infrastruktura.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Stan prac nad projektami dokumentów programowych na lata 2007-2013 Konferencja w sprawie ustalenia podziału priorytetów środowiskowych między PO Infrastruktura."— Zapis prezentacji:

1 Stan prac nad projektami dokumentów programowych na lata Konferencja w sprawie ustalenia podziału priorytetów środowiskowych między PO Infrastruktura i Środowisko, a ROP , Dębe 2-3 marca 2006r. Jerzy Kwieciński Podsekretarz Stanu Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

2 Uwarunkowania zewnętrzne
Zintegrowany Pakiet Wytycznych dla Wzrostu i Zatrudnienia (ZPW) (Integrated Guidelines on Growth and Jobs ), przedstawiony przez KE 12 kwietnia 2005 r. Strategiczne Wytyczne Wspólnoty na lata Wspierające Wzrost Gospodarczy i Zatrudnienie (SWW) (Cohesion Policy in support of Growth and Jobs - Community Strategic Guidelines ), opublikowane przez KE 5 lipca 2005 r. Projekty rozporządzeń ustanawiających przepisy dot. funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w latach , przedstawione przez KE 21 grudnia 2005 r. Wyłączenie obecnych instrumentów finansujących rozwój obszarów wiejskich oraz wsparcie dla rybołówstwa poza politykę strukturalną

3 Uwarunkowania wewnętrzne
Projekt Narodowego Planu Rozwoju, przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 6 września 2005 r. Projekt Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia, zaakceptowany przez Radę Ministrów w dniu 27 września 2005 r. Program Działania Rządu „Solidarne Państwo”, przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 9 listopada 2005 r. „Założenia do zmian Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia w stosunku do wstępnego projektu dokumentu, zaakceptowane przez Radę Ministrów w dniu 27 września 2005 r.” przyjęte przez Radę Ministrów w dniu 27 grudnia 2005 r. Doświadczenia zdobyte w trakcie programowania oraz wdrażania funduszy strukturalnych w latach

4 Spójność pomiędzy politykami wspólnotowymi i dokumentami programowymi UE i Polski
ODNOWIONA STRATEGIA LIZBOŃSKA (SL) ZINTEGROWANY PAKIET WYTYCZNYCH (ZPW) Rozporządzenie Rady w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich z Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich wspólna polityka rolna Strategiczne Wytyczne Wspólnoty dla Polityki Rozwoju Obszarów Wiejskich wspólna polityka rybołówstwa Rozporządzenie Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego N owa Perspektywa Finansowa Rozporządzenia w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskich Grup Współpracy Terytorialnej polityka spójności 60% Strategiczne Wytyczne Wspólnotowe Wspierające Wzrost Gospodarczy i Zatrudnienie (SWW) Krajowy Program Reform STRATEGIA ROZWOJU KRAJU 2007 – 2015 NSRO Krajowy Plan Strategiczny dla obszarów wiejskich Strategia Rozwoju Rybołówstwa Program konwergencji Inne 16 RPO PO Infrastruktura i Środowisko PO Kapitał ludzki PO Nowoczesna gospodarka PO Pomoc techniczna PO Europejskiej Współpracy Terytorialnej Program rozwoju Polski wschodniej PO Rozwój Obszarów Wiejskich PO Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich STRATEGIE KRAJOWE

5 Strategia Rozwoju Kraju 2007-2013
Określa główne cele i kierunki rozwoju Polski na najbliższe lata Mechanizm koordynacji działań realizowanych w ramach polityki spójności z działaniami współfinansowanymi w ramach Wspólnej Polityki Rolnej oraz Wspólnej Polityki Rybackiej Stanowi bazę dla przygotowywanych NSRO i programów operacyjnych

6 Ramowy harmonogram prac nad Strategią Rozwoju Kraju na lata 2007-2015

7 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013
Dokument strategiczny opracowany na podstawie Strategicznych Wytycznych Wspólnoty Realizowany poprzez programy operacyjne finansowane z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności Uzgadniany z Komisją Europejską

8 Ramowy harmonogram prac nad Narodowymi Strategicznymi Ramami Odniesienia 2007-2013

9 System realizacyjny NSRO - programy operacyjne
System realizacyjny NSRO - programy operacyjne 0,4% 216,7 PO Pomoc techniczna 11,7% 7 004,9 PO Konkurencyjna gospodarka 13,7% 8 125,9 PO Kapitał ludzki 35,7% 21 275,2 PO Infrastruktura i środowisko 1% 576,0 PO Europejskiej Współpracy Terytorialnej 3,6% 2 161,6 PO Rozwoju Polski Wschodniej 26,8% 15 985,5 Regionalne Programy Operacyjne Procentowa wielkość alokacji Wielkość alokacji (mln EUR) Program operacyjny Tworzenie warunków dla utrzymania trwałego i wysokiego tempa wzrostu gospodarczego 2161,6 PO Rozwój Polski Wschodniej Wzrost zatrudnienia poprzez rozwój kapitału ludzkiego i społecznego 576,0 PO Europejskiej Współpracy Terytorialnej Podniesienie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw, w tym szczególnie sektora usług PO Infrastruktura i środowisko 21275,2 Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej, mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski i jej regionów PO Kapitał ludzki 8125,9 Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, gospodarczej, i przestrzennej PO Konkurencyjna gospodarka 7004,9 Rozwój obszarów wiejskich Bez uwzględnienia środków na rezerwę krajową (5%), rezerwę na pokrycie nadzwyczajnych strat i nieprzewidzianych wydatków (1%) oraz rezerwę wykonania (3%)

10 Ramowy harmonogram prac nad programami operacyjnymi realizowanymi w ramach NSRO 2007-2013

11 Podsumowanie Zatwierdzenie NSRO przez RM i przekazanie KE maj 2006
Zatwierdzenie programów operacyjnych przez RM i przekazanie KE wrzesień 2006 Zatwierdzenie programów operacyjnych i NSRO przez KE 2007 rok


Pobierz ppt "Stan prac nad projektami dokumentów programowych na lata 2007-2013 Konferencja w sprawie ustalenia podziału priorytetów środowiskowych między PO Infrastruktura."

Podobne prezentacje


Reklamy Google