Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych w Mieście Nowym Sączu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych w Mieście Nowym Sączu"— Zapis prezentacji:

1 Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych w Mieście Nowym Sączu
Stanisława Skwarło Dyrektor Sądeckiego Urzędu Pracy w Nowym Sączu Nowy Sącz, r.

2 Podstawy prawne: Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 czerwca 1997r. (Dz. U. z 2008r. Nr 14 poz. 92 z późn. zm.) Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004r. (Dz. U. z 2008r. Nr 69 poz. 415 z późn. zm.) Przepisy wykonawcze do w/w ustaw Inne ustawy m.in.: Ustawa o zatrudnieniu socjalnym, Ustawa o pomocy społecznej, Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego, Ustawa o systemie oświaty.

3 Rehabilitacja zawodowa
Ma na celu: ułatwienie osobie niepełnosprawnej uzyskanie i utrzymanie odpowiedniego zatrudnienia i awansu zawodowego. Poprzez umożliwienie korzystania jej z: pośrednictwa pracy poradnictwa zawodowego szkolenia zawodowego

4 Rehabilitacja zawodowa cd.
Obejmuje: dokonanie oceny zdolności do pracy w szczególności przez: - przeprowadzenie badań lekarskich i psychologicznych umożliwiających określenie sprawności fizycznej, psychicznej i umysłowej do wykonywania zawodu oraz ocenę możliwości zwiększenia tej sprawności, - ustalenie kwalifikacji, doświadczeń zawodowych, uzdolnień i zainteresowań, prowadzenie poradnictwa zawodowego uwzględniającego ocenę zdolności do pracy oraz umożliwiającego wybór odpowiedniego zawodu i szkolenia, przygotowanie zawodowe z uwzględnieniem perspektyw zatrudnienia, dobór odpowiedniego miejsca pracy i jego wyposażenie, określenie środków technicznych umożliwiających lub ułatwiających wykonywanie pracy, a w razie potrzeby – przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych, sprzętu rehabilitacyjnego itp.

5 Zadania realizowane przez SUP
Sądecki Urząd Pracy realizuje zadania z zakresu aktywizacji zawodowej na rzecz zarejestrowanych osób niepełnosprawnych posiadających status: - osoby bezrobotnej - osoby poszukującej pracy niepozostającej w zatrudnieniu - innych osób poszukujących pracy (art. 43 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w tym pracownicy powyżej 45 roku życia) Osoby te mają prawo korzystać z usług i instrumentów rynku pracy na zasadach określonych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

6 Uprawnienia osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w SUP
Osoba bezrobotna ma prawo do korzystania ze wszystkich usług i instrumentów rynku pracy tj: informacja o świadczonych usługach, pośrednictwo pracy (w tym EURES), poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa, pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy, organizacja szkoleń, finansowanie studiów podyplomowych, finansowanie kosztów przejazdu, finansowanie kosztów zakwaterowania,

7 Uprawnienia osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w SUP cd.
jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, finansowanie dodatków aktywizacyjnych, prace interwencyjne, roboty publiczne, staże, przygotowanie zawodowe dorosłych (przyuczenie do pracy dorosłych, praktyczna nauka zawodu dorosłych), stypendium z tytułu podjęcia nauki w szkole, refundacja kosztów opieki nad dziećmi do lat 7 lub osobą zależną, programy specjalne.

8 Uprawnienia osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w SUP cd.
Osoba poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu może korzystać na zasadach takich jak bezrobotna z następujących usług i instrumentów rynku pracy: szkolenia, staże, przygotowania zawodowe dorosłych, prace interwencyjne, badania lekarskie lub psychologiczne, zwrot kosztów przejazdu i zakwaterowania, zwrot kosztów przejazdu do pracodawcy, finansowania studiów podyplomowych.

9 Uprawnienia osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w SUP cd.
Inne osoby poszukujące pracy (art.43 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) tj. 1) będące w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy, 2) zatrudnione u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji, 3) otrzymujące świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny, określone w odrębnych przepisach, 4)  uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej, 5)   żołnierze rezerwy,

10 Uprawnienia osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w SUP cd.
6)   pobierający rentę szkoleniową, 7)   pobierający świadczenie szkoleniowe (zwolnienia monitorowane), 8)   podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem, pracownicy oraz osoby wykonujące inną pracę zarobkową w wieku 45 lat i powyżej, zainteresowani pomocą w rozwoju zawodowym mają prawo do: szkoleń, udzielenia pożyczki szkoleniowej, studiów podyplomowych. Uwaga: Osobom wymienionym w poz. 1 i 9 tj. pracownikom w okresie wypowiedzenia i pracownikom w wieku 45 lat i powyżej w okresie odbywania szkolenia i studiów podyplomowych nie przysługuje stypendium.

11 Źródła finansowania: PFRON Fundusz Pracy
Europejski Fundusz Społeczny (projekty SUP) Inne

12 Źródła finansowania:

13 Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych w latach 2007 – 2008
Aktywizacją zawodową zostało objętych osób, w tym: niesubsydiowanymi programami osób subsydiowanymi programami osób Programy niesubsydiowane: zawodowa porada indywidualna – 91 osób rozmowy doradcze – 139 osób porady grupowe – 4 osoby grupowe informacje zawodowe – 45 osób Klub Pracy – 16 osób zajęcia aktywizacyjne – 15 osób

14 Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych w latach 2007 – 2008 cd.
Programy subsydiowane: Łącznie pomocą zostało objętych 165 osób niepełnosprawnych w 2007 roku – 73 (tj. 25% ogółu osób niepełnosprawnych). w 2008 roku – 92 (tj. 27% ogółu osób niepełnosprawnych). Osoby korzystały z takich form aktywizacji jak: szkolenia – 83 osoby staże - 13 osób przygotowania zawodowe – 41 osób refundacje kosztów wyposażenia i doposażenia – 3 osoby prace interwencyjne – 18 osób roboty publiczne – 4 osoby jednorazowe środki na podjęcie działalności – 3 osoby

15 Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych w latach 2007 – 2008 cd.
Programy subsydiowane:

16 Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych w latach 2007 – 2008 cd.
Efektem podjętych działań jest ponad 200 podjęć pracy przez osoby niepełnosprawne zarejestrowane w SUP, dla porównania poniżej podano liczbę osób według stanu na: – 297 osób – 339 osób

17 Plan na 2009 rok PFRON – 14 osób Fundusz Pracy – ponad 30 osób
EFS (w ramach projektu POKL 2009 „Samozatrudnienie Umiejętności Praca” ) – 40 osób

18 Analiza sytuacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy

19 „AKTYWNI W PRACY” spotkanie z osobami niepełnosprawnymi w dniu r. zorganizowane z udziałem Pani Marty Mordarskiej Pełnomocnika Prezydenta Miasta Nowego Sącza ds. Społecznych oraz Pana Leszka Langera Pełnomocnika Prezydenta Miasta Nowego Sącza ds. Osób Niepełnosprawnych W spotkaniu wzięło udział 68 osób.

20 WYNIKI BADANIA ANKIETOWEGO, KTÓREMU PODDANI ZOSTALI UCZESTNICY SPOTKANIA.

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36 Struktura osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w Sądeckim Urzędzie Pracy (stan na dzień r.) osoby bezrobotne poszukujący pracy

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych w Mieście Nowym Sączu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google