Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wymaganie 1.2 Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wymaganie 1.2 Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności."— Zapis prezentacji:

1 Wymaganie 1.2 Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności.
Raport z ewaluacji wewnętrznej obszar 1. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły. Szkoła doskonali efekty swojej pracy. Wymaganie 1.2 Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności.

2 - czy uczniowie nabywają widomości i umiejętności
Ewaluację wewnętrzną przeprowadzono na podstawie § 20 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz.1324). Ewaluacji poddawane jest wymaganie 1.2 Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności w obszarze: Szkoła doskonali efekty swojej pracy. Cel ewaluacji: - czy uczniowie nabywają widomości i umiejętności Charakterystyka wymagania: W szkole diagnozuje się osiągnięcia uczniów. W szkole analizuje się osiągnięcia uczniów. Analiza ta uwzględnia możliwości rozwojowe uczniów. Uczniowie nabywają wiedzę i umiejętności określone w podstawie programowej. W szkole formułowane są i wdrażane wnioski z analizy osiągnięć uczniów. Wdrażane wnioski przyczyniają się do poprawy wyników w nauce. Uczniowie i ich rodzice są informowani o wnioskach z analizy osiągnięć. Na podstawie: - protokołów posiedzeń Rad Pedagogicznych - dokumentacji zespołów przedmiotowych - szkolnych zestawów programów nauczania - dzienników lekcyjnych Oferty edukacyjnej szkoły - informacji o sukcesach uczniów - ankiet przeprowadzonych wśród uczniów, rodziców i nauczycieli - wywiadów z nauczycielami i dyrektorem szkoły Stwierdza się, że:

3 W szkole formułowane są i wdrażane wnioski z analizy osiągnięć uczniów.
Wdrażane wnioski przyczyniają się do poprawy wyników w nauce. Uczniowie i ich rodzice są informowani o wnioskach z analizy osiągnięć. Na podstawie: - protokołów posiedzeń Rad Pedagogicznych - dokumentacji zespołów przedmiotowych - szkolnych zestawów programów nauczania - dzienników lekcyjnych Oferty edukacyjnej szkoły - informacji o sukcesach uczniów - ankiet przeprowadzonych wśród uczniów, rodziców i nauczycieli - wywiadów z nauczycielami i dyrektorem szkoły Stwierdza się, że:

4 1. W szkole diagnozuje się osiągnięcia uczniów.
Podstawą diagnozy osiągnięć uczniów jest wnikliwa znajomość podstawy programowej kształcenia ogólnego z nauczanego przedmiotu, wybór programu gwarantującego realizację treści podstawy, dostosowanego do potrzeb i możliwości uczniów oraz do warunków, w jaki program będzie realizowany, dobór podręcznika oraz metod sprawdzania i oceniania wiadomości i umiejętności uczniów. Ankietowani nauczyciele deklarują, że zapoznali się z podstawą programową nauczanego przedmiotu. 90% nauczycieli deklaruje że realizowany przez nich program nauczania, gwarantuje efektywne nauczanie wszystkich ujętych w podstawie programowej, jeden nauczyciel odpowiedział, że w większości.(pyt. 2). W ocenianiu bieżącym wymieniane formy diagnozowania obejmują: testy i sprawdziany, próbne egzaminy, kartkówki, odpowiedzi ustne, prace domowe, zadani w zeszytach ćwiczeń, zadania dodatkowe oraz konkursy. Ponadto nauczyciele prowadzą obserwację zachowań uczniów na lekcjach i uroczystościach szkolnych.

5 2. W szkole analizuje się osiągnięcia uczniów
2. W szkole analizuje się osiągnięcia uczniów. Analiza ta uwzględnia możliwości rozwojowe uczniów. W szkole poziom umiejętności i wiadomości uczniów analizowany jest zgodnie z warunkami zawartymi w Wewnątrzszkolnym systemie Oceniania, w statucie szkoły. Ocenianie wewnątrzszkolne podlega ewaluacji i doskonalone w miarę potrzeb. Analizowanie osiągnięć wszystkich uczniów deklaruje 100 % nauczycieli. Jako przykłady takich, przeprowadzanych samodzielnie, analiz nauczyciele podali analizy: sprawdzianów czy prac klasowych po każdym dziale i po każdym semestrze, testów kompetencji, testów diagnostycznych, testów sprawności fizycznej, aktywności na zajęciach obowiązkowych i dodatkowych, frekwencji, bieżącego oceniania, wyników klasyfikacji, próbnych egzaminów, udziału w konkursach i zawodach sportowych i artystycznych, zaangażowania uczniów w realizacje projektu. Zespoły przedmiotowe analizują wyniki diagnoz, wyniki nauczania na poziomie poszczególnych klas i poszczególnych przedmiotów. Podczas zebrań rady pedagogicznej przewodniczący zespołów przedstawiają sprawozdania z prowadzonych analiz oraz wnioski do dalszej pracy. Rada pedagogiczna określa działania, dzięki którym uczniowie mogą osiągnąć wyniki nauczania na miarę swoich możliwości. W całorocznej pracy analizy dokonywane przez wszystkich nauczycieli obejmują Indywidualne osiągnięcia poszczególnych uczniów, wyniki całych klas.

6 Wychowawcy klas, dwa razy w roku, dokonują analizy ocen zachowania, frekwencji i postępów w nauce swoich uczniów. Stosowane cyklicznie analizy ilościowej i jakościowe liczbę poszczególnych ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Gromadzona przez Szkołę dokumentacja (sprawozdania z wyników klasyfikacji uczniów, karty analizy wyników śródrocznej i rocznej klasyfikacji uczniów i klas rejestr wyników uczestników olimpiad konkursów) potwierdzają prowadzone formy analizy osiągnięć. Analizy osiągnięć uczniów znajdują odzwierciedlenie w dokumentacji szkolnej: dzienniki lekcyjne, protokoły zespołów przedmiotowych , protokoły zespołu wychowawczego , strona internetowa, dokumentacja pedagoga. W opinii dyrektora oraz nauczycieli analizując osiągnięcia szkolne uczniów uwzględnia się ich możliwości rozwojowe (predyspozycje i uzdolnienia) oraz wysiłek wkładany przez nich w realizowane zadania. Informacje na ten temat nauczyciele uzyskują m.in. poprzez obserwacje, rozmowy z uczniami i rodzicami, analizy opinii orzeczeń i poradni, wyników sprawdzianów, udziału w konkursach.

7 Na początku roku szkolnego szkoła przygotowuje dla uczniów ofertę edukacyjną tj. zajęcia pozalekcyjne, koła zainteresowań, zajęcia wyrównawcze itp. Nauczyciele poznają opinie i orzeczenia poradni psychologiczno pedagogicznej, respektują zawarte w nich zalecenia dotyczące metod i form pracy z uczniem oraz informacje dotyczące możliwości rozwojowych danego dziecka. Podczas klasyfikacji śródrocznej i rocznej wychowawcy klas biorą pod uwagę możliwości uczniów przy wystawianiu ocen zachowania.

8 3. Uczniowie nabywają wiedzę i umiejętności określone w podstawie programowej.
Na podstawie prowadzonej diagnozy osiągnięć uczniów oraz ich analizy można stwierdzić , że uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności opisane w podstawie programowe. Nauczyciele planują swoją pracę w oparciu o przyjęte do realizacji programy nauczania z uwzględnieniem treści podstawy programowej, której realizacja jest na bieżąco monitorowana. Poziom opanowania przez uczniów wiadomości i umiejętności jest poddawany ocenie semestralnej i rocznej. Uczniowie w procesie oceniania uzyskują oceny pozytywne – w szkole nie istnieje zjawisko drugoroczności, co potwierdza opanowanie umiejętności określonych w podstawie programowej. W opinii rodziców uczniowie zdobywają szereg umiejętności , które są przydatne w przyszłym dorosłym życiu, m.in. umiejętności społeczne, w tym: współpraca w grupie, wystąpień publicznych. Uczniowie rozwijają umiejętności m.in. w zakresie organizacji pracy i współpracy w grupie, uczą się otwartości, demokracji, odpowiedzialności za swoje zachowania, systematyczności w działaniu oraz współzawodnictwa. Uczniowie są kreatywni – przygotowują imprezy oraz uroczystości i uczestniczą w nich na terenie szkoły wszyscy uczniowie kończący szkołę są zainteresowani konturowaniem nauki i wysoki ich odsetek przyjmowany jest do szkoły pierwszego wyboru .

9 4. W szkole formułowane są i wdrażane wnioski z analizy osiągnięć uczniów.
Nauczyciele uczestniczący w wywiadzie grupowym, wśród wyciągniętych wniosków z bieżącej analizy osiągnięć uczniów wymienili: brak systematyczności w pracy, niechęć do odrabiania zadań domowych i nauki w domu, brak umiejętności wnioskowania, potrzebę zajęć dodatkowych i pomocy koleżeńskiej, potrzebę większej liczby ćwiczeń, w tym zadań typu egzaminacyjnego. Nauczyciele planują i modyfikują swoje plany pracy. Nauczyciele wykorzystują pomoce dydaktyczne takie jak: tablica interaktywna, komputer, rzutnik, Internet. Na zajęciach stosują metody aktywizujące, podejmują czynności motywujące uczniów do pracy, na bieżąco przekazują informacje wychowawcom lub bezpośrednio rodzicom.

10 5. Wdrażane wnioski przyczyniają się do poprawy wyników w nauce.
Z systematycznej analizy wyników nauczania nauczyciele formułują wnioski, których celem jest osiąganie najlepszych wyników nauczania i podnoszenia motywacji uczniów do nauki. Wnioski wykorzystywane są przez zespoły przedmiotowe, a ich wdrożenie przyczynia się do poprawy wyników w nauce. Nauczyciele jednogłośnie oceniają, że praca na zajęciach dodatkowych wpływa na poprawę kształcenia. Szkoła organizuje konkursy i umożliwia uczniom udział w konkursach zewnętrznych. Udział w konkursach przyczynia się do rozwijania zdolności i umiejętności uczniów, a jednocześnie wpływa na podniesienie efektów kształcenia i na promocję szkoły.

11 6. Uczniowie i ich rodzice są informowani o wnioskach z analizy osiągnięć.
Rodzice są informowani o ocenach dzieci, ich zachowaniu, trudnościach oraz możliwościach poprawy i rozwoju. Nauczyciele prowadza rozmowy z rodzicami. Informacje na temat uczniów przekazywane są na zebraniach.

12 WNIOSKI Wnioski wynikające z analizy osiągnięć uczniów:
- Uczniowie mało czasu poświęcają w domu na utrwalenie wiadomości zdobytych w szkole; - Dostosować metody i formy pracy do umiejętności uczniów. Doskonalić i modyfikować je wg potrzeb; - Zwrócić większą uwagę na estetykę pisania, wymagać obliczeń w brudnopisie lub na marginesie; - Mobilizowanie rodziców do współpracy. - Doskonalić czytanie ze zrozumieniem, ćwiczyć umiejętność rachunku pamięciowego; - Należy zwiększyć ilość ćwiczeń słownikowych oraz kształcić techniki rozwiązywania zadań tekstowych; - Ćwiczenie samodzielnego (efektywnego) czytania ze zrozumieniem poleceń; - mobilizowanie uczniów do systematycznej pracy i nauki oraz udziału w zajęciach pozalekcyjnych - Dalsze doskonalenie przez nauczycieli warsztatu pracy.

13 Zespół ewaluacji mgr Magdalena Kuźniak Kusz mgr Magdalena Wietchy
mgr Małgorzata Trzeciak mgr Karolina Mrówczyńska Król Kowalewo, r.


Pobierz ppt "Wymaganie 1.2 Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności."

Podobne prezentacje


Reklamy Google