Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekty systemowe OPS, PCPR i ROPS Priorytet VII Program Operacyjny Kapitał Ludzki Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Poznań, 23 kwietnia 2009 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekty systemowe OPS, PCPR i ROPS Priorytet VII Program Operacyjny Kapitał Ludzki Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Poznań, 23 kwietnia 2009 r."— Zapis prezentacji:

1 Projekty systemowe OPS, PCPR i ROPS Priorytet VII Program Operacyjny Kapitał Ludzki Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Poznań, 23 kwietnia 2009 r.

2 Głównym celem Priorytetu VII, a więc również Działania 7.1 jest przede wszystkim: podejmowanie działań zmierzających do ułatwienia dostępu do rynku pracy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwianie dostępu do nich osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym,

3 rozwijanie instytucji ekonomii społecznej, jako skutecznej formy integracji społeczno – zawodowej, poprawa skuteczności funkcjonowania instytucji pomocy społecznej w regionie, ważnym elementem wsparcia jest eliminowanie różnego rodzaju barier (organizacyjnych, prawnych czy psychologicznych) na jakie napotykają osoby zagrożone wykluczeniem społecznym.

4 Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej – projekty systemowe TYPY WSPARCIA: -rozwój form aktywnej integracji oraz upowszechnianie aktywnej integracji i pracy socjalnej (kontrakty socjalne, programy aktywności lokalnej) FINANSOWANIE: -85 % Europejski Fundusz Społeczny, -15% wkład krajowy: -4,5% budżet państwa -10,5% wkład własny – 0,75% Fundusz Pracy, 9,75% Budżet JST

5 Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie – projekty systemowe TYPY WSPARCIA: -rozwój form aktywnej integracji oraz upowszechnianie aktywnej integracji i pracy socjalnej (umowy indywidualne – analogiczne do kontraktu socjalnego, programy integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych) FINANSOWANIE: -85 % Europejski Fundusz Społeczny, -15% wkład krajowy: -4,5% budżet państwa -10,5% wkład własny – 5,25 % PFRON, 5,25 % Budżet JST

6 Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej – projekty systemowe TYPY WSPARCIA: -szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej, działających na terenie regionu, powiązane bezpośrednio z potrzebami oraz ze specyfiką realizowanych zadań FINANSOWANIE: -100 % Europejski Fundusz Społeczny.

7 Projekt systemowy – dofinansowanie ze środków UE zadań publicznych. Okres realizacji projektu – do 31.12.2013 r. Wnioski o dofinansowanie (składane corocznie) zwracane są do poprawy lub uzupełnienia.

8 Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie realizacji projektu PoddziałanieUpoważnione podmioty Złożone wnioskiWnioski formalnie poprawne Zawarte umowy 7.1.1226155138105 7.1.231262420 7.1.31111 Rok 2008 PoddziałanieUpoważnione podmioty Złożone wnioskiWnioski formalnie poprawne Wnioski poprawne merytorycznie 7.1.12261384387 7.1.23127616 7.1.31111 Rok 2009

9 Liczba Beneficjentów, którzy złożyli wniosek o dofinansowanie po raz pierwszy w roku 2009 Poddziałanie 7.1.1 15 Poddziałanie 7.1.2 2

10 Partnerstwa w projektach systemowych: 200815 200925

11 Zalety partnerstwa: Dodatkowe środki Możliwość zwiększenia wydatków na administrowanie projektem Pomoc przy przygotowaniu wniosku Aktywizacja małych ośrodków

12 Alokacja 2008 a zakontraktowane i rozliczone środki Poddziałanie rok 2008 Alokacja Kwota zakontraktowana % kontraktacjiKwota rozliczona 7.1.115 568 101 PLN11 602 680,69 PLN 75 %1 584 736,04 7.1.29 394 542 PLN4 622 841,30 PLN 49 %1 702 688,20 7.1.31 878 909 PLN1 878 909,00 PLN 100 %792 945,82 Alokacja 2009 Poddziałanie rok 2009 Alokacja Wartość złożonych wniosków % 7.1.124 960 993 PLN20 854 389,38 PLN 83,55 % 7.1.210 939 368 PLN7 517 957,45 PLN 68,72 % 7.1.33 365 959 PLN 100 %

13 Środki przekazane Beneficjentom w roku 2008 (wypłacone transze) Poddziałanie 7.1.1 10 450 559,58 PLN Poddziałanie 7.1.2 4 354 064,85 PLN Poddziałanie 7.1.3 1 878 909,00 PLN

14 Liczba złożonych wniosków o płatność PoddziałanieRok 2008w tym wnioski zatwierdzone 7.1.120057 7.1.23913 7.1.332

15 Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o dofinansowanie Formalne: brak jednego z wymaganych egzemplarzy papierowych wniosku, brak wersji elektronicznych wniosku (.pdf i.xml), niezgodność sumy kontrolnej, brak podpisu osoby upoważnionej (lub podpis w niewłaściwym miejscu), błędnie obliczony poziom wkładu własnego lub kwoty dofinansowania, brak wypełnienia wymaganych pól między innymi w Harmonogramie realizacji projektu.

16 Merytoryczne: przekroczona alokacja, niespójność opisu działań z budżetem i harmonogramem realizacji projektu, niewystarczający opis działań błędny opis rezultatów, niespójność rezultatów z celami projektu, przekroczenie dopuszczalnego poziomu 15 % zadania aktywna integracja przy obliczaniu nagród dla pracowników socjalnych, brak wymaganych trzech instrumentów aktywnej integracji,

17 błędna konstrukcja budżetu: łączenie zadań aktywna integracja i wsparcie dochodowe, zachwianie proporcji wydatków (nadmierne koszty administrowania projektem), błędne zakwalifikowanie kosztów bezpośrednich i pośrednich, błędne zakwalifikowanie zakupów w ramach cross- financingu, brak metodologii wyliczania kosztów pośrednich.

18 Błędy w załącznikach umowy ramowej: brak numeru oraz nazwy załącznika, daty, podpisu osoby upoważnionej, oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT: brak numeru wniosku, brak adresu, harmonogram płatności: błędny podział okresu realizacji, błędne kwoty, podział kwoty dofinansowania na paragrafy: pomyłki w zakwalifikowaniu kwot do poszczególnych paragrafów, błędy matematyczne, błędnie wpisany numer aneksu.

19 Konkursy otwarte w ramach priorytetu VII Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej: Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Alokacja Poddziałania 7.2.1: 23 112 665 PLN W ramach tego Poddziałania składane są wnioski obejmujące: - wsparcie (m.in. prawne, organizacyjne, szkoleniowe i finansowe) dla tworzenia i działalności podmiotów integracji społecznej, w tym: centrów integracji społecznej, klubów integracji społecznej, zakładów aktywności zawodowej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno- zawodowej (których podstawowym zadaniem nie jest działalność gospodarcza) z wyjątkiem warsztatów terapii zajęciowej,

20 - kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, -staże, subsydiowane zatrudnienie i zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy, - poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne, zawodowe i inne, prowadzące do integracji społecznej i zawodowej, skierowane do osób zagrożonych wykluczeniem i ich otoczenia, - rozwój nowych form i metod wsparcia indywidualnego i środowiskowego na rzecz integracji zawodowej i społecznej (w tym np. środowiskowej pracy socjalnej, centrów aktywizacji lokalnej, animacji lokalnej, streetworkingu),

21 - rozwój usług społecznych przezwyciężających indywidualne bariery w integracji społecznej, w tym w powrocie na rynek pracy, -rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych, niezbędnych na rynku pracy, -wsparcie tworzenia i działalności środowiskowych instytucji aktywizujących osoby niepełnosprawne, w tym zaburzone psychicznie, - promocja i wsparcie wolontariatu, w zakresie integracji osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, -wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania pozaszkolnych form integracji społecznej młodzieży (świetlice środowiskowe w tym z programem socjoterapeutycznym, kluby środowiskowe) połączonych z realizacja działań w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej,

22 - organizowanie akcji i kampanii promocyjno – informacyjnych m.in. z zakresu równości szans, mobilności i elastyczności zawodowej, promowania postaw aktywnych oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, - rozwój dialogu, partnerstwa publiczno – społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie regionalnym i lokalnym, - prowadzenie, publikowanie i upowszechnianie badań i analiz z zakresu polityki społecznej w regionie (w tym działań mających na celu przygotowanie i wdrażanie gminnych lub powiatowych strategii rozwiązywania problemów społecznych)

23 Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej. Alokacja Poddziałania 7.2.2: 14 434 265 PLN W ramach tego Poddziałania składane są wnioski obejmujące wsparcie finansowe dla utworzenia i funkcjonowania instytucji otoczenia sektora ekonomii społecznej, świadczących następujące usługi: - usługi prawne, księgowe, marketingowe, doradztwo finansowe, - doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej, - rozwój partnerstwa lokalnego na rzecz rozwoju ekonomii społecznej, - promocje ekonomii społecznej i zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej.

24 Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Alokacja Działania 7.3: 7 053 400 PLN W ramach tego Działania składane są wnioski obejmujące: - projekty przyczyniające się do integracji społecznej mieszkańców obszarów wiejskich (z wyłączeniem instrumentów objętych zasadami pomocy publicznej), - wsparcie inicjatyw lokalnych o charakterze informacyjnym, szkoleniowym i promocyjnym (np. w formie szkoleń, spotkań, seminariów) mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców obszarów wiejskich, - rozwój dialogu, partnerstwa publiczno - społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie lokalnym.

25 Konkurs 2009 Wnioski złożone do 31-03-2009 Poddziałanie 7.2.1 – 148 Poddziałanie 7.2.2 – 30 Działanie 7.3 – 50 Z uwagi na znaczna ilość wniosków ocena formalna została wydłużona do 21 dni roboczych.

26 Najczęściej popełniane błędy: Wniosek jest cofany: brak wypełnienia wszystkich pól w harmonogramie, brak wypełnienia wszystkich pól w szczegółowym budżecie (zwłaszcza w pozycjach które w danym roku są zerowe), brak potwierdzenia za zgodność z oryginałem załączników finansowych, brak podpisów drugiej osoby wskazanej w punkcie 2.6 (dotyczy to zwykle załączników finansowych).

27 Błędy za które wnioski odpadają: brak wszystkich wymaganych załączników finansowych (dotyczy to głównie wyciągów z księgi przychodów i rozchodów), brak spełnienia kryterium dostępu: Grupę docelową stanowią osoby i podmioty z terenu województwa wielkopolskiego, brak spełnienia kryterium dostępu: Wnioskodawca prowadzi działalność w obszarze, w zakresie którego aplikuje w ramach PO KL, brak wersji.xml lub niezgodna suma kontrolna wniosku, brak załączników finansowych (zwykle części, lub załączników partnera).

28 Zasadniczo projekty nie odbiegają tematyką oraz działaniami od projektów złożonych w roku ubiegłym. Głównie są to projekty dotyczące szkoleń dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Nową tendencją jest znacznie większa liczba złożonych wniosków dotyczących działań promocyjno- informacyjnych oraz badawczych. Ponadto zgodnie z założeniami Planu Działania dla Priorytetu VII na rok 2009 pojawiły się projekty skierowane do osób z grupy 45+. W roku bieżącym zauważalna jest zwiększona w stosunku do ubiegłego roku aktywność podmiotów sektora ekonomi społecznej i stowarzyszeń działających na rzecz małych społeczności. Podobnie relatywnie większy jest udział samorządów, które praktycznie nie uczestniczyły w konkursach realizowanych w roku ubiegłym.

29 Dziękuję za uwagę Wojewódzki Urząd Pracy ul. Kościelna 37 60-537 Poznań infoefs@wup.poznan.pl www.efs.wup.poznan.pl Tel. (061) 846 38 23


Pobierz ppt "Projekty systemowe OPS, PCPR i ROPS Priorytet VII Program Operacyjny Kapitał Ludzki Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Poznań, 23 kwietnia 2009 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google