Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Człowiek – najlepsza inwestycja Uniwersytet im. Adama Mickiewicza.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Człowiek – najlepsza inwestycja Uniwersytet im. Adama Mickiewicza."— Zapis prezentacji:

1 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Człowiek – najlepsza inwestycja Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

2

3 Poznań, 24 września 2013 r. Organizacja i efekty Projektu w kontekście trwałości wypracowanego modelu w imieniu Zespołu Projektu SIUP dr Agnieszka Cieszyńska

4 U podstawy podjęcia prac nad programem Projektu była chęć jak najlepszego przygotowania Studentów do pracy nauczyciela w oparciu o dobrze zorganizowaną współpracę naszego Wydziału ze Szkołami. Celem ogólnym projektu jest wprowadzenie do rzeczywistości szkolnej nowego modelu praktyk pedagogicznych, skutecznego w kształceniu kreatywnego i refleksyjnego nauczyciela-wychowawcy.

5 Cel ogólny zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących celów szczegółowych : 1. Utworzenie sieci szkół partnerskich współpracujących z Wydziałem Biologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza oraz zorganizowanie zespołu stałych współpracowników; 2. Stworzenie i wprowadzenie systemu podnoszenia kwalifikacji Nauczycieli - opiekunów praktyk pedagogicznych; 3. Podniesienie jakości praktyk pedagogicznych poprzez wypracowanie form i metod prowadzenia zajęć zapewniających wykształcenie kreatywnego i refleksyjnego nauczyciela-wychowawcy mogącego sprostać wyzwaniom współczesnej dydaktyki;

6 Trwałość … Liczymy, że współpraca pomiędzy Wydziałem Biologii UAM a kierowaną przez Pana/Panią szkołą będzie kontynuowana. Na współpracę taką wskazuje również Rozporządzenie WE 1083/2006, którego brzmienie jest następujące: beneficjent ma obowiązek utrzymania trwałości projektu przez co najmniej pięć lat od momentu zakończenia realizacji projektu. Zapis taki oznacza, że w okresie 5 lat od daty zakończenia projektu (a więc do roku 2019), nie może on ulec znaczącej modyfikacji. W związku z tym prosimy o - stworzenie warunków do utrzymania realizowanego w ramach Projektu programu praktyk, a więc zapewnienie studentom Wydziału Biologii możliwości realizowania praktyk rotacyjnych, śródrocznych i ciągłych zgodnie z zaplanowanym terminarzem, pod opieką nauczyciela przedmiotowego i przy wsparciu pedagoga szkolnego; - posługiwanie się narzędziami ewaluacji przebiegu praktyk pedagogicznych oraz oceny uzyskiwanych efektów. Z listu do Dyrektorów szkół ponadpodstawowych i gimnazjalnych.

7 Efektem Projektu jest współpraca Dyrektorzy szkół Nauczyciele Pedagodzy Studenci Pracownicy Uniwersyteccy

8 Trwałość modelu jest trudna do zachowania w pełnej postaci Zmiany programowe w szkołach ponadgimnazjalnych – redukcja liczby godzin biologii w szkołach; Zmiana w standardach kształcenia nauczycieli -przeniesienie przygotowania do nauczania w szkołach gimnazjalnych z I na II stopień kształcenia; -zmiana programu kształcenia psychopedagogicznego.

9 Zmiana programu kształcenia psychopedagogicznego Nowe standardy kształcenia nauczycieli przewidują -30h praktyk psychopedagogicznych na pierwszym stopniu kształcenia -30h praktyk na drugim stopniu kształcenia Będziemy zobowiązani, jeśli wpłyną do nas sugestie dotyczące programu i organizacji tych praktyk.

10 Model idealnych praktyk opracowany na zakończenie realizacji Projektu na poziomie szkół podstawowych i gimnazjalnych Rybska E., Jackowiak B., Cieszyńska A., Dudziak R., 2012 W poszukiwaniu skutecznego modelu praktyk pedagogicznych.

11 Nauczyciele ze szkół ponadgimnazjalnych uzupełnili ten idealny model - planowanie przez praktykanta zajęć dodatkowych dla uczniów zainteresowanych lub wybitnie zdolnych oraz dla uczniów z trudnościami w nauce; - uwzględnienie w planowaniu lekcji wniosków wynikających z analizy dotychczasowych zajęć; - przeprowadzenie przez praktykantów krótkiego badania w ramach wewnętrznej ewaluacji; - śledzenie przez studentów aktualnych doniesień naukowych i zapoznawanie uczniów z tymi nowinkami.

12 Nauczyciele ze szkół ponadgimnazjalnych uzupełnili ten idealny model W obszarze regulacji formalnych nauczyciele zwrócili również uwagę na konieczność podpisania przez studentów oświadczenia o zachowaniu tajemnicy służbowej. Natomiast do obszaru relacji międzyludzkich zwrócono uwagę na potrzebę poruszenia kwestii związanych z wyborem zawodu nauczyciela – pod kątem oceny sukcesów i porażek, na jakie może być narażony młody nauczyciel.

13 Inne uwagi dotyczące organizacji praktyk: -Propozycja rozdzielenia praktyk ciągłych na dwie części, np. październik i maj; -Zapoznanie nauczycieli z programem studiów, by mieli wiedzę czego mogą od studenta oczekiwać; -Zaproszenie nauczycieli do planowania praktyk oraz konstrukcji narzędzi pomiaru; -Przeszkolenie nauczycieli pod kątem prowadzenia dokumentacji; -Organizacja warsztatów dla nauczycieli, podsumowujących praktyki – wymiana doświadczeń.

14 Warunki dobrych praktyk nauczycielskich deklaracje Studentów SIUP oraz Wydziałów Przyrodniczych - Życzliwość pracowników szkoły względem siebie i wobec studenta, przyjazna atmosfera, wprowadzenie do pokoju nauczycielskiego i w życie szkoły; - Jasno określone prawa i obowiązki; - Dostęp do pomocy dydaktycznych, w tym do podręczników i zeszytów ćwiczeń; - Wdrożenie w dokumentację szkolną; - Zapoznanie z uczniami, także z ich problemami, dopuszczenie studenta do zebrań z rodzicami oraz pracy wychowawczej; - Dopasowanie programu zajęć akademickich do czasu praktyk; - Nauczyciel, który przyjmuje studenta na praktyki powinien mieć cały etat w szkole, by była szansa na sprawną realizację programu praktyk.

15 W tym momencie… - Zrealizowaliśmy pierwszą turę praktyk rotacyjnych w szkołach ponadgimnazjalnych; - Zrealizowaliśmy pierwszą turę praktyk śródrocznych w szkołach ponadgimnazjalnych; - Studenci są w trakcie realizacji praktyk ciągłych.

16


Pobierz ppt "PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Człowiek – najlepsza inwestycja Uniwersytet im. Adama Mickiewicza."

Podobne prezentacje


Reklamy Google