Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KOMENDA MIEJSKA PSP W KOSZALINIE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KOMENDA MIEJSKA PSP W KOSZALINIE."— Zapis prezentacji:

1 KOMENDA MIEJSKA PSP W KOSZALINIE

2 Ratowanie ludzi z zagrożonych obiektów
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 121, poz. 1138) §  13. 1. Właściciel lub zarządca obiektu zawierającego strefę pożarową przeznaczoną dla ponad 50 osób, będących jej stałymi użytkownikami, powinien co najmniej raz na 2 lata przeprowadzać praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji. 2. Właściciel lub zarządca obiektu powinien powiadomić właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej o terminie przeprowadzenia działań, o których mowa w ust. 1, nie później niż na tydzień przed ich przeprowadzeniem.

3 Organizacja akcji ratowniczo-gaśniczej
Szczegółowy sposób organizacji takich ćwiczeń oraz zasady ich przebiegu powinna zawierać obowiązująca w obiekcie Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego. Mimo, że przepisy nakazują prowadzenie ćwiczeń nie rzadziej niż raz na 2 lata, praktyka pokazuje, że powinny być one organizowane znacznie częściej.

4 Dlaczego ewakuacja ludzi z obiektów zaczęła być od pewnego
czasu traktowana jako priorytetowe zadanie ratownicze? W ciągu ostatnich kilkunastu lat diametralnie zmieniło się wyposażenie naszych wnętrz. Powszechne jeszcze niedawno naturalne surowce, z których konstruowano meble, wykonywano boazerie czy szyto zasłony, zostały dziś całkowicie zastąpione przez tworzywa syntetyczne, które w przypadku powstania pożaru wydzielają duże ilości gęstego, czarnego dymu, utrudniającego, bądź wręcz uniemożliwiającego jakąkolwiek orientację przestrzenną w objętym pożarem obiekcie. W dodatku tworzywa sztuczne paląc się bardzo szybko ulegają termicznemu rozkładowi na palne i jednocześnie silnie toksyczne gazy. Kiedy temperatura w objętym pożarem pomieszczeniu osiągnie odpowiednio wysoką wartość, zgromadzone pod sufitem palne substancje lotne ulegają gwałtownemu samozapaleniu, efektem którego jest wydzielenie ogromnych ilości energii cieplnej, powodującej niekontrolowany rozwój pożaru na coraz większej przestrzeni. Badania wykazały, że np. zwykły, niezbyt groźny pożar boksu piwnicznego w 4-piętrowym budynku mieszkalnym, w ciągu zaledwie 5–7 minut całkowicie zadymia dwie ostatnie kondygnacje, ograniczając widoczność poniżej 30 cm. Przebywanie w atmosferze tego dymu bez odpowiednich środków ochrony dróg oddechowych z reguły już po 1–2 minutach powoduje utratę przytomności, a po 3–4 dalszych śmierć.

5 Drogi ewakuacji Zagrożony budynek lub jego strefę pożarową należy opuszczać korzystając z wcześniej ustalonych, wytyczonych i odpowiednio oznakowanych dróg ewakuacyjnych. Drogami tymi są na ogół korytarze i klatki schodowe, służące na co dzień do komunikacji pieszej. Do celów ewakuacji nie wolno stosować wind osobowych i towarowych (z wyjątkiem specjalnych dźwigów pożarowych). Jeżeli drogi ewakuacyjne przedzielone są automatycznie zamykającymi się drzwiami pożarowymi lub oddzieleniami przeciwdymowymi, należy zwracać uwagę, aby nie zostały one w trwały sposób zablokowane, na przykład porzuconymi przedmiotami lub ruchomymi elementami wyposażenia obiektu.

6 Co robić w przypadku, kiedy na skutek odcięcia dróg
ewakuacyjnych przez silny, gęsty dym nie możemy wydostać się z budynku, w którym wybuchł pożar? Jeżeli z uzasadnionych przyczyn nie jest możliwe opuszczenie budynku, np. na skutek silnego zadymienia korytarza lub klatki schodowej, należy schronić się w najbliższym wyposażonym w okno pomieszczeniu pamiętając, aby odruchowo nie zamknąć się od środka na klucz. W razie potrzeby należy uszczelnić szpary w drzwiach zwilżonymi wodą tkaninami. Jeżeli możliwe jest otwarcie okna, zawsze trzeba skorzystać z tej okazji, aby nie ulec zatruciu toksycznymi i często bezwonnymi gazami pożarowymi, mogącymi dostać się do pomieszczenia. Otwarte okno należy też wykorzystać do zasygnalizowania swojej obecności w budynku osobom znajdującym się na zewnątrz. Jeśli natomiast otwarcie lub wybicie okna z różnych względów nie jest możliwe, należy jak najszybciej o swojej sytuacji poinformować (np. telefoniczne) straż pożarną. Należy też wiedzieć, że w przypadku niepalnej konstrukcji budynku oraz przewidywanej w warunkach aglomeracji miejskiej szybkiej interwencji straży pożarnej bezpieczniej pozostać w zamkniętym, wentylowanym lub wyposażonym w okna pomieszczeniu. Ryzykowna jest próba pokonania kilkunastu metrów silnie zadymionego korytarza lub inne, nierzadko skrajnie desperackie metody ewakuacji.

7 Zasady ewakuacji osób z budynku
W sytuacji wystąpienia zagrożenia, które powoduje konieczność przeprowadzenia ewakuacji osób i mienia z budynku szkoły decyzję o jej podjęciu wydaje dyrektor lub osoba zastępująca oraz dowódca przybyłej jednostki Państwowej Straży Pożarnej .

8 W sytuacji, gdy zostanie podjęta decyzja o ewakuacji osób
ze szkoły, należy podjąć następujące działania: Natychmiast powiadomić wszystkie osoby przebywające w najbliższym otoczeniu o zagrożeniu nie dopuszczając do powstania paniki. W pierwszej kolejności należy ewakuować osoby z tych pomieszczeń, gdzie powstał pożar. Ludzi należy kierować najkrótszą drogą, do najbliższej klatki schodowej, lub wyjścia prowadzącego bezpośrednio na zewnątrz obiektu, zgodnie z umieszczonymi w budynku znakami ewakuacyjnymi. Z ww. powodów w pierwszej kolejności należy zarządzać ewakuację dla osób przebywających na kondygnacji, gdzie powstało zagrożenie oraz wyższych kondygnacji.

9 W sytuacji, gdy zostanie podjęta decyzja o ewakuacji osób
ze szkoły, należy podjąć następujące działania: Przemieszczanie ludzi z kondygnacji bezpośrednio zagrożonej do strefy bezpiecznej powinno odbywać się selekcyjnie, aby uniknąć nadmiernego przepełnienia dróg ewakuacyjnych. Należy dążyć do tego aby wśród ewakuowanych w pierwszej kolejności były osoby o ograniczonej zdolności poruszania się. Jeżeli do przeprowadzenia ewakuacji dysponuje się zbyt małymi siłami do akcji można włączyć część pracowników, przydzielając im zadania w zakresie opiekowania się osobami z ograniczoną możliwością poruszania, dziećmi, rannymi itp.

10 W sytuacji, gdy zostanie podjęta decyzja o ewakuacji osób
ze szkoły, należy podjąć następujące działania: Zarówno przed ogłoszeniem ewakuacji jak i w jej trakcie personel powinien przygotować drogi ewakuacyjne przez ich otwarcie, zabezpieczenie i sprawdzenie czy są wolne od dymu, itp. W przypadku przybycia jednostek Państwowej Straży Pożarnej w trakcie akcji ewakuacyjnej, osoba kierująca jej przebiegiem zobowiązana jest do złożenia krótkiej informacji o przebiegu akcji, a następnie podporządkowania się dowódcy przybyłej jednostki ratowniczej.

11 W sytuacji, gdy zostanie podjęta decyzja o ewakuacji osób
ze szkoły, należy podjąć następujące działania: Przy silnym zadymieniu dróg ewakuacyjnych należy poruszać się w pozycji pochylonej, starając się trzymać głowę jak najniżej, ze względu na mniejsze zadymienie panujące w dolnych partiach pomieszczeń i korytarzy. Drogi oddechowe należy zasłonić wilgotną chustką – sposób ten ułatwia oddychanie. Podczas ruchu przez mocno zadymione odcinki dróg ewakuacyjnych należy poruszać się wzdłuż ścian, aby nie stracić orientacji co do kierunku ruchu. Po zakończeniu ewakuacji należy sprawdzić, na podstawie obecności z dziennika lekcyjnego, czy wszyscy uczniowie opuścili klasy. Przy niezgodności stanu osobowego ewakuowanych z przypuszczalną ilością osób przebywających w obiekcie przed ogłoszeniem ewakuacji, należy fakt ten natychmiast zgłosić jednostkom ratowniczym. Personel pomocniczy po zakończeniu ewakuacji powinien zabezpieczyć wszystkie wejścia przed ewentualnym powrotem osób do budynku.

12 W sytuacji, gdy zostanie podjęta decyzja o ewakuacji osób
ze szkoły, należy podjąć następujące działania: W przypadku odcięcia dróg ruchu dla pojedynczych osób lub grup, należy niezwłocznie dostępnymi środkami np. telefonicznie, bezpośrednio lub przy pomocy osób znajdujących się na zewnątrz odciętej strefy powiadomić kierującego akcją ewakuacyjną. Osoby odcięte od dróg wyjścia, a znajdujące się w strefie zagrożenia należy zebrać w pomieszczeniu najbardziej oddalonym od źródła zagrożenia. Dalszą ewakuację prowadzimy z zewnątrz przy pomocy sprzętu Ratowniczego, przybyłych jednostek Państwowej Straży Pożarnej.

13 Podczas ewakuacji mienia, należy kierować się następującymi zasadami:
Ewakuację mienia należy rozpocząć od: - najcenniejszego sprzętu i urządzeń, dokumentacji i przedmiotów, - środków płatniczych i ważnej dokumentacji, - materiałów i substancji niebezpiecznych pożarowo ( np. ciecze palne, butle z gazami palnymi). Decyzję o ewakuacji mienia podejmuje kierujący akcją lub personel organizujący ewakuację, gdy: - mienie dużej wartości jest bezpośrednio zagrożone jest to jedyny sposób jego uratowania, mienie utrudnia dostęp do źródła zagrożenia lub umożliwia jego rozprzestrzenienie się.

14 Podczas ewakuacji mienia, należy kierować się następującymi zasadami:
Ewakuacja mienia nie może odbywać się kosztem sił i środków niezbędnych do ewakuacji i ratowania ludzi. Do demontażu i ewakuacji mienia w bezpieczne miejsce oraz zabezpieczenia przed zniszczeniem lub kradzieżą należy wykorzystać: wszystkich sprawnych fizycznie pracowników szkoły, - sprzęt przybyłych na miejsce jednostek ratowniczych z zewnątrz ( np. do odholowania samochodów).

15 Obowiązek wyposażania obiektów
w gaśnice i wewnętrzne hydranty pożarowe Każdy pożar w pierwszej, początkowej fazie rozwoju można łatwo ugasić przez szybką, zdecydowaną interwencję. Gaśnice i wewnętrzne hydranty pożarowe są najskuteczniejszym i najprostszym w użyciu sprzętem służącym do ugaszenia ognia w tej fazie. Wczesne ugaszenie pożaru znacznie ograniczy straty materialne oraz spowoduje, że nie dojdzie do sytuacji, która może zagrozić bezpieczeństwu przebywających w obiekcie ludzi.

16 SKRÓCONA INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK POWSTANIA
POŻARU I PODJĘCIA DECYZJI O EWAKUACJI LUDZI Z BUDYNKU 1 Wezwanie jednostek straży pożarnej Zawiadomić telefonicznie tel. 998, 112 straż pożarną o zaistniałym pożarze z określeniem: gdzie się pali, co się pali ( jakie pomieszczenie, klasa ) czy zagrożone jest życie ludzkie, nazwisko zgłaszającego i numer telefonu z którego dokonano wezwania Nauczyciele lub inne osoby, które otrzymały taką informację 2 Ogłoszenie rozpoczęcia ewakuacji Przekazanie informacji w sposób spokojny, zrozumiały o konieczności opuszczenia szkoły i skierowanie się w wyznaczone miejsce. Dyrektor szkoły 3 Przybycie jednostek PSP Przekazanie informacji o ewakuowanych, miejscu głównego wyłącznika prądu, zaworu gazowego oraz najbliższego hydrantu. Dyrektor szkoły


Pobierz ppt "KOMENDA MIEJSKA PSP W KOSZALINIE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google