Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

O ś rodek Pomocy Społecznej w Obrazowie www.opsobrazow.pl Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "O ś rodek Pomocy Społecznej w Obrazowie www.opsobrazow.pl Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego."— Zapis prezentacji:

1 O ś rodek Pomocy Społecznej w Obrazowie www.opsobrazow.pl Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Projekt polega na aktywizacji osób bezrobotnych, pozostaj ą cych bez zatrudnienia, korzystaj ą cych ze ś wiadcze ń pomocy społecznej, b ę d ą cych w wieku aktywno ś ci zawodowej Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez o ś rodki pomocy społecznej Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

3 okres realizacji projektu : 01.03.2010r.–31.12.2010r. 121 339,00 zł. bud ż et projektu : 121 339,00 zł. ś rodki Europejskiego Funduszu Społecznego: 108 598,42zł. ś rodki jednostki samorz ą du terytorialnego: 12 740,58zł. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

4 Zadanie 1 : Aktywna integracja Zadanie 2 : Praca socjalna Zadanie 3 : Zasiłki i pomoc w naturze Zadanie 4 : Zarz ą dzanie projektem Zadanie 5 : Promocja projektu Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

5 AKTYWNA INTEGRACJA Realizowana b ę dzie poprzez zawarcie i prowadzenie 9 kontraktów socjalnych z uczestnikami projektu 5 kobiet i 4 m ęż czyzn. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

6 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Kontrakt socjalny - jest pisemn ą umow ą pomi ę dzy osob ą korzystaj ą c ą ze ś wiadcze ń pomocy społecznej a pracownikiem socjalnym, maj ą c ą na celu okre ś lenie sposobu współdziałania w rozwi ą zywaniu problemów osoby znajduj ą cej si ę w trudnej sytuacji ż yciowej, umo ż liwienia aktywizacji społeczno zawodowej oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

7 Podstaw ą prawn ą realizacji kontraktu socjalnego jest art. 108 ustawy z dnia 12 marca 2004r. O pomocy społecznej. Kontrakt socjalny - przewiduje wzajemne zobowi ą zania stron poprzedzone wnikliw ą diagnoz ą ś rodowiska. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

8 W ramach kontraktów socjalnych zostan ą wykorzystane narz ę dzia aktywnej integracji z grupy instrumentów aktywizacji zawodowej i edukacyjnej zgodnie z predyspozycjami Beneficjentów projektu. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

9 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Beneficjenci projektu zgodnie z ich predyspozycjami i potrzebami rynku pracy wyposa ż eni zostan ą w wiedz ę i umiej ę tno ś ci społeczne, umiej ę tno ść sprawnego, elastycznego poruszania si ę po rynku pracy i wytworzenie w ich ś wiadomo ś ci konieczno ś ci stałego inwestowania w wiedz ę i w podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

10 Ka ż da z 9-ciu osób odb ę dzie dwa szkolenia zawodowe ok. 240 godzin maj ą cych na celu uzupełnienie b ą d ź zdobycie kwalifikacji potwierdzonych stosownymi dyplomami. do wyboru spo ś ród : Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

11 sprzedawca z obsług ą kas fiskalnych i komputera, kucharz małej gastronomii z el. cateringu i org. przyj ęć okolicz. fryzjer - wiza ż ysta, bukieciarz - florysta, kelner operator wózków widłowych spawacz, opiekun – asystent osoby niepełnosprawnej Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

12 Szkolenia zawodowe poprzedzone b ę d ą : indywidualnymi konsultacjami z doradc ą zawodowym indywidualnym poradnictwem psychologicznym Uczestnicy poradnictwo powy ż sze odb ę d ą te ż w trakcie szkole ń zawodowych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

13 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Uczestnicy odb ę d ą równie ż warsztaty i treningi : z zakresu aktywizacji zawodowej, trening motywacyjny pozytywnego my ś lenia rozwoju osobistego i komunikacji społecznej.

14 PRACA SOCJALNA - prowadzona b ę dzie na rzecz poprawy funkcjono- wania beneficjentów i ich rodzin w ś rodowisku, rozumiana jako działalno ść zawodowa pracowników socjalnych. Działalno ść ta ma na celu pomoc we wzmacnianiu lub odzyskaniu zdolno ś ci do funkcjonowania w społecze ń stwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjaj ą cych temu celowi. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

15 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE Beneficjenci zakwalifikowani do udziału w projekcie zostan ą obj ę ci wsparciem dochodowym ze strony OPS w postaci wypłat ś wiadcze ń pieni ęż nych wypłacanych na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej w formie zasiłków celowych i okresowych. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

16 ZARZ Ą DZANIE PROJEKTEM prowadzone b ę dzie przez zespół w skład którego wchodz ą : koordynator projektu ksi ę gowy projektu pracownicy socjalni Główny zakres realizacji projektu nale ż y do pracowników socjalnych. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

17 PROMOCJA PROJEKTU odbywa ć si ę b ę dzie poprzez : zamieszczenie na dokumentach zwi ą zanych z realizacj ą projektu informacji o współfinansow. ze ś rodków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz obowi ą zuj ą cych logotypów Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

18 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oznakowanie budynku i pomieszcz. oraz wyposa ż enia i sprz ę tu zakupionego w ramach projektu poinformowanie uczestników o współfinansowaniu projektu ze ś rodków Unii Europejskiej

19 zakup materiałów promocyjnych - m.in. plakatów, ulotek, długopisów z logo, zakup roll-up do wizualizacji projektu utrzymanie i administr. Stron ą internetow ą projektu Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

20 Realizacja projektu systemowego – to wielkie wyzwanie dla całego O ś rodka Pomocy Społecznej w Obrazowie. Jest to nowe zadanie, nowe problemy merytoryczne i formalno-prawne co niesie cz ę sto trudne sytuacje i sprawia wiele problemów. Realizacja projektu wymaga wielkiego zaanga ż owania, nakładu pracy i odpowiedzialno ś ci, zdyscyplinowania zarówno pracowników O ś rodka jak i osób uczestnicz ą cych w projekcie dla których i z którymi projekt jest realizowany. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie www.opsobrazow.pl

21 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacje szczegółowe: Biuro projektu: O ś rodek Pomocy Społecznej w Obrazowie 27 – 641 Obrazów 84 Tel/fax; ( 0 15 ) 8365150 e-mail: opsobrazow@poczta.onet.pl sobrazow@poczta.onet.pl wi ę cej informacji o projekcie: www.opsobrazow.pl

22 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dzi ę kuj ę za Uwag ę !


Pobierz ppt "O ś rodek Pomocy Społecznej w Obrazowie www.opsobrazow.pl Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google