Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Działanie 2.3 – Inwestycje dla MŚP Tomasz.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Działanie 2.3 – Inwestycje dla MŚP Tomasz."— Zapis prezentacji:

1 POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Działanie 2.3 – Inwestycje dla MŚP Tomasz Kierzkowski

2 DZIAŁANIA W RAMACH SPO-WKP REALIZOWANE PRZEZ POLSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI © PARP PRIORYTET 1 1.1. Wzmocnienie instytucji wspierających działalność przedsiębiorstw, 1.2. Poprawa dostępności do zewnętrznego finansowania inwestycji przedsiębiorstw, 1.3. Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm, 1.4. Wzmocnienie współpracy między sferą badawczo-rozwojową a gospodarką, 1.5. Rozwój systemu dostępu przedsiębiorców do informacji i usług publicznych on-line, PRIORYTET 2 2.1. Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez doradztwo, 2.2. Wsparcie konkurencyjności produktowej i technologicznej, 2.3. Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje, 2.4. Wsparcie dla inwestycji w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska.

3 PRIORYTET II, DZIAŁANIE 2.3. WZROST KONKURENCYJNOŚCI MSP POPRZEZ INWESTYCJE © PARP Rodzaje projektów: Inwestycje w środki trwałe związane z utworzeniem nowego przedsiębiorstwa, rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa lub realizacją w istniejącym przedsiębiorstwie działań polegających na dokonywaniu zasadniczych zmian produktów lub procesu produkcyjnego; Inwestycje w wartości niematerialne i prawne (np. licencje, patenty, know-how), związane z transferem technologii

4 PRIORYTET II, DZIAŁANIE 2.3. WZROST KONKURENCYJNOŚCI MSP POPRZEZ INWESTYCJE © PARP Rodzaje projektów (przykłady): Wdrażanie i komercjalizacja technologii i produktów innowacyjnych, Zastosowanie i wykorzystanie technologii gospodarki elektronicznej, Zastosowanie i wykorzystanie ICT w procesach zarządzania przedsiębiorstwem, Dostosowywanie technologii i produktów do wymagań dyrektyw unijnych

5 PRIORYTET II, DZIAŁANIE 2.3. WZROST KONKURENCYJNOŚCI MSP POPRZEZ INWESTYCJE Instytucja wdrażająca: PARP; Instytucja przyjmująca wnioski: Regionalna Instytucja Finansująca; Odbiorcy ostateczni (wnioskodawcy): małe i średnie przedsiębiorstwa, które: – Zatrudniają średniorocznie co najmniej 10 pracowników; lub – Wykonują działalność gospodarczą co najmniej od 3 lat; lub – Podejmują działalność gospodarczą z wykorzystaniem zaawansowanych technologii, – Nie działają w sektorze rolnictwa, rybactwa, rybołówstwa, skupu i przetwórstwa produktów rolnych ani w sektorach wrażliwych © PARP

6 PRIORYTET II, DZIAŁANIE 2.3. WZROST KONKURENCYJNOŚCI MSP POPRZEZ INWESTYCJE WIELKOŚĆ WSPARCIA: Publiczne wsparcie finansowe ogółem: 359 mln euro, w tym: Publiczne wsparcie finansowe krajowe: 107 mln euro Wsparcie finansowe z EFRR: 251 mln euro WARTOŚĆ DOTACJI: – od 10 000 zł do 1 250 000 zł – 50% wydatków kwalifikowanych (wyjątki!!!), Pozostała część musi być sfinansowana: w dotacjach poniżej 50.000 zł ze środków własnych przedsiębiorcy, w dotacjach powyżej 50.000 zł kredyt w wysokości 50% dotacji Wyjątki – leasing finansowy © PARP

7 PRIORYTET II, DZIAŁANIE 2.3. WZROST KONKURENCYJNOŚCI MSP POPRZEZ INWESTYCJE © PARP KOSZTY KWALIFIKOWANE: Zakup nowych środków trwałych Zapłata rat kapitałowych z tytułu leasingu Zakup używanych środków trwałych Zakup wartości niematerialnych i prawnych Instalacja i uruchomienie środków trwałych Zakup gruntu (do10% wartości projektu) Zakup robót i materiałów budowlanych Zakup nieruchomości zabudowanej Porady prawne, taksy notarialne, ekspertyzy techniczne i finansowe

8 PRIORYTET II, DZIAŁANIE 2.3. WZROST KONKURENCYJNOŚCI MSP POPRZEZ INWESTYCJE © PARP KRYTERIA OCENY MERYTORYCZNEJ PROJEKTÓW: 1. Trwałość projektu w czasie (20 pkt.) 2. Doświadczenie (3 pkt.) 3. Wzmocnienie konkurencyjności (20 pkt.) 4. Zarządzanie jakością (8 pkt.) 5. Innowacyjność (10 pkt.) 6. Zastosowanie ICT (5 pkt.) 7. Wkład własny (15 pkt.) 8. Lokalizacja projektu (6 pkt.) 9. Wzrost zatrudnienia (10 pkt.) 10. Realizacja polityk horyzontalnych UE (3 pkt.)

9 PRIORYTET II, DZIAŁANIE 2.3. WZROST KONKURENCYJNOŚCI MSP POPRZEZ INWESTYCJE © PARP Tryb wyboru projektów: Wezwanie do składania wniosków (ok. 6 razy w roku) – PARP, Instytucja Zarządzająca, Regionalne Instytucje Finansujące, prasa krajowa i regionalna; Promesa kredytowa/umowa kredytowa – akredytowane banki; Przyjmowanie wniosków i kontrola formalna - RIF; Ocena merytoryczna – grupa robocza ds. oceny projektów;

10 PRIORYTET II, DZIAŁANIE 2.3. WZROST KONKURENCYJNOŚCI MSP POPRZEZ INWESTYCJE © PARP Tryb wyboru projektów (c.d.): Rekomendacja projektów Instytucji Zarządzającej - Komitet Sterujący; Zatwierdzenie listy projektów do współfinansowania – Instytucja Zarządzająca; Przesłanie informacji do aplikantów – PARP; Podpisanie umowy o dofinansowanie – Prezes PARP;

11 PRIORYTET II, DZIAŁANIE 2.3. WZROST KONKURENCYJNOŚCI MSP POPRZEZ INWESTYCJE © PARP Tryb wyboru projektów (c.d.): Podpisanie umowy kredytowej + umowa cesji – akredytowany bank Monitoring projektów – RIF; Weryfikacja wniosków o płatność i przekazanie raportu końcowego do banku – RIF; Wypłata dotacji – PARP;

12 Aleje Jerozolimskie 125/127 02-017 Warszawa tel. (0 prefiks 22) 699 70 44/45 faks (0 prefiks 22) 699 70 46/56 http://www.parp.gov.pl/regionalny.html http://www.parp.gov.pl/regionalny.html e-mail: biuro@parp.gov.pl doradca@parp.gov.pl Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości © PARP


Pobierz ppt "POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Działanie 2.3 – Inwestycje dla MŚP Tomasz."

Podobne prezentacje


Reklamy Google