Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

2 NARODOWY PLAN ROZWOJU (NPR) 11 368,6 mln EUR 100% FUNDUSZ SPÓJNOŚCI 3 733,3 mln EUR 32,8% SEKTOROWE PROGRAMY OPERACYJNE (SOP) 4 431,2 mln EUR 39% SOP.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "2 NARODOWY PLAN ROZWOJU (NPR) 11 368,6 mln EUR 100% FUNDUSZ SPÓJNOŚCI 3 733,3 mln EUR 32,8% SEKTOROWE PROGRAMY OPERACYJNE (SOP) 4 431,2 mln EUR 39% SOP."— Zapis prezentacji:

1

2 2 NARODOWY PLAN ROZWOJU (NPR) 11 368,6 mln EUR 100% FUNDUSZ SPÓJNOŚCI 3 733,3 mln EUR 32,8% SEKTOROWE PROGRAMY OPERACYJNE (SOP) 4 431,2 mln EUR 39% SOP WZROST KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI (ERDF) 1 300,0 mln EUR 11,4% SOP ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH (ESF) 1 270,4 mln EUR 11,2% SOP RESTRUKTURYZACJA I MODERNIZACJA SEKTORA ŻYWNOŚCIOWEGO ORAZ ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH (EAGGF ) 1055 mln EUR 9,3% SOP RYBOŁÓWSTWO I PRZETWÓRSTWO RYB (FIFG) 178,6 mln EUR 1,6% SOP TRANSPORT I GOSPODARKA MORSKA (ERDF) 627,2 mln EUR 5,5% Ochrona Środowiska 1866,6 mln EUR 16,4% Transport 1866,7 mln EUR 16,4% RAMY WSPARCIA WSPÓLNOTY (CSF) PROGRAMY OPERACYJNE 7 320,7 mln EUR 64,4% INICJATYWY WSPÓLNOTY 314,6 mln EUR 2,8% INTERREG (ERDF) 196,1 mln EUR 1,7% EQUAL (ESF) 118,5 mln EUR 1,1% ZINTEGROWANY REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY (ROP) (ERDF, ESF, EAGGF) 2 869,5 mln EUR 25,2% PROGRAM OPERACYJNY POMOCY TECHNICZNEJ (ERDF) 20 mln EUR 0,2% 16 PODPROGRAMÓW WOJEWÓDZKICH REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 270,6 mln EUR 2,4% Dodatkowo 179 mln EUR do podziału między Śląsk i Warszawę na komunikację miejską w aglomeracjach.

3 3 Priorytety i działania sektorowego programu operacyjnego Wzrost konkurencyjności gospodarki

4 4 Priorytet 1 – Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności z wykorzystaniem instytucji otoczenia biznesu Wzmocnienie instytucji wspierających działalność przedsiębiorstw Poprawa dostępności do zewnętrznego finansowania inwestycji przedsiębiorstw Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm Wzmocnienie współpracy między sferą badawczo-rozwojową a gospodarką Rozwój systemu dostępu przedsiębiorców do informacji i usług publicznych

5 5 Działanie wdrażane będzie między innymi poprzez: Realizację projektów poprawiających ofertę instytucji oraz sieci instytucji świadczących usługi dla przedsiębiorstw na terenie całego kraju, Wsparcie dla powstawania ponadregionalnych sieci instytucji wspierania biznesu, Wdrażanie projektów zgłaszanych przez instytucje wspierania biznesu, świadczące usługi wyspecjalizowane o charakterze ponadregionalnym, Wspieranie projektów o charakterze ponadregionalnym realizowanych we współpracy z zagranicznymi instytucjami wspierania biznesu, Projekty inwestycyjne niezbędne dla właściwego funkcjonowania instytucji wspierania biznesu świadczących usługi wyspecjalizowane oraz sieci instytucji wspierania biznesu o charakterze ponadregionalnym, Realizację projektów związanych z działalnością promocyjną instytucji wspierających przedsiębiorstwa, Budowa i/lub rozwój baz danych dotyczących najlepszych dostępnych technik (BAT) Studia i ekspertyzy związane z problematyką działania

6 6 Beneficjenci końcowi: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Beneficjenci ostateczni: Instytucje wsparcia biznesu i ich sieci.

7 7 Priorytet 1 – Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności z wykorzystaniem instytucji otoczenia biznesu Wzmocnienie instytucji wspierających działalność przedsiębiorstw Poprawa dostępności do zewnętrznego finansowania inwestycji przedsiębiorstw Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm Wzmocnienie współpracy między sferą badawczo-rozwojową a gospodarką Rozwój systemu dostępu przedsiębiorców do informacji i usług publicznych

8 8 W ramach działania planuje się podjęcie następujących przedsięwzięć: Dokapitalizowanie funduszy pożyczkowych Dokapitalizowanie funduszy poręczeń kredytowych Wspieranie powstawania funduszy kapitału początkowego

9 9 Beneficjenci końcowi: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Beneficjenci ostateczni: Fundusze

10 10 Priorytet 1 – Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności z wykorzystaniem instytucji otoczenia biznesu Wzmocnienie instytucji wspierających działalność przedsiębiorstw Poprawa dostępności do zewnętrznego finansowania inwestycji przedsiębiorstw Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm Wzmocnienie współpracy między sferą badawczo-rozwojową a gospodarką Rozwój systemu dostępu przedsiębiorców do informacji i usług publicznych

11 11 Dla osiągnięcia celu działania planuje się podjęcie między innymi następujących przedsięwzięć: Przygotowywania studiów wykonalności, biznes planów oraz ocen oddziaływania na środowisko dla parków przemysłowych, parków naukowo-technologicznych oraz inkubatorów technologicznych (w tym akademickich), Realizacji projektów inwestycyjnych związanych z powstawaniem i rozwojem parków przemysłowych, parków naukowo- technologicznych oraz inkubatorów technologicznych (w tym akademickich), Usług doradczych dla instytucji zarządzających parkami przemysłowymi, parkami naukowo-technologicznymi oraz inkubatorami technologicznych (w tym akademickich).

12 12 Beneficjenci końcowi: Agencja Rozwoju Przemysłu Beneficjenci ostateczni: spółki zarządzające parkami przemysłowymi i parkami naukowo- technologicznymi przedsiębiorstwa działające w tych parkach.

13 13 Priorytet 1 – Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności z wykorzystaniem instytucji otoczenia biznesu Wzmocnienie instytucji wspierających działalność przedsiębiorstw Poprawa dostępności do zewnętrznego finansowania inwestycji przedsiębiorstw Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm Wzmocnienie współpracy między sferą badawczo-rozwojową a gospodarką Rozwój systemu dostępu przedsiębiorców do informacji i usług publicznych

14 14 Działanie będzie realizowane między innymi poprzez: Projekty związane z wprowadzaniem w przedsiębiorstwach najlepszych dostępnych technologii i praktyk, Projekty badawczo-wdrożeniowe związane z wprowadzaniem innowacji do przedsiębiorstw, prowadzonych wspólnie przez instytucje sfery badawczo-rozwojowej oraz przedsiębiorstwa lub konsorcja tych podmiotów, Projekty badawczo-rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa lub grupy przedsiębiorstw, Projekty badawcze związane z komercjalizacją wyników prac badawczo- rozwojowych, dotyczących zaawansowanych technologii Projekty badawcze dla instytucji działających w sieci, odpowiedzialnych za prowadzenie foresightu technologicznego jako instrumentu polityki naukowej, technicznej i innowacyjnej, jak również wyznaczającego kierunki rozwoju gospodarki Projekty inwestycyjne w zakresie infrastruktury badawczej niezbędnej do realizacji ww. programów badawczych, centrów doskonałości i centrów zaawansowanych technologii oraz laboratoriów świadczących specjalistyczne usługi na rzecz przedsiębiorstw,

15 15 Beneficjenci końcowi: Komitet Badań Naukowych Beneficjenci ostateczni: instytucje sfery naukowo-badawczej, instytucje wspierające przedsiębiorczość, przedsiębiorstwa.

16 16 Priorytet 1 – Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności z wykorzystaniem instytucji otoczenia biznesu Wzmocnienie instytucji wspierających działalność przedsiębiorstw Poprawa dostępności do zewnętrznego finansowania inwestycji przedsiębiorstw Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm Wzmocnienie współpracy między sferą badawczo-rozwojową a gospodarką Rozwój systemu dostępu przedsiębiorców do informacji i usług publicznych

17 17 Działanie to będzie realizowane poprzez: Stworzenie informatycznej platformy powszechnego dostępu osób i firm do informacji i usług publicznych. Wsparcie będzie miało postać grantów dla instytucji publicznych na realizację projektów w obszarze wdrożenia, upowszechnienia i wykorzystania (zaawansowane aplikacje) centralnej platformy informatycznej udostępnianej za pośrednictwem Internetu w realizacji zadań publicznych i zarządzania państwem. Integrację referencyjnych rejestrów osób i firm oraz zapewnienie ich bezpieczeństwa. Wsparcie będzie miało postać grantów dla instytucji publicznych na projekty dotyczace stworzenia mechanizmu bezpieczeństwa transakcji oraz zaplecza Krajowej Infrastruktury Klucza Publicznego (PKI) w ramach centralnej informatycznej platformy państwowej w zakresie: - ujednolicenia struktury danych, - standaryzacji systemów wymiany i udostępniania informacji, - stworzenia infrastruktury technicznej wysokiej przepustowości, - umożliwienia bezpiecznej wymiany danych.

18 18 Beneficjenci końcowi: Komitet Badań Naukowych Beneficjenci ostateczni: organy administracji rządowej przedsiębiorstwa

19 19 Spodziewane rezultaty -wzrost liczby nowych/utworzonych miejsc pracy, -zwiększenie liczby instytucji świadczących usługi dla przedsiębiorców -wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu poprzez zwiększenie współpracy sieciowej, -wzrost liczby przedsiębiorców korzystających z usług instytucji otoczenia biznesu, -stworzenie równomiernie rozmieszczonej na terenie Polski sieci funduszy poręczeń kredytowych i funduszy pożyczkowych, -zwiększenie liczby powstających firm innowacyjnych, -wzrost poziomu inwestycji przedsiębiorstw, -zapewnienie przedsiębiorstwom nowoczesnej infrastruktury do rozpoczęcia i prowadzenia działalności w ramach parków naukowo-technologicznych oraz parków przemysłowych, -wzmocnienie współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami i sektorem naukowo- badawczym, -wzrost liczby innowacyjnych przedsiębiorstw, -wzrost liczby usług publicznych świadczonych przy wykorzystaniu technologii informacyjnych

20 20 Priorytet 2 Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw działających na jednolitym rynku europejskim Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez doradztwo Wsparcie konkurencyjności produktowej i technologicznej przedsiębiorstw Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje Wsparcie dla inwestycji w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska

21 21 Działanie realizowane będzie poprzez granty dla przedsiębiorstw na pokrycie części kosztów usług doradczych świadczonych przez akredytowanych wykonawców (obejmujących również instytucje, które otrzymają wsparcie w ramach działania 1 priorytetu 1) i dotyczących między innymi: Zasad prowadzenia przedsiębiorstwa w warunkach Jednolitego Rynku, Wdrażania systemów zarządzania jakością, zarządzania środowiskiem oraz bezpieczeństwem i higieną pracy, Uzyskiwania certyfikatów zgodności dla wyrobów, surowców, maszyn i urządzeń, aparatury kontrolno-pomiarowej i personelu, Wdrażania strategii rozwoju przedsiębiorstwa w oparciu o nowe technologie i rozwiązania innowacyjne, Podejmowania i rozwijania działalności eksportowej, Powstawania firm opartych na zaawansowanych technologiach

22 22 Beneficjenci końcowi: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości i RIF Beneficjenci ostateczni: MSP

23 23 Priorytet 2 Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw działających na jednolitym rynku europejskim Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez doradztwo Wsparcie konkurencyjności produktowej i technologicznej przedsiębiorstw Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje Wsparcie dla inwestycji w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska

24 24 W ramach działania wsparcie przyznawane będzie na następujące typy projektów: Projekty polegające na dokonywaniu nowych inwestycji (w rozumieniu przepisów UE), polegających na utworzeniu, rozbudowie lub nabyciu przedsiębiorstwa, zarówno ze sfery produkcyjnej jak i usługowej, jak również na rozpoczęciu w przedsiębiorstwie działalności obejmującej dokonywanie zasadniczych zmian produkcji, produktu lub procesu produkcyjnego. Projekty w zakresie internacjonalizacji przedsiębiorstw poprzez pokrycie kosztów udziału przedsiębiorców w wyjazdowych misjach gospodarczych oraz przedsięwzięciach targowo-wystawienniczych, w tym także w zakresie promocji innowacji technologicznych i/lub organizacyjnych (w targach przedsięwzięć innowacyjnych i środowiskowych).

25 25 Wdrażanie: Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Beneficjenci ostateczni: przedsiębiorstwa

26 26 Priorytet 2 Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw działających na jednolitym rynku europejskim Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez doradztwo Wsparcie konkurencyjności produktowej i technologicznej przedsiębiorstw Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje Wsparcie dla inwestycji w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska

27 27 Realizację projektów modernizacyjnych w małych i średnich przedsiębiorstwach, Wdrażanie wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych podejmowanych przez przedsiębiorstwa, Zakup wyników prac badawczo-rozwojowych i/lub praw własności przemysłowej przez przedsiębiorstwa, Wdrażanie i komercjalizację technologii i produktów innowacyjnych, Zastosowanie i wykorzystanie technologii gospodarki elektronicznej, Zastosowanie i wykorzystanie technologii informacyjnych w procesach zarządzania przedsiębiorstwem Dostosowywanie technologii i produktów do wymagań dyrektyw unijnych, zwłaszcza norm zharmonizowanych. Realizację projektów przedsiębiorstw w zakresie promocji

28 28 Beneficjenci końcowi: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości i RIF Beneficjenci ostateczni: MSP

29 29 Priorytet 2 Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw działających na jednolitym rynku europejskim Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez doradztwo Wsparcie konkurencyjności produktowej i technologicznej przedsiębiorstw Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje Wsparcie dla inwestycji w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska

30 30 W związku z powyższym w ramach działania 4 przewiduje się następujące typy inwestycji: Inwestycje dostosowujące instalacje do wymagań ochrony środowiska, wynikające z konieczności uzyskania pozwolenia zintegrowanego, Realizacja zadań przyczyniających się do ograniczania emisji przemysłowych do atmosfery, wprowadzanie najlepszych dostępnych technik w zakresie ochrony środowiska, ograniczenie emisji z grupy metali ciężkich i trwałych substancji organicznych (zgodnie z wymogami Dyrektywy 2001/80/WE w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza z dużych źródeł spalania paliw); Realizacja inwestycji i programów przyczyniających się do rozwiązywania problemów odpadów przemysłowych i niebezpiecznych (zgodnie z wymogami Dyrektywy 75/442/EWG w sprawie odpadów – tzw. dyrektywy ramowej, Dyrektywy 91/689/EWG w sprawie odpadów niebezpiecznych oraz Dyrektywy 96/59/WE w sprawie usuwania PCB/PCT); Inwestycje związane z budową przemysłowych oczyszczalni ścieków (zgodnie z Dyrektywą 76/464/EWG w sprawie zanieczyszczenia spowodowanego przez niektóre substancje odprowadzane do środowiska wodnego oraz dyrektyw córek).

31 31 Beneficjenci końcowi: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Beneficjenci ostateczni: przedsiębiorstwa

32 32 Spodziewane rezultaty -wzrost liczby nowych/zachowanych miejsc pracy; w tym w sektorach nowoczesnych, -zwiększenie liczby przedsiębiorstw korzystających z usług doradczych; w tym on-line, -wzrost liczby przedsiębiorstw innowacyjnych w sektorze produkcyjnym i usługowym; -wzrost udziału wartości sprzedaży wyrobów nowych i zmodernizowanych w wartości sprzedaży ogółem; -wzrost nakładów inwestycyjnych w gospodarce; w tym w sektorach nowoczesnych; -wzrost nakładów na działalność inwestycyjną w ochronie środowiska.

33 33 Terminy i harmonogram (wstępny): pierwszy kwartał 2004 - szczegółowe informacje o programach połowa 2004 - uruchomienie programów i rozpoczęcie naboru wniosków trzeci kwartał 2004 - pierwsze wypłaty dotacji co miesiąc nabory wniosków w odpowiednich instytucjach

34 34 Gdzie szukać informacji? Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego (RIF)www.garr.com.pl Agencje Rozwoju Lokalnego Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości www.parp.gov.pl Urząd Marszałkowski www.silesia-region.pl MGPiPSwww.mg.gov.pl UKIEwww.ukie.gov.pl Punkty Euro-Info www.euroinfo.org.pl Regionalne Centra Informacji Gminne Centra Informacji Oficjalna strona UEwww.europa.eu.int


Pobierz ppt "2 NARODOWY PLAN ROZWOJU (NPR) 11 368,6 mln EUR 100% FUNDUSZ SPÓJNOŚCI 3 733,3 mln EUR 32,8% SEKTOROWE PROGRAMY OPERACYJNE (SOP) 4 431,2 mln EUR 39% SOP."

Podobne prezentacje


Reklamy Google