Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wspieranie przedsiębiorców z Funduszy Strukturalnych przez PARP

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wspieranie przedsiębiorców z Funduszy Strukturalnych przez PARP"— Zapis prezentacji:

1 Wspieranie przedsiębiorców z Funduszy Strukturalnych przez PARP
POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Wspieranie przedsiębiorców z Funduszy Strukturalnych przez PARP Marcin Wojciechowski

2 ŚRODKI POMOCOWE UNII EUROPEJSKIEJ DLA POLSKI PO AKCESJI DO UE
dla Polski po rozszerzeniu ŚRODKI POMOCOWE UNII EUROPEJSKIEJ DLA POLSKI PO AKCESJI DO UE Programy pomocowe UE Programy Wspólnotowe Fundusze Strukturalne Fundusz Spójności EQUAL INTERREG Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej, Sekcja Orientacji Finansowy Instrument Wspierania Rybołówstwa © PARP

3 PROGRAMY OPERACYJNE NPR
Lp. Program operacyjny Współfinansowanie 1. Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2. SPO Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL) Europejski Fundusz Społeczny 3. SPO Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej 4. SPO Rybołówstwo i Przetwórstwo Ryb Finansowy Instrument Wsparcia dla Rybołówstwa 5. SPO Transport 6. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny © PARP Źródło: Narodowy Plan Rozwoju, projekt, Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej,

4 Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw
SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW PRIORYTET 1 – 715,9 M EURO, w tym 547,3 M EURO z EFRR Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności z wykorzystaniem instytucji otoczenia biznesu PRIORYTET 2 – 969,3 EURO, w tym 683,3 MEURO z EFRR Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw PRIORYTET 3 Pomoc techniczna © PARP

5 DZIAŁANIA W RAMACH SPO WKP
PRIORYTET 1 1.1. Wzmocnienie instytucji wspierających działalność przedsiębiorstw (PARP) 1.2. Poprawa dostępności do zewnętrznego finansowania inwestycji przedsiębiorstw (PARP) 1.3. Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm (ARP S.A) 1.4. Wzmocnienie współpracy między sferą badawczo-rozwojową a gospodarką (MNiI) 1.5. Rozwój systemu dostępu przedsiębiorców do informacji i usług publicznych on-line (MNiI) PRIORYTET 2 2.1. Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez doradztwo (PARP) 2.2. Wsparcie konkurencyjności produktowej i technologicznej (MGPiPS) 2.3. Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje (PARP) 2.4. Wsparcie dla inwestycji w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska (NFOŚiGW) . © PARP

6 PRIORYTET I, DZIAŁANIE 1.1. WZMOCNIENIE INSTYTUCJI WSPIERAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW
RODZAJE PROJEKTÓW: 1. Projekty wsparcia instytucji otoczenia biznesu zrzeszonych w KSU (poprawa warunków funkcjonowania KSU poprzez koordynację prac KSU, udoskonalanie i utrzymanie standardów usług, wdrażanie nowych usług, projekty inwestycyjne oraz promocja); 2. Projekty wsparcia instytucji otoczenia biznesu oraz sieci instytucji otoczenia biznesu (pakiety nowych usług, poprawa istniejącej oferty, projekty o charakterze ponadregionalnym, projekty inwestycyjne, projekty promocyjne); Beneficjent końcowy: PARP; Projektodawcy: Instytucje wspierania biznesu oraz ich sieci; Beneficjenci ostateczni: przedsiębiorcy; Publiczne wsparcie finansowe ogółem: 36,4 mln euro Publiczne wsparcie finansowe krajowe: 5,6 mln euro Wsparcie finansowe z EFRR: 30,8 mln euro

7 178 51 Krajowy System Usług OŚRODKÓW AKREDYTOWANYCH W KSU
Krajowy System Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw 178 OŚRODKÓW AKREDYTOWANYCH W KSU 51 OŚRODKÓW REKOMENDOWANYCH DO KSU – wiosna 2004 © PARP

8 157 Punktów Konsultacyjno-Doradczych (PKD) na terenie całego kraju
BEZPŁATNE DORADZTWO – będzie finansowane ze środków SPO WKP 157 Punktów Konsultacyjno-Doradczych (PKD) na terenie całego kraju BEZPŁATNE USŁUGI INFORMACYJNO-DORADCZE DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW ORAZ DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ związane z prowadzeniem i zarządzaniem przedsiębiorstwem Maksymalnie 10 darmowych godzin doradczych rocznie na klienta Dla przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą dostępne są bezpłatne usługi doradcze w Punktach Konsultacyjno-Doradczych (PKD) na terenie całej Polski. Usługi te obejmują nie tylko informacje dotyczące programów pomocowych, ale także podstawowe doradztwo związane z administracyjno-prawnymi aspektami prowadzenia działalności oraz zarządzaniem przedsiębiorstwem (porady z dziedziny prawa, marketingu, finansów, podatków, produkcji itp.) i informacje o dostępnej na rynku ofercie finansowania zewnętrznego – 10 godzin bezpłatnych porad rocznie dla jednego przedsiębiorcy. W 2003 roku działa ponad 150 takich Punktów. Są to organizacje otoczenia biznesu, działające nie dla zysku, które specjalizują się w pomocy małym i średnim firmom. W 2002 roku z ich usług skorzystało 31 tys. osób i firm. bezpłatne porady na temat dostępnych programów pomocy Unii Europejskiej oraz budżetu państwa W każdej gminie informacje w Lokalnych Okienkach Przedsiębiorczości (LOP) © PARP

9 Beneficjent końcowy: PARP Beneficjenci ostateczni: przedsiębiorcy
PRIORYTET I, DZIAŁANIE POPRAWA DOSTĘPNOŚCI DO ZEWNĘTRZNEGO FINANSOWANIA INWESTYCJI PRZEDSIĘBIORSTW RODZAJE PROJEKTÓW: Dokapitalizowanie funduszy pożyczkowych; Dokapitalizowanie funduszy poręczeń kredytowych; Wsparcie powstawania funduszy kapitału zalążkowego poprzez ich dokapitalizowanie; Beneficjent końcowy: PARP Projektodawcy: regionalne i lokalne fundusze pożyczkowe i poręczeń kredytowych oraz fundusze seed capital Beneficjenci ostateczni: przedsiębiorcy PLANOWANY EFEKT DZIAŁANIA 1.2 : 16 REGIONALNYCH I i 100 LOKALNYCH FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH 16 REGIONALNYCH I i 100 LOKALNYCH FUNDUSZY PORĘCZENIOWYCH Publiczne wsparcie finansowe ogółem: 219,0 mln euro Publiczne wsparcie finansowe krajowe: 45,0 mln euro Wsparcie finansowe z EFRR: 174,0 mln euro

10 DEFINICJA MSP Obowiązuje od 1 stycznia 2005,
zgodnie z rekomendacja Komisji Europejskiej 2003/361/EC © PARP

11 WZROST KONKURENCYJNOŚCI MSP POPRZEZ INWESTYCJE
PRIORYTET II, DZIAŁANIE 2.1. i 2.3.WZROST KONKURENCYJNOŚCI MSP POPRZEZ DORADZTWO WZROST KONKURENCYJNOŚCI MSP POPRZEZ INWESTYCJE BENEFICJENCI Instytucja wdrażająca: PARP Instytucja przyjmująca wnioski: Regionalna Instytucja Finansująca Odbiorcy ostateczni (wnioskodawcy): małe i średnie przedsiębiorstwa, które: Zatrudniają średniorocznie co najmniej 10 pracowników; lub Wykonują działalność gospodarczą co najmniej od 3 lat; lub Podejmują działalność gospodarczą z wykorzystaniem zaawansowanych technologii lub innowacyjnych rozwiązań technicznych, Nie działają w sektorze rolnictwa, rybactwa, rybołówstwa, skupu i przetwórstwa produktów rolnych © PARP

12 KATEGORIE PROJEKTÓW PROJEKTY DORADCZE W ZAKRESIE:
PRIORYTET II, DZIAŁANIE 2.1. WZROST KONKURENCYJNOŚCI MSP POPRZEZ DORADZTWO KATEGORIE PROJEKTÓW PROJEKTY DORADCZE W ZAKRESIE: Zasad prowadzenia przedsiębiorstwa na Jednolitym Rynku Europejskim Jakości Innowacji i nowych technologii Podejmowania i rozwijania działalności eksportowej Tworzenia sieci kooperacyjnych przedsiębiorstw Łączenia się przedsiębiorstw Pozyskiwania zewnętrznego finansowania na rozwój działalności gospodarczej © PARP

13 ZAŁOŻENIA FINANSOWE WZROST KONKURENCYJNOŚCI MSP POPRZEZ DORADZTWO
PRIORYTET II, DZIAŁANIE 2.1. WZROST KONKURENCYJNOŚCI MSP POPRZEZ DORADZTWO ZAŁOŻENIA FINANSOWE Budżet działania: 33,1 MEUR w tym: 23,2 M EUR - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 9,9 M EUR- Budżet państwa Wartość dotacji: min zł - max zł do 50% wydatków kwalifikowanych; do 100% dla MSP podejmujących działalność gospodarczą opartą na nowoczesnych technologiach lub rozwiązaniach innowacyjnych (kwota wsparcia + inna pomoc publiczna z ostatnich 3 lat nie może przekroczyć euro) © PARP

14 KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW
PRIORYTET II, DZIAŁANIE 2.1. WZROST KONKURENCYJNOŚCI MSP POPRZEZ DORADZTWO KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW Trwałość projektu w czasie Doświadczenie Udział własny projektodawcy Efektywność kosztowa Zgodność projektu ze zdefiniowanymi potrzebami Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa Realizacja polityk horyzontalnych © PARP

15 TRYB WYBORU PROJEKTÓW PRIORYTET II, DZIAŁANIE 2.1.
WZROST KONKURENCYJNOŚCI MSP POPRZEZ DORADZTWO TRYB WYBORU PROJEKTÓW Wezwanie do składania wniosków – PARP, Instytucja Zarządzająca, Regionalne Instytucje Finansujące, prasa o zasięgu krajowym i regionalnym Przyjmowanie wniosków i kontrola formalna – RIF Ocena merytoryczna – grupa robocza ds. oceny projektów w PARP Rekomendacja projektów Instytucji Zarządzającej - Komitet Sterujący Zatwierdzenie listy projektów do współfinansowania – Instytucja Zarządzająca Przesłanie stosownej informacji do aplikantów – PARP Odwołanie (decyzja pozytywna/negatywna) Podpisanie umowy o dofinansowanie – Prezes PARP © PARP

16 PRIORYTET II, DZIAŁANIE 2.3.
WZROST KONKURENCYJNOŚCI MSP POPRZEZ INWESTYCJE KATEGORIE PROJEKTÓW Inwestycje w środki trwałe związane z utworzeniem nowego przedsiębiorstwa, rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa lub realizacją w istniejącym przedsiębiorstwie działań polegających na dokonywaniu zasadniczych zmian produktów lub procesu produkcyjnego Inwestycje w wartości niematerialne i prawne (np. licencje, patenty, know-how), związane z transferem technologii © PARP

17 ZAŁOŻENIA FINANSOWE PRIORYTET II, DZIAŁANIE 2.3.
WZROST KONKURENCYJNOŚCI MSP POPRZEZ INWESTYCJE ZAŁOŻENIA FINANSOWE Budżet działania: 359 MEUR, w tym: 251,3 M EUR z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 107,7 M EUR z budżetu państwa Wartość dotacji: min zł - max zł do 30% w powiatach m.Warszawa, m. Poznań, do 40% w powiatach m.Kraków, m.Wrocław, m.Gdańsk, m.Gdynia, m.Sopot do 50% na pozostałych obszarach Polski, Pozostała część musi być sfinansowana: w dotacjach poniżej zł ze środków własnych przedsiębiorcy, w dotacjach powyżej zł kredyt w wysokości 50% projektu Wyjątki – leasing © PARP

18 KOSZTY KWALIFIKOWANE PRIORYTET II, DZIAŁANIE 2.3.
WZROST KONKURENCYJNOŚCI MSP POPRZEZ INWESTYCJE KOSZTY KWALIFIKOWANE Zakup nowych środków trwałych Zapłata rat kapitałowych z tytułu leasingu Zakup używanych środków trwałych Zakup wartości niematerialnych i prawnych Instalacja i uruchomienie środków trwałych Zakup gruntu (do10% wartości projektu) Zakup robót i materiałów budowlanych Zakup nieruchomości zabudowanej Porady prawne, taksy notarialne, ekspertyzy techniczne i finansowe © PARP

19 KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW
PRIORYTET II, DZIAŁANIE 2.3. WZROST KONKURENCYJNOŚCI MSP POPRZEZ INWESTYCJE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW Trwałość projektu w czasie Doświadczenie Zarządzanie jakością Zakres korzyści osiągnięty w wyniku realizacji projektu Innowacyjność Wkład własny Lokalizacja projektu Wzrost zatrudnienia w wyniku realizacji projektu Realizacja polityk horyzontalnych UE Wszystkie informacje na temat zasad udziału w programach Phare są zawarte w WYTYCZNYCH DLA WNIOSKODAWCÓW. Ponadto osoby zainteresowane zachęcamy do zapoznania się z wzorami: wniosków o udzielenie dotacji, umów o udzielenie dotacji oraz dokumentów rozliczeniowych przyjętych w poszczególnych programach, a dostępnych na stronach internetowych PARP pod adresem Niezależnie od rodzaju dotacji programy pomocowe Phare mają kilka cech wspólnych i wymagają od Beneficjentów spełnienia określonych warunków. Po pierwsze oczekuje się, iż dotacja służyć będzie określonemu celowi strategicznemu programu, na przykład osiągnięciu większej spójności gospodarczej i społecznej kraju czy rozwojowi eksportu i że w jego efekcie ulegną poprawie wybrane wskaźniki ekonomiczne. Darczyńca zastrzega sobie zatem prawo do monitorowania wyników programu, a Beneficjent przyjmując dotację zgadza się na współpracę przy jego ocenie. Beneficjent musi dostarczyć Zamawiającemu pełną informację o wdrażaniu przedsięwzięcia sporządzając odpowiednie raporty techniczne i finansowe. Dokumentację należy przechowywać w ciągu 5 lat od daty zakończenia przedsięwzięcia. Po drugie Beneficjent musi uczestniczyć finansowo w dotowanym przedsięwzięciu. Pomoc ma charakter refundacji faktycznie poniesionych kosztów. Umowa określa maksymalną kwotę dotacji, która jest ustalana wstępnie, w oparciu o szacunkowy kosztorys. Ostateczna suma przekazana przedsiębiorcy zostaje ustalona po zakończeniu realizacji projektu na podstawie sprawozdania finansowego przedstawiającego rzeczywiste koszty. Aby uzyskać refundację kosztów, Beneficjent musi zdecydować się na korzystanie z usług akredytowanych wykonawców. © PARP

20 TRYB WYBORU PROJEKTÓW PRIORYTET II, DZIAŁANIE 2.3.
WZROST KONKURENCYJNOŚCI MSP POPRZEZ INWESTYCJE TRYB WYBORU PROJEKTÓW Wezwanie do składania wniosków – PARP, Instytucja Zarządzająca, Regionalne Instytucje Finansujące, prasa krajowa i regionalna; Promesa kredytowa – akredytowane banki Przyjmowanie wniosków i kontrola formalna - RIF Ocena merytoryczna – grupa robocza ds. oceny projektów Rekomendacja projektów Instytucji Zarządzającej - Komitet Sterujący Zatwierdzenie listy projektów do współfinansowania – Instytucja Zarządzająca Przesłanie stosownej informacji do aplikantów – PARP Odwołanie (decyzja pozytywna/negatywna) Podpisanie umowy o dofinansowanie – Prezes PARP Podpisanie umowy kredytowej – akredytowany bank © PARP

21 196 mln EUR Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO
SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH Priorytet 2, działanie 3 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości Budżet: 255,3 mln EUR, w tym 196 mln EUR Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO © PARP

22 Działanie 2.3. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości
kursy szkoleniowe dla pracowników przedsiębiorstw studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw staże szkoleniowe dla pracowników przedsiębiorstw w instytucjach naukowo- badawczych podstawowe doradztwo i informacja dla małych przedsiębiorstw szkolenia i doradztwo dla przedsiębiorstw w zakresie zarządzania szkolenia i doradztwo w zakresie zarządzania BHP projekty w zakresie pracy atypowej (np. rotacja pracy, telepraca) © PARP

23 Działanie 2.3. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości
Projektodawcami mogą być: instytucje szkoleniowe, szkoły, w tym szkoły wyższe, jednostki naukowe, organizacje pracodawców i przedsiębiorców oraz związki zawodowe. Projektodawcy mogą składać zarówno projekty na szkolenia otwarte, jak również szkolenia „szyte na miarę” dla konkretnego przedsiębiorcy Poziom dofinansowania a rodzaj szkolenia i wielkość przedsiębiorstw: 35% 45% Specjalistyczne 60% 80% Ogólne DP MSP Wielkość przedsiębiorstwa/ Rodzaj szkolenia © PARP

24 Działanie 2.2. Wsparcie konkurencyjności produktowej i technologicznej przedsiębiorstw
INSTYTUCJA WDRAŻAJĄCA: MINISTERSTWO GOSPODARKI PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ GRUPA DOCELOWA: WSZYSCY PRZEDSIĘBIORCY RODZAJ POMOCY: GRANTY OBSZARY WSPARCIA: NOWE INWESTYCJE, TARGI MIĘDZYNARODOWE, MISJE HANDLOWE WKŁAD PUBLICZNY: DO 50% (65% dla MSP) MAKSYMALNA KWOTA WSPARCIA: EUR na nowe miejsce pracy, PLN na targi międzynarodowe, 7 500 PLN na misję handlową

25 Działanie 2.4. Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska INSTYTUCJA WDRAŻAJĄCA: NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ GRUPA DOCELOWA: WSZYSCY PRZEDSIĘBIORCY TYP POMOCY: GRANTY, POŻYCZKI PREFERENCYJNE NA INWESTYCJE OBSZARY WSPARCIA: POZWOLENIE ZINTEGROWANE, OCHRONA ŚRODOWISKA, GOSPODARKA ODPADAMI PRZEMYSŁOWYMI WKŁAD PUBLICZNY: DO 50% (65% dla MSP) MAKSYMALNA KWOTA WSPARCIA: 5 mln EUR

26 Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR)
Działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa Beneficjentami mogą być mikroprzedsiębiorstwa, które: rozpoczęły działalność gospodarczą nie wcześniej niż trzy lata kalendarzowe przed momentem złożenia wniosku aplikacyjnego, w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych: zatrudniały średniorocznie mniej niż 10 pracowników, osiągnęły roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nie przekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro lub wartość aktywów przedsiębiorstw na koniec jednego z tych lat, nie przekroczyła równowartości w złotych 2 milionów euro. © PARP 2004

27 Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR)
Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw Dofinansowywane mogą być inwestycje związane z: utworzeniem, rozbudową lub nabyciem przedsiębiorstwa, rozszerzeniem zakresu działalności gospodarczej, wprowadzaniem zasadniczych zmian produkcji lub procesie produkcyjnym zmianą wyrobu lub usługi, w tym także zmianą w zakresie sposobu świadczenia usług, unowocześnieniem wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności, modernizacją środków produkcji. © PARP 2004

28 Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR)
Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw Kwota wsparcia dla projektu inwestycyjnego nie będzie mogła przekroczyć euro (równowartości w PLN) i jednocześnie: 1) 45% kwalifikowanych kosztów inwestycji w powiatach Warszawa i Poznań, 2) 55% kwalifikowanych kosztów inwestycji w powiatach Wrocław, Kraków, Gdańsk, Gdynia, Sopot, 3) 65% kwalifikowanych kosztów inwestycji w pozostałych powiatach Powyżej euro konieczny kredyt w wysokości co najmniej 50% wnioskowanej kwoty (nie dotyczy leasingu). © PARP 2004

29 Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR)
Działanie 2.5 Promocja przedsiębiorczości Pomoc skierowana jest do: osób fizycznych, nie zarejestrowanych jako bezrobotne, zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą (bez względu na wiek, płeć, posiadane doświadczenie zawodowe), z wyłączeniem osób, które były właścicielami przedsiębiorstwa i prowadziły działalność gospodarczą po 1 stycznia 2004 r. osób, które założyły działalność gospodarczą (mikroprzedsiębiorstwo) w trakcie korzystania ze wsparcia doradczo-szkoleniowego w ramach działania 2.5, jednakże nie dłużej niż 3 lata od momentu zarejestrowania tej działalności. Priorytetowo są traktowane osoby odchodzące z rolnictwa, osoby zagrożone utratą zatrudnienia, młodzież do 25 roku życia nie zarejestrowana jako bezrobotna. © PARP 2004

30 Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR)
Wsparcie pomostowe Przedsiębiorca otrzymuje, przez okres pierwszych 6 m-cy działalności bezzwrotną pomoc kapitałową w formie comiesięcznych dotacji w wysokości 700 zł Istnieje możliwość przedłużenia jego udzielania o kolejne 6 m-cy (jednakże nie dłużej niż do 12 miesiąca funkcjonowania firmy). Jednorazowa dotacja inwestycyjna na rozwój działalności sfinansowanie pierwszych wydatków, inwestycji umożliwiających funkcjonowanie nowopowstałego mikroprzedsiębiorstwa (np. zakup drobnego sprzętu, mebli etc). 75% kosztów kwalifikowanych inwestycji, jednakże nie więcej niż 5000 EUR © PARP 2004

31 Gdzie szukać informacji o funduszach strukturalnych?
Na stronach PARP: © PARP

32 e-mail: biuro@parp.gov.pl
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Aleje Jerozolimskie 125/ Warszawa tel. (0 prefiks 22) /45 faks (0 prefiks 22) /56 © PARP


Pobierz ppt "Wspieranie przedsiębiorców z Funduszy Strukturalnych przez PARP"

Podobne prezentacje


Reklamy Google