Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

POTENCJAŁY, PROBLEMY I PROPONOWANE KIERUNKI ROZWOJU POWIATU ŚWIECKIEGO 26.11.2012r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "POTENCJAŁY, PROBLEMY I PROPONOWANE KIERUNKI ROZWOJU POWIATU ŚWIECKIEGO 26.11.2012r."— Zapis prezentacji:

1 POTENCJAŁY, PROBLEMY I PROPONOWANE KIERUNKI ROZWOJU POWIATU ŚWIECKIEGO 26.11.2012r.

2

3 Cel 2. Poprawa spójności wewnętrznej i terytorialne równoważenie rozwoju kraju (…)

4 4 Cel 4. Kształtowanie struktur przestrzennych wspierających osiągnięcie i utrzymanie wysokiej jakości środowiska przyrodniczego i walorów krajobrazowych Polski

5 … a rozwój Powiatu świeckiego

6 wyjątkowo wielofunkcyjny charakter powiatu (rolnictwo, turystyka, przemysł, ochrona przyrody) pełnienie funkcji wyspecjalizowanych w skali województwa i kraju (szpital psychiatryczny, zakłady celulozowe) wyraźny dualizm przestrzeni powiatu (rolniczo-leśny) bardzo duża powierzchnia i bardzo duża liczba gmin powiatu Powiat świecki Specyfika powiatu na tle innych powiatów województwa

7 skrajne acentralne położenie stolicy powiatu w stosunku do wyjątkowo rozległego obszaru powiatu słaba dostępność Świecia w transporcie publicznym ze znacznej części obszaru powiatu brak powiązań części gmin ze Świeciem skutkująca ciążeniem do innych miast poza powiatem (dotyczy zwłaszcza gmin Świekatowo, Pruszcz, Dragacz) utrudniona dostępność komunikacyjna do Bydgoszczy i Torunia dla znacznej części powiatu (problem w dostępności funkcji o znaczeniu regionalnym) Problemy i bariery rozwoju istotne w polityce regionalnej Powiat świecki

8 dobre osadzenie w sieci komunikacyjnej wysokiej rangi (linie kolejowe, drogi krajowe i autostrada) – z perspektywą poprawy jeśli dojdzie do skutku realizacja S-5 dobrze rozwinięty i mający znaczenie wizerunkowe dla powiatu przemysł celulozowy-papierniczy stosunkowo wysoki poziom rozwoju społeczno-gospodarczego wysoki potencjał rolnictwa (zwłaszcza produkcja zwierzęca) wyjątkowo dobry potencjał przemysłu mięsnego wysoki potencjał środowiska przyrodniczego i kulturowego będący podstawą dla rozwoju zróżnicowanych form turystyki produkcja biomasy dla celów energetycznych gospodarcze, wizerunkowe i społeczne znaczenie produkcji sadowniczej w dolinie Wisły (w tym wykorzystanie starych odmian drzew owocowych) Potencjały endogeniczne i mocne strony powiatu Powiat świecki

9 Czynniki ograniczające rozwój społeczno - gospodarczy powiatu: Czynniki sprzyjające rozwojowi społeczno - gospodarczemu powiatu: Wybrane problemy i potencjały zidentyfikowane w Strategii Rozwoju Powiatu Świeckiego Niekorzystnie położenie stolicy powiatu (nierównomierna dostępność np. w zakresie ratownictwa) Niski poziom promocji produktów regionalnych (turystycznych i innych) Niewystarczające nakłady finansowe na bieżące utrzymanie dróg powiatowych Korzystne położenie na tle układu komunikacyjnego (w węźle dróg kołowych krajowych nr 1 i nr 5 łączących północ i południe Polski, autostrada A1, droga ekspresowa S5, magistrala węglowa). Dobrze rozwinięta infrastruktura techniczna Stosunkowo wysoka aktywność gospodarcza Korzystne warunki przyrodnicze sprzyjające rozwojowi funkcji turystycznej (Bory Tucholskie, Dolina Dolnej Wisły; liczne istniejące formy ochrony przyrody)

10 Proponowane kierunki rozwoju kreowanie zróżnicowanego produktu turystycznego realizacja radioteleskopu Hevelius (znaczenie wizerunkowe, promocja nauk ścisłych) wsparcie dla rozwoju przetwórstwa rolno-spożywczego rozwój transportu publicznego do Bydgoszczy (i Torunia) prowadzenie aktywnej polityki miejskiej wobec Świecia i Nowego – w ramach polityki miejskiej województwa adresowanej dla poszczególnych kategorii miast wsparcie produkcji biomasy dla celów energetycznych rozwój przedsiębiorczości w obszarach przywęzłowych dwie miejscowości powiatu zajmują istotną pozycję w regionalnym systemie gospodarki odpadami (Sulnówko i Milewo-Twarda Góra – instalacje RIPOK) Powiat świecki

11 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "POTENCJAŁY, PROBLEMY I PROPONOWANE KIERUNKI ROZWOJU POWIATU ŚWIECKIEGO 26.11.2012r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google