Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Strategia Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego do roku 2020

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Strategia Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego do roku 2020"— Zapis prezentacji:

1 Strategia Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego do roku 2020
WKDS Bydgoszcz

2 Rozwój – „jest wynikiem pozytywnych zmian wzrostu ilościowego i postępu jakościowego w systemach gospodarczych, społecznych i przyrodniczych”.

3 Cel nadrzędny i cele operacyjne Wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy
Strategia Rozwoju Województwa Cel nadrzędny i cele operacyjne Wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy na poziomie lokalnym

4 - zmiana profilu społeczno-gospodarczego województwa,
Modernizacja województwa – dlaczego? Modernizacja - przebudowa i zasadnicze przyspieszenie: - zmiana profilu społeczno-gospodarczego województwa, - wydobycie walorów dotąd słabo eksponowanych albo nie uważanych za „lokomotywy rozwoju”, - wykreowanie całkiem nowych walorów oraz wizerunku województwa.

5 Podstawą „strategii modernizacji” jest więc:
zidentyfikowanie zagadnień, które będą podstawą modernizacji, nadanie im priorytetowego znaczenia (jako „lokomotywom rozwoju”) skoncentrowanie na nich aktywności promocyjnej oraz powiązanie z pozostałymi zagadnieniami kluczowymi dla rozwoju województwa.

6 Potencjały endogeniczne województwa (istniejące i planowane)
Wyspecjalizowane funkcje przemysłowe. Rolnictwo. Sieć osadnicza i struktura przestrzenna województwa jako uwarunkowanie kształtowania wysokiej jakości życia mieszkańców. Uzdrowiska. Regionalna platforma multimodalna. Obszary przywęzłowe (aktywizacja w strefie węzłów autostrady i dróg ekspresowych). Unikatowe walory przyrodnicze i kulturowe stanowiące podstawę dla rozwoju specjalistycznej oferty turystycznej. Produkcja energii odnawialnej na bazie płodów rolnych. Zapora i zbiornik na Wiśle poniżej Włocławka, Zbiornik Włocławski. Drogi wodne (aspekt turystyczny). Gaz z łupków.

7 Obszary aktywności polityki rozwoju regionalnego
Zbudowanie silnego obszaru metropolitalnego. Dostosowanie sfery obsługi ludności oraz przestrzeni do prognozowanych zmian demograficznych. Stworzenie regionalnego systemu transportu publicznego. Zapewnienie powszechnego dostępu do sieci informacyjnych. Stworzenie podstaw i wdrożenie polityki miejskiej. Określenie warunków lokalizacji, rozwoju i funkcjonowania energetyki odnawialnej. Wykorzystanie sąsiedztwa Berlina dla aktywizacji społecznej i gospodarczej regionu. Wykreowanie marki województwa.

8 Proces budowy strategii
Uchwała sejmiku województwa (rozpoczęcie prac nad strategią) Zespół ds. opracowania strategii Konsultacje wewnętrzne Zarząd Województwa (realizuje uchwałę Sejmiku) KONCEPCJA STRATEGII Konsultacje z partnerami Społeczno – gosp. Zespół ds. opracowania strategii ZAŁOŻENIA STRATEGII PROJEKT STRATEGII Konsultacje z partnerami Zespoły Społeczno - Eksperckie Zespół ds. opracowania strategii Ocena oddziaływania na środowisko Ocena ex ante DOKUMENT STRATEGII ( jako efekt dialogu i kontaktów z partnerami społeczno gosp.) Misja Wizja rozwoju Cele działania Uchwała Sejmiku przyjmująca Strategię Obszary strategicznej interwencji Inteligentna specjalizacja 8

9 Wyzwania rozwojowe dla Województwa na tle aktualnych trendów europejskich i krajowych
. 9

10 Strategia Europa 2020 Priorytety: Inteligentny rozwój;
Zrównoważony rozwój; Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu

11 Cele Tematyczne 2) technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT)
1) badania i rozwój oraz innowacyjność 2) technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT) 3) konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) 4) przechodzenie do gospodarki niskowęglowej 5) dostosowanie do zmian klimatycznych oraz zapobieganie zagrożeniom i zarządzanie nimi 6) ochrona środowiska i efektywność (wykorzystania) zasobów 7) zrównoważony transport oraz eliminowanie wąskich gardeł w ramach podstawowej sieci infrastrukturalnej 8) zatrudnienie oraz wspieranie mobilności na rynku pracy 9) włączenie społeczne oraz przeciwdziałanie ubóstwu 10) edukacja, kompetencje oraz ustawiczne kształcenie 11) podnoszenie zdolności instytucjonalnej oraz skuteczności administracji publicznej

12 Najważniejsze wyzwania polityki regionalnej wg KSRR 2010 - 2020
Lepsze wykorzystanie potencjałów obszarów miejskich najważniejszych dla rozwoju do kreowania wzrostu i zatrudnienia oraz stymulowania rozwoju pozostałych obszarów Zapewnienie spójności wewnętrznej kraju. Niedopuszczenie do nadmiernych zróżnicowań przestrzennych Tworzenie i absorpcja innowacji Odpowiedź na negatywne trendy demograficzne oraz pełniejsze wykorzystanie zasobów pracy Poprawa jakości zasobów pracy Odpowiedź na zmiany klimatyczne i zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Właściwe wykorzystanie zasobów przyrodniczych i kulturowych Zapewnienie odpowiedniej jakości infrastruktury transportowej i teleinformatycznej Podwyższenie zdolności instytucjonalnej do zarządzania rozwojem na poziomie krajowym i regionalnym 12

13 Cele polityki regionalnej
Cele do 2020 roku: Wspomaganie wzrostu konkurencyjności regionów Budowa spójności terytorialnej i przeciwdziałanie procesom marginalizacji na obszarach problemowych Usprawnianie procesów planowania i realizacji polityk publicznych mających wpływ terytorialny 13

14 Zróżnicowania w potencjale rozwojowym regiomnów
14

15 Ważniejsze nieuwzględnione postulaty województwa kujawsko-pomorskiego do Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju stopień wodny na Wiśle poniżej Włocławka drogi wodne E40 i E70 (bydgoski węzeł wodny) Większość krajowych inwestycji drogowych i kolejowych wskazana została do realizacji w III etapie W KPZK nie wyznaczono ścisłych granic obszarów metropolitalnych (w tym BTOM) – cedując zadanie na plany zagospodarowania przestrzennego województw

16 Wizja rozwoju Kujawsko-Pomorskie to województwo: konkurencyjnych miast
innowacyjnej gospodarki atrakcyjne dla inwestycji wysokiej jakości żywności pochodzącej z efektywnego rolnictwa zajmujące czołowe pozycje w kraju w wybranych dziedzinach rozwoju społeczno-gospodarczego sprawnego systemu regionalnego transportu publicznego prowadzące systematyczne działania na rzecz wspierania zidentyfikowanych przewag konkurencyjnych powszechnie rozpoznawalne jako region nowoczesny nowoczesnego społeczeństwa 16

17 Proponowana misja: 1. Osiągnięcie wysokiej jakości życia mieszkańców i konkurencyjności regionu w oparciu o aktywność społeczną przy optymalnym wykorzystaniu istniejących zasobów 2. Województwo kujawsko-pomorskie konkurencyjnym i innowacyjnym regionem Europy

18 ORGANIZACJA PRAC NAD STRATEGIĄ
RADA PROGRAMOWA STRATEGII 20 ZESPOŁÓW SPOŁECZNO-EKSPERCKICH ZESPÓŁ (GOSPODARKA) S T R A T E G I A MARSZAŁEK SAMORZĄDY ZESPÓŁ (SPOŁECZEŃSTWO) ZESPÓŁ REDAKCYJNY REDAKTOR NACZELNY REDAKTORZY BRANOŻOWI

19 Do tej pory miały miejsce:
- spotkania w okręgach wyborczych - spotkania tematyczne i środowiskowe - pierwsza tura spotkań powiatowych - indywidualne spotkania z przedstawicielami 32 miast województwa - spotkanie z przedstawicielami Konwentu Wójtów, Burmistrzów i Starostów oraz przedstawicielami radnych województwa, którzy wyrazili chęć bezpośredniej współpracy przy tworzeniu SRW - cykliczne spotkania z Komisjami Sejmiku Zakończona została druga tura spotkań powiatowych, podczas których Samorządy Powiatowe prezentowały swoje propozycje do SRW.

20 Kierunek rozwoju województwa
powiatu Kierunek rozwoju województwa PARTNERZY SPOŁECZNI SAMORZĄD GMINNY STAROSTA PARTNERZY GOSPODARCZY SAMORZĄD GMINNY

21 Stworzenie spójnego systemu wdrożenia Strategii rozwoju województwa
SPÓJNY SYSTEM PROGRAMOWANIA ROZWOJU SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PARTNERZY SPOŁECZNI PARTNERZY GOSPODARCZY SUBREGIONY / OBSZARY FUNKCJONALNE KOORDYNACJA ROZWOJU NA OBSZARZE POWIATÓW (NOWA ROLA STAROSTÓW) GMINY/POZIOM LOKALNY

22 Wnioski i propozycje wypracowane przez Starostwa Powiatowe
oraz niektóre gminy w procesie dyskusji o Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko – Pomorskiego

23 Przedstawione przez powiaty oraz niektóre gminy wnioski dotyczące działań oraz kierunków rozwoju istotnych z punktu widzenia samorządów lokalnych

24 Przedstawione propozycje są wynikiem dyskusji oraz konsultacji prowadzonych na poziomie gmin oraz w układzie powiatowym

25 Problemy związane z rozwojem społecznym 1.
Infrastruktura sportowa Rozwój sieci szerokopasmowej, informatyzacja i cyfryzacja Polityka społeczna, ochrona zdrowia, edukacja w tym infrastruktura oświatowa Poprawa stanu usług publicznych Działania na rzecz poprawy aktywności społecznej, zaangażowanie mieszkańców w sprawy rozwoju lokalnego Rozwój nowoczesnego społeczeństwa

26 Problemy związane z rozwojem społecznym 2
Rozwój infrastruktury społecznej Podniesienie poziomu kapitału ludzkiego Bezpieczeństwo i porządek publiczny Ochrona Zdrowia i Opieka Społeczna Rozwój edukacji tak aby zapewnić wszechstronny rozwój dzieciom i młodzieży oraz przygotować je do aktywnego działania na rzecz dynamicznego rozwoju społecznego gospodarczego regionu.

27 Problemy o charakterze ekonomiczno - gospodarczym
Tereny inwestycyjne, strefy gospodarcze, uzbrajanie terenu Działania na rzecz wyrównywania dysproporcji rozwojowych Poprawa dostępności komunikacyjnej mieszkańców zwłaszcza obszarów wiejskich i terenów peryferyjnych Wspieranie przedsiębiorczości, stymulowanie rozwoju gospodarczego

28 Problemy odnoszące się do BTOM oraz polityki miejskiej 1
Działania związane z rewitalizacją Poprawa funkcjonowania systemu transportowego. Sprawny system będzie miał wpływ na rozwój gospodarczy Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz poprawę jego konkurencyjności.

29 Problemy odnoszące się do BTOM oraz
polityki miejskiej 2 Wzmocnienie funkcji metropolitalnych w oparciu o rozwój sieci drogowej oraz nowoczesny transport publiczny w BTOM Przyjazna, funkcjonalna przestrzeń dla lokowania nowych, innowacyjnych inwestycji na terenie BTOM Ochrona dziedzictwa kulturowego wraz z adaptacją do innowacyjnych funkcji społeczno-gospodarczych, oraz rozwój funkcji turystycznych regionu Budowa nowoczesnego i aktywnego społeczeństwa obywatelskiego poprzez tworzenie lokalnych partnerstw, wspieranie sektora ekonomii społecznej oraz rozwój form i narzędzi współpracy na obszarze BTOM

30 Transport i komunikacja 1
Drogi wodne, transport wodny Integracja transportowo - komunikacyjna regionu, port lotniczy w Bydgoszczy Budowa, przebudowa i remonty dróg lokalnych i wojewódzkich

31 Transport i komunikacja 2
podniesienie standardu dróg i ulic do wymogów technicznych odpowiednich dla założonych klas technicznych dróg, wyprowadzenie ruchu tranzytowego z Bydgoszczy i miast Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego wprowadzenie ruchu towarowego na drogi wodne podwyższenie jakości podróżowania transportem publicznym, usprawnienie zarządzania drogami i ruchem drogowym zwiększenie dostępności komunikacyjnej obszarów intensywnej działalności gospodarczej,

32 Kształtowanie przestrzeni i obszary funkcjonalno - przestrzenne
Rozwój obszarów funkcjonalnych Wzmacnianie roli i funkcji ośrodków regionalnych i subregionalnych Racjonalne zagospodarowanie przestrzeni

33 Rozwój współpracy nauki i gospodarki
Nauka i innowacje Odnawialne źródła energii Rozwój współpracy nauki i gospodarki Wzmacnianie potencjału innowacyjnego a także tworzenie warunków do rozwijania współpracy pomiędzy gospodarka i nauką

34 Rolnictwo i obszary wiejskie
Rozwój sektora rolno –spożywczego Gospodarka wodna Ochrona przeciwpowodziowa, retencja

35 Turystyka, promocja regionu Rozwój funkcji uzdrowiskowych
Inne zagadnienia Turystyka, promocja regionu Rozwój funkcji uzdrowiskowych Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z uwzględnieniem gospodarki wodno – ściekowej oraz efektywności energetycznej i ochrony powietrza

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ strategia@kujawsko-pomorskie.pl
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu Departament Planowania Regionalnego


Pobierz ppt "Strategia Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego do roku 2020"

Podobne prezentacje


Reklamy Google