Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

STRATEGIA ROZWOJU TRANSPORTU W MAŁOPOLSCE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "STRATEGIA ROZWOJU TRANSPORTU W MAŁOPOLSCE"— Zapis prezentacji:

1 STRATEGIA ROZWOJU TRANSPORTU W MAŁOPOLSCE
Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Niepołomice, stycznia 2008 r.

2 Strategia rozwoju transportu w Małopolsce
PLAN PREZENTACJI: Cele szczegółowe średniookresowe, Cele szczegółowe długookresowe, Zadania dla poszczególnych podsystemów, Instrumenty wdrażania celów i zadań strategii.

3 Cele szczegółowe średniookresowe:
Zbudowanie sprawnego systemu zarządzania, opartego na podniesieniu świadomości użytkowników oraz rozwiniętej współpracy różnych jednostek; Usunięcie najważniejszych zaniedbań w infrastrukturze, Zatrzymanie tendencji do marginalizacji transportu zbiorowego,

4 Cele szczegółowe średniookresowe:
Skoordynowanie rozwoju transportu pozamiejskiego i aglomeracyjnego,

5 Inwestycje drogowe w Małopolsce

6 Cele szczegółowe średniookresowe:
Wykorzystanie szans zbudowania postaw do rozwoju ruchu lotniczego.

7 Cele szczegółowe długookresowe:
Usunięcie wąskich gardeł w sieci kolejowej i drogowej dla ich harmonijnego rozwoju, Wyrównanie parametrów dostępności poszczególnych subregionów, Radykalna poprawa bezpieczeństwa ruchu, Wzrost znaczenia transportu zbiorowego, szczególnie w dostępie do najważniejszych aglomeracji miejskich i obszarów chronionych, Minimalizacja uciążliwości transportu dla otoczenia naturalnego i przyrodniczego, w tym: zmniejszenie hałasu i spalin,

8 Cele szczegółowe długookresowe:
Rozwój ruchu lotniczego w oparciu o międzynarodowy port lotniczy w Balicach i system portów lokalnych,

9 Lotniska w Województwie Małopolskim

10 Cele szczegółowe długookresowe:
powiązanie regionalnych systemów transportowych z układem komunikacyjnym południowo – wschodniej Polski oraz środkowej Europy.

11 Zadania dla poszczególnych podsystemów:
Zdecydowana poprawa stanu drogownictwa (bezpieczeństwo ruchu, płynność ruchu, usunięcie wąskich gardeł), Odbudowanie znaczenia oraz rozwoju systemu kolejowego, szczególnie w dojazdach do największych aglomeracji oraz do obszarów chronionych,

12 Linie kolejowe w Małopolsce

13 Inwestycje kolejowe i korytarze transportowe w Małopolsce

14 Zadania dla poszczególnych podsystemów:
Poprawa transportu w obrębie aglomeracji miejskich, oparta na racjonalnej polityce wobec systemu transportu zbiorowego, parkowania oraz sterowania i organizacji ruchu, Dostosowanie zasad obsługi transportowej obszarów wrażliwych (rejony turystyczne, parki narodowe i rezerwaty) do funkcji ochronnych i turystycznych, Wykorzystanie naturalnych walorów Wisły dla transportu wodnego.

15 Zadania dla poszczególnych podsystemów:
Osiągnięcie europejskiego poziomu w obsłudze lotniczej, Wykorzystanie naturalnych walorów Wisły dla transportu wodnego.

16 Instrumenty wdrażania celów i zadań strategii
Instrumenty wdrażania celów i zadań strategii dzielimy na następujące grupy: prawne – uporządkowanie kompetencji i zadań poszczególnych organów administracji publicznej, skoordynowanie ich działalności, organizacyjne – zawarcie stosownych porozumień i utworzenie ew. związków i porozumień samorządowych dla uzyskania efektu synergii w działaniu różnych zainteresowanych podmiotów, poszerzenie katalogu partnerstwa publiczno – prywatnego, finansowe – długookresowe planowanie finansowe, zaangażowanie kapitału prywatnego, racjonalna polityka zadłużenia i wprowadzenie innych elementów aktywnego finansowania kapitałowego,

17 Instrumenty wdrażania celów i zadań strategii
współpraca międzynarodowa – wykorzystanie instrumentów członkostwa w Unii Europejskiej, współpraca z administracją rządową dla skoordynowania działań i uzyskiwania efektu synergii - pozyskiwanie wsparcia dla szczególnie ważnych przedsięwzięć, poszerzenie społecznej bazy podejmowania decyzji – stworzenie systemu konsultacji i uzgodnień subregionalnych i lokalnych, szczególnie dla obszarów wrażliwych.

18 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "STRATEGIA ROZWOJU TRANSPORTU W MAŁOPOLSCE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google